Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания предназначены для студентов специальностей 061500 – «Маркетинг», 060500 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» факультета эконо...полностью>>
'Программа'
1. Программа государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Программа) определяет виды...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «20» июня 2008 года в 16:00 на заседании диссертационного совета Д 212.243.04 по политическим наукам при Саратовском государственном...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной политики Челябинской области в сфере туризма и туристской деятельности, полномочия орга...полностью>>

Програма проведення конкурсного відбору зі спеціальності (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

міністерство освіти і науки україни

одеський державний екологічний університет

Затверджую”

Голова Приймальної

комісії ОДЕКУ, ректор

Степаненко С.М.

____” __________2011 р.

програма

ПРоведення конкурсного відбору

зі спеціальності

7.070601, 8.070601 “МЕТЕОРОЛОГіЯ”

ЗатверджЕНО

на засіданні ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ОДЕКУ

протокол № 4

від “ 08 ” лютого 2011 р.

одеса – 2011

ПЕРЕДМОВА

Програма співбесіди призвана забезпечити комплексну оцінку рівня теоретичної й практичної підготовки бакалаврів відповідно до кваліфікаційної характеристики, виявити рівень професійного мислення та кругозору бакалаврів, що дозволяє вирішити можливість подальшого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» або «Магістр».

Програма включає в себе ряд розділів, зміст яких базується на циклах фундаментальних, професійно-орієнтованих та деяких вибіркових дисциплін навального плану підготовки бакалаврів напряму “Гідрометеорологія”, а саме:

1 Геофізична гідродинаміка

Специфічні особливості об'єктів геофізичної гідродинаміки. Великомасштабні геофізичні рухи, число Россбі-Кібеля. Інерційні та неінерційні системи відліку. Різниця між прискореннями, що спостерігаються в необертовій і обертовій системах відліку.

Методи опису руху рідини у формі Ейлера і Лагранжа. Траєкторії і лінії течії. Перша теорема Гельмгольца. Диференційні характеристики поля швидкості та їх фізичний сенс. Соленоїдальний та потенційний рух рідини, функція течії, потенціал швидкості.

Друга теорема Гельмгольца. Циркуляція швидкості. Абсолютний, відносний та планетарний вихори. Рівняння нерозривності.

Загальний вигляд рівняння рухів в обертовій та необертовій системах відліку. Масові та поверхневі сили. Рівняння руху ідеальної рідини у формі Ейлера і Лагранжа, в'язкої рідини у формі Нав'є-Стокса.

Прискорення циркуляції, три механізми зміни циркуляції швидкості.

Гідростатичне і геострофічне наближення. Рівняння руху в геострофічному наближенні. Геострофічна течія та її диференціальні характеристики.

Диференційні характеристики поля швидкості. Рівняння нерозривності. Методи опису рідини (Лагранжа та Ейлера). Масові та поверхневі сили. Рівняння руху Рейнольдса.

2 Екологія

Основні екологічні проблеми сучасності. Антропогенні джерела забруднення підземних вод та їх негативні наслідки. Антропогенне забруднення атмосферних вод та їх негативні наслідки. Екологічні проблеми забруднення морського середовища. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища. Фізичне забруднення навколишнього природного середовища.

3. Фізика атмосфери

Вода в атмосфері. Склад та побудова земної атмосфери. Турбулентний потік і надходження водяної пари в атмосфері. Розподіл вологості повітря у приземному шарі. Промениста енергія, її проходження крізь атмосферу. Тепловий стан поверхні Землі та атмосфери. Сонячна радіація. Вплив атмосфери на потік сонячної радіації. Географічний розподіл сумарної сонячної радіації на земній кулі. Взаємодія атмосфери і земної поверхні. Розподіл температури повітря з висотою. Тепловий баланс атмосфери. Тепловий стан діючої поверхні. Добовий та річний хід температури ґрунту.

4. Методи обробки та аналізу інформації.

Статистичні оцінки моментів гідрометеорологічних величин. Дослідження однорідності сукупностей гідрометеорологічних величин. Закони розподілу гідрометеорологічних величин. Кореляційний зв’язок між двома випадковими величинами.

5. Фізика атмосфери

Загальні відомості про атмосферу. Газовий склад атмосфери. Метеорологічні величини, поля метеорологічних величин. Рівняння стану сухого і вологого повітря. Основне рівняння статики атмосфери, барометричні формули.

Динаміка атмосфери. Динаміка квазігеострофічних рухів. Зміни геострофічного вітру з висотою, термічний вітер.

Термодинаміка атмосфери. Перший принцип термодинаміки, рівняння притоку тепла. Сухоадіабатичний процес, сухоадіабатичний градієнт температури. Вологоадіабатичний і псевдоадіабатичний процеси. Енергія нестійкості. Умови термічної стійкості атмосфери при різних ступенях насичення повітря водяною парою.

Променева енергія. Кількісні характеристики і закони випромінювання. Сонячна радіація на верхній границі атмосфери. Поглинання сонячної радіації оптично активними газами. Молекулярне і аерозольне розсіювання сонячної радіації. Закон ослаблення сонячної радіації в атмосфері. Теплова інфрачервона радіація. Поглинення теплової інфрачервоної радіації в атмосфері. Ефективне випромінювання. Радіаційний баланс підстильної поверхні, атмосфери і системи “Земля-атмосфера”.

Тепловий режим атмосфери та підстильної поверхні. Потік та приплив тепла у турбулентній атмосфері. Приземний шар атмосфери. Розподіл температури у граничному шарі атмосфери. Перенос тепла у грунті. Тепловий баланс підстильної поверхні. Тепловий баланс системи “Земля-атмосфера”.

Вода в атмосфері. Фазові стани води в атмосфері. Турбулентний потік і приплив водяної пари. Випаровування і випарність. Умови утворення зародкової краплі у гомогенному середовищі водяної пари. Конденсація водяної пари у реальних умовах, ядра конденсації. Зародження твердої фази у переохолоджених хмарах. Сублімаційне зростання кристалів у переохолоджених хмарах. Мікрофізичні характеристики хмар. Фізичні умови формування хмар шаровидних і купчастих форм. Процеси укрупнення хмарних елементів і утворення опадів. Фізичні умови формування туманів.

Електрична структура грозової хмари, блискавки. Рівняння траєкторії електромагнітної хвилі. Рефракція. Сутінки. Оптичні явища у хмарах: вінці, гало, райдуга. Поширення звуку в атмосфері.

6. Кліматологія

Основні кліматичні показники. Радіаційний та тепловий режим кліматичної системи. Сонячна енергія як основне джерело термічного режиму тропосфери та стратосфери. Географічний розподіл сумарної радіації, радіаційного балансу підстильної поверхні. Тепловий баланс підстильної поверхні та системи "Земля-атмосфера". Географічний розподіл його складових.

Географічні фактори формування кліматичної системи. Вплив підстильної поверхні на формування полів температури і тиску. Географічні особливості розподілу температури, тиску та вітру біля Землі. Глобальні поля вологості, хмарності та опадів. Коловорот води на земній кулі.

Загальна циркуляція атмосфери (ЗЦА) як кліматоутворюючий фактор. Причини формування та складові ЗЦА. Мусони. Пасати. Кліматологічні фронти.

Класифікація кліматів. Основні принципи та підходи до класифікації клімату.

Центри дії атмосфери. Роль Світового океану у формуванні загальної циркуляції та клімату.

Мезо- і мікроклімат.

Змінювання та коливання клімату. Гіпотези змін та коливань клімату. Коливання клімату у післяльодниковий, історичний і теперішній час.

7. Динамічна метеорологія

Основні поняття та рівняння динаміки атмосфери. Метеорологічне поле та його диференційні характеристики Загальне рівняння балансу та рівняння нерозривності. Рівняння руху як математичний вираз другого закону Ньютона, їх різні форми. Рівняння збереження повної та внутрішньої енергії. Опис турбулентних рухів у атмосфері. Ламінарні та турбулентні рухи. Методика осереднення рівнянь гідротермодинаміки. Проблема замикання рівнянь Рейнольдса. Напівемпіричні теорії турбулентності. Рівняння для кінетичної енергії осередненого та пульсаційного рухів. Коефіцієнти турбулентної в’язкості та теплопроводності. Замикання рівнянь Рейнольдса за допомогою «» та «» моделі. Методи спрощення рівнянь динаміки атмосфери. Спрощення на основі оцінки порядку метеорологічних величин та їх похідних.

Динаміка вільної атмосфери. Градієнтний вітер та його форми. Агеострофічний вітер та формування вертикальних рухів у атмосфері. Дивергентні швидкості вітру. Рівняння вихору, його тлумачення та спрощення. Фізика граничного шару. Визначення, властивості і структура граничного шару. Основні зовнішні і внутрішні характеристики граничного шару атмосфери. Приповерхневий граничний шар. Екмановський граничний шар. Енергетика атмосфери. Основні види енергії атмосферних процесів.

8. Синоптична метеорологія

Види метеорологічної інформації. Основні вимоги до метеорологічної інформації. Системи одержання та розшифрування метеорологічної інформації.

Всесвітня метеорологічна організація. Всесвітня служба погоди. Служба погоди на Україні. Міжнародні наукові програми дослідження атмосферних процесів.

Засоби надання метеорологічної інформації: таблиці, зведення про результати метеорологічних та аерологічних спостережень, графічні засоби. Синоптичні карти, їх види та принципи складання. Карти баричної топографії. Знімки хмарності з метеорологічних супутників Землі. Карти радіолокаційної інформації. Аерологічні діаграми та вертикальні розрізи атмосфери. Перспективи розвитку засобів представлення інформації. Представлення метеорологічної інформації за допомогою обчислювальних комплексів. Автоматизоване місце синоптика. Перспективи розвитку засобів надання інформації.

Поле атмосферного тиску. Просторовий розподіл тиску, його географічні та сезонні особливості. Баричні системи та їх класифікація. Еволюційні та трансформаційні змінювання тиску. Методи аналізу полів атмосферного тиску.

Поле вітру. Поле вітру, його характеристики. Просторова та часова мінливість швидкості та напрямку вітру. Моделі зв’язку полів тиску і вітру. Границі застосування геострофічного та градієнтного наближень у вільній атмосфері та пограничному шарі. Головні повітряні течії в системі загальної циркуляції атмосфери.

Поле вертикальних рухів. Види вертикальних рухів, їх значення та класифікація. Конвективні вертикальні рухи, методи їх розрахунку. Упорядковані вертикальні рухи, методи їх розрахунку і зв’язок з полями тиску та вітру. Орографічні вертикальні рухи.

Поле температури. Географічні та сезонні особливості. Характеристики поля температури, методи його аналізу. Змінювання температури з висотою у різних шарах атмосфери. Методи розрахунків адвективних і трансформаційних змінювань температури. Тропопауза та її характеристики в різних баричних утвореннях. Змінювання температури за часом біля поверхні землі та у вільній атмосфері.

Поле вологості. Характеристики поля вологості, які використовуються в синоптичній практиці та засоби його аналізу. Просторова і часова мінливість характеристик вологості.

Поля хмарності. Методи аналізу полів хмарності. Класифікація хмарних систем Виявлення структурних елементів хмарних систем за даними МСЗ. Просторово-часова мінливість поля загальної хмарності. Поля конвективної хмарності. Поля фронтальних та внутрішньо масових конвективних хмар.

Поля опадів. Класифікація опадів. Методи аналізу полів опадів. Просторово-часові особливості розподілу опадів. Поля зливових опадів та гроз. Поля мрячних та облогових опадів. Оцінка інтенсивності опадів за даними МСЗ та метеорологічних радіолокаторів.

Повітряні маси. Визначення повітряних мас та їх основні консервативні характеристики. Умови формування і трансформаційні зміни повітряних мас. Погодні умови в різних типах повітряних мас. Вплив орографії на характеристики повітряних мас.

Атмосферні фронти. Визначення і основні властивості атмосферних фронтів. Класифікація атмосферних фронтів. Нахил фронтальної поверхні. Кут нахилу поверхні стаціонарного фронту. Кут нахилу поверхні нестаціонарного фронту. Особливості розподілу метеорологічних величин в зоні атмосферних фронтів. Погодні умови на атмосферних фронтах різних типів: теплих, холодних та окклюзії. Фронтогенез та фронтоліз в атмосфері. Вплив підстильної поверхні на фронтальні розділи. Мезомасштабні характеристики фронтів. Об’єктивний аналіз фронтів. Висотні фронтальні зони (ВФЗ) та струменеві течії (СТ), їх визначення, основні характеристики. Класифікація і структура ВФЗ. Класифікація і структура СТ. Струменеві течії низьких рівнів.

Циклони і антициклони. Визначення і загальні відомості про баричні системи в атмосфері. Класифікація циклонів та антициклонів. Загальні умови виникнення циклонів і антициклонів помірних широт. Термічний і динамічний фактори еволюції баричного поля. Стадії розвитку циклонів і антициклонів помірних широт та погодні умови в різних стадіях розвитку. Сімейства циклонів та регенерація баричних утворень. Процеси блокування. Умови виникнення термічних циклонів і антициклонів. Тропічні циклони, умови та фактори їх зародження. Структура тропічних циклонів та погодні умови в них. Вплив орографії на еволюцію і переміщення баричних утворень. Роль циклонічної діяльності у загальній циркуляції атмосфери.

Прогноз синоптичного положення. Прогноз виникнення, еволюції і переміщення баричних утворень. Фоновий гідродинамічний прогноз синоптичного положення, його використання в прогнозі виникнення, еволюції і переміщення баричних утворень. Прогноз виникнення та еволюції баричних утворень. Облік структури термобаричного поля при прогнозі виникнення та еволюції баричних утворень. Прогноз переміщення циклонів та антициклонів. Метод ведучого потоку, можливості його удосконалення та використання при прогнозі переміщення баричних утворень.

Використання даних МСЗ при прогнозі виникнення, еволюції та переміщення циклонів і антициклонів.

Загальні методи комплексного аналізу та прогнозу синоптичного положення.

Прогноз еволюції та переміщення атмосферних фронтів. Прогноз еволюції атмосферних фронтів. Екстраполяційні методи прогнозу. Методи траєкторій та ведучого потоку. Використання даних МСЗ, МРЛ та прогностичних карт метеорологічних полів, які побудовані гідродинамічними методами при прогнозі, еволюції і переміщенні атмосферних фронтів.

Прогноз переміщення і еволюції струминних течій.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціалізація "Метеорологічні прогнози"

Хвильові процеси в атмосфері

Основні властивості атмосфері, як об’єкта дослідження. Система рівнянь гідротермодинаміки, як математичний запис законів збереження імпульсу, маси та енергії.

Лінеаризація рівнянь гідротермодинаміки. Метод малих збурень та його обґрунтовування.

Лінійна теорія хвильових процесів в атмосфері. Модель одновимірних акустичних хвиль. Модель одновимірних гравітаційних хвиль на поверхнях розділу. Моделі одновимірних та двовимірних хвиль Россбі.

Метеорологічна значущість різних типів хвиль та способи фільтрації коротких хвиль.

Вступ до авіаційної метеорології

Метеорологічне забезпечення польотів цивільної авіації. Специфіка, форми та засоби використання результатів прогнозу явищ погоди у метеорологічному забезпеченні авіації. Урахування метеорологічних умов з метою більш ефективного використання льотно-технічних можливостей авіаційної техніки, підвищення безпеки, регулярності та економічності повітряних перевезень.

Ешелонування польотів. Мінімуми погоди. Організація метеорологічного забезпечення цивільної авіації. Орнітологічна обстановка.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціалізація "Полярна метеорологія"

Полярна та морська метеорологія

Основні етапи розвитку дисципліни. Історія метеорологічних досліджень в Антарктиці. Задачі та перспективи сучасної полярної метеорології. Міжнародне співробітництво в галузі полярної метеорології.

Антарктична суша і своєрідність її як підстильної поверхні. Водні простори Антарктики і Субантарктики.

Температура повітря та підстильної поверхні. Річні характеристики основних параметрів температури повітря та підстильної поверхні.

Атмосферний тиск. Річний хід величин тиску над водними просторами і материковою частиною. Екстремальні величини.

Вітер. Шторми й урагани. Фени. Стокові вітри в Антарктиді. Заметілі та горизонтальний перенос снігу.

Характеристики вологості полярного повітря.

Опади. Види атмосферних опадів, інтенсивність і повторюваність.

Атмосферні явища. Хмарність. Тумани і димки. Специфічні атмосферні явища. Горизонтальна дальність видимості. Умови прозорості атмосфери в Антарктиді.

Пряма сонячна радіація в полярних широтах.

Розсіяна радіація полярних широт.

Сумарна радіація. Співвідношення складових сумарної радіації в залежності від висоти сонця, умов хмарності.

Відбита радіація й альбедо. Поглинена радіація.

Радіаційний баланс. Баланс короткохвильової радіації. Довгохвильове випромінювання підстильної поверхні. Довгохвильове випромінювання атмосфери. Ефективне випромінювання.

Профілі метеорологічних елементів у приземному шарі атмосфери. Випаровування і конденсація.

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

(агрометеорологія)

Сільськогосподарська метеорологія.

Радіаційне поле у рослинному покриві. Потоки радіації у середині рослинного покриву. Пропускання радіації рослинним покривом. Тепловий баланс рослинного покриву. Тепловий баланс у приземному шарі повітря. Пересування вологи у ґрунті. Закономірності формування запасів продуктивної вологи у ґрунті. Випаровування ґрунтової вологи. Вологість повітря у рослинному покриві. Турбулентність у рослинному покриві. Вуглекислий режим у рослинному покриві. Повітряний режим ґрунту.

Агрометеорологічні умови та онтогенез вищих рослин. Агрометеорологічні фактори та умови існування рослин. Агрометеорологічні умови та водний обмін рослин. Агрометеорологічні умови та обмін мінеральних речовин. Агрометеорологічні умови та фотосинтетична продуктивність посівів сільськогосподарських культур.

Посухи та суховії. Перезволоження. Заморозки. Сильні зливи, вітри та град. Вимерзання рослин. Вивітрювання. Вимокання. Крижана кірка. Випирання. Зимовий нагрів та висушування. Погода та шкідники, хвороби рослин. Агрометеорологічні умови та сільськогосподарські культури.

Ґрунтознавство

Походження та склад мінеральної частини ґрунту. Походження та склад органічної частини ґрунту. Загальна схема ґрунтоутворення і формування ґрунтового профілю. Вбирна здатність ґрунтів. Фізичні властивості ґрунтів. Загальні фізичні і фізико-механічні властивості ґрунту. Водні властивості та водний режим ґрунтів. Теплові властивості та тепловий режим ґрунту. Повітряні властивості та повітряний режим ґрунту. Хімічний склад ґрунтів і ґрунтовий розчин. Радіоактивність ґрунтів. Родючість ґрунтів. Вчення про походження та еволюцію ґрунтів. Принципи класифікації ґрунтів. Ґрунти Українського Полісся. Ґрунти Лісостепу. Сірі лісові ґрунти лісостепової зони. Чорноземні ґрунти лісостепової та степової зони. Ґрунти зони сухих степів. Засолені ґрунти. Ґрунти річкових заплав. Ґрунти гірських областей. Бонітування ґрунтів і оцінка земель. Охорона ґрунтів.

Агрометеорологічні розрахунки.

Види оперативного обслуговування. Агрометеорологічні інформації. Спеціальні агрометеорологічні довідки.

Методи прогнозів строків наставання головних фаз розвитку сільськогосподарських культур. Термічні показники проходження фаз розвитку головних сортів зимових та ярих зернових культур.

Прогноз строків наставання фаз розвитку сільськогосподарських культур. Розрахунок і прогноз запасів вологи в період вегетації сільськогосподарських культур. Розрахунок вологозабезпеченості та прогноз врожаю ярих зернових культур /ярої пшениці, ярого ячменю, вівса/. Прогноз врожаїв сільськогосподарських культур (рису, кукурудзи, гречки, льону-довгунцю). Прогноз полягання зернових культур. Прогноз агрометеорологічних умов збирання зернових культур. Прогноз агрометеорологічних умов осінньої вегетації озимих. Методи прогнозу стану озимих до часу припинення вегетації. Прогноз запасу продуктивної вологи на початок вегетації озимих та ярих зернових культур.

Агрометеорологічні вимірювання.

Паралельні агрометеорологічні спостереження. Агрометеорологічні спостереження за станом середовища мешкання рослин. Спостереження в зимовий період. Спостереження за фазами розвитку сільськогосподарських культур. Спостереження за станом сільськогосподарських культур. Спостереження за елементами продуктивності і визначення структури врожаю сільськогосподарських культур. Проведення обстеження зимуючих сільськогосподарських культур. Спостереження за ушкодженням посівів. Оцінка стану сільськогосподарських культур, вологи на початок вегетації озимих та ярих зернових культур.

Список літератури для проведення співбесіди

 1. Баранов А.М., Богаткин О.Г. и др. Авиационная метеорология. - Л: Гидрометеоиздат, 1992.- 350 с.

 2. Белов П.Н., Борисенков Е.П., Панин Б.Д. Численные методы прогноза погоды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989.- 375с.

 3. Богословский Б.Б. и др. Общая гидрология. - М.: МГЦ, 1986. - 350 с.

 4. Волошин В.Г. Радіофізичні методи зондування навколишнього середовища (методи зондування атмосфери). - Одеса, "ТЭС", 2002. - 435 с.

 5. Воробьёв В.И. Синоптическая метеорология. - Л: Гидрометеоиздат, 1991.- 616с.

 6. Гандин Л.С., Лайхтман Д.Л., Матвеев Л.Т., Юдин М.И. Основы динамической метеорологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1955. -647с.

 7. Голицин Г.С. Введение в динамику планетарных атмосфер. - Л: Гидрометеоиздат, 1973.-104с.

 8. Грингоф И.Г., Попова В.В., Страшной В.Н. Агрометеорология. - Л: Гидрометеоиздат, 1987.-310с.

 9. Динамическая метеорология. //Ред. Лайхтман Д.Л. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. -607с.

 10. Жуков Л.А. Общая климатология. - Л: Гидрометеоиздат, 1976. - 376с.

 11. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. - Л: Гидрометеоиздат, 1977. - 711 с.

 12. Івус Г.П. Авіаційна метеорологія. - К.: Вид. "Віпол", 1996. - 97с.

 13. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л: Гидрометеоиздат, 1985.- 456с.

 14. Ківганов А.Ф. Хвильові процеси в атмосфері. - Одеса, АО "Бахва", 2001. - 180с.

 15. Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начало тензорного исчисления. - М.: АН СССР, 1961. - 250 с.

 16. Копанев И.Д. Снежный покров Антарктиды. - Л: Гидрометеоиздат, 1960. - 143с.

 17. Кудрянь О.П. Супутникова метеорологія: практика нефаналізу. - Одеса, "ТЭС", 2002. - 165 с.

 18. Кузьмин П.П. Снежный покров и запасы снега. - Л.: Гидпрометеоиздат, 1960. - 150с.

 19. Климатология (науч.ред. Дроздов О.А., Кобышева Н.В.). - Л: Гидрометеоиздат, 1989. - 568с.

 20. Матвеев Л.Т. Теория общей циркуляции атмосферы и климата Земли. - Л: Гидрометеоиздат, 1984.- 751с.

 21. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. - Л: Гидрометеоиздат, 1984.-751с.

 22. Мейсон Б.Дж. Физика облаков. Пер. с англ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1961. - 520 с.

 23. Монин А.С. Статистическая гидромеханика. - М.: Наука, 1965.- 639с.

 24. Монин А.С. Теоретические основы геофизической гидродинамики. - Л: Гидрометеоиздат, 1988. - 424с.

 25. Павлов Н.Ф. Аєрология, радиометеорология и техника безопасности. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 432 с.

 26. Роджерс Р.Р. Краткий курс физики облаков. Пер. с англ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979. - 490 с.

 27. Русин Н.П. Метеорологический и радиационный режим Антарктиды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1961. - 446с.

 28. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, ч1.-Л: Гидрометеоиздат, 1986.-702с.

 29. Руководство по прогнозированию метеорологических условий для авиации. - Л: Гидрометеоиздат, 1985.- 302с.

 30. Снег. Справочник под редакцией Д.М.Грея и Д.Х.Мэйла. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986.- 751с.

 31. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

 32. Степаненко С.Н. Конспект лекций по курсу "Мезометеорология". Часть 1. - Одесса: ОГМИ, 2000. - 92с.

 33. Специализированные прогнозы погоды. Учебное пособие. - Л.: Изд. ЛГМИ,1991.-112 с.

 34. Стернзат М.Р. Метеорологические приборы и измерения. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978.- 392с.

 35. Физические основы теории климата и его моделирование. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974.

 36. Хандожко Л.А. Метеорологическое обеспечение народного хозяйства /Учебное пособие. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1981.— 231 с.

 37. Хандожко Л.А. Оценка экономического эффекта прогнозов погоды. – Л.: Изд. ЛГМИ, 1987.

 38. Хохлов В.М. Аналіз та прогноз розвитку повітряних мас, атмосферних фронтів та баричних утворень. – Одеса: ТЭС – 2004. – 125с.

 39. Хромов С.П. Метеорология и климатология. - Л.: Гидрометеоиздат, 3-е изд., 1983. - 455с.

 40. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. - Одеса: ТЕС, 1999. - 600с.

 41. Школьний Є.П. Фізика атмосфери. - К.: Вид. Міносвіти України, 1997. - 698с.

 42.  Шнайдман В.А., Тарнопольський А.Г., Степаненко С.М. Геофізична гідродинаміка. - Одеса: "ТЭС", 1998. - 302с.

 43. Юдин М.И. Новые методы и проблемы краткосрочного прогноза погоды. Л.: Гидрометеоиздат, 1963. -404с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма проведення конкурсного відбору зі спеціальності (1)

  Конкурс
  Програма співбесіди призвана забезпечити комплексну оцінку рівня теоретичної й практичної підготовки бакалаврів відповідно до кваліфікаційної характеристики, виявити рівень професійного мислення та кругозору бакалаврів, що дозволяє
 2. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
 3. Конкурсний відбір процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників (2)

  Конкурс
  вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу,
 4. Конкурсний відбір процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників (1)

  Конкурс
  вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу,
 5. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (2)

  Конкурс
  Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.

Другие похожие документы..