Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке Управление транспортным средством, не зарегистрированны...полностью>>
'Программа дисциплины'
Для работы со смежными специалистами (конструкторами, технологами) и заказчиками дизайнер должен быть компетентным в специфике проектирования тиражно...полностью>>
'Документ'
ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства фінансів Українивід 26 серпня 2008 р. N 1090Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2008 р. за N 844/...полностью>>
'Контрольная работа'
ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ. С экономической точки зрения, товарооборот - это процесс обращения товаров. В узком смысле слова, товарооборот отождествляют только с ...полностью>>

Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік УААНУ_____________В.В. Снітинський

“_____” _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

„МАГІСТР” ПІСЛЯ ОКР „БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Дубляни – 2011

Менеджмент

Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті. Напрям поведінки. Сучасна система поглядів на менеджмент. Основи теорії та практики традиційного й сучасного менеджменту. Типи моделей організації менеджменту.

Управлінська праця і менеджери. Природа та особливості управлінської праці. Класифікація управлінського персоналу. Організація робочого місця на підприємстві. Теоретичні основи наукової організації управлінської праці.

Цілі менеджменту організації. Концепція цілей організації в сучасному менеджменті. Формування і класифікація цілей організації. Механізм вироблення системи цілей організації.

Функції менеджменту. Сутність функцій управління та їх класифікація. Функція планування. Теоретичні основи здійснення організаційної функції менеджменту. Теоретичні основи здійснення мотиваційної функції управління. Функція контролю. Функції координації та регулювання.

Принципи і методи менеджменту. Поняття й еволюція принципів управління. Методологічний підхід до вироблення принципів управління. Методи менеджменту. Використання методу моделювання в управлінській діяльності.

Керівництво та лідерство. Зміст роботи керівника з управління організацією. Форми управлінського впливу: лідерство та влада. Стилі керівництва.

Формування особистості менеджера. Визначення придатності до управлінської діяльності. Управлінські ідеї та реалізація їх у господарській практиці. Час керівника. Основні принципи раціонального використання часу керівника. Самоуправління та самовдосконалення менеджера.

Ділова кар’єра в менеджменті. Поняття й етапи ділової кар’єри. Як стають керівниками. Кваліфікаційні вимоги до менеджера. Ділові переговори як засіб розв’язання проблем, що виникають. Ділова критика в менеджменті.

Основи кадрового менеджменту. Теоретичні основи ефективного управління персоналом. Система кадрової роботи з персоналом. Визначення потреби в людських ресурсах та добір персоналу. Добір кандидатів на посаду керівника. Оцінювання роботи персоналу підприємства. Формування стабільного персоналу підприємства. Механізм формування робочих груп.

Підготовка та прийняття управлінських рішень. Теоретичні основи прийняття рішень. Виявлення проблем як обґрунтування необхідності прийняття рішень. Причинно-наслідковий аналіз в управлінській діяльності. Принципи й етапи процесу прийняття рішення. Аналіз плану управлінської роботи і його роль у діяльності менеджера. Огляд ситуації як метод оцінювання завдань, що виникають. Методи прийняття управлінських рішень.

Організаційні структури управління підприємством. Теоретичні основи дослідження організаційних структур підприємства. Основні типи організаційних структур управління. Методи побудови та вдосконалення організаційних структур. Обґрунтування рішення про створення та реорганізацію структурних підрозділів підприємства. Структурування повноважень і відповідальності. Динамізм організаційної структури підприємства.

Організаційно-виробничі системи та їхнє інформаційне забезпечення. Теоретичні основи дослідження організаційно-виробничих систем як об’єкта менеджменту. Зміст організаційно-виробничої системи. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Організація комунікаційного процесу на підприємстві.

Менеджмент інноваційної діяльності. Сутність і причини інноваційної діяльності підприємства. Стадії підготовки та здійснення нововведення. Вибір інвестиційного проекту.

Ефективність внутрішньофірмового менеджменту. Концептуальний підхід до системи внутрішньофірмового управління. Підходи до вивчення ефективності менеджменту підприємства. Зміст економіки управління та її показники.

Стратегія розвитку підприємства. Теоретичні передумови з’ясування сутності стратегії розвитку підприємства. Ірраціональні фактори розвитку. Фактори вибору стратегії розвитку. Стратегії розвитку підприємства. Розробка та реалізація стратегії підприємства. Передумови виникнення і сутність стратегічного управління.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність. Принципи здійснення зовнішньо-економічної діяльності. Поняття об’єктів та суб’єктів зов­нішньоекономічної діяльності. Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

Стан і головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Зовнішньоекономічна політика держави при формуванні ринкової моделі господарювання. Концепція зовнішньоекономічної політики України. Характеристика основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків із окремими країнами, групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв’язків у цілому. Розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв’язків в Україні.

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-правові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми декларування, процедура декларування.

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Умови існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів із потенційним партнером. Тактика і стратегія проведення переговорів. Укладання угод із ініціативи продавця. Укладання угод із ініціативи покупця.

Зустрічна торгівля, її види. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну (бартер). Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Операції в рамках промислового співробітництва. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні. Регулювання щодо їх здійснення на території.

Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках. Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень і за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Оренда машин і устаткування. Класифікація, характеристика та особливості виконання лізингових операцій. Закордонний досвід щодо здійснення лізингових операцій. Практика лізингу в Україні. Правове регулювання лізингових відносин.

Організація і техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів. Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку. Права і обов’язки сторін. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару.

Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу. Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення. Можливий набір умов (розділів) контракту. Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту.

Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу. Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Цілі визначення цін в міжнародних контрактах. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін. Рівень ціни, базис ціни. Спосіб фіксації ціни.

Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу. Курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютні ризики, умови їх виникнення. Можливості запобігання та страхування валютних ризиків. Валютні обмовки, їх види. Банківські операції щодо страхування валютних ризиків. Хеджування, валютні опціони, ф’ючерсні операції.

Умови платежу. Форми розрахунків. Форми платежу: готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу. Чеки, їх види, гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ. Види акредитивів, загальні положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту. Інкасо, документарне інкасо, чисте. Відкритий рахунок.

Організація і технологія міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні, повітряні, залізничні. Організація та технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної документації. Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування.

Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом. Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови існування та ліквідування. Комерційна діяльність змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування. Перспективи розвитку спільних підприємств в Україні.

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації валютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Валютні операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Система валютного контролю. Державні органи, що здійснюють валютний контроль, їх функції, обов’язки.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виконаних обов’язків щодо експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки обігу зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз використаних коштів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз фінансових результатів і прибутку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вплив окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства на кінцеві результати його діяльності.

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності, її сутність, теоретичні аспекти визначення. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Методика розрахунку показників ефективності. Визначення ефективності зовнішньо-торговельних контрактів. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом. Можливості підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Управління персоналом

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Еволюція концепцій і теорій управління персоналом. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Системний підхід в управлінні персоналом організації.

Управління персоналом як соціальною системою. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура персоналу організації. Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.

Служба персоналу: організація та функції. Загальні організаційні засади управління персоналом організації. Служба персоналу й основні напрями її діяльності. Функції служби персоналу на сучасному етапі. Функції менеджера служби персоналу організації.

Формування колективу організації. Колектив як соціальна група. Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність трудового колективу. Культура організації в управлінні персоналом.

Згуртованість і соціальний розвиток колективу. Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Соціальний розвиток колективу організації. Соціальні ролі та відносини в колективі.

Кадрова політика і стратегії управління персоналом організації. Поняття і значення сучасної кадрової політики організації. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Стратегії управління персоналом організації.

Кадрове планування у організації. Кадрове планування у організації: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. Види планування роботи з персоналом організації. Визначення потреби організації в персоналі.

Організація набору та відбору персоналу. Набір персоналу. Відбір персоналу. Ефективність процесу набору та відбору персоналу.

Професійна орієнтація і трудова адаптація працівників. Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією.

Організація праці персоналу. Аналіз праці і робочих місць працівників. Організація робочих місць працівників. Визначення і регламентування службових прав, повноважень та обов’язків працівників управління.

Управління винагородженням персоналу. Сутність і функції винагородження персоналу. Стратегія винагородження персоналу. Засади побудови системи винагороджень. Проектування систем винагородження персоналу. Особливості винагородження менеджерів.

Оцінювання та атестація персоналу організації. Системний підхід до оцінювання персоналу. Засади застосування систем оцінювання працівників. Критерії, що використовуються у системах оцінювання працівників. Методи і техніка оцінювання персоналу. Оцінювання спеціалістів і керівників у організації. Атестація персоналу організації.

Управління розвитком і рухом персоналу організації. Сутність професійного розвитку персоналу. Кар’єра, її сутність, види, етапи. Управління кар’єрою персоналу. Навчання персоналу. Формування і підготовка резерву кадрів. Управління мобільністю кадрів.

Управління процесом вивільнення персоналу. Причини вивільнення персоналу. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу вивільнення персоналу. Управління плинністю кадрів у підприємстві.

Соціальне партнерство в організації. Соціальне партнерство в організації: сутність і функції. Система регулювання соціально-трудових відносин у організації. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.

Ефективність управління персоналом організації. Сутність ефективності управління, критерії і методи її оцінювання. Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом. Оцінювання ефективності діяльності служби персоналу організації.

Організація праці менеджера

Особливості управлінської праці. Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Функціональний аналіз діяльності менеджера. Управлінські ролі менеджера. Вимоги до сучасного менеджера.

Сутність, принципи та напрями наукової організації праці. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці. Напрями наукової організації праці.

Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність менеджера. Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Розпорядча діяльність менеджера. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

Планування особистої роботи менеджера. Роль та значення планування особистої роботи менеджера. Особливості планування особистої праці менеджера. Вибір пріоритетних справ менеджера. Делегування повноважень в діяльності менеджера.

Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера. Нормування управлінської праці. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

Організація робочих місць. Умови праці менеджера. Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця. Планування робочого місця менеджера. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера.

Документування в управлінській діяльності. Сутність і види управлінських документів. Системи документації в управлінні. Процеси документування. Адміністративний етикет.

Складання та оформлення документів. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення документації з особового складу.

Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів. Організація діловодства у підприємстві. Робота з документами, що надходять на підприємство. Робота з документами власного архіву керівника. Контроль за станом документаційного забезпечення управління.

Організація та проведення нарад і зборів. Види ділових нарад. Технологія проведення ділової наради. Особливості проведення нарад різних видів.

Ділові контакти в діяльності менеджера. Ділові контакти в діяльності менеджера. Проведення ділових переговорів. Проведення ділових бесід у діяльності менеджера. Техніка прийому відвідувачів. Техніка контактів із підлеглими. Основи взаємодії керівника і секретаря-референта. Етикет ділових контактів.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства, його суть і особливості. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні держави. Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митно-тарифне регулювання. Нетарифне регулювання.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні виробничого підприємства. Планування зовнішньоекономічної діяльності. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Зовнішньоторгові операції: суть, зміст і види. Зміст понять “зовнішньоторгова операція” і “зовнішньоторгова угода”, їх види. Етапи оформлення типової зовнішньоторгової угоди купівлі-продажу.

Вибір та вивчення іноземних партнерів при виході на зовнішні ринки. Класифікація фірм, діючих на світовому ринку. Вибір партнерів на світовому ринку. Вивчення фірм іноземних партнерів. Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм-партнерів.

Зовнішньоторговий контракт купівлі-продажу. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту. Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу товарів. Структура і зміст зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу товарів.

Орендні операції в зовнішньоекономічній діяльності. Поняття і види міжнародних орендних операцій. Умови міжнародного орендного договору й обов’язки сторін. Лізинг. Умови лізингового договору.

Компенсаційні операції в зовнішньоекономічній діяльності. Суть і особливості компенсаційних операцій. Види міжнародних компенсаційних операцій.

Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку. Зміст поняття “торгово-посередницькі операції”. Види торгово-посередницьких операцій. Договори із зовнішньоторговими посередниками.

Операції по міжнародному обміну науково-технічними знаннями. Зміст поняття “міжнародний обмін науково-технічними знаннями”. Міжнародні ліцензійні операції. Основні умови міжнародної ліцензійної угоди.

Інжиніринг і франчайзинг в системі зовнішньоторгових операцій. Зміст поняття “міжнародний інжиніринг”. Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-технічних послуг. Зміст поняття “франчайзинг”. Франчайзингові угоди.

Операції по міжнародному туризму. Зміст поняття “міжнародний туризм”. Туристичні послуги. Форми і види міжнародного туризму. Основні умови угод про надання туристичних послуг.

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту.

Міжнародні розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності. Суть і особливості міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (4)

  Документ
  Рівні організації, типи, склад і структура агроекосистем. Екологічні фактори та ресурси агроекосистеми. Умови стабільного існування та функціонування агроекосистеми, можливості управління її розвитком.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» після окр «бакалавр» за спеціальністю

  Документ
  Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (1)

  Документ
  Матеріально-речові елементи підприємств. Поняття і класифікація ресурсів. Поняття особливості матеріально-технічної бази підприємств. Механізація та показники використання техніки
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (5)

  Документ
  Формати креслень. Основні типи креслень. Технічні терміни. Викреслювання ескізів. Проставляння розмірів. Робоче креслення деталі та складальне кресленя.
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (2)

  Документ
  Визначення системи. Системи і зовнішнє середовище. Структура систем. Класифікація систем. Економічні системи та їх особливості. Поняття про моделі і моделювання.

Другие похожие документы..