Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Згідно з Конституцією України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх тру­дових і соціально-економічних прав та і...полностью>>
'Документ'
-я глава. "Магическое равновесие". - Действие воли. - Инициатива и сопротивление. - Половая любовь. - Полнота и пустота....полностью>>
'Расписание'
Фалалеева Ирина Владимировна – консультант отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих управления кадров и государственной службы Гу...полностью>>
'Программа'
Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинга. Понятие маркетинга. Эволюция маркетинга. Социально-экономическая сущность маркетинга...полностью>>

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін спеціальність: Дошкільне виховання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені богдана хмельницького

Магістратура

«Затверджую»

Перший проректор

_____________ « » _______ 2010 р.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Спеціальність: Дошкільне виховання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Мелітополь, 2010 р.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр /Укладачі: М.В. Елькін к.пед.н., доцент, О.В. Федорова к.пед.н., доцент; В.А. Ляпунова, , к.пед.н., доцент; В.А. Волкова, к.пед.н., доцент

Програма кваліфікаційного екзамену випускника магістратури зі спеціальності Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр схвалена на засіданні кафедр:

педагогіки і педмайстерності

Протокол № 7 від 29.11.2010 р.

соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Протокол № 5 від 25.11.2010 р.

Ухвалено Радою соціально-гуманітарного факультету

Протокол № 4 від 30.11.2010 р.

Програма призначена для підготовки та складання кваліфікаційного екзамену випускника магістратури зі спеціальності Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Програма містить змістовний матеріал з навчальних дисциплін: Педагогіка вищої освіти; Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка» у вищій школі; Методика викладання курсу «Дитяча психологія» у вищій школі; Методики дошкільного виховання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр складена на основі навчальних програм дисциплін психолого-педагогічного спрямування, а саме: «Педагогіка вищої школи», Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка» у вищій школі; Методика викладання курсу «Дитяча психологія» у вищій школі; Методика викладання курсу «Теорія і методика розвитку української мови у дітей дошкільного віку» у вищій школі; Методика викладання курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» у вищій школі; Методика викладання курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» у вищій школі.

Основна мета кваліфікаційного екзамену випускника магістратури зі спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр полягає у визначенні відповідності професійної підготовки випускників спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання до освітньої характеристики та кваліфікаційного стандарту, рівня їх готовності до самостійної педагогічної діяльності та якості засвоєння програм з вищезазначених курсів.

Державний екзамен враховує особливості професіограми дошкільного педагога як спеціаліста, у якого сформовані наступні професійні якості: висока моральність, духовна культура, кругозір, доброзичливість та співчуття, чуйність та терпимість, любов до дітей.

Викладач дошкільної педагогіки і психології повинен бути готовим до виконання основних професійних функцій: комунікативної, організаторської, діагностичної, прогностичної, виховної; до високопрофесійного виконання своєї праці на користь суспільству.

Випускники магістратури мають бути готові до:

 • роботи асистента, викладача вищого навчального закладу;

 • до проведення власної наукової роботи та до керівництва науково-дослідною роботою студентів, зокрема до написання ними курсових робіт;

 • до організаційно-управлінської діяльності в дошкільних закладах та в різних ланках системи дошкільної освіти;

 • навчати студентів відповідно потреб демократичного суспільства;

Під час складання іспиту випускники повинні показати рівень знань та умінь з курсів «Педагогіка вищої школи», Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка» у вищій школі; Методика викладання курсу «Дитяча психологія» у вищій школі; Методика викладання курсу «Теорія і методика розвитку української мови у дітей дошкільного віку» у вищій школі; Методика викладання курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» у вищій школі; Методика викладання курсу «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» у вищій школі.

Зокрема, випускники магістратури повинні знати:

 • основні питання розвитку вищої школи в Україні і за кордоном;

 • сучасні методологічні підходи в педагогіці вищої школи, дидактичні проблеми та організацію цілісного виховного процесу у вищій школі;

 • особливості викладання у вищій школі, особливості методики та наукової діяльності викладача;

 • характеристику процесу розвитку: його передумови, умови виникнення на кожному етапі певних досягнень і негативних проявів особистості;

 • описовий матеріал, що стосується вікових особливостей дітей.

Випускники магістратури повинні вміти:

 • аналізувати методи і форми вузівського навчання і виховання, обґрунтовувати їх вибір в конкретних ситуаціях;

 • планувати і організовувати науково-дослідну роботу студентів;

 • володіти методикою психолого-педагогічної діагностики професійної готовності випускника вищої школи для роботи за фахом;

 • планувати вивчення курсів «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія», Методики дошкільного виховання за відповідною типовою програмою для вузів;

 • викладати різні теми даного предмета за допомогою адекватних форм і методів вузівської роботи;

 • опановувати провідними видами роботи із студентами за змістом курсів «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія», Методики дошкільного виховання;

 • використовувати описовий матеріал, що стосується вікових особливостей дітей, настільки, наскільки він потрібен для розуміння процесу розвитку;

 • виявляти провідну роль виховання і навчання в психічному розвитку дитини і аналізу того принципового значення, яке мають у цьому розвитку різні види діяльності;

 • розробляти лекційні, семінарські та практичні курси;

 • володіти методикою формування у студентів психолого-педагогічних понять вікової періодизації дітей;

 • здійснювати контроль знань, набутих студентами, та забезпечувати належний методичний рівень організації самостійної роботи студентів;

 • розробляти зміст знань, визначати методи, прийоми та форми організації роботи, що найбільш придатні для ефективного навчання та інтелектуального розвитку студентів, зорієнтованих на педагогічну діяльність;

 • проводити дослідження, де суб’єктом його експериментальної роботи були б і дошкільники, і студенти вузів.

Державний екзамен складається з усних відповідей на 4 питання екзаменаційного білету, що охоплюють сутність основних проблем і методів здійснення педагогічної діяльності у дошкільних навчальних закладах, а також навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Усні відповіді студентів на питання екзаменаційного білету повинні чітко віддзеркалювати знання та розуміння важливих завдань, що стосуються поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку і студентською молоддю. Відповідь випускника магістратури на кваліфікаційному екзамені повинна свідчити про розуміння завдань удосконалення дошкільної ланки освітньо-виховної системи в Україні, наявність високого професійно-педагогічного потенціалу особистості, розуміння свого призначення в суспільстві, поєднання фундаментальних знань з професійними вміннями і навичками, загальну культуру, виразність та культуру володіння державною мовою.

Відповідь магістрантів на кожне питання екзаменаційного білету оцінюється у 25 балів, , загальна максимальна кількість балів на всі питання білету – 100.

Згідно з національною шкалою оцінювання знань «відмінно» (від 90 до 100 балів) ставиться, якщо студент вільно володіє матеріалом, дає повні, чіткі і грамотні відповіді на питання білету, наводить приклади з допоміжної літератури та власної практики, демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу у навчальному процесі ВНЗ та в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Оцінка «добре» (76 – 89 балів) ставиться, якщо студент володіє матеріалом на достатньому рівні, дає повні відповіді, але припускає незначні помилки; наводить приклади з власної практики, частково демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу у навчальному процесі ВНЗ та в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Оцінка «задовільно» (60-75 балів) ставиться, якщо студент не дає конкретну вичерпну відповідь, відхиляється від питання білету, не аргументує відповідь прикладами, не посилається на літературні джерела, відчуває труднощі при встановлені зв’язку між питаннями білету та його практичним виконанням у системі викладацької та освітньо-виховної роботи у ДНЗ.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент не засвоїв матеріал у межах програм курсів психолого-педагогічних дисциплін зі спеціальності Дошкільне виховання, не дає конкретної відповіді на питання білету, не наводить прикладів, не ознайомлений з методичною і навчальною літературою з дисципліни, не здатний висвітлити поставлене питання і набрав менше ніж 60 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

кваліфікаційного екзамену випускника магістратури зі спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Максимальна кількість балів – 100

Показники

Максимальна кількість балів при оцінюванні відповіді на питання

Усна відповідь на питання екзаменаційного білету (4 питання)

Кожне питання оцінюється по 25 балів

25 балів

1. Повнота висвітлення змісту питання

5 балів

2. Логіка побудови відповіді

5 балів

3. Зв’язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю вихователя і викладача ВНЗ

5 балів

4. Знання науково-методичної літератури з актуальних проблем дошкільної педагогіки

5 балів

5. Культура усного мовлення, володіння державною мовою

5 балів

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Передісторія вищої освіти в Україні

Розвиток освіти на Київській Русі. Розвиток писемності. Організація державних шкіл. Методика викладання. Письменство історичного змісту України-Русі і його роль в становленні освіти. 150 річне панування Золотої Орди і повсюдна руїна в Україні. Ослаблення Русі й експансія із Заходу та їх вплив на розвиток освіти України.

Розвиток освіти у Галицько-волинському князівстві (XIII - ХУІІ ). Українські братства та їх роль у розвитку освіти в Україні. Львівське братство (1463 р.).Українці в університетах Західної Європи.

Острозька і Києво-Могилянська академії – праматері сучасної вищої освіти

Історичні передумови заснування Острозької академії. Значення друкарень князя К.Острозького в Острозі і Дермані в розвитку освіти України. Зміст освіти в Острозькій академії. Дослідницька робота науково-перекладацької гуртка Острозької академії.

Передумови створення Києво-Могилянської академії, особливості її структури та навчальних планів. Києво-Могилянська академія як сучасний університет.

Українська вища школа доби Центральної Ради.

Політична ситуація в Росії та України навесні 1917 року. Перший та другий Українські педагогічні з'їзди та їх значення в національному шкільництві. Організаційні заходи першого уряду України, спрямовані на розбудову української вищої школи. Створення народних університетів.

Розвиток вищої освіти в сучасних умовах.

Закон України "Про освіту" - точка обліку у формуванні принципово нової системи освіти. Структура вищої освіти. Види вищих закладів освіти. Завдання, права та обов'язки вищого закладу освіти. Багатоступенева підготовка фахівців.

Поняття акредитації вузів. Мета та порядок проведення.

Створення наскрізного переліку спеціальностей в умовах багатоступеневої підготовки спеціалістів. Академічні свободи навчального закладу у визначенні змісту освіти. Забезпечення академічної мобільності особи.

Система стандартів вищої освіти. Нормативні документи.

Дистанційна освіта як нова освітня технологія в системі вищої освіти.

Педагогіка вищої школи як наука і навчальний предмет.

Поняття про педагогіку вищої школи як науку. Предмет і об'єкт педагогіки вищої школи. Завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Значення вищої освіти у сучасному житті.

Дидактика вищої школи. Зміст, закономірності та принципи навчання у вищій школі.

Загальне поняття про дидактику вищої школи. Суть, структура та особливості навчання у вузі. Поняття про зміст навчання. Документи, що характеризують зміст освіти в вузі. Закономірності і принципи навчання та їх реалізація у сучасній вищий школі. Характеристика принципів навчання.

Спеціалізація, зміст, планування та організація навчання у сучасній вищій школі.

З історії спеціалізації вищої освіти. Курсова і предметна система організації навчального процесу в сучасній вищій школі. Навчальний план і навчальні програми - вихідні державні документи планування та організації навчального процесу у вищій школі. Розклад навчальних занять.

Методи навчання у вищій школі та їх характеристика

Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання в сучасній педагогіці. Характеристика методів навчання вищої школи. Нові вимоги до методів навчання у вищий школі.

Модульне навчання та його особливості. Методи науки і методи навчання у вищій школі.

Форми організації навчання у вищому навчальному закладі

Поняття про форми організації навчання у вузі Лекція як форма навчання в вузі. З історії питання про виникнення вузівської лекції. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладання. Методична концепція лекційного курсу. Методика і техніка читання лекцій. Сучасні проблеми лекційного викладання.

Семінарське заняття як форма організації навчання у вищій школі. З історії питання про виникнення семінарських занять. Види і методика проведення семінарських занять.

Дискусія як метод навчання у вищій школі.

Самостійна робота студентів та її значення на сучасному етапі розвитку вузів.

Сутність і значення самостійної роботи студентів. Види самостійних робіт та педагогічне керівництво ними. Труднощі в організації самостійної роботи.

Контроль і оцінка знань студентів

З історії питання про контроль і оцінку знань студентів. Функції контролю знань студентів. Основні принципи перевірки навчальної роботи і оцінки знань студентів. Види перевірки навчальної роботи студентів. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. Критерії і норми оцінок знань.

Модульно-рейтингова система оцінювання знань та її особливості.

Науково-дослідницька робота у вищій школі.

Мета і умови розвитку вузівської науки в сучасній Україні. Організація науково-дослідної роботи студентів. Види та структура науково-пошукової діяльності студентів. Критерії відбору студентів до наукових пошуків.

Курсові, дипломні роботи в вузі та вимоги до них.

Виховання студентської молоді

Психологічні особливості сучасного студентства. Закономірності, принципи, методи виховання та їх характеристика. Особливості виховання студентів на сучасному етапі. Роль студентської групи в формуванні особистості майбутнього фахівця.

Сучасна система вищої освіти у розвинутих країнах.

Порівняльний характер вищої освіти США, Німеччини, країн Європи. Позитивні та негативні риси. Важливість вивчення досвіду інших країн для покращання вищої освіти в Україні.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «Дошкільна педагогіка»
у вищій школі

Завдання підготовки та характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010101 – магістр педагогічної освіти.

Ступенева підготовка фахівців із спеціальності “Дошкільне виховання". Відмінності освітньо-кваліфікаційних характеристик та посад за професійними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". Вищі навчальні заклади з правом підготовки фахівців за різними професійними рівнями. Подвійні спеціальності та спеціалізації.

Кваліфікаційна характеристика магістра педагогічної освіти. Основні професійні функції магістра: викладацька та наукова діяльність, організаційно-управлінська діяльність. Специфічні особливості та взаємозв'язок цих функцій.

Навчальні плани спеціальності "Дошкільне виховання" освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010101 - магістр педагогічної освіти. Блоки навчальних дисциплін: Гуманітарна та соціально-економічна підготовка. Фундаментальна підготовка. Психолого-педагогічна підготовка. Спеціальна та науково-практична підготовка. Дисципліни фахової підготовки як провідні в плані.

Навчальні програми для підготовки магістрів спеціальності "Дошкільне виховання" освітньо-кваліфікаційного рівня 8.01.0].01 - магістр педагогічної освіти. Навчальні програми з фахових дисциплін. Наукові засади, мета, завдання, принципи їх побудови. Специфіка програм підготовки магістра на відміну від програм бакалавра чи спеціаліста.

Предмет, мета і завдання курсу "Методика викладання дошкільної педагогіки"

Предмет курсу МВДП. Методика ВДП як наука. Основні положення науки андрагогіки про навчання дорослих людей. Наукові засади андрагогіки. Виховні аспекти освіти дорослих.

Мета курсу МВДП. Теоретична підготовка магістрів до викладання змісту дисципліни "Дошкільна педагогіка" студентам вищого навчального закладу III - IV рівня акредитації. Розвиток у магістрів практичних вмінь: планувати, розробляти, викладати курс; вміти організувати учіння студентів; реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчальній співпраці з студентами.

Навчальні завдання курсу МВДП. Опанування змістом дошкільної педагогіки, володіння ним, достатнє для викладання курсу. Орієнтація у формах, методах, прийомах викладання. Адекватний добір їх відповідно змісту курсу. Поєднання раціонального та емоційного у співпраці викладача з магістром, викладача з студентом.

Історія становлення і розвитку вищої школи і освіти в Україні

Витоки вищої освіти в часи України - Русі (IX - XI ст.). Академія Ярослава Мудрого. Самоосвіта за рукописними книгами. Перекладні та оригінальні рукописні книги в Україні.

Українські вищі навчальні заклади (XVI - XVIII ст.). Братські школи, Острозька, Львівська. Києво-Могилянська академія. Їх тогочасний західно­європейський рівень. Демократичні й національні засади навчання. Статут. Видатні учні та викладачі цих освітніх закладів. Їх навчальна і наукова робота. Вітчизняні пріоритетні видання: підручники, богослужбові книги.

Вища школа в Україні в умовах царської Росії у XVIII - XIX ст. Класичні університети: Львівський (1661, 1784), Харківський (1805), Київський (1834), Одеський (1865), Чернівецький (1875). Особливості вищої освіти.

Вища школа і освіта в часи Української народної республіки - УНР. Типи вищих навчальних закладів, народні університети. Навчальні плани, програми, підручники. Українознавчий цикл дисциплін. Українська мова викладання.

Особливості вищої освіти і школи в Україні періоду СРСР (1917-1999 рр.). Становлення й розвиток радянської вищої педагогічної освіти. Її ідеологічна мета і завдання. Уніфікація навчальних планів, програм, підручників. Послідовне витіснення української мови зі сфери вищої освіти.

Українська вища школа в зарубіжних країнах. Вищі педагогічні школи українців у Західній Європі, США, Канаді, на Південноамериканському континенті, в Австралії тощо. Українознавчі цикли дисциплін у вищих навчальних закладах країн як національні осередки освіти й культури.

Розвиток вищої школи й освіти в умовах незалежної України. Концепція вищої педагогічної освіти в Україні. Нові навчальні плани, програми, підручники. Державні й недержавні вищі навчальні заклади. Стратегія перебудови вищої освіти у відповідності з рівнем передових країн світу.

Підготовка фахівців дошкільного профілю вищої кваліфікації в історії освіти. Вищі жіночі фребелівські курси. Київський жіночий педагогічний інститут фребелівського товариства. Факультети соціального виховання ІНО. Дошкільні відділення в Харківському, Київському педагогічному інститутах, згодом у Запорізькому, Рівненському (50 - 70 рр.). Поширення мережі дошкільних кафедр і факультетів у вищих навчальних закладах України (80 - 90 рр.). Історія виникнення й розвитку дисципліни "Дошкільна педагогіка".

Вимоги до викладача і особливості викладання для дорослих.

Стилі і філософія викладачів. Взаємозв'язок філософії викладача і його стилю. Авторитарний стиль. Домінування викладача над предметом і студентами. Викладач як інструктор з курсу та вивчення його студентами. Викладач індиферентний до вивчення навчальної дисципліни й студентів. Викладання орієнтоване на інтелект студентів (магістрантів), як ключ до вивчення курсу. Викладач орієнтований на особистість студента (магістранта), як засіб опанування курсу.

Підготовка викладача до навчальних занять. Аналіз програми курсу МВДП, змістовне наповнення та розробка тем і різних форм аудиторних занять. Вивчення відповідного змісту підручника, необхідної до теми літератури та додаткових джерел. Добір методів адекватних змісту тем. Підготовка і добір наочного та практичного обладнання. Створення викладачем власного внутрішнього стану, зовнішнього вигляду, одягу адекватного статусу викладача, змісту і формі співпраці з магістрантами, студентами.

Врахування та створення умов проведення навчальних занять. Раціональний розмір, освітлення, повітряний режим, меблювання, дидактичне та інше оформлення приміщення для занять. Залучення студентів до підготовки навчального приміщення. Розміщення меблів у відповідності з темою, формою та методами проведення занять.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

  Диплом
  У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного
 2. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 3. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 4. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 5. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..