Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Изобразительное искусство вносит важные аспекты в развитие личности школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления. Изобразител...полностью>>
'Документ'
Каждый руководитель, который впервые решил создать на предприятии службу конкурентной разведки, сталкивается с вопросом, где взять кадры. Основных вар...полностью>>
'Документ'
«Человек лет 27… Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба Под левым глазом у человека был большой синяк, а в углу рта – ссадина ...полностью>>
'Закон'
Минфин России сообщил о том, как учитываются курсовые разницы в связи с переоценкой суммы долгового обязательства в виде займа, полученного в иностран...полностью>>

Виконавець (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки.

Лютий-2010

Виконавець:

Салатинська М. В. ,

провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/

Донецьк-2010

Зміст

Фізико-математичні науки 3

Обчислювана техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Історичні науки 4-5

Економічні науки 5

Державне управління 5-6

Облік. 6

Економіка нерухомості 6-7

Фінанси 7-8

Економіка підприємства 8-9

Економіка промисловості 9

Економіка будівництва 9-10

Сільське господарство 10

Логістика 10

Торгівля 10

Зовнішня торгівля 10-11

Міжнародна економіка 11

Економіка України 11-13

Політичні науки 13-14

Правознавство 14

Вища освіта 14-15

Релігієзнавство 15

Філософські науки 15-16

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-24

Електронні документи 24-30

Прим. (* - навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України)

Фізико-математичні науки

1. В1 В23 Ващук, Ф. Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посіб. / Ващук Ф. Г., Лавер О. Г. - К. : Знання, 2008.— 368 с.(Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-455-8 - 1 прим.

У посібнику розглядаються задачі варіаційного числення, теорії оптимального управління, знаходження екстремумів нелінійних функцій без обмежень, задачі математичного програмування, задачі динамічного програмування, трьохіндексні транспортні задачі, сіткові графи та транспортні задачі на транспортних сітках. На початку кожного розділу посібника наводяться необхідні теоретичні відомості (означення, теореми, формули). Велика увага приділяється розв'язанню прикладних та практичних задач, які розглядаються на всіх етапах -— від постановки до одержаного результату з перспективою їх подальшого розв'язання на ЕОМ. Для студентів вищих навчальних закладів природничого та технічного напрямів, економічних спеціальностей; магістрів та науково-педагогічних працівників, які цікавляться проблемами постановки, дослідження та розв'язання задач оптимізації.

Обчислювана техніка

2. З973 С42 Компьютерные сети. Локальные сети. Часть 1 : учеб.-метод. пособ. - Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2008. - 130 с. - 1 прим.

Учебные курсы по компьютерным сетям стали обязательными в подготовке студентов инженерных, экономических и других специальностей. Учебно-методическое пособие содержит материал, соответствующий программе по курсу «Компьютерные сети», и предназначено для использования студентами специальности «Информатика» дневной и заочной форм обучения и последипломного образования в условиях кредитно-модульной системы обучения.

Харчові виробництва

3. Л80 П32 Пількевич Н. Б. Мікробіологія харчових продуктів : навч. посіб. / Пількевич Н. Б, Боярчук О. Д. – Луганськ : Альма-матер, 2008. - 152 с. - 1 прим

Посібник „Мікробіологія харчових продуктів" написаний згідно з програмою курсу Й складається з розділів, у яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, що відбуваються в харчових продуктах при зберіганні, визначені умовами їх виробництва, мікробіологічної забрудненості, а також дією навколишнього середовища.Цей посібник допомагає оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.Навчальний посібник адресовано студентам спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» та рекомендовано фахівцям харчової промисловості.

4. Л80 П78 Прогресивні техніка та технологи харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол. : О. І. Черевко (відттов. ред.) та ін.]. - Харків, 2009. - Вип. 1 (9). - 641 с. : іл., табл. - 2 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.

5. Л81 П78 Черевко, А. И. Прогрессивные процессы концентрирования нетрадиционного плодоовощного сырья : монография / А. И. Черевко, Л. В. - X. : ХГУПТ, 2009. – 241 с. - рис., табл. - Библиогр. : 89 назв. - ISBN 978-966-405-115-3 - 1 прим.

Работа посвящена созданию ресурсосберегающих способов и оборудования для производства пищевых полуфабрикатов из нетрадиционного плодоовощного сырья. Разработана теоретическая модель процесса концентрирования фруктовых пюре в роторном пленочном аппарате, и экспериментально определено влияние конструктивных параметров ротора на интенсивность выпаривания. Предложены прогрессивные способы производства пищевых полуфабрикатов из дикорастущего плодово-ягодного :сырья и пряных овощей, а также оборудование для их реализации.Монография рассчитана на специалистсв пищевой промышленности, а акже может рекомендоваться в качестве учебного пособия для студентов ысших учебных заведений и аспирантов специальности "Процессы и борудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств".

6. Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36 т. 1 . - О.:[ОНАХТ], 2009 . - 316 с. - 1прим.

7. Л81 Н34Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : збірник . - Вип. 36, т. 2 . - О.: [ОНАХТ], 2009 . - 321 с. - 1 прим.

Історичні науки

8. Т(4УКР) В97 Вегеш, М. М. Карпатська Україна на шляху державотворення. До 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України : монографія / Вегеш М. М, Токар М. Ю. - Ужгород : Карпати, 2009. - 448 с. - ISBN 978-966-671-201-4 - 1 прим.

У даному виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення В суспільному житті краю впродовж 1918-1939 років, їх участі в політичних процесах тощо. Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками Історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у XX столітті.

9. Т3(4УКР) 3-26 Замлинський, В. 3. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський. - Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-617-190-3 - 1 прим.

Багатовікова історія України породила козацтво - спільність мужніх, волелюбних людей, патріотів. Саме з ними пов'язане становлення українського народу як нації. Формування державності, складання національно-культурних інститутів України, демократичних засад її розвитку - усе те, що певною мірою перекликається з нашим сьогоденням. У книзі розповідається про гетьманів України, починаючи від Венцеслава Світольдовича й кінчаючи останнім з них - Павлом Скоропадським. Через їх біографії розкриваються маловідомі широкій громадськості сторінки історії України. Видання містить повну хронологію гетьманів України.Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться українською історією.

10. Т3(4УКР) У45 Україна в 2005-2009 pp.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. - К. : НІСД, 2009. - 655 с. - ISBN 966-554-I75-7 - 2прим.

Монографія видається відповідно до Указу Президента України «Питання Національного інституту стратегічних досліджень» з метою оприлюднення результатів щорічних комплексних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України. Видання містить стратегічні оцінки трансформації політичної системи, забезпечення національної безпеки, гуманітарного та етнополітичного розвитку, становлення громадянського суспільства, соціально-економічних перетворень, регіональної та оборонно-промислової політики, міжнародного співробітництва України в 2005-2009 роках. Для широкого кола політиків, державних службовців, фахівців, науковців.

Економіка

11. У012.2 Г17 Гальчинський, А. С. Криза і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. - К. : АДЕФ-Україна, 2009. — 392 с. - ISBN 978-966-187-045-0 - 1 прим.

У книзі подано аналіз кризи 2008-2009 у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. З цих позицій обґрунтовуються системні чинники кризи, розкривається ЇЇ інформативна функція, конструктивна роль в Інноваційному оновленні суспільних процесів, їх інтенсифікації. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних та економічних перетворень. У виданні порушується багато дискусійних теоретичних проблем, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто прагне осмислити складні та суперечливі проблеми сучасного світового розвитку.

Державне управління

12. У050 А90 Асаул, А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса / А. Н. Асаул и др. ; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : ИПЭВ, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-91460-003-4 - 1 прим.

В книге представлены теоретические исследования и практические разработки теории принятия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое внимание уделено исследованию возникновения и распознавания кризисов на ранних стадиях кризисного процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в организации и ее применение в строительных организациях. Значительное внимание уделено моделированию управленческих решений в организации и принятию управленческих решений но ее выходу из кризиса. Книга предназначена для ученых, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, специалистов по экономике и управлению, руководителей высшего управленческого звена. Книга может быть использована в учебном процессе при подготовке специалистов, обучающихся по специальности 080500 «Экономика и управление народным хозяйством» и магистров по направлению 521500 «Менеджмент».

13. У050 Р96 Реформа публічного управління в Україні: вклики, стратегії, майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. ред. І. А. Грицяк. - К. : К.І.С., 2009. - 240 с. - 1 прим.

У колективній монографії «Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє» зроблено спробу знайти відповіді на питання, пов'язані із становленням та розвитком системи публічного управління в Україні. Монографічне дослідження поєднує кілька ключових напрямів, логічно взаємопов'язаних між собою. Аналіз основ реформи публічного управління через призму історичного спадку та сучасних викликів і стратегій, дослідження найважливіших зрізів реформи та її сутнісних особливостей нинішнього вияву дали змогу авторам зробити конкретні пропозиції заходів, спрямованих на побудову сучасної моделі національної системи публічного управління на всіх її рівнях : центральному, регіональному (обласному) та місцевому. Дослідження базуються не лише на вітчизняній Інформації, але й містять цікавий міжнародний досвід у сфері публічного управління, який буде особливо корисним для адаптації національної системи публічного управління до європейських та світових стандартів. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться публічним управлінням.

Облік.

14. У052 Б73 Богданов, А. В. Универсальная бухгалтерия : учеб. пособие / Богданов А. В . – Херсон : ХГТ, 2009. - 200 с. - ISBN 97S-966-1510-10-3. – 3 прим.

Пособие написано в соответствии с программой курса "Бухгалтерский учёт". Последовательность изложения материала произведена на основе предложенной автором математической модели бухгалтерского учёта, что позволило существенно его упростить, приблизить к практике и использовать как методическое пособие для контрольных и самостоятельных работ студентами. Пособие предназначено как для студентов высших учебных заведений, так и для желающих самостоятельно изучать бухгалтерский учёт.

15. *У052 К75 Коцупатрнй, М. М. Податковий облік і звітність : навч. посіб. 2-е вид., без змін / Коцупатрнй М. М. та ін. - К. : КНЕУ, 2009. — 312 с. - ISBN 966-574-847-5 - 1 прим.

Посібник підготовлено на основі законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань оподаткування станом на І січня 2006 р. Відповідно до нормативної програми дисципліни у навчальному посібнику «Податковий облік і звітність» викладено порядок обчислення і сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів {обов'язковіше платежів), страхових внесків (зборів) до соціальних фондів, а також висвітлено організацію податкової звітності. Навчальний посібник «Податковий облік і звітність» призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Економіка нерухомості

16. У22 А90 Асаул, А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев ; под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : СПб ГАСУ, 2008. - 334 с. - 1 прим.

В монографий рассматривается развитие рынка недвижимости как самоорганизующейся системы, позволяющей осознать целостность множества взаимосвязанных субъектов и подсистем рынка недвижимости и многовариантность его развития. На основе обзора научных концепций исследования систем с точки зрения теории самоорганизации выявлены особенности самоорганизации рынка недвижимости как; экономической системы; определена роль процессов функционирования, инфраструктуры, а также информации, передаваемой через инфраструктуру рынка недвижимости, в самоорганизационном развитии исследуемой системы; особенности трансакционных издержек на первичном рынке жилья.

17. У22 А90 Асаул, А. Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов. - 3-е изд., исправл. / А. Н. Асаул и др. – СПб. : ИПЭВ, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-91460-018-8 - 1 прим.

Изложены основные положения экономики недвижимости. Раскрыта сущность терминов, необходимых для понимания объектов недвижимости; показаны роль и место рынка недвижимости в современной экономике России; рассмотрены основы государственного регулирования рынка недвижимости; представлены все основные схемы инвестирования и финансирования объектов недвижимости. Структура и содержание учебника отвечают требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения (№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.).Предназначен для студентов специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» всех форм обучения, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также для специалистов, получающих второе высшее образование, ученых-экономистов и руководителей высшего звена управления па рынке недвижимости.

Фінанси

18. У26 К68 Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний / под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-91460-005-8 - 1 прим.

Рассматривается природа основных групп ценных бумаг и признаки, по которым они могут быть классифицированы, а также преимущества ценных бумаг перед другими финансовыми инструментами. Особое внимание уделяется анализу рынка корпоративных ценных бумаг с позиции формирования механизмов собственной ресурсной базы компании, на основе которой она осуществляет свою экономическую деятельность. Раскрыто содержание дивидендной политики компании, учета и аудита корпоративных ценных бумаг. Представленные материалы предназначены для широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами и тенденциями развития рынка корпоративных ценных бумаг, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, соискателей ученых степеней и званий, а также для студентов, изучающих дисциплину «Основы бизнеса на рынке ценных бумаге.

19. У26 М87 Мошенський, С. З. Фондовий ринок та інституційнс інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / Мошенський С. З. – Житомир : ЖДТУ, 2008. - 432 с. - ISBN 978-966-683-195-1 - 1 прим.

У монографії розглядаються теоретичні й практичні аспекти інвестиційної ослюки держави за умов іиституційних трансформацій на сучасних ринках цінних паперів. Показане значення ринку цінних паперів у підвищенні рівня інвестиційної безпеки вітчизняної економіки, обґрунтовано доцільність розвитку змішаної моделі фінансування економіки, яка передбачає паралельний розвиток банківського кредитування та фінансування через ринок цінних паперів з системою інституційних інвесторів. Визначено основні загрози для інвестиційної безпеки держави, а також описано розроблену автором систему індикаторів інвестиційної безпеки ринку цінних паперів і небанківського інституційного інвестування. Запропоновано рекомендації для вдосконалення регулювання інвестиційної діяльності.

20. У26 П97 Педь, І. В. Податкова конкуренція : монографія / Педь І. В. - К. : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416 с. - ISBN 966-7645-09-6 - 3 прим.

У науковій монографії вперше з системних позицій розглянуто такий сучасний феномен світових економічних відносин, як податкова конкуренція. Визначено сутність, форми, методи здійснення податкової конкуренції між національними податковими системами. Надано економіко-правову характеристику податків. Розкрито особливості стягнення податків в умовах міжнародної податкової конкуренції. Критично розглянуті сучасні теорії оподаткування в аспекті міжнародної податкової конкуренції. Визначено домінанти міжнародної податкової конкуренції. Розглянуто сучасні тенденції розвитку національних податкових систем в умовах глобалізації світової економіки. Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

21. У268 Б91 Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. / Бураковський І. В., Плотніков О. В. — Х. : Фоліо, 2009. — 299 с. - ISBN 978-966-03-4825-7. - 3 прим.

У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її вплину па Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки н епоху глобалізації. На основі цього подасться характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи па Україну визначено основні проблемні точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам. Для фахівців з економічної теорії та політики, державних службовців, широкого читацького загалу.

Економіка підприємства

22. У29 Е40 Економічна стратегія розвитку підприємств : кол. моногр. / за заг. ред. В. К. Данилка – Житомир : ЖДТУ: 2009. - 326 с. - 2 прим.

У монографії систематизовано наукові доробки авторів-учасників підсумкової науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом», розкриваються теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування підприємств різних сфер економіки України. Монографія розрахована на широке коло читачів: викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної стратегії розвитку підприємництва в Україні.

23. *У290-21 П97 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. —. 3 - є вид, без змін. / Петюх В. М. [та ін.] - К. : КНЕУ, 2009. — 320 с. - ISBN 966-574-953-6 - 1 прим.

Посібник призначений для самостійного вивчення студентами проблем розробки й реалізації стратегії та політики управління персоналом; формування й розвитку персоналу організацій; управлінських технологій оцінювання персоналу, ефективних механізмів мотивації трудової діяльності; розвитку соціального партнерства в системі соціально-трудових відносин в організації; ефективності менеджменту персоналу тощо. Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, плани семінарських занять, зокрема питання для обговорення, дискусійні питання, навчальні завдання для проведення аудиторних занять, а також комплекс завдань для самостійного виконання, що дає можливість застосовувати тренінгові технології, кейсовий метод навчання, аналіз і вирішення конкретних ситуацій, ділові ігри. Посібник призначений для студентів бакалаврського та магістерського рівнів, слухачів центру магістерської підготовки, які вивчають менеджмент персоналу.

24. ІУ292 З-19 Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / под ред. А. Н. Асаула. - СПб. : ИПЭВ, 2008. – 280 с. - ISBN 978-5-91460-0044- 1 прим.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виконавець (1)

  Документ
  2.Д8 А58 Альтер, М. С. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке - первопроходце Арктики Г. Я. Седове : в честь 130-летия со дня рождения. – Донецк : Шилтон, 2007.
 2. Виконавець (2)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 3. Виконавець (3)

  Документ
  *Г1 Р96 Рейтер, Ліон Григорович.Теоретичні розділи загальної хімії : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В. П. Басов; М-во освіти і науки України .
 4. Виконавець (5)

  Документ
  У підручнику, який складається з чотирьох частин і додатків, послідовно викладені елементарні питання теорії множин, логіки, комбінаторики та систем числення.
 5. Виконавець (6)

  Документ
  1. * В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посіб. - 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. - К. : Центр учбової літератури, 2009.

Другие похожие документы..