Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», а...полностью>>
'Программа'
Берсімбай Рақметқажы Іскендірұлы, проректор по научно-исследовательской работе и международным связям ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, академик НАН РК, д.б.н., п...полностью>>
'Рабочая программа'
Составлена на основе «Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего полного общего образования в Чувашской ...полностью>>
'Конкурс'
о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий по осуществлен...полностью>>

Abstracts (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИМІРЮВАННЯ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Галина Розлуцька, Лариса Сідун

Ужгородський національний університет

Реформування національної освіти повинно стати основою державності та демократизації суспільства, передумовою виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, інтеграції України у світовий культурний та економічний простір. Нагальне завдання сучасних українських педагогів забезпечити послідовне формування громадян нашої держави в органічному поєднанні демократичних цінностей з національною історією і народними традиціями, у збереженні та збагаченні української культури.

Визначальним пріоритетом діяльності кожної освітньої ланки є національне виховання: набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу та формування в підростаючого покоління глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Метою нашого дослідження є освітні вимірювань у системі національного виховання, що зумовлено суперечностями між необхідністю удосконалення підготовки молоді до життєдіяльності в українському суспільстві і диспропорцією між теоретичною базою та практичною реалізацією; між виховним потенціалом освітніх закладів та його фактичним використанням у вихованні учнів.

У ході дослідження складено діагностичну програму рівня національної вихованості, з ясовано ознаки вияву національної вихованості, розроблено анкети для самооцінки різних вікових груп вихованців, вироблено критерії національної вихованості та ін.

У результаті зроблено певні висновки: процес національного виховання школярів стає більш ефективним, якщо: зрозумілі та усвідомлені суть і зміст педагогічних завдань по реалізації національної освіти, національного виховання і формування національної свідомої особистості; на підставі діагнозування розроблено стратегію керування виховним процесом, сформовано конкретні програми реалізації виховних впливів; теоретично обґрунтовано і практично розроблено систему умов, шляхів і засобів національного виховання школярів у процесі навчання в освітньому закладі.

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
ДРУГОГО РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Сейдаметова С. М.

РВНЗ, КІПУ, старший викладач кафедри інформаційно-комп'ютерних технологій

Маламан А.Ф.

викладач вищої категорії відділення «Комп'ютерні науки»

Миколаївського будівельного коледжу КНУБА

Вдосконалення графічної підготовки інженера-будівельника, як фактор підвищення його графічної компетентності, припускає створення такої педагогічної системи навчання графічним дисциплінам, при якій особливого значення набувають вміння використовувати різноманітні професійні задачі за допомогою систем комп'ютерної графіки. На думку В.Кальнея та С. Шишова, система оцінювання включає в себе створення інструментів контролю знань і вмінь та коригуючи методику, яка орієнтована безпосередньо на особистість студента з урахуванням його індивідуальних досягнень у навчальному процесі [1].

Оцінка – вміння оцінювати матеріал або методи роботи, співвідносити їх з певними критеріями. Крім знання критеріїв, уміння оцінювати досягається певною практикою. Студент практично застосувавши різні методи роботи, вибирає найбільш раціональний шлях. Однак методи роботи іноді оцінюються суто індивідуальними критеріями. Часто оптимальним приймається не той метод роботи, який найбільш ефективний і раціональний у даному конкретному випадку, а той, яким студент краще володіє. Тому для досягнення об'єктивності і раціональності в оцінці методів роботи, студенти повинні засвоювати найбільш ефективні й оптимальні методи навчальної діяльності, для того щоб виробити відповідні критерії.

Щоб підвищити якість професійно-цільового навчання необхідно підвищити рівень навчальних досягнень студентів який здійснюється головною умовою всебічного і об’єктивного оцінювання системою контролю[2].

Згідно кредитно-модульної системи оцінювання студентів відбувається поточним, проміжним та підсумковим контролем. Але при традиційній формі контролю (усному опитуванні) одночасно контролюється лише декілька студентів. Оцінювання являється вибірковим і безсистемним, що створює об’єктивні умови для несистематичної роботи ряду студентів. Така система контролю не дає чітко і об’єктивно встановити фактично засвоєного поняття кожним студентом. Під час оцінювання в групах може виникати нервове ставлення окремих студентів до оцінок. Тому що оцінка для них виступає як головний підсумок навчальної діяльності і мотив для наступної роботи. Дуже часто при існуванні сучасної системи кредитно-модульного оцінювання більшість студентів цікавить лише відмітка про оцінку, а не дійсно навчально-пізнавальні мотиви. І як наслідок, більшість починає вчитись не для пізнання, не для самовдосконалення, а заради оцінки викладача. Сучасні вимоги до освіти приводять до того, що від викладача вимагається досягти 100% успішності, обумовленою від A до FX – шкалою ECTS оцінювання навчальних досягнень студента. Ця система передбачає, що всі бали позитивні, а їх кількість свідчить тільки про різний рівень успішності. Але оскільки при існуючій системі організації навчально-виховного процесу досягти повної успішності неможливо, то ми стаємо свідками формального підходу до оцінювання рівня знань та професійних умінь студентів і як наслідок, відбувається моральне розтління студентів, які розуміють, що все одно викладач виставить задовільну оцінку. Отже, у студентів важливо формувати уміння здійснювати самоконтроль і самооцінку.

Література:

 1. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. / Л. М. Карамушкіна. Київ: Ніка-Центр, 2000. – 332 с. V – (Серія «Новітня психологія». Вип. 6)

 2. Карпетова М. Н. Формирование педагогической компетенции преподавателя образовательного учреждения: дис. … канд. пед. наук. / М. Н. Карпетова. – М., 2000. – 192 с.

КРИТЕРІЇ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ

Стрельніков В.Ю.

Полтавський університет економіки і торгівлі

З метою пошуку більш детальних критеріїв вимірювання якості підготовки бакалаврів економіки ми звернулися до міжнародних стандартів якості серії ISO, які в Україні прийняті як національні. У Полтавському університеті економіки і торгівлі створений окремий підрозділ – науково-методичний центр управління якістю освітньої діяльності. Його функція методичного забезпечення управління якістю передбачає моніторинг і аналіз процесів з метою їхнього удосконалення.

Вимірюючи якість підготовки бакалаврів економіки, нам було важливо перейти від підготовки бакалаврів економіки, орієнтованої на пропозицію, до орієнтованої на попит, і цьому сприяли стандарти ISO, відправною точкою яких були вимоги споживача. Це спонукало до вимірювання знань і якості виконання завдань на практиці чи в умовах моделювання практичної діяльності. Принцип сертифікації ISO вимагав вимірювання якості фахівця безпосередньо на професійному робочому місці.

У процесі дослідження система якості будувалася так, щоб гарантувати адекватне управління процесом. Для вимірювання якості підготовки бакалаврів економіки було прийняте рішення деякі елементи моделі системи якості ISO 9001 виключити як несуттєві для освіти, а деякі – об’єднати. У результаті залишилося тринадцять елементів системи якості підготовки бакалаврів економіки, для кожного з яких було виділено інваріантну структуру їх опису з позицій міжнародних стандартів. Елементами системи якості взяті: аналіз контрактів (вхідний рівень); управління проектуванням, документами, підготовкою студентів; ідентифікація і відслідковування; управління процесами, контролем, невстигаючими студентами; форми і способи збереження документів; внутрішній аудит якості; навчання проектантів дидактичних систем; обслуговування; статистичні методи. Складовими якості дидактичної системи – якість результату, якість змісту, якість технологій, якість оцінювання, якість організації, якість персоналу.

Вимірювання якості спрямовувалося на забезпечення належних умов якісної підготовки висококваліфікованих бакалаврів. Процес надання освітніх послуг підпорядковувався загальним законам, які діють на ринку. Споживач очікував високої якості результату системи підготовки бакалаврів економіки згідно зі своїх вимог, що досягалося реалізацією якісних характеристик основних її елементів. На основі міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000 та 9001:2008, ми визначили процеси, необхідні для вимірювання якості; сформували матрицю розподілу повноважень і відповідальності за якість фахової підготовки бакалаврів економіки; установили послідовність і взаємодію процесів; проводили опис процесів згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO; формували вимоги до інформаційного забезпечення підготовки бакалаврів економіки; проводили за допомогою групи внутрішніх аудиторів аудит якості такої підготовки.

ПРОБЛЕМА ОБ'ЄКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ

Точиліна Т.М

Запорізька державна інженерна академія

tocH3008@

Проблема об'єктивності перевірки і оцінки знань студентів за допомогою комп’ютерних тестів в останні роки набула особливу актуальність.

Змістовний аналіз різних тестових завдань з фізики показав, що формування комп’ютерних тестових завдань звичайно відбувається безсистемно. Такий підхід не тільки не формує системні знання, але й знижує якість навчання та об’єктивність оцінки знань студентыв.

Щоб наблизити комп'ютерний контроль знань до природної перевірки у вигляді діалогу викладача зі студентом, необхідно розробити основні принципи і вимоги до конструювання сучасних комп'ютерних тестів, а також методику їх ефективного використання у навчальному процесі.. При цьому важливо розробити тестові завдання з урахуванням структурування навчального курсу, формування форми тесту, коректної шкали оцінки. Тест повинен враховувати мету навчання, мати стислість, ясність, однозначність, бути простим у використанні.

На підставі викладеного вище ми сформулювали наступні принципи побудови тестових завдань: змістовний, системний і структурний. На основі цих принципів ми розробили основні вимоги, яких необхідно дотримуватись при розробці комп’ютерних тестів з фізики для студентів технічних спеціальностей.

Спираючись на ці принципи нами розроблено 2 пакети тестів:1) пакет експрес-тестів для проведення експрес-контролю засвоєння відповідної теми модуля на початку кожного практичного заняття; 2) пакет модульних тестів для проведення проміжкового контролю вивчення виділеного модуля курсу фізики.

Ми істотно розширили сферу застосування і значущість тестових завдань у навчанні фізики. Ми розглядаємо їх як засіб діагностики якості знань, специфічну форму контролю, засіб диференціації й індивідуалізації навчання, а також специфічну форму узагальнення знань студентів.

Використання комп'ютерних тестів у процесі навчання підвищує якість і ефективність навчання і підвищує інтерес студента до предмета. Але, проте, необхідно пам'ятати, що при тестуванні не можна врахувати психологічних і особистісних якостей студента. Майже немає тестів, що перевіряють уміння міркувати, логічно мислити. Тому, на нашу думку, застосування комп'ютерного тестового контролю з фізики на технічних спеціальностях можливо тільки у вигляді проміжкового контролю. Підсумковий контроль доцільно проводити в усній формі чи у вигляді колоквіуму. Ми вважаємо,

що тільки комплексне застосування усіх методів контролю знань дозволяє регулярно й об'єктивно виявляти динаміку формування системи знань і умінь студентів і підвищувати якість навчального процесу.

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ В КОНСТРУЮВАННІ ТЕСТІВ З МАТЕМАТИЧНИМ ЗМІСТОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Фадєєва Тетяна Олексіївна

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Вивчення курсів математичної спрямованості студентами психолого-педагогічного факультету становить одну із компетентнісних ліній підготовки майбутнього працівника освітньої галузі та набуває нових ціннісних орієнтирів у формуванні системності мислення студентів. Особливої методичної уваги потребують математичні курси прикладного спрямування, а саме, методи математичної статистики для перевірки статистичних гіпотез у психологічному дослідженні (курсовому, дипломному, магістерському).

Основоположним принципом у конструюванні тестового матеріалу для моніторингу навчальних досягнень студентів з курсу «Математичні методи у психології» обрано принцип системності, який зорієнтовано на формування дослідницьких умінь різних рівнів (усталених, інформаційно-ознайомлювальних, узагальнювальних, понятійних). Окрім того, цей принцип враховує особистісні позиції та пізнавальні потреби студентів. Принцип системності базується на змісті навчальної дисципліни, особливостях функціонально-морфологічної структури курсу, цілісності та єдності пізнавального простору учасників навчального процесу, тобто охоплює предметний, об’єктний та процедурний аспекти.

З-поміж вимог до конструювання тестів з математичним змістом висунуто такі: а) упровадження диференціації тестового матеріалу, що містить тестові завдання трьох рівнів (інформатичного, базового, продуктивного), кожен із яких спрямовано на перевірку рівнів засвоєння понять дисципліни; використання математичних методів до конкретного психологічного дослідження; творчого застосування відповідно до статистичного експерименту на базі даних психологічних замірів; б) повноти або такого добору тестових завдань, які охоплюють усі теми курсу з урахуванням інформаційно-логічної ієрархії змістових зв’язків навчальної дисципліни по «горизонталі» (координації знань) та «вертикалі» (формування системності мислення); в) взаємодоповнюваності тестових завдань, яка полягає в конструюванні тестів за темами, інформаційними зв’язками, часом та повторюваністю змістового і практичного складників курсу.

Тестові завдання для перевірки оволодіння студентами математичними методами для статистичної обробки даних у психології зорієнтовано на здійснення навчальної та коригувальної функцій. З одного боку, результати проведення систематичних процедур діагностування описують «відкриту» динаміку навчальних досягнень кожного студента, а з іншого – дозволяють вносити зміни в планування навчального процесу та конструювання тестів до наступної теми.

Тестовий матеріал з предметним змістом, що відповідає інформатичному рівню, містить завдання на перевірку засвоєння означень описової статистики: закономірності, середніх значень даних, абсолютних характеристик варіації тощо. Для наступного, базового, рівня добір та складання тестових завдань спрямовано на перевірку сформованості у студентів умінь обирати статистичні критерії за описом психологічних зрізів. Це володіння паспортними характеристиками кожного критерію (область призначення і дії, оцінювання результатів, формула для обчислення); знання умов застосування статистичних критеріїв; уміння використовувати вісь значущості та формулювати статистичні висновки. Продуктивний – це рівень творчого застосування студентами знань та умінь у повному циклі статистичного дослідження: від завдань психологічного дослідження до прийняття (відхилення) статистичної гіпотези.

Упровадження тестів у навчальний процес психолого-педагогічного факультету протягом трьох років (2007 – 2010 рр.) дозволяє зробити висновок про підвищення якості оцінювання компетентностей студентів за сконструйованими тестами.

ОЦІНКА ЗНАНЬ З КУРСУ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Філєр З.Ю.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

На дисципліну «Основи наукових досліджень» (ОНД) відводиться лише 18 аудиторних годин, з яких лише 4 – 6 годин припадають на практичні заняття. Лекції читаються у складі потоку з 3 – 4 груп, коли здійснювати регулярно аудиторний контроль всіх студентів нереально. Між тим, курс ОНД дає важливі навички та стимулює виробленню звички до самостійної наукової роботи. Це вимагає чіткої системи вимог і своєчасної звітності.

Структура звітності з курсу. На першій лекції старостам дається завдання заповнити список групи й дати кожному студентові заповнити свій рядок (Піб., оцінки з математики та інформатики, наявність комп’ютерної техніки, коло інтересів, № телефонів; тему курсової роботи з математики, керівника). Це «простирадло» треба заповнити до наступної лекції. Пропонується обрати тему Реферату; можливо присвятити його темі курсової роботи. Дається завдання уточнити назву (не більше 6 слів), систему ключових слів, знайти літературу за їх допомогою. Далі пропонується розробити структурований Зміст Реферату (3 – 5 розділів, які діляться на підрозділи, що складаються з пунктів). Ця інформація заповнюється кожним у другій відомості.

Вимагається мати в Рефераті наявність рисунків (фото, малюнків, графіків, блок-схем тощо) і таблиць (класифікаційних, зіставних, хронологічних тощо) – хоча б по одній. У математичній роботі повинні бути формули; якщо на них буде посилання в тексті, вони повинні виноситись в окремі рядки та нумеруватися. Студент повинен знати принцип нумерації та місце номера формул (у правого поля). Уже при використанні матеріалів, отриманих за допомогою пошукової системи та керівника, складається список літератури, на яку в тексті повинні бути посилання.

Вступ і Висновки пишуться в останню чергу, коли вся робота вже написана. У Вступі треба обґрунтувати актуальність роботи самого студента, а не теми (недостатню доступність джерел, відсутність джерел українською мовою, недостатню ілюстрацію роботи прикладами, рисунками, графіками тощо), чітко сформулювати мету роботи і задачі, які треба розв’язати для її досягнення. Висновки повинні бути конкретними (1. Розглянуто… 2. Показано… 3. Встановлено… 4. Побудовано… 5. Розв’язано…). Крім того, студент повинен написати тези доповіді з теми Реферату на конференції та зробити презентацію з 5 - 6 слайдів до неї; він повинен дати Рецензію на виданий йому реферат студента минулих років та представити рецензію на свою роботу. У разі необхідності він робить Додатки до роботи; після дослідження історії розвитку питань, пов’язаних з темою, він повинен дати бібліографію творів одного з учених і побудувати графік кількості його публікацій (сторінок) і сонячної активності за відповідні роки.

Студенти зобов’язані написати Анотацію трьома мовами (українською, російською і тою іноземною, яку вивчали в університеті). Всі документи повинні бути надруковані й при заліку здаватися ще на електронних носіях. Вони зберігаються на кафедрі 3 роки.

Кожному студенту видається завдання по роботі з Реферативним журналом (записати його у список літератури за стандартом, підібрати відповідні ключові слова, звернутися з ними до пошукової системи). Студенти отримують вимогу відвідати хоча б одне засідання регіонального наукового семінару з математики чи з методики фізики; якщо в період вивчення дисципліни в університеті проходить наукова конференція, то відвідати її. Після відвідання семінару треба написати звіт про роботу наукового зібрання.

Треба вимагати якісного виконання всіх елементів вимог з курсу.

НЕДОЛІКИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Філєр З.Ю., Ізюмченко Л.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Математика – одна з наук, розділи і теми яких тісно взаємопов’язані. Розчленування її на окремі модулі та незалежна оцінка кожного з них не гарантує засвоєння її розділів, а тим більш, математики в цілому. Навіть поділ шкільного курсу з 7 класу на дві окремі дисципліни – алгебру і геометрію є застарілим і не сприяє вивченню кожної з них. Алгебра вивчає формули і рівняння, які виражають теореми, але в процесі вивчення це не підкреслюється. Формули використовують для розв’язання задач. У курсі геометрії «доводяться» теореми, а розв’язання задач, особливо метричних, займають значно менше часу. Це приводить до кращого засвоєння основних фактів з алгебри і елементів аналізу, ніж геометрії в школі, що проявляється при ЗНО. У технікумах курс математики єдиний вже більше 60 років, включаючи елементи вищої математики. Це необхідний прагматизм – у короткий період (1,5 роки) треба вивчити великий обсяг інформації, достатній для вивчення загально-технічних дисциплін (технічної механіки і опору матеріалів, електротехніки і електроніки тощо). Це продовжує традиційний поділ середньої освіти в гімназіях, реальних та комерційних училищах у дореволюційний час. Існує багаторічний досвід передових учителів, які організують вивчення нового матеріалу разом з систематичним органічним повторенням раніше вивченого. Це сприяє свідомому засвоєнню математики навіть у скорочений термін; на цьому ґрунтувалася методика вчителя В.Ф. Шаталова. Його учні успішно вступали до престижних Вишів СРСР.

Одним з поширених недоліків організації модульного контролю є ототожнення змісту модуля з відповідним розділом дисципліни. При цьому позитивна оцінка за модуль не гарантує успішного засвоєння зв’язаних з ним питань у наступних модулях та дисципліни в цілому. Мабуть, треба включати в склад вимог оцінки поточного модуля вже раніше викладених питань, знання яких необхідні для його вивчення.

Приклади. При вивченні розділу «Квадратичні форми (КФ)» у курсі лінійної алгебри доцільно пов’язати їх з теорією лінійних операторів та показати їхнє застосування до зведення КФ до канонічного вигляду, відшукання (ортогонального) базису, у якому КФ має канонічний вигляд, та формул перетворення координат. Логічно розв’язати задачу геометричного характеру на встановлення типу кривої (поверхні) другого порядку та її геометричної ілюстрації із застосуванням власних векторів та власних значень лінійних операторів. При вивченні у курсі лінійної алгебри систем лінійних рівнянь (СЛР) і отриманні факту, що усі розв’язки сумісної невизначеної неоднорідної СЛР є сумою часткового розв’язку неоднорідної СЛР та загального розв’язку відповідної однорідної СЛР, повторити цей факт та використати знання студентів при розв’язуванні неоднорідних функціональних та диференціальних рівнянь у курсі математичного аналізу.

При вивченні алгебраїчних структур (груп, векторних просторів, кілець, полів) повторювати числові множини, з якими студенти мали справу ще у школі, долучаючи множину комплексних чисел, множину дійсних чисел виду , де , комплексних чисел виду , де , множину векторів площини, множину квадратних матриць, визначник яких відмінний від нуля і т.п. При вивченні кватерніонів доцільно розглянути множину чисел виду , яка при множенні вимагає включити ще доданки . При вивченні нарисної геометрії після засвоєння знань про точку, пряму, площину, вимагати повторення для побудови кожного креслення фактів, коли точка, задана на кресленні, лежить на даній прямій; коли точка, пряма лежать у площині; після побудови перетину 2-х площин пояснити, чому дана пряма є спільною для кожної площини і т.п. Кількість таких прикладів можна збільшувати й збільшувати.

Знання окремих розділів, не пов’язані між собою, врешті перестають бути знаннями, не гарантують підготовку кваліфікованого спеціаліста, не стають опорою у пошуку розв’язків творчих задач, які ставить життя.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE. КОНСТРУЮВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕСТІВ

Франчук В.М. Франчук Н.П.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система програмних продуктів, за допомогою якої можна дистанційно, через Інтернет, оволодіти навчальним матеріалом та самостійно створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстані. Використання цієї платформи забезпечує студентам доступ до численних навчальних ресурсів. Використовуючи дану систему, можна надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.

В даній доповіді планується більш детально розкрити досвід розробки і апробації системи MOODLE для проведення тестування. За допомогою даної системи можна створювати тестові питання (завдання) наступних типів:

 • Обчислювальне – це питання, на яке очікується конкретна числова відповідь (може бути також певна кількість відповідей);

 • Опис – за допомогою цього типу питання можна додавати текст до тесту, (наприклад, розповідь чи статтю), до якого потім можна поставити питання чи одразу оцінити, іншими словами, це засіб структурування тестових завдань при показуванні їх студентам, за допомогою цього засобу у тесті можна відокремити групу завдань і супроводити це відокремлення текстовими поясненнями, графічними зображеннями;

 • Есе – у перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спроба самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») – літературний жанр прозового твору невеликого обсягу і вільної композиції. В даному типі питання треба описати відповідь (вона може включати малюнок) у вигляді есе. Питання типу «Есе» не буде оцінено до тих пір, поки воно не буде перевірене викладачем, який може додати коментар на відповідь студента, зробити відмітку про помилки;

 • Відповідність – у питаннях такого типу на задану тему створюється множина питань і множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання треба обрати із списку відповідну правильну відповідь;

 • Вкладені відповіді (тест з пропущеними словами) – це гнучкий інструмент для створення тестових питань. За їх допомогою можна вставляти поля для введення відповідей безпосередньо в текст питання, в будь-якому місці і в будь-якій кількості;

 • У закритій формі (множинний вибір) – за допомогою даного типу питань можна створювати два типи питань: вибір однієї правильної відповіді та вибір кількох правильних відповідей;

 • Коротка відповідь – питання, відповідь на яке користувач повинен ввести з клавіатури;

 • Числовий – питання, на яке очікується певна числова відповідь. Цей тип питання є окремим випадком завдання з короткою відповіддю. Своєрідність питання у тому, що відповідь повинна бути подана у вигляді числа;

 • Випадкове питання на відповідність – може бути питанням, випадковим чином обраним із питань типу «Коротка відповідь» із визначеної категорії (в категорії повинно бути не менше двох питань типу коротка відповідь);

 • Так/Ні – це питання в якому потрібно вказати, відповідь на задане питання є правильною чи не правильною.

Система MOODLE містить засоби перевірки та аналізу тестових завдань, визначення основних статистичних параметрів. Після завершення тестування студентові виводиться отриманий бал, а викладач має можливість переглянути відповіді на кожне запитання. Використання системи управління навчальними курсами дає змогу проводити визначення таких основних статистичних показників тесту та тестових завдань, як кількість запитань, відсоток правильних відповідей та дисперсія.

Детальний аналіз тесту, тестових завдань можна виконати за допомогою електронних таблиць або інших програмних засобів. Для цього існує послуга експортування даних у файл відповідного формату (електронні таблиці, текстовий файл тощо).

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕТАПУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ

С. О. Шара

Полтавський університет економіки і торгівлі

З метою організації вимірювання рівнів адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю до науково-педагогічної діяльності нами вивчалися рівні становлення фахівця, які виділяються у сучасних дослідженнях. Такими переважно вважаються: а) адаптація (ідентифікація індивіда з професією, освоєння її норм, цінностей, набуття автономності тощо); б) стабілізація (набуття професійної компетентності, успіх, удосконалення практичних навичок); в) перетворення (досягнення цілісності, самодостатності, автономності і здатності до інноваційної діяльності не лише в професійній, а й соціальній сфері).

Саме професійно-педагогічна діяльність є механізмом, що формує молодого викладача, і одночасно об’єктом, що перетворюється ним. Проектування перетворень у системі професійно-педагогічної адаптації молодого викладача будується на розумінні фахівцем моделі діяльності дійсної, бажаної майбутньої і перехідної від дійсної до майбутньої та припускає певну кваліфікацію фахівців. При такому проектуванні ціннісні орієнтири учасників органічно зливаються з пізнавальними і перетворювальними аспектами діяльності і мають безпосередній вплив на вибір мети і програм досягнення адаптованості молодим викладачем. Неперервна освіта, яка має на меті сприяння професійно-педагогічній адаптації молодого викладача, розглядається як умова і система, процес і результат розвитку особистості, як педагогічний принцип навчання.

Адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю до науково-педагогічної діяльності не вважається повною, якщо особистість, по-перше, не досягла оптимального поєднання своїх характеристик, необхідних для виконання викладацької діяльності, по-друге, є труднощі у спілкуванні зі студентами, по-третє, не повністю адекватним є ставлення до професії і вимог адміністрації ВНЗ.

Вимірюючи рівень адаптації кожного молодого викладача до науково-педагогічної діяльності ми враховували, що він залежить від його досвіду і “актуального потоку інформації” (Л. Хьєлл, Д. Зіглер). Більшість дослідників концентрують увагу на крайніх полюсах адаптації або додають проміжні рівні, зокрема виділяються: високий, середній і низький рівні адаптації; надмірний, оптимальний, адаптивний; неадаптивний, частково-адаптивний, адаптивно-активний; оптимальний, допустимий, недопустимий (О. Бодальов, А. Реан та ін.). Якщо кінцевим результатом має бути адаптованість, то є доцільним виділення високого (творчо-продуктивного), середнього (адаптивного), низького (неадаптивного) рівнів. Нами вимірювалися ці три рівні адаптованості молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю до науково-педагогічної діяльності.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМП’ЮТЕРНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

Шиман Олександра Іванівна

Бердянський державний педагогічний університет

aleksandra.shiman@

Інформатизація освіти та інтенсивний технологічний розвиток засобів навчання призвели до змін у вимогах до організації навчально-виховного процесу у всіх освітніх ланках, відповідно змінилися підходи до організації контролю результатів навчальної діяльності. Адже процес діяльності і досягнення результатів навчання завжди повинен супроводжуватися адекватним оцінюванням. Оцінювання – це встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами чинних програм. Наразі набувають поширення комп’ютерні форми оцінювання знань, що потребують більшої формалізації та технологічності засобів контролю.

Перед ВНЗ постає проблема підготовки педагогічних кадрів, які будуть володіти навичками використання комп’ютера як для подання і засвоєння знань, так і для їх вимірювання і оцінювання. Для вирішення даної проблеми ми пропонуємо майбутнім педагогам-гуманітаріям виконання різних типів завдань для контролю засвоєння матеріалу за тематикою їх педагогічної спеціальності безпосередньо в ході навчання базового курсу інформаційних технологій. При оформленні таких завдань в різних програмних середовищах студенти отримують уявлення про форми оцінювання знань (індивідуальні, групові, фронтальні; усні чи письмові, теоретичні чи практичні) та добирають найбільш вдалі засоби їх представлення, наприклад:

 • для усного опитування (бесіда) – публікації різних типів і розмірів, роздатковий матеріал, завдання на інтерактивній дошці тощо;

 • для письмової контрольної роботи – друковані варіанти з оформленням у вигляді колонок, таблиць, схем, а також їх мультимедійні різновиди;

 • різноманітні тести (вибір відповіді з набору запропонованих варіантів або фрагмента графічної ілюстрації, встановлення відповідності (можливо методом DragAndDrop), введення тексту у відповідне поле шаблону) і способів подання завдань (у друкованому чи в електронному варіанті).

Методика реалізації таких завдань в офісних додатках вже була детально описана автором у попередніх статтях.

В подальшому планується розробка цього напрямку в контексті підготовки магістрів-педагогів до здійснення комп’ютерного оцінювання. В ході наскрізної комп’ютерної підготовки магістрів передбачається засвоєння ними модуля «Проектування тестів в різних комп’ютерних середовищах», де пропонується ознайомлення зі спеціальними інструментальними програмами – оболонками, такими як контрольно-діагностична система Test W2 видавництва АСПЕКТ; система MOODLE зі спектром різноманітних інструментів, використання яких дозволяє здійснювати оцінки навчальних результатів в автоматизованому режимі (Тести, Тести Hot Potatoes Quiz, Урок та ін.) або перевірку і оцінювання виконання завдання безпосередньо вчителем (Завдання, Робочий зошит, Семінар тощо).

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ДИНАМІКИ САМООЦІНКИ
РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ

Шинкаренко Олена Володимирівна

Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка

Одним з найголовніших напрямків державної молодіжної політики України є охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби духовного й фізичного розвитку, вживання інших заходів, які б забезпечували здоровий генофонд народу України. Проте останні події, пов’язані з проведенням ЗНО, викликають великі сумніви щодо практичного втілення у життя даного напрямку, оскільки серед недоліків даного заходу на перше місце виходять проблеми психологічної готовності та нервового перенавантаження учасників оцінювання. На сьогоднішній день система оцінки рівня знань абітурієнтів за допомогою ЗНО далеко не досконала, але серйозної альтернативи їй поки що немає.

У зв’язку з цим, на нашу думку, існує значна проблема, пов’язана з недосконолістю процедури тестування, що викликає сильні емоційні переживання особистості й може негативно впливати на її фізичне здоро’я. Тому було проведено дослідження ретроспективної динаміки самооцінки рівня тривожності першокурсників, пов’язаної з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, з метою практичного використання результатів опитування викладачами вузу в подальшій роботі.

Проведене опитування виявило, що у період тестування абітурієнти відчували значний психологічний дискомфорт. Установлено, що існує висока потреба у подальшому вивченні впливу ЗНО на психічний стан молоді, необхідність психологічного супроводу ЗНО, розробці відповідних психологічних рекомендацій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Изгард К.Е. Эмоции человека. М., Изд-во Моск. ун-та, 1980.

ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У РЕАЛІЯХ

НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ (АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД)

Тезікова С.В., Сливка В.П.

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя

Питання освітніх реформ широко дискутується в американському суспільстві, воно складне і неоднозначне, однак беззаперечним є те, що нова парадигма освіти має відповідати існуючій соціально-економічній системі і базуватися на сучасних технологіях.

Американська спільнота вважає за необхідність побудувати таку систему освіти, яка б могла задовольнити найрізноманітніші потреби людини, втіливши в життя гуманістичний, компетентнісний, діяльнісний, культурологічний, системний підходи як такі, що відповідають сучасній освітній парадигмі. Характерною рисою останньої є відхід від моделі навчального процесу, в центрі якої стоїть учитель (teacher-centered instruction) до особистісно-орієнтованого навчання (student-centered learning).

Педагогічне оцінювання, що відповідає новій освітній парадигмі, має бути системним і поєднувати три рівні: академічно-програмний, інституційний і викладацький. Це означає, що воно виступає в тісному зв’язку з освітнім оцінюванням (оцінюванням навчальних програм, акредитацією навчальних закладів, сертифікацією та ліцензуванням педагогічних кадрів), утворюючи єдину систему.

При особистісно-орієнтованій освітній парадигмі деякі види педагогічного оцінювання стають надважливими з точки зору їх впливу на покращення якості навчання.

Змінюється баланс між стандартизованим та автентичним оцінюванням в бік останнього; вважається, що стандартизоване оцінювання – пережиток минулого, його слід поєднувати з автентичним, оскільки сучасне життя вимагає вирішення не простих і стандартизованих, а багатогранних і комплексних завдань, навчитись розв’яувати які можна лише з таким же комплексним творчим підходом.

ОЦІНКА СФОРМОВАНОСТІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ

Сейдаметова Саніє Мамбетівна,

РВНЗ Кримський інженерно-педагогічний університет,

Терещенко С.В,

НВК школа-ліцей № 2 м. Білогірськ

Формування компетентностей учнів зумовлене реалізацією не тільки відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Упровадження нових технологій має сприяти підвищенню якості освіти: лише за таких умов їх використання має сенс. Ось чому кожен модуль, розробленої методики «Синергетичний підхід у викладанні інформатики», супроводжується контрольними питаннями, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями тощо, які дають змогу оперативно відстежувати якість знань, сформованість умінь, певні настанови учнів та своєчасно корегувати процес навчання, зважаючи на отримані результати [1, с. 7].

Організація педагогічного процесу на засадах компетентностно орієнтованого підходу до навчання неможлива без визначення провідних принципів оцінювання рівня сформованості компетентності учнів. Серед найбільш суттєвих слід відокремити такі: значущість, адекватність, об’єктивність, інтегрованість, відкритість, зрозумілість [2, 3].

Постійний і безпосередній контроль за якістю й обсягом засвоєних знань здійснюється викладачем, учасниками групи, самим учнем упродовж усього періоду навчання завдяки інтенсифікації процесу надання зворотнього зв’язку.

Науковці визначають дві технології оцінки сформованості ключових компетентностей:

Оцінка рівня сформованості ключових компетентностей, яка проявляютєься в проектній діяльності через визначення вимог та проведення оцінки проектної діяльності учня на підставі аналізу портфоліо проектної діяльності, захисту проекту, спостереження за груповою роботою та консультаціями.

Оцінка ключових компетентностей, сформованих на момент завершення певного етапу навчання на основі тестових завдань [3].

Таким чином, проблема оцінювання сформованості основних груп компетентностей належить до найбільш серйозних проблем, пов’язаних з упровадженням компетентнісного підходу, адже система навчання має прецеденти предметного оцінювання на основі твердження (змісту) тестових завдань.

Література

 1. Бухлова Н.В. Тренінг про тренінг: формування самоосвітньої компетентності учнів / Наталія Бухлова. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 2. Настільна книга педагога. Посібник для тих кто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.

 3. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок / В. І. Садкіна. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 88 с. – (Серія «Золота педагогічна колекція»).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Abstracts (2)

  Документ
  III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”
 2. М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема 1 Abstracts : Статья

  Статья
  Abstracts: Статья/доклад имеет обзорный характер и посвящена обсуждению двух проблем. Первая из них связана с методологией исследований природы сознания.
 3. Журнал экономической теории, №3, 2010 Аннотации статей / Abstracts

  Статья
  Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, инновационная система, системы инновационного финансирования, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), информационная инфраструктура, промышленное и экономическое развитие.
 4. Т. В. Бендас гендерная психология Издательская программа

  Программа
  В. А. Аверин, профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой общей и клинической психологии факультета клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии;
 5. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..