Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Свое последнее мероприятие "Российский дом друзей Олимпиады" - официальная резиденция нашего НОКа - проведет 23 августа. Кульминацией эстра...полностью>>
'Документ'
На условиях настоящих Правил страхования № 60.7 (далее по тексту – Правил) заключаются Договоры добровольного страхования медицинских и иных непредви...полностью>>
'Конкурс'
Ростовский государственный университет – один из семи старейших российских классических университетов, крупнейший на Юге России центр образования, нау...полностью>>
'Документ'
1. Настоящая Методика разработана для расчета Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь объема совокупных расходов на охрану окружающ...полностью>>

Abstracts (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

TEMPUS PROJECT

Educational Measurements

Adapted to EU Standards

ABSTRACTS

SECOND INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

EDUCATIONAL MEASUREMENTS: TEACHING,
RESEARCH AND PRACTICE”

18 – 25 September 2010

Foros (Crimea, Ukraine)

Nizhyn, 2010

Organizers:

Ministry of Education and Science of Ukraine

Nizhyn State Mykola Gogol University

National Pedagogical Dragomanov University

Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko

Mälardalen University (Sweden)

Helsinki University of Technology (Finland)

University of Rome “La Sapienza” (Italy)

University of Cologne (Germany)

USETI Alliance

Organizing Commettee:

Dmitrii Silvestrov (Västerås, Sweden, co-chairman)

Sergij Bondarenko (Kyiv, Ukraine, co-chairman)

Oleksandr Borysenko (Kyiv, Ukraine, secretary)

Evelina Silvestrova (Västerås, Sweden)

Yurij Kovalchuk (Nizhyn, Ukraine)

Volodymyr Sergienko (Kyiv, Ukraine)

Olga Avramenko (Kirovograd, Ukraine)

Oleksandr Liashenko (Kyiv, Ukraine)

Sergiy Rakov (Kyiv, Ukraine)

Esko Valkeila (Helsinki, Finland)

Raimondo Manca (Rome, Italy)

Hanspeter Shmidli (Cologne, Germany).

Second International Summer School “Educational Measurements: Teaching, Research and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”

Main topics:

 • Educational Measurements in the context of education quality improvement

 • Theoretical background of Educational Measurements

 • Leading experience of constructing and administrating of pedagogical tests

 • Problems of “Educational Measurements” teaching

 • Informational technologies in pedagogical testing

CONTENTS

Авраменко О.В.

ПРО ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «МОДЕЛІ І МЕТОДИ IRT» 5

СТАНДАРТ МАГІСТРАТУРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000010
«ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ» 6

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ
У КУРСАХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 7

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ: НАУКОВА ПРОБЛЕМА
І НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 10

ТЕОРІЯ М. Т. КЕЙНА ВАЛІДИЗАЦІЇ ВИМІРЮВАНЬ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА
ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «ВАЛІДНІСТЬ» НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ» 12

ВЕБ-ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ 14

КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 15

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 16

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ЇХ РОБОТОДАВЦІВ 18

ПРОГРАМИ ПАКЕТУ ITAP: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ 19

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 20

ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ 22

ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
«МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ ТА СИСТЕМИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ» 23

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 24

ПРОДУКУВАННЯ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ 25

ДОСЯГНЕННЯ ПРОГНОЗОВАНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 27

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З УРАХУВАННЯМ ВИМІРЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. 28

ПЕРЕВІРКА УНІКАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ
СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ТВОРЧОГО АБО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ 29

ПРО ДЕЯКІ ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЗОНИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 30

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ В КУРСІ «ІНФОРМАТИКА» 31

КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ» 32

ЩЕ РАЗ ПРО ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ 33

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЛЬНОДОСТУПНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ 35

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ 36

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
ЯК РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ 37

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ» 38

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА БІНАРНО-РЕФЛЕКСИВНІЙ ОСНОВІ 39

ПРОБЛЕМИ ТЕСТОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ЗНАНЬ 40

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ 41

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ 42

ТЕСТОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ У ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ 43

ДОСЯГНЕННЯ ПРОГНОЗОВАНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 44

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ 45

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 46

ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ
ПІДГОТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ 46

МЕТОДИ БАГАТОВИМІРНОГО ШКАЛЮВАННЯ
В АНАЛІЗІ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАНЬ І ТЕСТІВ 47

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БАГАТОФАКТОРНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 48

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ КУРСУ «ВСТУП ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ» 49

ВИМІРЮВАННЯ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 50

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
ДРУГОГО РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 51

КРИТЕРІЇ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ 52

ПРОБЛЕМА ОБ'ЄКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ 53

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ В КОНСТРУЮВАННІ ТЕСТІВ З МАТЕМАТИЧНИМ ЗМІСТОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 54

ОЦІНКА ЗНАНЬ З КУРСУ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 55

НЕДОЛІКИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 56

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE. КОНСТРУЮВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕСТІВ 57

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕТАПУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ 58

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМП’ЮТЕРНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ГУМАНІТАРІЇВ 59

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ДИНАМІКИ САМООЦІНКИ
РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ 60

ОЦІНКА СФОРМОВАНОСТІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ 61

INVITED LECTURES

ПРО ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «МОДЕЛІ І МЕТОДИ IRT»

Авраменко О.В.

Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка

oavramenko@

Дисципліна «Моделі і методи IRT» є складовою програми підготовки фахівців системи вищої та середньої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр, які спеціалізуються в галузі освітніх вимірювань за напрямом «Специфічні категорії» на спеціальності 8.000010 «Освітні вимірювання».

Дисципліна «Моделі і методи IRT» ознайомлює з сучасною теорією моделювання та параметризації тестування в освіті у повному обсязі. Представлено основні ідеї і методи цієї теорії, для розуміння яких вимагається достатньо високий рівень знань вищої математики, зокрема теорії ймовірностей та математичної статистики. Передбачається, що попередньо студенти отримали ґрунтовну математичну та психолого-педагогічну підготовку, прослухавши такі нормативні курси, як «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Інформатика», «Педагогіка», «Загальна психологія», а також «Математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях».

Метою викладання дисципліни «Моделі і методи IRT» є забезпечення фахової підготовки фахівців системи вищої та середньої освіти в галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань з використанням тестів.

Відповідно до проекту навчального плану спеціальності 8.000010 «Освітні вимірювання» у КДПУ ім.В.Винниченка курс розрахований на 144 години (4 кредити), із них 18 лекційних годин, 32 практичних годин, 64 години самостійної роботи. Навчальна програма курсу розбита на два змістові модулі: I. Вступ до Item Response Theory та II. Основні математичні моделі та методи сучасної теорії тестування в освіті.

Наведемо основні знання, які студенти повинні отримати після вивчення курсу: основні математичні моделі сучасної теорії тестування; латентні параметри складності завдання і рівня підготовленості випробовуваного; логістичні моделі Раша і Бірнбаума; процедури та способи оцінювання надійності тесту; алгоритм усереднювання значень функції вимірювання; точність початкових вимірювань; розподільна здатність тесту, надійність та валідність тесту; алгоритми і методи оцінки рівня підготовленості тестованих та характеристик тестових завдань у рамках сучасної теорії тестування; регресія і кореляція на метричній шкалі; кореляція на порядковій і номінальній шкалах; кореляція бісеріальна та кореляція дихотомна; основні методи дисперсійного, кореляційного, дискримінантного та факторного аналізів у педагогічних вимірюваннях; розподіл дистракторів; види, критерії та джерела підвищення валідності тесту; остаточний бал учасників тестування; диференціація учасників тестування; основні методи шкалювання результатів освітнього вимірювання; інформаційна функція тесту; характеристична функція тесту.

Студенти також повинні вміти: будувати оцінки латентних параметрів; виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом найбільшої правдоподібності; будувати інформаційну функцію окремого завдання тесту; будувати інформаційну функцію тесту для одно- та багатопараметричних моделей; проводити статистичну перевірку гіпотез тестування; виконувати перевірку адекватності моделі Раша за допомогою критерію згоди "Хі-квадрат" Пірсона; проводити порівняння емпіричної і теоретичної імовіності успіху; перевіряти рівномірність розподілу дистракторів; перевіряти значущість розбіжності різних результатів тестування на метричній та на порядковій шкалі; здійснювати перевірку паралельності варіантів тесту; аналізувати значущість лінійної кореляції; використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу при конструюванні тесту; здійснювати шкалювання результатів тестування; переносити латентних параметрів, одержаних у паралельних варіантах тесту, на єдину метричну шкалу; перетворювати єдину метричну шкалу у нормовану; виконувати порівняння тестів при конструюванні; вирівнювати різних варіантів тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної обробки результатів.

Опанувавши курс, фахівці зможуть керувати розробкою, плануванням та проведенням дослідження рівня знань у різних галузях людської діяльності, теоретично обґрунтовано розробляти контрольно-вимірювальні матеріали, а також інтерпретувати результати тестування, здійснювати керівництво роботою комісій з підготовки та оцінювання тестових завдань.

СТАНДАРТ МАГІСТРАТУРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.000010
«ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ»

Авраменко О.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.  Винниченка

Ковальчук Ю.О.

Ніжинський державний університет ім. М.В.Гоголя

yu-koval@

Сергієнко В.П.

Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова

vpsergienko@

Відповідно до проекту стандарту спеціальності 8.000010 «Освітні вимірювання» обов’язковий мінімум кредитів та годин нормативної частини навчального плану

Кред.

Годин

І

Цикл гуманітарної та соціально- економічної підготовки

4,5

162

1.1

Іноземна мова

2,5

90

1.2

Філософія науки

1

36

1.3

Менеджмент в освіті

1

36

ІІ

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

27,5

990

2.1

Вища математика

7

252

2.2

Теорія ймовірностей та математична статистика

8

288

2.3

Вимірювання в освіті

4

144

2.4

Математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях

3,5

126

2.5

Класичні тестові моделі та технології

2

72

2.6

Моделі і методи IRT

3

108

ІІІ

Цикл спеціальної та науково-практичної підготовки

4

144

3.1

Педагогіка вищої школи

2

72

3.2

Когнітивна психологія та психометрія

2

72

До варіативної частини пропонуються такі курси з мінімальним обсягом

Кред.

Годин

І

Цикл гуманітарної та соціально- економічної підготовки

2

72

1.4

Цивільна оборона*

1

36

1.5

Охорона праці в галузі*

1

36

ІІ

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

14

504

А

Дисципліни, які встановлює університет

9

324

2.7

Основи педагогічного оцінювання

1

36

2.8

Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті та науці

2

72

2.9

Моніторинг якості освіти

2

72

2.10

Конструювання тестів

2

72

2.11

Прикладна статистика

2

72

Б

Дисципліни за вибором студента *

5

180

ІІІ

Цикл спеціальної та науково-практичної підготовки

8

288

А

Дисципліни, які встановлює університет

8

288

3.3

Психологія вищої школи

2

72

3.4

Комп’ютерні технології у тестуванні

4

144

3.5

Методи досліджень в освіті

2

72

* Дисципліни на вибір студента: «Комп"ютерні статистичні пакети», «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогиці», «Тестування у галузі природничих наук», «Організація дистанційної освіти у навчальному закладі», «Аналіз даних в освіті», «Тестування у галузі гуманітарних наук», «Спецкурс з теорії та практики тестування», «Спецкурс з освітніх вимірювань», «Спецкурс з методів IRT».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Abstracts (2)

  Документ
  III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”
 2. М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема 1 Abstracts : Статья

  Статья
  Abstracts: Статья/доклад имеет обзорный характер и посвящена обсуждению двух проблем. Первая из них связана с методологией исследований природы сознания.
 3. Журнал экономической теории, №3, 2010 Аннотации статей / Abstracts

  Статья
  Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, инновационная система, системы инновационного финансирования, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), информационная инфраструктура, промышленное и экономическое развитие.
 4. Т. В. Бендас гендерная психология Издательская программа

  Программа
  В. А. Аверин, профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой общей и клинической психологии факультета клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии;
 5. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..