Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Защита состоится «10» сентября 2010г. в 13-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.241.02 при Саратовском государственном социально-эконом...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университ...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Данное методическое пособие подготовлено в рамках проекта «Создание Центра поддержки семьи в ЮКО», осуществляемого департаментом образования Южно-Каз...полностью>>
'Доклад'
2011 год внес определенные коррективы в отдельные вопросы ведения бюджетного учета и составления отчетности в Управлении Федерального казначейства по...полностью>>

Іноземні мови           Ценцура Н. В

Главная > Державний стандарт
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Іноземні мови

       

  Ценцура Н.В.,

методист відділу гуманітарної освіти Донецького облІППО

       Старшинова Л.В., методист відділу гуманітарної освіти Донецького облІППО

 

На початку третього тисячоліття Україна переживає складний період трансформації суспільного розвитку й радикальних перетворень у галузі освіти, намагаючись вийти на рівень європейських та світових стандартів і приєднатись до Болонської конвенції. В умовах, що склалися на рівні міжнародних відносин, оволодіння іноземними мовами передбачає не тільки знання власне мови – лексичного запасу, граматичних структур, синтаксису, але й наявність так званих фонових знань про країни, мова яких вивчається, а також норм поведінки, стилів спілкування, реалій повсякденного життя, правил етикету.

Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, застосовувати набуті знання та вміння в соціальному оточенні, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. Крім загальних і професійних знань та вмінь особлива увага приділяється формуванню таких важливих компетентностей як критичне мислення, вміння самостійно вчитися і користуватися комп’ютером, спроможність розв’язувати проблеми професійного та життєвого рівня, здатності до самопізнання і самовираження у різних видах діяльності, вміння працювати в колективі та навчатися протягом життя тощо.

Завданням загальноосвітнього закладу є формування життєвих і життєтворчих компетентностей для  здійснення життя як індивідуального проекту.

Державний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на замовлення сучасного суспільства. У цих документах, які базуються на рекомендаціях Ради Європи, закладено принципи комунікативноі спрямованості навчання, особистісної орієнтації, автономії учня, взаємопов'язаної з видами мовленнєвої діяльності, що реалізують один із ключових принципів загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти - «Іноземні мови - для життя».

Недостатнє знання іноземних мов, насамперед англійської, ускладнює спілкування на міжнародному рівні громадян України, запровадження новітніх технологій виробництва, комп’ютерізацію ділової, культурно-освітньої та побутової сфер.

Перехід загальноосвітньої школи на нову структуру, початок шкільного навчання із шести років, запровадження вивчення іноземної мови  з другого класу, обов`язковість дошкільної освіти з п`ятирічного віку виступають сприятливими чинниками розширення масштабів дошкільного навчання дітей іноземної мові. Дедалі більшого поширення набуває дошкільне навчання іноземних мов.  Відповідно до Плану дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі ЗНЗ на 2009-2012 роки групи з вивчення дітьми іноземної мови створюються у дошкільних навчальних закладах, при загальноосвітніх школах для учнів перших класів.

Навчання дошкільників іноземної мови – це особливий вид освітньої діяльності, важливий для інтелектуального, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини. У процесі навчальної діяльності діти оволодівають новими формами сприйняття, відбувається формування довільних дій, базових навичок і вмінь, інтелектуальний розвиток особистості. Однак виникають і певні труднощі: діти швидко втомлюються, слабшає стійкість уваги дитини. Вчителю доцільно використовувати ті засоби навчання, які допомагають зняти напругу, розвантажують психіку й нервову систему, усувають надмірне навантаження на зір, м’язи рук і впливають на мимовільну та вторинну увагу дитини. Це унаочнення, рухливі ігри, активні види діяльності (малювання, складання ТЗН тощо).

Розглядаючи мовленнєву діяльність дошкільників у процесі вивчення іноземної мови, вчителю слід пам’ятати, що:

 • збереження психічного і фізичного здоров’я дітей та їх розвиток є основним у процесі навчання дошкільників;

 • мова вивчається через особисту діяльністьдітей на заняттях. Кожне заняття має будуватися як ігрове спілкування дітей та вчителя;

 • запам’ятовування мовного та мовленнєвого матеріалу дошкільниками є ефективним, якщо воно супроводжується відповідним зоровим унаочненням, коли задіяно якомога більше аналізаторів;

 • ситуативне діалогічне мовлення вважається природним для дошкільників, воно є емоційнішою формою спілкування, в якому значну роль відіграють жести, міміка та паралінгвістичні засоби. Спілкуючись, дитина не тільки пізнає інших, а й набуває досвід соціального життя. Тому завдання і теми повинні бути максимально пов’язані з навколишнім світом дитини;

 • бажано чергувати фізичну і розумову діяльність, оскільки надається  велике значення здоровязберігаючим  технологіям за рахунок зміни видів діяльності: з навчально-мовленнєвої  на навчально-ігрову або рухову, з метою запобігання втомленості дітей.

 • контроль та оцінювання дітей мать бути мотивуючими і стимулюючими та сприяти залученню дітей до активної участі в ігровій діяльності;

 • учитель повинен бути терплячим і справедливим, не практикувати висміювання, передражнювання і не дозволяти іншим дітям робити це, ставитися з розумінням до потреб дітей [16].

Саме внутрішній світ учителя, його досвід емоції, захопленість своєю справою, професійна мастерність відіграють велику роль у формуванні особистості дитини та впливають на її успіхи і невдачі. Наступність і безперервність дошкільного навчання і навчання в початковій школі забезпечується виконанням вимог програми Т. М. Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку», та Державної програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, які передбачають формування базових навичок і вмінь, необхідних для подальшого розвитку комунікативної компетенції. З 2008 року на базі дошкільних навчальних закладів м. Донецька №277 (Будьоннівський р-н), №304 (Київський р-н) і навчального центру раннього розвитку дитини «Oxford class» проводиться апробація програми Т.М.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку». В експерименті з впровадження і експертної оцінки цієї програми задіяні спеціалісти навчального центру раннього розвитку дитини «Oxford class» та учителі англійської мови Міщенко Н.В., ДНЗ № 277 м. Донецька, Габібова Ш.Б. ДНЗ №304 м. Донецька, Кобзарь Т.Г., студія «Радість» БДЮТ Кіровського р-ну м.Донецька, Ієговська-Шишкіна Н.К., НВК №1 м. Донецька, Вороніна Г.І., ЗОШ №72 м. Макіївки, Подзерка Н.В., Тонконог Ю.Н. ЗОШ №13 м. Соледар, Цвєтова М. В., ДНЗ №7 м. Макіївки, Гвоздицька Я.В., Шевченко О.В., ЗОШ №1 м. Горлівки.

Практична мета навчання дошкільників іноземної мови – це формування елементарної комунікативної компетенції. Адже основи комунікативної компетенції, закладені на початковому ступені, необхідні для їх подальшого розвитку в курсі вивчення іноземної мови в середній школі та на профільному рівні.

Наступна не менш важлива вимога часу – впровадження профільного навчання у старшій школі,  що відповідає  загальній тенденції розвитку старшої школи в провідних країнах світу та  положенням міжнародних стандартів середньої освіти.

Перехід від національних до міжнародних стандартів навчання передбачає дотримання певних єдиних вимог, серед яких як  обов’язкові для  узгодженого стандарту середньої освіти визначені такі, як денне навчання тривалістю не менше 12 років і диференціація програм старших класів.

Аналіз  розвитку освіти в європейських країнах показав, що старші  школи в усіх розвинених країнах є профільними, їх  сучасна структура є   результатом генералізації та уніфікації структури та змісту освіти протягом кількох десятиріч. Загальною світовою тенденцією розвитку старшої школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність та інтеграція з професійною освітою. Це дозволяє зробити висновок, що основний пошук науки і практики орієнтовано на  розвиток особистості, успішність її соціалізації   та адаптації. Такі підходи вимагають змін як у змісті освіти, так  і в технологіях навчання. Домінуючими є комунікаційні та інформаційні технології, які надають можливість спілкуватися та взаємодіяти на локальному і глобальному рівнях, швидко здобувати та оновлювати знання, формують уміння і навички, необхідні для адаптації, вибору, відповідального життя [7].

У  світовій практиці середньої освіти сьогодні домінує тенденція до запровадження основного ядра знань  як базового мінімуму, на якому формується і розвивається комплекс знань, умінь, навичок, компетентностей, що необхідні для соціалізації особистості, її подальшого професійного становлення.

Профільне навчання забезпечує можливість здобуття загальної, профільної, допрофільної підготовки, виховання  всебічно розвиненої особистості, здатної до самореалізації та самоактуалізації, професійного зростання, адаптування і мобільності у сучасному суспільстві. Профілізація старшого ступеня середньої школи  потребує застосування і впровадження нових педагогічних підходів та технологій навчання. Методи навчання у профільних класах мають специфіку, що пов’язано з інтересами, схильностями та здібностями учнів до обраного ними предмета.

Найбільш характерною особливістю роботи з учнями є  перенос центру вагомості з  навчання на учіння, на самостійне ознайомлення та засвоєння інформації; оволодіння вміннями та навичками, різноманітними способами діяльності; навчання стосункам з іншими людьми; відкриття світу свого власного “я”. Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване  вивчення циклу споріднених предметів.

Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді. Кожен навчальний заклад формує власну модель профільного навчання, адаптовану до умов регіону, можливостей матеріального та кадрового забезпечення освітньої установи.Навчальний профіль визначається як добором предметів, так і їх змістом.

Засвоєння змісту освіти у загальноосвітніх закладах з профільним навчанням забезпечує загальноосвітню підготовку учнів, підготовку до майбутньої професійної діяльності. Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором [7].

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Зміст навчання і вимоги до підготовки старшокласників визначаються державним загальноосвітнім стандартом.

Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов’язкові для учнів, які обрали даний профіль навчання. Профільні предмети вивчаються поглиблено. Особливостями вивчення є: більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій, передбачених стандартом освіти; дотримання системного викладу навчального матеріалу, його логічного упорядкування; широке використання знань із споріднених предметів; застосування активних методів навчання, організація дослідницької, проектної діяльності учнів.

Зміст профільних предметів реалізується за рахунок варіативної та інваріантної складових змісту загальної середньої освіти. У профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях:

1. Рівень стандарту — обов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення.

2. Академічний рівень — обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах – визначається для навчальних предметів, які є не  профільними, але  базовими або близькими до профільних.

Зміст навчання на першому і другому рівнях визначається державним загальноосвітнім стандартом.

3. Рівень профільної підготовки – зміст навчальних предметів поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію.

Профільних предметів має бути не більше двох-трьох з однієї або споріднених освітніх галузей . Зміст окремих навчальних предметів може інтегруватися

Курси за вибором – це навчальні курси, які входять до складу профілю навчання. їх основні  функції: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Курси за вибором створюються за рахунок варіативного (шкільного та регіонального) компонента змісту освіти. Кількість курсів, що пропонується, має бути надлишковою, з якої учень вибирає обов’язкові [10].

Невід’ємною складовою профільного навчання є допрофільна підготовка (8-9-ті класи), яка здійснюється з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі через поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, факультативи, предметні гуртки, наукові учнівські товариства, МАН, предметні олімпіади, профільну орієнтацію, інформаційну роботу.

З огляду на зазначені умови щодо реалізації концепції профільного навчання МОН України рекомендовано для використання навчальні програми з іноземних мов для старшої профільної 12-річної школи, з якими ви можете ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України та у журналі «Іноземні мови в навчальних закладах»,  № 1-2 за 2010 р.

Звертаємо увагу вчителів, що у загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті  Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

Для учнів і  вчителів, які працюють в старших класах,  актуальною є підготовка до   проходження державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.

З метою якісної підготовки до ЗНО відділом гуманітарної освіти облІППО було проведено ряд заходів, серед яких виїздні консультації з теми «Використання автентичних матеріалів у системі підготовки до зовнішнього незалежного тестування», зональні семінари з тем: «Організація тестового контролю з іноземної мови в системі підготовки до незалежного оцінювання», «Пропедевтика впровадження ЗНО з іноземних мов», «Моніторинг рефлексивної взаємодії учнів у процесі підготовкиі і проходження ЗНО з іноземної мови». З урахуванням результатів ЗНО-2009 надані рекомендації для учителів іноземних мов в плані підготовки старшокласників до ЗНО.

За минулий рік було організовано серію  семінарів-практикумів, консультацій та майстер-класів провідних фахівців навчально-методичних центрів англійської, німецької і французької мови, а саме:

 • «Нові стратегії у підготовці до незалежного оцінювання» – семінар за участю голови департаменту з кооперації і методичної підтримки навчання англійської мови Британської Ради Олександра Шаленка;

 • «Європейський вимір освіти: незалежне тестування в системі навчання англійської мови» за активною участю директора НМЦ Лонгман в Україні М.Малигіної;

 • «Зміна акцентів у навчанні іноземних мов: навчання читання і виконання тестів різного типу (за рекомендаціями Ради Європи)», який провела Олена Тарасова, завідувач кафедри іноземних мов Києво-Могилянської Академії;

 • «Інтерактивні методи навчання письма: підготовка до ЗНО» за участю методиста Гарет Девіс та директора Оксфорд  OUP в Україні Анна Моріс;

 • «ЗНО: український формат. Навчання писемного мовлення» (Тетяна Іванова, методист видавництва Express Publishіng);

 • «Автентичні формати проходження незалежного оцінювання» (Олена Колесник, директор НМЦ Макміллан);

 • «Модернізація системи навчання іноземних мов згідно з рекомендаціями Ради Європи» (методист центру німецької мови в Україні, доктор Марал Хербст);

семінар-практикум «Навчання іноземних мов дітей дошкільного віку», (Тетяна Шкваріна, кандидат педагогічних наук,  член авторського колективу, схваленої МОН України та АПН України Експериментальної базової програми розвитку дітей дошкільного віку (науковий керівник професор О.Л.Кононенко)).

  Від щирого серця вітаємо вчителів англійської мови Антонову Т.В. (В-Новосілківський р-н) та Шевельову Т.А. (ЗОШ №12 м. Горлівки), які стали переможцями IX щорічного Всеураїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків – 2010» Всеукраїнського клубу «Учительські студії» за темою «Формування життєвих умінь та навичок учнів на уроці» в номінації «Англійська мова».

Вчителі області приймають активну участь в проектах з зарубіжними партнерами:  три школи є учасниками проекту Ради Європи «Навчання без кордонів» (див. інформацію на сайті t.), Маріупольський міський ліцей включено до спільного проекту МОН України та Німеччини «Партнерство в навчанні», група вчителів Донецької області співпрацює з Міністерством освіти Швеції у напрямку «Здоров’язберігаюча функція навчання. Екологічне виховання засобами іноземних мов».

Донецька область пілотує розробку і впровадження українського варіанту Європейського мовного портфоліо. Акцентуємо увагу на тому, що ЄМП на сьогоднішній день є найбільш ефективним інструментом оцінювання індивідуальних досягнень учнів та визначення рівня готовності до продовження навчання за певним профілем. Це особистий документ, який дозволяє учню оцінити свою власну мовну компетенцію в різних мовах і його контакти з іншими культурами. Така форма оцінювання може бути використана в 9-х класах основної школи.

У межах національної програми із розробки і  впровадження європейського мовного і професійного портфоліо учня і вчителя відбулися семінари-практикуми, в яких взяли участь учителі  англійської мови навчальних закладів області: Данильченко О.А., Полякова Л.М.,  німецької мови Нальотова Н.М., Глєбова В.І.

Отже, наголошуючи на європейських стандартах, рекомендуємо впровадження Європейського мовного портфоліо в навчальний процес. Це надасть можливість українським учням навчатись і діяти відповідно до загальноприйнятих в Європейських державах стандартів, сприятиме оволодінню учнем прийомами самостійної роботи з мовою, стратегіями учіння, формуванню навичок самоосвіти. Детальніше з основними  положеннями щодо введення  Європейського мовного портфоліо можна ознайомитися на сайтах: .uk/elp.htm; .uk/elp.htm; www.eelp.gap.it;  www.europeestaalportfolio.nl; t/portfolio.

З метою популяризації іспанської мови в Донецькій області відділом гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 12 березня 2010 року був проведений семінар-практикум для учителів, які викладають іспанську мову в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області «Подолання мовного бар’єру в процесі вивчення іспанської мови». У проведенні семінару взяли участь викладач ДонДУУ Сташко О.В., завідувач кафедри іноземних мов ДонДУУ Личко Л.Я. Учасників семінару було ознайомлено зі змістом та завданнями Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; вони отримали консультацію щодо використання культурологічної інформації у професійній діяльності, ознайомились з автентичними матеріалами та НМК з іспанської мови, взяли участь у мовному практикумі та роботі круглого столу з проблем сучасного освітнього середовища.

На жаль, загальноосвітні навчальні заклади Донецької області, де викладається іспанська мова (тільки як друга іноземна або факультативно) малочисельні: Горлівська ЗОШ №12, Харцизька спеціалізована школа «Інтелект», Маріупольський технологічний ліцей, Донецький ліцей «Колеж», Макіївський гірничий ліцей, Валер’янівська ЗОШ Волноваського району. Сподіваємося, що в наступному навчальному році кількість таких закладів значно збільшиться. Наголошуємо на тому, що іспанська мова є найрозповсюдженішою серед романських мов, нею говорять близко 500 млн. чоловік, вона також є однією з 6 офіційних робочих мов ООН.

У цьому навчальному році вперше відбулася олімпіада з іспанської мови, у ІІІ етапі якої взяли участь учні мм.Горлівки та Маріуполя.

У березні 2010 року  відбувся ІV  етап Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов: з англійської та іспанської в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), з французької та німецької в м. Кіровоград.

Переможцями  ІV  етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови стали:

Напраснікова Ольга, (диплом ІІ ступеня), учениця 11 класу ліцею «Ерудит» (учитель Романенко Л.М.); Ельвізоу Марія, (диплом ІІІ ступеня), учениця 11 класу ліцею при ДонНУ (учитель Христюк Н.Є.).

Вітаємо команду учасників олімпіади з французької мови! Усі  члени команди посіли призові місця та отримали дипломи переможців  ІV етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади:

- І ступеня: Чілікіна Тетяна, учениця 10 класу гімназії №92 м. Донецька (учитель Овчиннікова О.В.); Бегуненко Антон, учень 11 класу  гімназії №92 м. Донецька (учитель Тютерева О.Е.);

- ІІ ступеня: Гурнакова Євгенія, учениця 11 класу багатопрофільного ліцею «Ерудит»  (учитель Кофанова Л.П.); Лозинський Іван, учень 9 класу  гімназії №92 м. Донецька (учитель Овчиннікова О.В.);

- ІІІ ступеня: Морозова Ганна, учениця 9 класу гімназії №92 м. Донецька (учитель Тютерева О.Е.); Євтушенко Марія, учениця 9 класу спеціалізованої школи №115 м. Донецька (учитель Голуб І.М.); Бондаренко Аліна, учениця 11 класу міського ліцею м.Маріуполя (учитель Акульшина Т. О.).

Учасники команди німецької мови отримали дипломи:

 • ІІ ступеня: Дубікова Владислава,  учениця 11 класу  міського ліцею м. Маріуполя (учитель  Рапіна О.В.);

 • ІІІ  ступеня: Никитенко Надія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи  №19 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Донецька (учитель Цимбал О. Т.); Слепенкова Юлія, учениця 11 класу  міського ліцею м. Маріуполя (учитель  Рапіна О.В.).

Слід відзначити, що дані результати свідчать про сумлінну і творчу працю вчителів, які підготували цих учнів. Найбільш досвідчені  з них брали участь як члени журі  в роботі    ІV етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади (Тютерева О.Е., Благодірова О.Й., Целиковська І.В.).                                    

Рекомендуємо методслужбам і вчителям активізувати роботу з пошуку і педагогічного супроводу філологічно обдарованих  дітей. В наступному навчальному році, як і в поточному, учням ЗНЗ Донецької області пропонується, крім традиційних олімпіад з англійської, німецької та французької мов,  взяти участь в олімпіаді з іспанської мови.

Аналіз  підсумків ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов виявляє тенденцію до зростання рівня виконання тестових завдань і недостатній рівень підготовки до виконання творчих завдань. На фоні задовільного  рівня мовленнєвої підготовки учні не дуже добре володіють форматами виконання письмової творчої роботи. Рекомендуємо ознайомитись із вимогами щодо проведення учнівських олімпіад і завданнями ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов на сайті Донецького облІППО : ippo.dn.ua.  

У квітні поточного року пройшов регіональний конкурс знавців іноземних мов «Ми – європейці» для учнів 9-11 класів, які володіють 2 іноземними мовами і більше, включаючи рідну (мови: українська, російська, англійська, французька, німецька,  грецька, азербайджанська, польська, турецька, грузинська, іспанська, італійська, вірменська, в’єтнамська). У заході взяли участь понад 200 учнів. Відкритий фінальний турнір відбувся 24 квітня на базі ліцею при ДонНУ. Учасникам було запропоновано 25 питань з 12-ти мов, на які треба було дати розгорнуту письмову відповідь.  У номінаціях з кожної мови були визначені переможці, які набрали найбільшу кількість балів.

У 2010-2011 навчальному році планується проведення майстер-класу переможця Всеукраїнського конкурсу розробників тестових завдань Чобітька В.І. (старший викладач кафедри німецької мови ГДПІІМ), який пройшов спеціальну підготовку, організовану МОН України спільно з інститутом  німецької мови ім. Гете.

З метою відродження, збереження та розвитку національних мов етнічних спільнот регіону, у межах реалізації завдань державної мовної політики відділом гуманітарної освіти здійснюється постійна підтримка розвитку мов національних меншин, в першу чергу в організації вивчення рідної мови на території регіону. 19 лютого 2010 року був проведений I-й регіональний фестиваль, присвячений Міжнародному дню рідної мови, у якому взяли участь Донецьке обласне товариство польської культури «Полонія», Донецьке обласне національно-культурне  товариство німців «Відергебурт», Донецька обласна громадська організація «Культурно-просвітницьке товариство білорусів «Неман», Татарська громада Донбасу, «Русская Община Украины», Донецька загальноосвітня національна єврейська школа № 99 «Ор-Менахем», фольклорний ансамбль греків  Донецького багатопрофільного        ліцею  №  37  «Маргаритарья», учителі та учні навчальних закладів м. Донецька та області.

З урахуванням національного розмаїття регіону пропонуємо керівникам методичних служб звернути увагу на розвиток мов національних меншин з метою входження у міжнародні проекти, участь в олімпіадах з мов національних меншин, фестивалях національних культур, співпраці з національними фондами та спілками діаспор Білорусі, Греції, Туреччини, Вірменії, Польщі та інших. До відома викладачів мов національних меншин: існують навчальні програми з турецької та польської мов, з якими ви можете ознайомитись в журналі «Іноземні мови в навчальних закладах»  №2, 3 за 2010 рік (турецька мова),  №4 за 2006 рік (польська мова).

Відповідно до загальних напрямків роботи на серпневій студії пропонуємо обговорити такі питання:

-      механізм реалізації концепції профільного навчання;

 • проблеми впровадження профільного навчання з іноземної мови;

 • перспективний досвід щодо роботи в умовах профілізації старшої школи;

 • сучасні продуктивні технології мовної освіти;

 • розробки авторських програм курсів за вибором, рекомендованих МОН України («Технології і дизайн», «Іноземна мова для туризму», «Мистецтво», «Екоглогія», «Країнознавство»);

 • організаційний, психолого-педагогічний та методичний супровід навчання іноземних мов дітей дошкільного віку;

 • впровадження інтегрованих курсів для учнів всіх ступенів навчання.

 

 

 

 

Література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е., випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн.       С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 2. Загальнометодичні Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий керівник українського видання доктор пед. наук, професор С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Карп'юк О. Українські перспективи європейського мовного портфоліо. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. - №3

 4. Карп'юк О.Д. Європейське Мовне Портфоліо: методичне видання / О. Д. Карп’юк//  - Тернопіль: Лібра Терра, 2008 – 112 с.

 5. Карп’юк О.Д. Як Європейський  мовний портфоліо допоможе українським учням стати незалежним/ О. Д. Карп’юк//   Іноземні мови. – 2007. – № 4. – с. 28-35.

 6. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання/ Упоряд. О. Я. Коваленко, І. П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – с. 45 – 52.

 7. Концепція профільного навчання  в старшій школі // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. -№ 24. – с.3-15.

 8. Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. – 256 с.

 9. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі ЗНЗ на 2009-2012 роки. Іноземні мови. – 2009. – № 2. – с. 10 - 12.

 10. Профільне навчання. Іноземні мови. – К.: Шк. світ, 2007.

 11. Навчальні програми з іноземних мов для старшої профільної 12-річної школи. Академічний рівень. Іноземні мови. – 2010. – № 1. – с. 8-37.

 12. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 13. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: прогр., метод. реком. – К.: Шкільний світ, 2008. – 112 с.

 14. Шкваріна Т.М. У світі іноземної мови з цікавістю // Дошкільне виховання. – 2000. – № 1. – с. 22-23.

 15. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of  Reference. Council of Europe. – Strasbourg, 2001.

 16. Програма з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. – 2010. – № 1. – с. 58-69.

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ністрацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до Програми Освіта Донеччини

  Документ
  Згідно із замовленнями управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до Програми «Освіта Донеччини.
 2. Творча зустріч з письменником Пеуновим

  Документ
  Формування готовності педагога до розвитку обдарованості в сучасних умовах Заняття № 3 «Технології та методики розвитку творчого потенціалу обдарованої дитини»
 3. І настановна сесія

  Документ
  з проблеми «Освітньо-реабілітаційний простір дітей із вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання» (для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів,

Другие похожие документы..