Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сегодня Приморский край – это один из наиболее динамично развивающихся регионов России. Реализация в крае комплексных федеральных программ, крупных и...полностью>>
'Учебное пособие'
Учебное пособие подготовлено коллективом авторов. Общее руководство и редакция – заведующий кафедрой философии и социологии РГУФКСиТ, доктор педагоги...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания и задания для выполнения контрольных работ составлены в соответствии с программой курса «Гражданское право» и предназначены для...полностью>>
'Документ'
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провёл в г.Твери совещание по вопросу повышения эффективности строительства и эксплуатации ...полностью>>

Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої. Щодо динаміки основних засобів, то у 2006 р. загальна вартість необоротних активів підприємства зросла порівняно з 2005 р. на 3,7%, що обумовлено зростанням вартості виробничих основних фондів: будинків, споруд, передавальних пристроїв на 1,14%, машин і обладнання – на 8,01%, інструментів та приладів – на 4,1%.

Зниження показників у 2006 – 2005 рр. проти рівня 2004 р. зумовлене продажем (споруди) частини фондів, списанням морально і матеріально застарілого устаткування та його зносом.

Оцінка руху основних засобів здійснюється на підставі коефіцієнтів вибуття, надходження, оновлення основних засобів. Погіршення цих показників свідчить про наявність серйозних проблем у фінансуванні потреб суб’єкта господарювання на технічне переозброєння і оновлення устаткування. Слід враховувати, що спрацьовані основні засоби не зумовлюють конкурентоспроможність продукції більшості підприємств.

Алгоритм розрахунку основних засобів наведений у табл.9.3.

Таблиця 9.3.Алгоритм розрахунку основних показників інтенсивності руху основних фондів

Показник

Формула розрахунку

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Коефіцієнт вибуття основних фондів

Коефіцієнт приросту основних фондів

На основі вказаного алгоритму визначимо величину показників руху та виконаємо аналіз їх динаміки протягом 2004 – 2006 рр.

З наведених даних (табл. 9.4) видно, що середньорічна вартість основних фондів підприємства в 2006 р. склала 11960 тис. грн., що нижче рівня 2004 р. на 164,8 тис. грн., або на 1,3%.

Таблиця 9.4. Показники інтенсивності руху основних фондів підприємства

№ п/п

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Абсолютні відхилення

Темпи зростання, %

2005р. від 2004р.

2006 рік від

2006р./

2004р.

2005р./

2004р.

2006р./

2005р.

2004р.

2005р.

1

Вартість основних. фондів на початок року, тис. грн.

10906

13043

11743

2137,5

836,8

-1301

107,67

119,60

90,03

2

Вартість основних фондів, що надійшли, тис. грн.

2465,1

177

769,1

-2288

-1696

592,1

31,20

7,18

434,52

3

Вартість основних фондів, що вибули, тис. грн.

26,9

1477,7

334,1

1450,8

307,2

-1144

1242,01

5493,31

22,61

4

Вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

13344

11743

12178

-1601

-1166

435

91,26

88,00

103,70

5

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

12125

12393

11960

268,05

-164,8

-432,9

98,64

102,21

96,51

1

Коефіцієнт оновлення

0,185

0,015

0,063

-0,17

-0,122

0,0481

34,19

8,16

419,00

2

Коефіцієнт вибуття

0,002

0,113

0,028

0,1108

0,026

-0,085

1153,50

4593,07

25,11

3

Коефіцієнт приросту

0,224

-0,100

0,037

-0,323

-0,187

0,1368

16,57

-44,60

-37,15


За період 2004-2006 рр. було придбано основних фондів на суму 3411,2 ти. грн., вибуло фондів – 1838,7 тис. грн.

Коефіцієнт оновлення у 2005 і 2006 рр. значно нижче рівня у 2004 р., що пов’язано з відсутністю коштів на проведення техніко-технологічного переозброєння підприємства. За досліджуваний період мало місце вибуття основних засобів, що зумовило позитивну динаміку коефіцієнта вибуття і негативну коефіцієнта приросту основних засобів.

Для оцінки стану основних засобів на основі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу розраховують коефіцієнти стану основних засобів і вивчають їх динаміку за ряд періодів.

Для аналізу технічного стану основних фондів використано коефіцієнти зносу та придатності засобів праці. Зношеність фондів і відсутність коштів веде до перевищення коефіцієнта вибуття над коефіцієнтом оновлення.

Коефіцієнт зносу визначають як відношення суми зносу фондів до їх первісної вартості:

. (9.2)

Коефіцієнт придатності розраховують як відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості:

. (9.3)

Слід зазначити, що Кпридатності  1 та Кпридатностізносу=1.

Вихідні дані та розрахунки коефіцієнтів стану основних фондів та їх динаміки наведений в табл..9.5.

Дані розрахунків показують значну зношеність основних засобів і позитивну динаміку коефіцієнта зносу протягом досліджуваного періоду, в той же час коефіцієнт придатності має зворотну тенденцію. Так, за досліджуваний період коефіцієнт зносу (табл..9.5) зріс з 41 до 50%, а коефіцієнт придатності відповідно знизився з 59 до 50%.

Виконуючи аналіз, слід мати на увазі, що питома вага будівель у складі основних засобів підприємства досягає 50%, а термін їх служби перевищує 20 років.

Таблиця 9.5. Показники технічного стану основних фондів

п/п

Показники:

 Кінець 2003 р.

 Кінець 2004 р. 

 Кінець 2005 р.

 Кінець 2006 р.

1

Залишкова вартість основних фондів

7851,7

7063,9

5890,3

6268,4

2

Первісна вартість основних фондів

13343,9

13043,2

11742,5

12177,5

3

Знос основних фондів

5492,2

5979,3

5852,2

5909,1

4

Коефіцієнт зносу (р.3/р.2)

0,41

0,46

0,50

0,49

5

Зміни коефіцієнта зносу, %

100,0

111,38

108,72

97,37

6

Коефіцієнт придатності (р.3/р.1)

0,59

0,54

0,50

0,51

7

Зміни коефіцієнта придатності, %

100,0

92,0

92,6

102,6

Відносно стану машин і обладнання слід сказати, що наявні позитивні тенденції оновлення машинного парку дадуть змогу підприємству бути більш конкурентноспроможним.

Розглядаючи рівень спрацювання основних засобів, мають на увазі насамперед їхній фізичний знос. Але не слід забувати ще й про моральне старіння фондів, яке набагато погіршує становище підприємства у ринкових умовах.

При плануванні виробництва треба враховувати, що обсяг випуску продукції підприємства безпосередньо пов'язаний з величиною виробничої потужності, яка характеризується максимально можливим (річним, добовим) випуском продукції певного асортименту в незмінних умовах. Виробнича потужність змінюється за умови введення в дію нових основних засобів, поліпшення стану діючих або ліквідації старого і непотрібного устаткування.

Виробнича потужність залежить також від якості й складу сировини, трудової дисципліни і кваліфікації працівників, технічного рівня використовуваних на виробництві інструментів і пристроїв, асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції, кількості та якості ремонтів устаткування, рівня організації праці й управління та інших чинників.

Розрізняють проектну (планову) і фактично діючу потужність. Остання може бути вищою за проектну у зв'язку з вищевказаними обставинами, але фактичний обсяг виробництва ніколи не може переважати фактичну потужність підприємства для збереження якісних параметрів продукції, яку випускає підприємство.

У процесі аналізу визначають рівень використання виробничої потужності. Якщо потужність використовується на 50 – 60 % (коефіцієнт використання потужностей 0,5 - 0,6), ретельно досліджують причини такого становища і розробляють заходи для його стабілізації.

За сучасних економічних умов значна кількість підприємств України, особливо діючих крупних (гігантів пострадянського часу), має негативні тенденції щодо використання потужностей, що потребує значної уваги до цього питання. Резерви, пов'язані з недовантаженням виробничих потужностей, тільки частково можна використати завдяки безпосереднім зусиллям колективу підприємства. В основному для цього потрібні злагоджені дії і співробітництво держави, багатьох підприємств і галузей.

Слід підкреслити, що показник використання потужностей пов’язаний з галузевими особливостями підприємств. У першу чергу це стосується підприємств енергопостачання, зв'язку, транспорту.

Особливо важливе проведення аналізу завантаження потужностей для нових підприємств, бо вивчається не тільки рівень освоєння відповідних виробничих потужностей, але й темпи і терміни введення відповідно плану (проекту). Серед чинників, які негативно впливають на використання потужностей, можна визначити такі як:

—неякісне і неповне виконання будівельно-монтажних робіт;

— конструктивні недоліки устаткування і його неякісний монтаж;

— некомплектний пуск (за тимчасовими схемами);

— нестача кваліфікованої робочої сили;

—недостатня забезпеченість необхідними матеріалами й енергетичними ресурсами;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Ємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви І надати висновки

  Документ
  Зібрати чи отримати у викладача комплект форм статистичної звітності промислового підприємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви і надати висновки.
 3. Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»

  Конспект
  Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.
 4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні (1)

  Документ
  У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.
 5. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні (2)

  Документ
  У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.

Другие похожие документы..