Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку до н.э. Появление учета связано с хозяйственной деятельностью че...полностью>>
'Закон'
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (регулируется главой 26.3 Налогового кодекса Россий...полностью>>
'Книга'
«Давай отпустим осетра в реку, и продолжится книга «Царь-рыба», - проговорил Виктор Петрович Астафьев, держа в руках огромную рыбину. В кадре видеофи...полностью>>
'Лекция'
Создание адаптированных высококачественных сортов полевых культур (озимой и яровой пшеницы, ячменя) для Уральского региона и их первичное семеноводств...полностью>>

Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 Питання виконання закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 червня 2011 року № 432

смт Рокитне

Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, системи обліку документів, що містять публічну інформацію

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", розпорядження голови Рокитнянської районної державної адміністрації від 16.05.2011 №322 "Про організацію в Рокитнянській районній державній адміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації":

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, додаток 1.

1.2. Систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Рокитнянська районна державна адміністрація (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Глюзу Л.С.

Голова адміністрації С.М.Поліщук

Додаток 1

до розпорядження

голови адміністрації

від 20 червня № 432

Інструкція

з питань обліку, зберігання і використання документів

та інших матеріальних носіїв

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Рокитнянській районній державній адміністрації (далі – Інструкція) дає роз’яснення поняття "інформаційний запит", визначає розпорядників публічної інформації райдержадміністрації, процедуру отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.

1.2. Дана Інструкція розроблено згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації".

1.3. Працівники апарату Рокитнянської районної державної адміністрації при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України "Про доступ до публічної інформації", цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Діловодство щодо роботи із запитувачами інформації в райдержадміністрації ведеться окремо від загального діловодства та покладається на відповідальну особу яка забезпечує доступ до публічної інформації.

1.5. Відповідальність за стан діловодства щодо роботи із запитувачами інформації несе керівництво райдержадміністрації.

2. Реєстрація, облік та розгляд інформаційних запитів

2.1. В райдержадміністрація ведеться робота з інформаційними запитами, які можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

2.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до райдержадміністрації, приймаються відповідальною особою, яка забезпечує доступ до публічної інформації.

2.5. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа яка забезпечує доступ до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.6. Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа, яка забезпечує доступ до публічної інформації забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

реєструє їх в день надходження в журналі прийому, реєстрації та обліку поданих у райдержадміністрацію запитів на отримання публічної інформації;

перевіряє на відповідність вимогам ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

передає інформаційний запит на розгляд голові райдержадміністрації, заступникам відповідно до розподілу обов'язків;

здійснює діловодний контроль за виконанням доручень, наданих головою та його заступниками;

формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;

узагальнює дані про запити на інформацію та готує доповідні записки про стан роботи з ними на вимогу керівництва.

2.7. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

2.8. У разі, якщо:

у запиті міститься питання, що не належить до компетенції райдержадміністрації, або райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України "Про доступ до публічної інформації",

то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови або його заступників про відмову у наданні такої інформації.

Якщо райдержадміністрація не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

2.9. З резолюцією голови або його заступників запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

2.10. За резолюцією керівництва райдержадміністрації запити передаються на виконання у структурні підрозділи, за місцем знаходження інформації.

2.11. Структурні підрозділи та посадові особи райдержадміністрації, яким головою чи його заступниками доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу, протягом 5 робочих днів.

2.12. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

2.13. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис;

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

2.14. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.Терміни розгляду інформаційного запиту

3.1. Відповіді на запити надаються запитувачу не пізніше п’яти робочих днів від дня їх отримання відповідальною особою, яка забезпечує доступ до публічної інформації.

3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації, райдержадміністрація може продовжити термін розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту.

4. Обов’язки райдержадміністрації щодо виконання

вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Райдержадміністрація з метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" забезпечує:

4.1. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.

4.2. Ведення обліку запитів на інформацію.

4.3. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на веб-сайті та у засобах масової інформації.

4.4. Надання спеціального місця для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.

4.5. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Керівник

апарату адміністрації Л.С. ГлюзаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації, постанови Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 „Питання виконання закон

  Закон
  З метою реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови
 2. Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 «Питання виконання закон

  Закон
  Відповідно до пункту 12 ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.
 3. Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 Питання виконання закон

  Закон
  1. Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Порядок),
 4. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду України. Повний текст методичного посібника розміщено на офіційному сайті Волинської облдержадміністрації. Перелік актів закон

  Закон
  Вказаним законом внесені кардинальні зміни в містобудівне законодавство. Втратив чинність Закон України «Про планування і забудову територій». Внесено зміни до 24 законодавчих актів України.
 5. Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. №702 Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до закон

  Закон
  2. Позицію «Мінрегіонбуд» додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та

Другие похожие документы..