Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Свод правил по проектированию и строительствуСП 12-105-2003"Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных маши...полностью>>
'Руководство'
Авария на "Фукусиме" подтвердила необходимость создания международной системы мониторинга ЧС - Шойгу (Информационное агентство «Интерфакс»,...полностью>>
'Регламент'
Настоящая новая редакция Регламента Европейского Суда включает в себя поправки, принятые на пленарном заседании Европейского Суда с учетом вступления...полностью>>
'Документ'
1 апреля 1996 года в Республике Беларусь была проведена реорганизация органов управления и структуры предприятий связи. Усложнение стоящих перед отра...полностью>>

Abstracts (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Кухар Л.О.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Із введенням до шкільного навчального процесу тестового контролю, як засобу перевірки знань виникла проблема, пов’язана із якістю тих дидактичних матеріалів, які для цього використовуються.

Поки, як показує практика, основна частина викладачів не має не лише спеціальної підготовки з конструювання та використання педагогічних тестів, але й можливості її отримати.

Новий навчальний курс «Конструювання тестів», який викладається нами студентам, дає можливість майбутнім педагогам повною мірою ознайомитися із основними аспектами педагогічного тестування та особливостями конструювання, використання та організації тестового контролю в навчальному процесі.

Д
ля того, щоб отримати об’єктивні результати при роботі із тестовим матеріалом необхідно дотримуватися певної послідовності дій. Робота зі створення тесту проходить поетапно (рис.1.).

Рис.1. Етапи конструювання педагогічних тестів

На першому етапі формулюється мета тестування, здійснюється добір тем, які будуть входити до тесту. Зміст матеріалу поділяється на кілька змістових блоків, кожному із яких ставиться у відповідність певна «вага». На основі цього добираються тестові завдання таким чином, щоб відсоткове співвідношення запитань відповідало «вазі» блоку, – формується матриця змісту.

На другому етапі відбувається власне процес конструювання тестових завдань відповідно до правил та рекомендацій. Формується первинний (пробний) тест.

Третій етап полягає у апробації пробного тесту на групі учнів (студентів).

Четвертий етап реалізує статистичне опрацювання отриманих результатів тестування, наслідком якого є коригування та вилучення тих завдань, які не відповідають вимогам.

На п’ятому етапі із тестових завдань, які пройшли перевірку формується тест, визначається прохідний бал тесту. Розробляється інструкція для тих, хто бере участь у тестуванні, та тих, хто його проводить.

Шостий етап забезпечує емпіричну перевірку тесту для уточнення педагогічних характеристик як окремих тестових завдань, так і всього тесту в цілому, його валідності, надійності та ін.

Виконання усіх етапів конструювання тестів забезпечують якість тестового матеріалу та гарантують об’єктивність одержаних результатів. У цих умовах добре складені тести з різних галузей знання стають необхідною частиною будь-якого навчального процесу, забезпечуючи широту охоплення змісту предмета і перевіряють глибину набутих знань.

Однак, методичної літератури для викладачів з тестології поки недостатньо. Відсутність курсів та спецкурсів з цього напрямку призводить до того, що педагогічні виші продовжують випускати учителів, які не готові до активної участі у розробленні, використанні та оцінюванні педагогічних тестових матеріалів.

Наразі є усі передумови переходу від теорії до практики у підготовці компетентного педагога в галузі тестування та оцінювання. Для цього необхідно впровадити викладання курсу «Конструювання тестів» для студентів усіх педагогічних спеціальностей, на курсах підвищення кваліфікації, для студентів-магістрів усіх напрямів підготовки, що стане істотним внеском у використання та впровадження тестових технологій у навчальному процесі середньої та вищої школи.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кухар Л.О., Сергієнко В.П.
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

В останні десятиріччя у світовій освітній системі, зважаючи на соціально-економічні потреби людства та стрімкий розвиток нових засобів навчання почала розвиватися дистанційна форма навчання. Є усі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, що є складовою професійної культури та важливим чинником розвиту особистості і має методологічний, світоглядний, загальноосвітній та загальнокультурний характер.

Дистанційне навчання є технологією, яка передбачає використання в освітньому процесі традиційних та інноваційних засобів як форми навчання, що грунтуються на комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях.

Згідно концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої МОН України у 2000 році, можна виділити такі характерні риси дистанційної освіти:

 • гнучкість;

 • модульність;

 • паралельність;

 • велика аудиторія;

 • економічність;

 • технологічність;

 • соціальна рівність;

 • інтернаціональність;

 • нова роль викладача;

 • позитивний вплив на студента (учня);

 • якість освіти.

В дистанційній освіті важливу роль відіграє взаємодія викладача і студента, які використовують різні за формою та змістом навчальні матеріали, технології, комунікації.

Тому, головними особливостями організації дистанційного навчання є:

 • використання якісних дидактичних матеріалів (створення електронних курсів, віртуальних бібліотек, баз даних, електронних навчальних посібників),

 • розроблення дидактичних та методичних основ дистанційного навчання,

 • підготовка педагогів, координаторів, адміністраторів дистанційного навчання.

Специфікою дистанційного навчання є зміна деяких функцій викладача (тьютора) та поява нових обов’язків, до яких входить організація, управління та контроль самостійної роботи студентів, консультування, надання відповідних навчальних матеріалів, необхідних для формування знань.

Модель дистанційної форми навчання для вищого навчального закладу

Впровадження систем управління навчальними ресурсами в традиційний навчальний процес передбачає розв’язання багатьох організаційних та методичних проблем:

 • добір відповідних організаційних форм навчальної діяльності в умовах комп’ютеризованого навчання;

 • добір ефективних форм подання навчальних матеріалів;

 • визначення змісту та добору навчальних матеріалів для використання в навчальному процесі;

 • технічне забезпечення підтримки дистанційного навчання.

Тому при плануванні, організації та реалізації дистанційного навчання необхідно врахувати такі аспекти: технологічний, інформаційний, освітній, методичний, методологічний, розвивальний, прагматичний, організаційний, психологічний, змістовий та ряд інших.

Урахування усіх цих аспектів дасть можливість ефективно та раціонально розробити, організувати та впровадити дистанційні форми навчання в навчальні заклади.

Література:

 1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. – М. : 1997.

 2. Андрєєв А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М. : Изд-во МЄСИ, 1999. – 196 с.

 3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 року. – К. : НТУ «КПІ», 2000. – 12 с.

 4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К. : Знання, 2005. – 408 с.

 5. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3–є вид./ За ред. В.М. Кухаренко – Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. – 320 с.

 6. Смирнова–Трибульська Є.М. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения. Монография. – Херсон : Айлант, 2007. – 704 с.: ил.

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ЇХ РОБОТОДАВЦІВ

Кушерець Т.В.

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя

Співробітниками Центру якості освіти Ніжинського державного університету було проведено наукове дослідження, в ході якого було опитано 116 випускників зазначеного навчального закладу, які працюють у школах Чернігівської області, та відповідна кількість їх роботодавців. Основним методом дослідження було анкетування. При укладанні анкети було враховано досвід подібних опитувань в університеті штату Небраска (США). Наукова мета даного дослідження полягала в модифікації та удосконаленні існуючих технологій оцінки якості (у тому числі західних) на ґрунті особистісно-діяльністного підходу, а також у розробці та апробації нового інструментарію для визначення якості освітніх послуг через їх суб’єктивну оцінку випускниками та їх роботодавцями. Практична мета даного дослідження полягала у виявленні наявного рівня якості освітніх послуг, що надаються у Ніжинському державному університеті, що, у свою чергу, слугувало би за основу для визначення стратегічних цілей і окремих тактик роботи університетського Центру якості освіти.

Основні результати опитування. Опитування виявило високий загальний рівень задоволеності якістю підготовки до професійної діяльності як серед випускників, так і їхніх роботодавців. Зауваження та побажання випускників університету та роботодавців стосуються переважно удосконалення практичної сторони підготовки (викладання профільних методик, педагогіки та психології, організації та змісту педагогічної практики). Роботодавці виявилися дещо більш критично налаштовані в оцінках якості підготовки, ніж випускники.

Зміст більшості предметів, що вивчалися в університеті, визнається випускниками як значимий для успішної роботи за фахом. Лише незначна кількість предметів – не більше трьох по кожній спеціальності - випускниками різних факультетів характеризуються як непотрібні чи малокорисні. Рангові місця загальних дисциплін психолого-педагогічного циклу не співпадають, що обумовлено, скоріше за все, якістю іх викладання, місцем в учбовому плані, формою підсумкового контролю по даним дисциплінам. Такі дані дозволили нам зробити висновок, по-перше, про достатньо гармонійну структуру наявних навчальних планів, а по-друге – про необхідність використання такої методики опитування, де цінність змісту і особливості викладання виступатимуть як незалежні змінні.

Пряма самооцінка сформованості вмінь та навичок, необхідних для успішної роботи за фахом виявила критичні оцінки таких навичок, як володіння сучасними комп’ютерними технологіями, володіння іноземними мовами, навички організації та управління класним колективом, робота з дітьми „групи ризику”. Вище інших оцінюється студентами сформованість предметно-методичних умінь (предметні знання, вміння конструювати урок, підбирати адекватні методики тощо).

Відповіді на відкриті запитання анкети виявили труднощі, з якими стикаються випускники у своїй практичній діяльності. Їх можна поділити на три групи та здійснити рейтингування за кількістю згадувань. До першої групи слід віднести „матеріальні” труднощі, пов‘язані з методичним забезпеченням навчального процесу школярів, такі як відсутність сучасних підручників, карт, лінгафонних кабінетів тощо. До другої групи слід віднести „психолого-комунікативно-педагогічні” труднощі, такі як, наприклад, відсутність мотивації до навчання у значної частини учнів, робота з проблемними дітьми, навички формування учнівського колективу. До третьої групи слід віднести „предметно-методичні” проблеми, серед яких переважають власне методичні. Значимими з точки зору завдань дослідження виявилися „психолого-комунікативно-педагогічні” та „предметно-методичні” труднощі, які слід враховувати при вдосконаленні системи навчання в НДУ.

Отримані факти було співставлено з оцінками роботодавців. Вони відзначають загалом добру теоретичну та практичну підготовку випускників, особливо факультету іноземних мов. Роботодавці, як і випускники, бачать головну проблему у недостатній сформованості навичок управління класним колективом та комунікації з дітьми. Але разом з цим виявлено низку суперечностей та невідповідностей. Так, на відміну від випускників, роботодавці у першу чергу відзначають проблеми у роботі з документами а також нестачу професійної мотивації молодих фахівців. В той же час дослідження випускників показує, що адміністрація шкіл є головним джерелом зниження їх професійної мотивації під час адаптації (беззмістовні завдання, бюрократичні звіти, дріб’язковий контроль, рольове перевантаження, конфлікти).

Отримані результати стали предметом обговорення з адміністрацією та викладачами університету, а також з адмінстарторами закладів освіти області під час круглого столу. Результатом став проект спільних для реалізації ВНЗом та закладами середньої освіти завдань з підвищення професійної майстерності учителів- початківців.

ПРОГРАМИ ПАКЕТУ ITAP: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ

Лісова Т.В.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

tan-lisova@

Пакет ITAP (Item and Test Analysis Package) компанії ASC (Assessment System Corporation) містить шість програм, які дозволяють здійснювати всебічний аналіз результатів тестування, анкетування, соціологічних чи психологічних опитувань у рамках класичної (CCT) та сучасної (IRT) тестової теорії.

Дані для аналізу у трьох програмах (ITEMAN, RASCAL та XCALIBRE) створюються як текстові ASCII файли і мають однаковий формат з деякими відмінностями, що залежать від типу тесту. Для всіх програм максимальна кількість завдань у одному тесті – 750, кількість можливих альтернатив для одного завдання – від 2 до 9, кількість опитаних необмежена.

Програма ITEMAN забезпечує традиційний аналіз тесту або опитування у рамках класичної теорії. Вона дозволяє аналізувати дані, отримані у дихотомічній та у багатопозиційних шкалах (типу шкали Лайкерта). Передбачена можливість аналізу питань з кількома правильними відповідями. Для аналізу питань, відповідь на які опитуваний пропустив, є три різні процедури. В ITEMAN не розрізняються пропущені питання та ті питання, на які опитуваний не встиг відповісти. Користувач може обирати різні опції аналізу тесту: вид кореляційних зв’язків, поділ опитуваних на слабку та сильну групи, аналіз тесту у підгрупах, уточнення параметрів завдань для коротких тестів. Вихідний текстовий файл містить статистичні показники тесту, кожного завдання та кожної альтернативи залежно від обраної опції аналізу.

Програма RASCAL дозволяє аналізувати тест у рамках однопараметричної моделі Раша. Для оцінки латентних параметрів рівня складності завдань та рівня підготовленості опитаних використовується метод максимальної правдоподібності (ML). Програма працює лише з дихотомічними даними, всі пропущені питання опрацьовуються як питання з неправильною відповіддю. Є можливість обирати початок відліку на шкалі Раша: за середнім рівнем підготовки або за середньою складністю завдань. Вихідний текстовий файл крім оцінок параметрів тесту містить графічне зображення шкали з відміченими значеннями латентних параметрів підготовленості та складності завдань, графіки характеристичної та інформаційної функцій тесту. Всі статистичні показники тесту та опитаних можна вивести у окремому файлі для подальшого аналізу за допомогою інших програм.

Програма XCALIBRE використовує маргінальний метод максимальної правдоподібності (MML) для оцінки латентних параметрів дво- та трипараметричної моделі сучасної тестової теорії IRT, що робить можливим її використання для аналізу коротких тестів (менше 25 питань) та невеликих масивів опитаних (менше 1000 осіб). Для аналізу суттєво, чи тестований пропустив завдання, чи не встиг відповісти. Вихідний файл містить оцінки параметрів складності, дискримінативності та угадування, їх похибки, аналіз запитань та альтернатив, очікувану та середню інформацію тесту, графіки характеристичної та інформаційної функцій.

Наступні три програми на основі попередньо знайдених статистичних характеристик тесту дозволяють оцінити його надійність (TESTINFO), валідність (TESTVAL) та порівняти оцінки рівня підготовленості, отримані за різними методиками (SCOREALL).

Для аналізу було обрано результати проміжного тестування з теорії ймовірностей та математичної статистики у групі з 48 студентів. Аналізувались 14 завдань з метою їх відбору до банку завдань для підсумкової атестації. Аналіз виявив завдання, які потрібно доопрацювати, або й зовсім вилучити з тесту.

Література

 1. Educational measurement: edited by Robert L. Brennan. – ACE/Praeger series on higher education, 2006. – 779 p.

 2. User’s manual for the Item and Test Analysis Package for Windows. – Assessment Systems Corporation, St. Paul MN, 2007. – 94 p.

 3. .

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Лутченко Людмила

Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

Підготовка високоосвічених кадрів, від знань і умінь яких значною мірою залежить як економічний розвиток нашої країни та підвищення її статусу в європейському просторі, так і власна конкурентоспроможність на ринку праці, в тому числі й міжнародному, ставить перед колективами вищих навчальних закладів нові вимоги до якості фахової освіти. Виникає гостра потреба у розробці якісно нових засад професійної підготовки майбутніх вчителів математики, реалізація яких передбачена проектом The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (TEMPUS проект «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС»).

Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі здійснюється зокрема у процесі вивчення курсу «Основи педагогічного оцінювання», метою якого є забезпечення фахової підготовки вчителів математики в галузі теорії та практики педагогічних вимірювань з використанням тестів, формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань оцінювання в навчальному процесі, ознайомлення з методиками, необхідними для планування та досягнення освітніх результатів певного рівня, створення та використання тестового інструментарію для оцінки рівня навчальних досягнень, з сучасними програмами та результатами національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.

На практичних заняття студенти переважно працюють у гетерогенних групах, при цьому вони повинні навчитися:

 • уміти розв’язувати поставлені задачі,

 • уміти здобувати інформацію,

 • уміти працювати з документами, інструкціями,

 • консультуватися з експертом, старшим групи,

 • критично мислити,

 • мати власну позицію й формувати власну думку, вміти обґрунтовувати її,

 • уміти організовувати свою роботу,

 • уміти співпрацювати в групі, улагоджувати суперечки, домовлятися, приймати спільне конструктивне рішення,

 • уміти використовувати тестові технології оцінювання з математики,

 • уміти створювати критерії оцінювання, шкалювати результати педагогічних вимірювань.

Під час перевірки письмових робіт учнів студенти вчаться оцінювати правильність та повноту виконання ними тестових завдань з математики, запропонованих на пробних тестуваннях ЗНО сертифікації 2007-2010 р.р.

Рівень сформованості професійних компетентностей майбутніх вчителів математики ми визначали, спостерігаючи за їх роботою у групах, за такими критеріями:

І рівень – “низький”. Схильність до засвоєння “готових знань”, інтерес до цікавих фактів і явищ, ефектних демонстрацій, унаочнення. Прагнення до конкретизації загальних прийомів розумової діяльності: розбиття задачі на частини, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо. Навчально-пізнавальна діяльність вимагає зовнішніх спонукань. Рівень вольових зусиль низький, після 1-2 невдалих спроб перебороти труднощі, діяльність припиняється, студент просить допомоги старшого групи або викладача. Самостійність у діяльності епізодична, результативність низька. Домашні завдання переважно не виконаються.

ІІ рівень – “середній”. Готовність до відтворювальної діяльності. Сумлінне виконання аудиторних завдань, робота за зразком, старанність, але ухилення від творчої роботи (наприклад, знаходження власного способу розв’язування й створення власної схеми оцінювання складних тестових завдань з математики). Захоплення логікою пізнання, ваємозв’язками явищ. Активне засвоєння основних прийомів розумової діяльності (аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, виділення головного, істотного та ін.) й усвідомлення етапів пізнання. Поряд із зовнішніми з’являються внутрішні спонукання вивчення об’єктів пізнання. Рівень вольового зусилля дозволяє систематично займатися навчально-пізнавальною діяльністю, але необхідна допомога, щоб перебороти труднощі. Самостійність підвищена, але через не до кінця продуманий план і невміння виконати всі заплановані дії результативність середня. Домашні завдання виконуються несистематично.

ІІІ рівень – “високий”. Бажання до енергійного тлумачення, пояснення, розкриття сутності того, що вивчається. Високий інтерес до задач творчого характеру, як правило, відсутня потреба до навідних питань. Використовуються прийоми аналізу через синтез, абстрагування, узагальнення, класифікації та ін. Уміння добре відпрацьовані і легко підкоряються поставленій меті. Робота економна, без необдуманих дій, але немає гнучкості в зміні плану. Труднощі частіше долаються самостійно. Характерна самостійна пошукова діяльність, значні результати. Математичні знання успішно застосовуються на практиці, в життєвих ситуаціях. Домашні завдання як правило виконуються самостійно.

ІV рівень – “найвищий”. Впевненість і ініціативність у виконанні задуманого. Прагнення до пошуку і відкриття нового. Інтенсивність виконання аудиторних завдань. Прийоми навчально-пізнавальної діяльності активно комбінуються і трансформуються у відповідності із змістом навчальної задачі. Ефективно здійснюється самоконтроль і швидка перебудова дій у випадку виникнення труднощів. Вольове зусилля дозволяє перебороти будь-які перешкоди. Підвищена працездатність, творча самостійність. Діяльність відзначається раціональністю, високою результативністю. Легко засвоюється не тільки програмний, але і додатковий матеріал. Домашні завдання виконуються самостійно й систематично.

Підвищення рівня сформованості професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі сприяє не тільки свідомому оволодінню певного обсягу знань, а й зростанню впевненості у власних силах, здатності застосовувати знання у нових нестандартних ситуаціях, сприяє підвищенню рівня самостійності і пізнавальної активності студентів, їх загальному і математичному розвитку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Abstracts (2)

  Документ
  III International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”
 2. М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема 1 Abstracts : Статья

  Статья
  Abstracts: Статья/доклад имеет обзорный характер и посвящена обсуждению двух проблем. Первая из них связана с методологией исследований природы сознания.
 3. Журнал экономической теории, №3, 2010 Аннотации статей / Abstracts

  Статья
  Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, инновационная система, системы инновационного финансирования, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), информационная инфраструктура, промышленное и экономическое развитие.
 4. Т. В. Бендас гендерная психология Издательская программа

  Программа
  В. А. Аверин, профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой общей и клинической психологии факультета клинической психологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии;
 5. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..