Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Все люминесцентные лампы содержат ртуть от 1 до 70 мг, ядовитое вещество 1-го класса опасности. По истечении срока службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать...полностью>>
'Документ'
президент Курской торгово-промышленной палаты Н.М. Тяпочкин председатель совета Курского регионального отделения «ОПОРА России» В.В. Глотов, председат...полностью>>
'Программа'
Цель: знакомить детей с новым нетрадиционным материалом для лепки, работать над развитием мелкой моторики рук, развивать образное мышление, чувство о...полностью>>
'Документ'
Бедность - глобальная социальная проблема, активно исследуемая и имеющая много сходных черт во всем мире. Теоретически бедность, по мнению большинств...полностью>>

Abstracts (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРО ДЕЯКІ ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЗОНИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Борисенко О.В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Розширення європейської зони системи вищої освіти потребує від кожної країни-учасниці дій щодо створення системи забезпечення якості підготовки фахівців, інноваційної спрямованості підготовки фахівців, інтеграції освіти і наукових досліджень в межах університету.

В НТТУ «КПІ» запроваджено (2007 – 2011) пілотний проект «Дослідницький університет», що накладає на університет певні обов’язки і велику відповідальність. Сьогодні, коли суттєво скоротилася підтримка фундаментальних наукових досліджень, головним завданням університету залишається забезпечення високої якості підготовки кадрів. Щоб рухатись таким шляхом, необхідно, перш за все, отримати на I курс студентів, які змогли б витримати вимоги з математики, фізики тощо. В минулому навчальному році 23% студентів, які мали в сертифікаті ЗНО від 180 до 200 балів, було відраховано з університету за неможливість засвоїти знання з математики, в позаминулому році - 15%. Помічено, що студенти, які в сертифікаті ЗНО мали менше 150 балів з математики, практично не можуть вчитись на технічному факультеті. Кожного року університет проводить внутрішній попередній контроль студентів і тільки в цьому році були отримані більш втішні результати (певна відповідність результатам ЗНО на інженерно-фізичному факультеті). Звичайно, важливим елементом підготовки фахівців у вузі є професійний рівень професорсько-викладацького складу.

Два останні роки в НТУУ проводиться рейтингове оцінювання всіх викладачів за трьома напрямками: навчально-методична робота, науково-інноваційна та організаційно-виховна. Нормативне значення бальної шкали, за якою визначається рейтинг науково-педагогічного працівника, дорівнює 1000. При підрахунку рейтингу враховуються всі типи діяльності, враховуючи кількість прочитаних лекцій, проведених практичних, лабораторних занять, кількість розроблених тестових, модульних завдань (меншою кількістю балів оцінюється перероблення тестів, завдань з експрес-опитування тощо), дистанційних курсів, нових програм, які відображають перехід до нових форм навчання, скільки ви залучили студентів до наукової роботи, підготували до олімпіади (з призовим місцем) до участі в конференціях тощо. В університеті працюють курси підвищення кваліфікацій (з комп’ютерних технологій, мовні), безкоштовні один раз на п’ять років для викладачів НТУУ.

З одного боку, працює система стимулювання відповідно до значення індивідуального рейтингу науково-педагогічного працівника (НПП) - це премії, присвоєння почесних звань – «Викладач року», «Викладач-дослідник», «Краща кафедра» відповідно з надбавками до заробітної платні. З іншого боку, приймається рішення щодо продовження контракту з НПП, визначення терміну контракту, пропонується завантаження не на повну ставку, звільняються викладачі-пенсіонери, які мають неоціненний досвід роботи, але не ведуть вже достатню наукову роботу. Ясно, що все це стимулює викладачів до росту свого професіоналізму та активного переходу до нових форм освіти, що прямо впливає на підвищення якості навчання майбутніх фахівців.

Крім того, Інститутом моніторингу якості освіти при НТУУ «КПІ» останні п’ять років проводяться тури комплексного моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців. Вчена рада затвердила формулу для підрахунку індексу якості підготовки студентів за кожною спеціальністю (120 спеціальностей), де враховується якість залишкових знань з математики, фізики, спеціальності та іноземної мови за результатами ректорського контролю (перевіряють студентів, коли вони вже на IV – V курсах), якість підготовки фахівців за відгуками ринку праці та розраховують накопичувальний індекс за результатами попередніх років. До речі, збільшене державне замовлення в цьому році (на 139 місць на бакалаврську форму навчання і 254 - магістерську розподілили між тими спеціальностями, які мали кращі показники якості підготовки за результатами моніторингу залишкових знань студентів, кращу конкурсну ситуацію та вищий попит на випускників. Під особливою увагу потрапляють викладачі, які працюють на факультетах, спеціальності яких посіли останні місця за індексами якості.

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ В КУРСІ «ІНФОРМАТИКА»

Ігор Войтович

канд.пед.наук, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

Використання тестів та програм для тестування все частіше практикується в педагогічній діяльності вчителя фізики. Переважно це відбувається або з використанням тестів на паперових носіях або ж використанням уже готових комп’ютерних програм. В обох випадках є потреба у додаванні нових тестових завдань, редагуванні чи видаленні існуючих. Якщо у випадку паперового тестування це вимагає додаткових затрат на папір, то у випадку комп’ютерного тестування необхідно знайти або створити власну комп’ютерну програму, яку можна було б використовувати для таких цілей.

Навчити майбутніх вчителів фізики створювати програми для тестування ми пропонуємо при вивченні дисципліни «Інформатика» (змістові модулі «Розгалуження» і «Файли»). Причому немає великої різниці, яке саме середовище програмування вивчається. Ми розглядаємо випадок вивчення середовищ Turbo Pascal, Delphi, і хоч у інших програмних середовищах буде інша граматика, самі підходи можуть залишатися такими ж.

У змістовий модуль «Розгалуження» ми включаємо практичне завдання: «Створити найпростішу програму для тестування учнів з окремої теми шкільного курсу фізики». У лекційному курсі вивчається оператор розгалуження та оператори зчитування даних з клавіатури і виведення інформації на екран. Студенти створюють програму, у якій самі запитання та можливі варіанти відповіді виводяться на екран, вибраний варіант відповіді вводиться з клавіатури, після чого в тексті програми передбачена його перевірка порівнянням з заданим в умові та можливе повідомлення про те, чи правильна відповідь. Обов’язковим є підрахунок кількості правильних відповідей і, з використанням оператора вибору виведення на екран повідомлення про досягнутий результат.

У змістовому модулі «Файли» даємо таке ж завдання, однак з вимогою застосування файлів. При цьому запитання і варіанти відповіді зчитуються по черзі у програму з текстового файлу та виводяться на екран. Правильні варіанти відповіді можуть зчитуватися з цього ж файлу, однак з метою їх захисту пропонуємо створювати окремий типізований файл у який вони вносяться з іншої програми. Дані про особу, яка проходить тестування зчитуються на початку програми з клавіатури і разом із результатом тестування додаються у файл результатів.

Таким чином, нам вдається навчити майбутніх учителів фізики власноруч створювати програми для тестування або ж, при потребі, редагувати існуючі, змінювати їх програмний код. Допоможе це також і у роботі з готовими тестовими оболонками, оскільки вони краще розумітимуть специфіку створення і функціонування таких програм.

КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ»

Горська Г.О.

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. Володимира Винниченка

pract_psi@

Навчальний план підготовки студентів за спеціалізацією «Освітні вимірювання» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» передбачає ґрунтовну психологічну підготовку, яка не обмежується такими дисциплінами як загальна, вікова та педагогічна психологія. Навчальний курс «Когнітивна психологія та психометрія» повинен сформувати у майбутніх фахівців у галузі тестування та моніторингу в освіті цілісне уявлення про закономірності функціонування когнітивної сфери психіки і можливості вияву та виміру результатів пізнавальної діяльності людини.

Когнітивна психологія вивчає процеси отримання, переробки та засвоєння інформації, способи збереження цієї інформації та її впливу на поведінку і діяльність людини. Когнітивна психологія охоплює весь діапазон психічних процесів і можливостей їх розвитку. Зміст навчальної дисципліни «Когнітивна психологія та психометрія» побудовано з урахуванням сучасного стану розвитку цього наукового напрямку і враховує новітні здобутки вивчення когнітивних структур. Навчальна програма розрахована на 3 кредити ECTS та містить наступні розділи.

1. Когнітивна психологія як наука про пізнання. Історія становлення когнітивної психології. Основні позиції дослідження мислення Вюрцбурзької школи. Операціональна концепція інтелекту Ж.Піаже. Дослідження мислення у необіхевіоризмі (Е.Толмен). Розвиток теорій когнітивної психології у 60-х роках ХХ століття (А.Ньюелл, Г.Саймон, У.Найсер та інш.). Дослідження інтелекту у вітчизняній психології (В.М.Пушкін, О.К.Тихомиров та інш.)

2. Сприйняття та увага в пізнавальному процесі. Сприйняття як здатність знаходити та інтерпретувати сенсорні сигнали. Типологія сенсорних сигналів. Розпізнання сенсорних паттернів та зорових образів. Структурні моделі уваги. Селективність уваги. Теорія фільтра. Увага як внутрішнє зусилля. Способи дослідження сприймання та уваги.

3. Пам’ять як процес збереження інформації. Типологія пам’яті. Оперативна пам’ять. Іконічна пам’ять. Трьохкомпонентна модель функціонування пам’яті. Активація та довготривале запам’ятання. Тренування та сила пам’яті. Фактори, що впливають на пам’ять людини. Способи вияву індивідуальних особливостей пам’яті.

4. Мислення як процес переробки інформації. Поняття мислення в когнітивній психології. Мислення як процес активного, творчого пізнання та перетворення дійсності. Типологія мислення. Зв’язок мислення і мовлення. Мислительні процеси та операції. Аналіз процесу розуміння. Мислення як вирішення задач. Методи дослідження мислення.

5. Інтелект як форма організації ментального (розумового) досвіду. Структурно-інтегративний підхід у вивчення інтелекту. Поняття «когнітивна структура». Рівні організації індивідуальних понятійних систем. Склад і будова ментального досвіду. Дослідження рівня складності когнітивних структур.

6. Вирішення проблем. Поняття проблеми у психології. Проблемний простір і пошук. Вплив установки. Когнітивний дисонанс. Способи подолання когнітивного дисонансу. Теорія Л.Фестінгера. Теория баланса Ф. Хайдера. Інсайт. Інтуїція. Творче мислення та методи його дослідження.

7. Індивідуальні відмінності в когнітивній сфері. Характеристика інтелектуальних здібностей. Структура інтелектуальних здібностей. Мислення і творчість в структурі здібностей. Конвергентні здібності. Дивергентні здібності. Типи інтелектуальної обдарованості. Навченість. Пізнавальні стилі. Проблеми вивчення інтелектуальних здібностей.

8. Психометричні дослідження когнітивної сфери. Класифікація методів дослідження інтелекту. Основні підходи і теорії дослідження інтелекту. Стратегії розробки діагностичних засобів. Тестування у дослідженні інтелекту. Будова тестів інтелекту. Значення та природа IQ. Факторний аналіз інтелекту. Психометричні вимоги до діагностичного інструментарію.

9. Індивідуальні тести інтелекту. Тестові випробування в діагностиці дітей. Тести Стенфорд-Біне. Зміст тестів Д.Векслера, Р.Амтхауера, Р.Б.Кеттела. Завдання, обробка результатів. Прогресивні матриці Равена. Тест Г.Айзенка (вербальний та невербальний) визначення інтелектуальних здібностей. Вітчизняні дослідження у галузі діагностики розумового розвитку. Шкільний тест розумового розвитку (ШТРР).

ЩЕ РАЗ ПРО ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ

Ізюмченко Л.В., Філєр З.Ю.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

Ми вже писали про ЗНО-2008 і ЗНО-2009 – про зміст завдань і спосіб оцінювання та обробки результатів тестування [1]. У цій доповіді аналізуються зміни проведення ЗНО-2010 з математики і способу його оцінювання.

Структура завдань. У 2010 році було 36 завдань: 25 завдань першого рівня (15 алгебраїчних та 10 геометричних), які оцінювалися кожне 1 балом з вибором відповіді серед 5 можливих; 3 завдання (№№ 26-28, 2 алгебраїчних та 1 геометричне) на встановлення відповідності між 4 елементами однієї множини і 5 елементами іншої множини - по 4 бали; 5 нескладних завдань (№№ 29-33, 4 алгебраїчних та 1 геометричне), які треба було розв’язати, по 2 бали; 1 геометрична задача (№ 35) та 2 алгебраїчні задачі (№ 34, 36) третього рівня, які були оцінені по 2 бали – всього 53 бали. Геометричних задач – 13, що становить 36 %, алгебраїчних – 23 (64 %).

Складність та оцінювання завдань. У цілому завдання 2010 року за складністю схожі до завдань 2008-2009 років. Проте оцінювання задач третього рівня (№№ 34-36) у 2 бали (у попередні роки, відповідно, 4, 4 та 6 балів) викликає певний подив, оскільки розв’язування задач №№ 34-36 потребує значно більшого часу, ніж попередніх задач, а оцінюються вони однаково. На наш погляд, за таких умов оцінювання, завдання на обчислення площі фігури, обмеженої лініями y=2 sin х, y=cos х, х=π/2, x=π (2 сесія) не може вважатися вдалим, оскільки один учень міг не братися до розв’язування задачі і написати відповідь навмання чи зовсім не писати нічого, а інший – правильно зобразив лінії, записав визначений інтеграл, взяв первісну і застосував формулу Ньютона-Лейбніца, правильно підставив значення тригонометричних функцій, але при розкритті дужок допустив єдину механічну помилку і теж отримав 0 балів. У 2009 році при такому розвитку подій перший учень отримував 0 балів, а другий – 3 бали із чотирьох. Але зекономили на зарплаті…

Вартість одного набраного балу за розв’язування задач варіювалася у рейтинговій шкалі в межах 0,5 – 5,5 балів (1 сесія: набрано 0 балів – 100 балів за рейтинговою шкалою, 1 бал – 100,5, відповідно; набрано 5 балів – 114,5 балів за рейтинговою шкалою, 6 балів – 120, відповідно).

Минулорічний спосіб перерахунку балів, набраних при розв’язанні задач, у рейтингові бали, майже повторюється. Ми принципово не погоджуємося з намаганням прикрасити ситуацію, коли учень реально отримує 0 балів, а йому автоматично додається 100 за рейтинговою шкалою, а тому ми відняли міфічні 100 балів.

Рис. 1.

На рис. 1 показана схема переведення тестових балів (від 1 до 53) у рейтингову 100-бальну шкалу не від 100 до 200 балів, а від 0 до 100 балів, та пропорційна шкала від 0 до 100 балів (1 сесія 2010 р.). На рис. 2 вказана кількість «подарованих» балів (1 сесія): найбільше 120±0,5 балів отримали ті, хто набрали 12-18 балів з 53-х, у другу сесію ці показники схожі: 121±1,5 бали отримали ті, хто набрали 9-21 бал. Прокоментуємо, як ми рахували ці показники. Наприклад, 15 тестових балів із 53-х становлять 28,3 %. За [2] це відповідає 148,5 рейтингових балів. Різниця цих балів складає 120,2, що видно на рис. 2.

Рис. 2.

Цього року вперше ті, хто набрали 1-3 бали з 53-х, опинилися в «мінусі», тобто якщо учень набрав 2 бали з 53-х, він за пропорційною шкалою отримує 3,8%, плюс зсув рейтингової шкали на 100 балів, тобто отримується 103,8, проте за [2] це відповідає 102 рейтингових бали, тобто кількість «подарованих» балів складає (-1,8) бали.

Поки що немає Офіційного звіту про проведення ЗНО знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010 році, а тому не можна проаналізувати, які завдання виявилися для більшості школярів непосильними.

Прохідний бал. У 2010 р. «прохідними» стали 7 балів з 53-х у першу сесію та 6 балів у другу (125 та 124 рейтингових бали, відповідно), що складає 11-13 % правильних відповідей. Минулого року «прохідними» були 4 бали з 54-х (7 % правильних відповідей), які складали аж 129,5 рейтингових бали! 29±1 % правильних відповідей (15-16 балів з 53-х) відповідає середині шкали – 150,5 рейтингових балів (минулого року середині шкали відповідали 10 реальних балів); 50±1 % правильних відповідей (26-27 балів) відповідає 165,5 балів (минулого року – 19-20 балів); 75 % правильних відповідей (40 балів) відповідає 182±0,5 балів (минулого року – 35-36 балів); 90 % правильних відповідей (48 балів) відповідає 193±1 бал (минулого року – 46-48 балів).

Прогрес очевидний! Тому дуже нелогічними є розмови про те, що ЗНО відмінять, що його треба відмінити. Але дуже повільно виправляється система перерахунку набраних балів у рейтингові. Такими темпами з окозамилюванням прийдеться жити ще десятки років. Треба, щоби оцінка, достатня для зарахування у Виші, гарантувала можливість студенту навчатися за існуючими державними програмами.

Література

1. Філєр З.Ю., Ізюмченко Л.В. Про тестування з математики-2009 //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 20: Збірн. наук. праць. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 156–166.

2. Таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками першої сесії зовнішнього оцінювання за тест з математики, в рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів) / електронний ресурс:

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЛЬНОДОСТУПНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ

Копотій Вікторія Володимирівна (vika_kopoty@meta.ua)

Халецька Зоя Петрівна (zoya.kh@)

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Сучасний стан розвитку інтернет-технологій змінює позицію користувача зі споживача інформаційного продукту на активного співучасника його створення. Ця модель діяльності користувача інтернету реалізується сьогодні в багатьох сферах життя людини. Звичайно, освітяни теж досліджують і залучать цю модель діяльності на різних етапах навчального процесу. Такий важливий етап як оцінювання знань і умінь студентів стає популярним реалізовувати засобами тестування. Глобальна мережа пропонує для цього не тільки банки тестових завдань, а й технології, за допомогою яких викладач може створити тест і провести інтернет-тестування. Дослідження показують, що тестування в інтернеті є перспективним напрямком розвитку педагогічної діагностики.

Задача даного дослідження – аналіз інструментарію сучасних інтернет-орієнтованих систем тестування, що надають можливість викладачу створювати власні тестові завдання та використовувати їх для оцінювання знань і умінь студентів.

Серед різноманітних ресурсів інтернет-тестування для дослідження були дібрані вільнодоступні, російсько- або українськомовні системи, які можна застосувати під час проведення педагогічного контролю, а саме: – «Мастер-Тест»; – «Твой тест»; – «Тестируем все!»; – «Банк тестов»; – «Тестландия»; – «Qreature»; – «Aeterna»; – «Интерактивные тесты»; – «Mr. Tester».

Наведені сайти онлайн-тестування надають викладачу такі можливості: створювати банк контрольно-вимірювальних матеріалів і редагувати їх, здійснювати автоматизовану перевірку виконаних студентами завдань, зберігати результати тестування, здійснювати аналітичну обробку даних, проводити як індивідуальне, так і групове тестування.

Проведений аналіз інструментарію наведених сайтів виявив деякі слабкі місця таких систем: невеликий набір типів тестових завдань (деякі пропонують тільки вибір однієї або декількох правильних відповідей зі списку); жодна із розглянутих систем не підтримує створення фасетів; не усі системи містять засоби для проведення контрольованого тестування (тести доступні тільки для зареєстрованих учасників) та тестування під наглядом адміністратора (адміністратор проводить ідентифікацію учасників, а потім підтверджує правильність закінчення процесу тестування відповідно до встановлених правил та часових меж).

Незважаючи на недоліки, функціональність сучасних вільнодоступних російсько- або українськомовних систем інтернет-тестування цілком достатня для проведення педагогічного конролю. Особливо слід відмітити сайти «Мастер-Тест» () та «Твой тест» (), що за результатами дослідження виявилися найбільш зручними та функціональними для використання у навчальному процесі.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ

Василь Кушнір, Григорій Кушнір, Ренат Ріжняк

КДПУ ім. В.Винниченка

інноваційна діяльність – з критичним аналізом, творчістю, виходом за межі загальноприйнятих стандартів, введенням нових видів і форм діяльності, спілкування та вилученням старих видів та форм, з готовністю до сприймання й відображення в педагогічному процесі нових тенденцій в суспільстві, культурі, науці. Та чи інша інновація в навчанні у ВНЗ повинна володіти інноваційним потенціалом – здатністю забезпечити протягом тривалого часу корисний результат від нововведення.

Інноваційне навчання студентів передбачає такі методи й форми навчання як ділова гра, дискусія, диспут, лекція-роздум, створення проектів, доповіді власних наукових результатів тощо. Важливим у навчанні магістрів у ВНЗ є використання інформаційно-комп’ютерних технологій, науково-дослідницький характер навчання, інтерактивні методи навчання, метод проектів. Особливо актуальним це є для підготовки магістрів з освітніх вимірювань, так як в основі освітніх вимірювань лежить створення системних моделей вимірювання у вигляді ієрархії, що вимагає виділення критеріїв і показників вимірювання, експертних оцінок, моделювання згортання векторних оцінок до скалярів.

Викладання курсу педагогіки вищої школи для магістрів з освітніх вимірювань має з погляду інноваційності такі особливості.

1. Вона є єдиною навчальною дисципліною у системі підготовки магістрів з освітніх вимірювань, яка інтегрує знання різних предметів циклу психолого-педагогічних дисциплін, математики, інформатики, теорії систем та інших наук.

2. Педагогіка вищої школи покликана допомогти магістрантам усвідомити роль дисциплін циклу «Освітні вимірювання» у формуванні майбутнього фахівця освітньої діяльності.

3. Саме на заняттях з педагогіки вищої школи потрібно сформувати у магістрантів критичне ставлення до технологій, методів, способів, форм навчання з тим, щоб вони могли усвідомити необхідність їхнього застосування з метою більш повної реалізації дидактичних завдань. Слід пояснити неоднозначність визначення наведених (і не тільки наведених) понять у науковій літературі та вказати на їх сприймання науковою спільнотою в парадигмальному розумінні.

4. Особливо потрібно відзначити роль інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) як засобів навчання при вивченні фахових дисциплін, які допомагають більш всебічно реалізувати принципи дидактики: науковість, доступність, системність, наочність, фундаментальність та ін.

5. Важливою проблемою професійної підготовки майбутніх фахівців є висвітлення філософських питань на заняттях з дисципліни «Педагогіка вищої школи» та формування в них методологічних знань, методологічної культури, методологічного мислення як важливих аспектів фундаменталізації професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань.

6. Сучасне ефективне навчання у ВНЗ неможливе без науково-дослідницького аспекту діяльності магістрантів. Науково-дослідна робота магістрантів передбачає самостійну розробку та реалізацію проекту власної діяльності та застосування при цьому знань, умінь і навичок, які отримані при навчанні різних фахових дисциплін. НДР дозволяє покращити не лише фахову підготовку майбутніх магістрів освітніх вимірювань, а й формування їх особистісних якостей.

Саме наведені вище проблеми та особливості реалізації інноваційного підходу до концепції визначення змісту курсу педагогіки вищої школи досить складно формально та детально описати в навчальних програмах (передбачити певними нормами). Ці проблеми як у постановці, так і в розв’язанні носять творчий характер і тому їх зміст багато в чому визначається викладачем.

ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
ЯК РЕЗУЛЬТАТУ НАВЧАННЯ

Лебедик Л. В. 

Полтавський університет економіки і торгівлі

Основними принципами вимірювання якості знань як результату навчання вважаємо: 1) всебічність контролю якості знань – вимагає врахування викладачем характеру засвоєння магістрантами всього комплексу змістових компонентів (модулів, тем) і елементів (ідей, понять, правил, формул, подій, дат тощо), які складають структуру підготовки; 2) індивідуалізація вимірювання – звертає увагу на індивідуальний характер і темп засвоєння матеріалу студентом, якого слід систематично виводити на якісно нові рівні індивідуальною траєкторією; 3) об’єктивність вимірювання – вимагає, щоб оцінювання максимально точно відображало рівень засвоєння інформації магістрантом; 4) диференціація вимірювання – забезпечує успішне диференційоване управління навчальним процесом завдяки інформації про рівень навченості кожного магістранта; 5) гласність контролю – передбачає ознайомлення з результатами контролю знань, переваг і недоліків кожного магістранта не лише його самого, а й групи в цілому; 6) дієвість контролю – має сприяти мобілізації кожного магістранта на нові успіхи, орієнтувати на досягнення якісно нових позитивних результатів; 7) систематичність вимірювання – вимагає неперервності контролю у навчальному процесі, систематичного ускладнення його завдань, змісту і методики.

Нами застосовувалися такі види вимірювання рівня знань: попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль. Ми враховували, що кінцеві результати навчання (знання, вміння, навички, професійні якості особистості) неможливо визначити миттєво, бо вони складаються пізніше, а кожен із методів оцінювання їх рівня, навіть з використанням комп’ютера, має наближений характер і є певною мірою суб’єктивним. Тому нами використана комплексна діагностична програма виявлення рівнів знань і професійних якостей магістрів економіки, яка містила різні методи – від експертних оцінок, самооцінки до комп’ютерного тестування і різноманітних тестових методик. Застосовувався комплекс експериментальних методик, які доповнювали одна одну. Крім того, кількісний аналіз матеріалів доповнювався конкретними емпіричними методиками (включене спостереження, індивідуальні і групові бесіди зі магістрантами, викладачами, адміністраторами та ін. Для більш об’єктивного виявлення кожного з критеріїв і показників рівнів знань вмінь, навичок, професійних якостей особистості використовувалися різні перехресні методики. Так, для дослідження показників когнітивного критерію «Знання професійної педагогіки» застосовувалися розроблені автором завдання для комп’ютерного тестування, поточного, модульного і підсумкового контролю знань, письмового зрізу знань, тести на знання і вміння з навчальних курсів «Вища освіта України і Болонський процес», «Методика викладання у вищій школі», дані академічної успішності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Abstracts (2)

  Документ
  III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”
 2. М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема 1 Abstracts : Статья

  Статья
  Abstracts: Статья/доклад имеет обзорный характер и посвящена обсуждению двух проблем. Первая из них связана с методологией исследований природы сознания.
 3. Журнал экономической теории, №3, 2010 Аннотации статей / Abstracts

  Статья
  Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, инновационная система, системы инновационного финансирования, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), информационная инфраструктура, промышленное и экономическое развитие.
 4. Т. В. Бендас гендерная психология Издательская программа

  Программа
  В. А. Аверин, профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой общей и клинической психологии факультета клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии;
 5. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..