Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Статья 88 Судебника 1550 г. восходит к ст. 57 Судебника 1497 г. «О христианском отказе». При сохранении прежнего срока перехода крестьян, увеличивала...полностью>>
'Документ'
Силовая установка самолёта ЯК-52 состоит из двигателя М-14П с воздушным винтом В 530 ТА-Д 35, подмоторной рамы, выхлопного коллектора, приводов управ...полностью>>
'Рабочая программа'
Программа по культурологии составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта (редакция 2006 года). Требования стандарта не предусма...полностью>>
'Решение'
В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Ро...полностью>>

Експрес-випуск (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

в Івано-Франківській області

28.09.2011 № 22/13-406

Голові райдержадміністрації

Начальнику управління статистики

у Тисменицькому районі

Дебіторська заборгованість за видами економічної діяльності

підприємств Тисменицького району за 2010 рiк1

(тис.грн.)

---------------------------------------------------------------------------------

| | у тому числі

| Дебіторська заборгованість|---------------------------

| - всього |за товари,роботи,послуги:

| |чиста реалізаційна вартість

|---------------------------|---------------------------

| | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду

---------------------------------------------------------------------------------

Всього по економіці 851521.6 1195791.6 219619.7 511326.7

Ciльське господарство,

мисливство, лiсове гос-

подарство 443285.9 453792.6 34485.4 43515.7

Рибальство, рибництво 47.5 46.0 5.0 5.0

Промисловість 264101.7 303765.7 121818.0 129792.1

Будівництво 25015.3 25182.7 15846.8 16007.7

Торгівля; ремонт автомобі-

лів, побутових виробів та

предметів особистого вжитку 72471.9 363335.4 32553.8 312609.0

Торгівля автомобілями та

мотоциклами, їх технічне

обслуговування та ремонт 1843.1 1521.2 1296.8 1119.3

Оптова торгівля і посеред-

ництво в оптовій торгівлі 70145.2 361392.9 30990.5 311287.7

Роздрібна торгівля;ремонт

побутових виробів та пред-

метів особистого вжитку 483.6 421.3 266.5 202.0

Діяльність готелів та рес-

торанів 39.8 45.5 28.9 37.5

Діяльність транспорту та

зв'язку 530.9 426.1 523.2 418.5

Фiнансова дiяльнiсть …2222

Операцiї з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям 43977.0 47584.4 14188.5 8661.2

Охорона здоров'я та надан-

ня соціальної допомоги 1778.0 1322.0 155.0 251.0

Надання комунальних та ін-

дивідуальних послуг;діяль-

ність у сфері культури та спорту 42.0 29.0 15.1 29.0

Продовження

---------------------------------------------------------------------------------

| у тому числі

|-------------------------------------------------------

| за розрахунками | інша поточна дебіторська

| з бюджетом | заборгованість

|---------------------------|---------------------------

| | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду

---------------------------------------------------------------------------------

Всього по економіці 24151.0 57181.4 607750.9 627283.5

Ciльське господарство,

мисливство, лiсове гос-

подарство 10807.6 10909.9 397992.9 399367.0

Рибальство, рибництво 42.5 41.0 0.0 0.0

Промисловість 10487.3 18444.7 131796.4 155528.9

Будівництво 55.6 997.9 9112.9 8177.1

Торгівля; ремонт автомобі-

лів, побутових виробів та

предметів особистого вжитку 2123.9 25868.5 37794.2 24857.9

Торгівля автомобілями та

мотоциклами, їх технічне

обслуговування та ремонт 267.2 73.8 279.1 328.1

Оптова торгівля і посеред-

ництво в оптовій торгівлі 1838.2 25770.9 37316.5 24334.3

Роздрібна торгівля; ремонт

побутових виробів та пред-

метів особистого вжитку 18.5 23.8 198.6 195.5

Діяльність готелів та рес-

торанів 0.1 0.3 10.8 7.7

Діяльність транспорту та

зв'язку 1.8 2.8 5.9 4.8

Фiнансова дiяльнiсть …2222

Операцiї з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям 626.3 916.1 29162.2 38007.1

Охорона здоров'я та надан-

ня соціальної допомоги 2.0 0.0 1621.0 1071.0

Надання комунальних та ін-

дивідуальних послуг; діяль-

ність у сфері культури та спорту 3.9 0.0 23.0 0.0

Дебіторська заборгованість за видами промислової діяльності

підприємств Тисменицького району за 2010 рiк1

(тис.грн.)

---------------------------------------------------------------------------------

| | у тому числі

| Дебіторська заборгованість|---------------------------

| - всього |за товари,роботи,послуги:

| |чиста реалізаційна вартість

|---------------------------|---------------------------

| | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду

---------------------------------------------------------------------------------

Промисловість 264101.7 303765.7 121818.0 129792.1

Добувна промисловiсть 6202.7 5451.2 498.6 36.1

Добування паливно-енерге-

тичних корисних копалин 5901.7 4715.4 497.5 36.1

Добування корисних копа-

лин, крім паливно-енерге-

тичних …2222

Переробна промисловість 248925.9 289749.5 117248.6 123040.1

Виробництво харчових про-

дуктів, напоїв та тютюно-

вих виробів 1779.8 2715.2 1491.1 2016.0

Легка промисловість 45973.0 40933.6 40144.0 35300.3

Текстильне виробництво;

виробництво одягу, хутра

та виробів з хутра 45973.0 39272.6 40144.0 33758.6

Виробництво шкiри, виро-

бів зі шкіри та інших ма-

теріалів …2222

Оброблення деревини та

виробництво виробів з де-

ревини, крім меблів 2047.6 2049.2 1227.1 1243.4

Целюлозно-паперове вироб-

ництво; видавнича діяль-

ність 1.7 0.3 0.2 0.3

Хімічна та нафтохімічна

промисловість 17927.0 21065.6 13862.7 13417.1

Хiмiчне виробництво 16790.0 19047.0 13126.0 11668.0

Виробництво гумових та

пластмасових виробiв 1137.0 2018.6 736.7 1749.1

Виробництво iншої немета-

левої мiнеральної продук-

ції 168789.0 201271.5 52331.1 51810.1

Металургiйне виробництво

та виробництво готових

металевих виробів 11714.5 21230.0 7583.2 18846.8

Машинобудування 130.6 128.5 71.1 72.0

Виробництво машин та ус-

таткування 9.6 6.9 5.1 5.4

Виробництво електричного,

електронного та оптичного

устатковання 103.0 103.6 66.0 66.6

Виробництво транспортних

засобів та устатковання …2222

Виробництво та розподілен-

ня електроенергії, газу

та води 8973.1 8565.0 4070.8 6715.9

Продовження

---------------------------------------------------------------------------------

| у тому числі

|-------------------------------------------------------

| за розрахунками | інша поточна дебіторська

| з бюджетом | заборгованість

|---------------------------|---------------------------

| | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду

---------------------------------------------------------------------------------

Промисловість 10487.3 18444.7 131796.4 155528.9

Добувна промисловiсть 3120.1 2474.5 2584.0 2940.6

Добування паливно-енерге-

тичних корисних копалин 3046.2 2219.3 2358.0 2460.0

Добування корисних копа-

лин, крім паливно-енерге-

тичних …2222

Переробна промисловість 7280.5 15736.2 124396.8 150973.2

Виробництво харчових про-

дуктів, напоїв та тютюно-

вих виробів 19.8 108.7 268.9 590.5

Легка промисловість 580.0 454.3 5249.0 5179.0

Текстильне виробництво;

виробництво одягу, хутра

та виробів з хутра 580.0 345.0 5249.0 5169.0

Виробництво шкiри, виро-

бів зі шкіри та інших ма-

теріалів …2222

Оброблення деревини та

виробництво виробів з де-

ревини, крім меблів 64.9 83.5 755.6 722.3

Целюлозно-паперове вироб-

ництво; видавнича діяль-

ність 0.0 0.0 1.5 0.0

Хімічна та нафтохімічна

промисловість 1932.0 5844.2 2132.3 1804.3

Хiмiчне виробництво 1663.0 5706.0 2001.0 1673.0

Виробництво гумових та

пластмасових виробiв 269.0 138.2 131.3 131.3

Виробництво iншої немета-

левої мiнеральної продук-

ції 1766.0 7991.0 114691.9 141470.4

Металургiйне виробництво

та виробництво готових

металевих виробів 2914.4 1247.9 1216.9 1135.3

Машинобудування 3.3 3.3 56.2 53.2

Виробництво машин та ус-

таткування 0.0 0.0 4.5 1.5

Виробництво електричного,

електронного та оптичного

устатковання 1.3 1.3 35.7 35.7

Виробництво транспортних

засобів та устатковання …2222

Виробництво та розподілен-

ня електроенергії, газу

та води 86.7 234.0 4815.6 1615.1

Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності

підприємств Тисменицького району за 2010 рiк1

(тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | у тому числі

| Кредиторська |-------------------------------------------------------

| заборгованість | за товари, роботи, | за розрахунками

| - усього | послуги | з бюджетом

|-----------------------------------------------------------------------------------

| | на кiнець | | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду | року | періоду

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього по економіці 629343.1 720805.9 243281.9 252769.3 8286.5 9552.9

Ciльське господарство,

мисливство, лiсове гос-

подарство 101145.2 57286.9 41820.3 34026.1 1035.7 854.2

Рибальство, рибництво 406.8 269.9 158.7 157.3 56.3 66.1

Промисловість 190830.8 169233.5 99926.6 98927.4 5829.4 6768.5

Будівництво 23287.5 29090.7 19567.5 23582.5 323.4 424.8

Торгівля; ремонт автомобі-

лів, побутових виробів та

предметів особистого вжитку 215361.4 364878.7 54142.3 75343.5 809.6 1166.5

Торгівля автомобілями та

мотоциклами, їх технічне

обслуговування та ремонт 7476.8 7050.4 6297.3 5602.3 361.3 427.1

Оптова торгівля і посеред-

ництво в оптовій торгівлі 207084.8 356961.6 47442.5 69321.5 393.8 629.3

Роздрібна торгівля; ремонт

побутових виробів та пред-

метів особистого вжитку 799.8 866.7 402.5 419.7 54.5 110.1

Діяльність готелів та рес-

торанів 188.0 143.6 104.3 96.7 5.8 5.3

Діяльність транспорту та

зв'язку 895.8 1047.8 558.1 633.6 19.0 22.9

Фiнансова дiяльнiсть …2 2 2 2 2 2

Операцiї з нерухомим майн

ом, оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям 96770.7 98677.5 26871.5 19966.2 195.1 234.3

Охорона здоров'я та надан-

ня соціальної допомоги 351.0 154.0 118.0 32.0 8.0 9.0

Надання комунальних та ін-

дивідуальних послуг; діяль-

ність у сфері культури та спорту 23.5 7.7 14.5 4.0 4.2 1.3

Продовження

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| у тому числі

|-----------------------------------------------------------------------------------

| зі страхуванням | з оплати праці |інша поточна кредиторська

| | | заборгованість

|-----------------------------------------------------------------------------------

| | на кiнець | | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду | року | періоду

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього по економіці 5584.4 6630.0 6846.0 5513.2 365344.3 446340.5

Ciльське господарство,

мисливство, лiсове гос-

подарство 1313.7 1385.8 1443.5 2106.2 55532.0 18914.6

Рибальство, рибництво 9.5 7.4 18.3 14.1 164.0 25.0

Промисловість 3705.3 4502.6 4249.2 2375.1 77120.3 56659.9

Будівництво 269.6 391.0 432.8 190.3 2694.2 4502.1

Торгівля; ремонт автомобі-

лів, побутових виробів та

предметів особистого вжитку 201.2 232.7 497.9 571.9 159710.4 287564.1

Торгівля автомобілями та

мотоциклами, їх технічне

обслуговування та ремонт 15.8 10.8 37.1 26.8 765.3 983.4

Оптова торгівля і посеред-

ництво в оптовій торгівлі 139.4 183.4 279.6 362.3 158829.5 286465.1

Роздрібна торгівля; ремонт

побутових виробів та пред-

метів особистого вжитку 46.0 38.5 181.2 182.8 115.6 115.6

Діяльність готелів та рес-

торанів 4.6 3.4 28.3 9.5 45.0 28.7

Діяльність транспорту та

зв'язку 3.1 26.9 19.6 79.8 296.0 284.6

Фiнансова дiяльнiсть …2 2 2 2 2 2

Операцiї з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям 69.8 76.7 124.1 145.4 69510.2 78254.9

Охорона здоров'я та надан-

ня соціальної допомоги 7.0 3.0 28.0 19.0 190.0 91.0

Надання комунальних та ін-

дивідуальних послуг; діяль-

ність у сфері культури та спорту 0.5 0.5 4.3 1.9 0.0 0.0

Кредиторська заборгованість за видами промислової діяльності

підприємств Тисменицького району за 2010 рiк1

(тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | у тому числі

| Кредиторська |-------------------------------------------------------

| заборгованість | за товари, роботи, | за розрахунками

| - усього | послуги | з бюджетом

|-----------------------------------------------------------------------------------

| | на кiнець | | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду | року | періоду

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промисловість 190830.8 169233.5 99926.6 98927.4 5829.4 6768.5

Добувна промисловiсть 7712.7 10367.7 1794.9 1962.8 162.0 367.4

Добування паливно-енерге-

тичних корисних копалин 6248.1 7086.6 1757.8 1962.8 158.6 367.2

Добування корисних копа-

лин, крім паливно-енерге-

тичних …2 2 2 2 2 2

Переробна промисловість 157788.5 124026.8 94596.4 92812.4 5219.8 5643.5

Виробництво харчових про-

дуктів, напоїв та тютюно-

вих виробів 3492.5 4042.4 1481.3 2229.7 35.0 36.9

Легка промисловість 32989.4 30493.4 26586.5 24980.5 269.0 482.2

Текстильне виробництво;

виробництво одягу, хутра

та виробів з хутра 32989.4 29224.6 26586.5 24126.2 269.0 420.2

Виробництво шкiри, виро-

бів зі шкіри та інших ма-

теріалів …2 2 2 2 2 2

Оброблення деревини та

виробництво виробів з де-

ревини, крім меблів 2428.1 2400.9 2014.9 2031.0 103.6 70.6

Целюлозно-паперове вироб-

ництво; видавнича діяль-

ність 54.1 33.6 18.6 14.2 1.6 2.3

Хімічна та нафтохімічна

промисловість 11768.4 15845.3 6087.9 9965.9 908.9 559.1

Хiмiчне виробництво 10741.0 14530.0 5349.0 8783.0 878.0 555.0

Виробництво гумових та

пластмасових виробiв 1027.4 1315.3 738.9 1182.9 30.9 4.1

Виробництво iншої немета-

левої мiнеральної продук-

ції 100009.9 62252.6 52903.8 46383.7 3727.2 4220.1

Металургiйне виробництво

та виробництво готових

металевих виробів 6416.3 8381.0 5284.6 7041.7 97.9 178.5

Машинобудування 448.1 421.9 200.5 159.9 5.6 7.6

Виробництво машин та ус-

таткування 76.7 50.4 64.6 24.0 5.6 7.6

Виробництво електричного,

електронного та оптичного

устатковання 318.4 318.5 125.9 125.9 0.0 0.0

Виробництво транспортних

засобів та устатковання …2 2 2 2 2 2

Виробництво та розподілен-

ня електроенергії, газу

та води 25329.6 34839.0 3535.3 4152.2 447.6 757.6

Продовження

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| у тому числі

|-----------------------------------------------------------------------------------

| зі страхуванням | з оплати праці |інша поточна кредиторська

| | | заборгованість

|-----------------------------------------------------------------------------------

| | на кiнець | | на кiнець | | на кiнець

| на початок | звітного | на початок | звітного | на початок | звітного

| року | періоду | року | періоду | року | періоду

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промисловість 3705.3 4502.6 4249.2 2375.1 77120.3 56659.9

Добувна промисловiсть 87.2 73.2 156.5 92.0 5512.1 7872.3

Добування паливно-енерге-

тичних корисних копалин 77.8 73.2 133.4 92.0 4120.5 4591.4

Добування корисних копа-

лин, крім паливно-енерге-

тичних …2 2 2 2 2 2

Переробна промисловість 3239.1 3932.4 3882.0 2095.9 50851.2 19542.6

Виробництво харчових про-

дуктів, напоїв та тютюно-

вих виробів 26.9 29.0 49.9 56.2 1899.4 1690.6

Легка промисловість 2678.8 3245.6 2555.6 638.7 899.5 1146.4

Текстильне виробництво;

виробництво одягу, хутра

та виробів з хутра 2678.8 3202.5 2555.6 538.2 899.5 937.5

Виробництво шкiри, виро-

бів зі шкіри та інших ма-

теріалів …2 2 2 2 2 2

Оброблення деревини та

виробництво виробів з де-

ревини, крім меблів 52.3 51.7 32.7 27.5 224.6 220.1

Целюлозно-паперове вироб-

ництво; видавнича діяль-

ність 6.8 4.3 26.3 6.5 0.8 6.3

Хімічна та нафтохімічна

промисловість 139.3 145.4 310.4 317.0 4321.9 4857.9

Хiмiчне виробництво 80.0 125.0 180.0 283.0 4254.0 4784.0

Виробництво гумових та

пластмасових виробiв 59.3 20.4 130.4 34.0 67.9 73.9

Виробництво iншої немета-

левої мiнеральної продук-

ції 234.6 352.1 626.3 859.5 42518.0 10437.2

Металургiйне виробництво

та виробництво готових

металевих виробів 73.5 87.6 204.8 129.8 755.5 943.4

Машинобудування 6.8 5.8 27.6 22.3 207.6 226.3

Виробництво машин та ус-

таткування 1.0 0.0 5.3 0.0 0.2 18.8

Виробництво електричного,

електронного та оптичного

устатковання 5.8 5.8 22.3 22.3 164.4 164.5

Виробництво транспортних

засобів та устатковання …2 2 2 2 2 2

Виробництво та розподілен-

ня електроенергії, газу

та води 379.0 497.0 210.7 187.2 20757.0 29245.01 Дані наведено по всій сукупності підприємств (крім установ, що утримуються за рахунок бюджету) на основі даних фінансової звітності з урахування змін основного виду економічної діяльності).

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Начальник Головного

управління статистики Підпис М.М.Колімбровський

Направляється електронною поштою,

Довідки за телефоном: (03422) 2–40–06

Веб-сайт ГУС в Івано-Франківській області: http://www.if.ukrstat.gov.ua

© Головне управління статистики в Івано–Франківській області, 2011Скачать документ

Похожие документы:

 1. Експрес-випуск (1)

  Документ
  1 Дані наведено по малих підприємствах (крім банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) на основі даних фінансової звітності з урахування зміни основного виду економічної діяльності.
 2. Експрес-випуск (3)

  Документ
  7 90,0 93, 8 ,0 легка промисловість 74, 85,0 98,9 47,0 оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 87, 1 9, 109,3 49,3 целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 11 ,4 138,0 115, 58,3 виробництво коксу,
 3. Випуск 75 Серія: філософські науки другі кулішеві читання з філософії етнокультури чернігів 2010

  Документ
  Редакційна колегія серії “Філософські науки”: доктори філософських наук Афанасьєв Ю.Л., Бондаренко В.Д., Левчук Л.Т., Личковах В.А., Мєднікова Г.С., Оніщенко О.
 4. Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області (1)

  Документ
  Примітка. У цій та наступних таблицях дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 5. Держкомстат Головне управління статистики у м. Києві (4)

  Документ
  Примітка. У цій та наступних таблицях дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Другие похожие документы..