Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Место и роль МЭО в развитии национальных экономик. Тенденции и основные факторы развития МЭО. Международные экономические отношения как составляющая ...полностью>>
'Документ'
Международный Славянский университет имеет международный статус. Его создание одобрено главами всех государств Европы. Центр базового обучения находит...полностью>>
'Документ'
Текущие затраты на охрану окружающей среды (без учета средств, выплаченных другим предприятиям за прием и очистку сточных вод и прием, хранение и уни...полностью>>
'Закон'
Здорове харчування є одним з найважливіших чинників, яке забезпечує нормальний ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань, продовженню жи...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________________________

«_____»_______________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Регіональна типологія культури»

напряму підготовки 0201 - культура

для спеціальності «Культурологія» (6.02101; 7.02101; 8.02101)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010-2011

Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р. - ____с.

Розробник: кандидат філософських наук,

доцент кафедри теорії та історії культури

Ярошенко Тетяна Миколаївна

Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.)

Завідувач кафедри _______________________________________Мельник В. П.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0201 «Культура»

Протокол № від «___»__________________20___р.

«___»______________________20____р. Голова_______________(___________)

 1. Опис навчальної дисципліни

«Регіональна типологія культури»

Найменування показників

Галузь знання, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань –

Гуманітарні науки

Фундаментальна та професійно орієнтована

Модулів – 2

Напрям – 0201 «Культура»

Рік підготовки

Другий

Загальна кількість годин – 108

Спеціальність: «Культурологія»

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр: четвертий

Лекцій – 18 год.

Семінарських занять – 18 год.

Самостійна робота – 72 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета і завдання. Використовуючи сучасні філософсько-культурологічні

теорії, міждисциплінарний підхід; феноменологічну, морфологічну, аксіологічну, та соціокультурну методологію, сформувати у майбутніх культурологів знання про просторові моделі культури, розуміння поліфонічної картини світової культури,

єдності та багатоманітності світового культурного простору.

Розглянути сутнісні особливості регіонального типу культури, розкрити

механізми його формування і функціонування, виділити основні підходи до регіональної класифікації світової культури, акцентувати на значенні етно-

національних чинників, ментальних, характерологічних особливостей, розкрити механізми формування феномену культурної самобутності, взаємодії традиції та інновації, типи міжкультурної взаємодії. Наголосити на етно-національному ренесансі

у ХХ- поч.. ХХІ ст.. та одночасному посиленні інтеграційних, глобалізаційних процесів; визначити місце і намітити завдання України у сучасній панорамі світових культурних тенденцій.

Оволодіння студентами знаннями про регіональну (просторову, територіальну)

специфіку світової культури, самобутні форми природнього буття культури,

вироблення навичок розрізняти спільне і відмінне у культурах різних народів.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен:

Знати основні фактори, що формують регіональні моделі культури, вміти аналізувати їх роль на сучасному етапі , розрізняти їх конструктивне чи деструктивне значення для для власного та загального розвитку. У студента повинні сформуватися поглиблені знання про геокультурну складність та єдність світу.

Вміти визначати генокод регіональної культури, ціннісні орієнтири, смислові ідентичності різних народів світу, визначати характер між культурної взаємодії, давати оцінку їх наслідкам, слідуючи гуманістичним критеріям.

Зміст понять: типологія, тип, модель культури, регіон, простір, територія, ландшафт; етнос, нація, раса; культурна самобутність, традиція та інновація; культурні синтез, синкретизм, еклектика, симбіоз, асиміляція, акультурація; глобалізація, глокалізація вестернізація, орієнталізація, західний і східний, південний і північний типи культурних регіонів світу; європеський, північноамериканський, далекосхідний, індійський, арабо-мусульманський, латиноамериканський, тропічноафриканський культурні регіони світу; Етно-конфесійні культурні та ментальні світи; український тип культури в регіональній типології світової культури.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Регіональна типологія культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», виступає одним із головних новітніх культурологічних дискурсів для вивчення системного погляду на геокультуру світу, різних природніх форм ціннісної укоріненості, морфологічних аспектів світової культури.

Методи контролю

Система контролю знань та умови складання екзамену. Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної дисципліни визначається за сумою балів, отриманих студентами на семінарських заняттях, за інші види контролю протягом семестру та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен.

Поточний контроль знань

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних питань. Відвідування лекцій для студентів є бажаним.

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна презентація самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або порівняльний аналіз ціннісних світів різних культурних територій, народів, особливостей їх ментальності, етно-національних характеристик, самостійна домашня робота у вигляді письмової презентації/есе на задану тему, участь у дискусії. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних філософів, культурологів з проблем культурного регіоналізму, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть поціновуватися самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, оригінальні за характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні погляди та доказово обстоювати свою власну позицію.

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться в декілька етапів. На підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та про необхідність обрання власної теми презентації (усної чи письмової), надає старості групи форму для заповнення, в якій студентами робляться відповідні записи стосовно теми їхнього вибору. Кожне семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом готують усні презентації фрагментів першоджерел на задану тематику або письмові роботи у вигляді есе з їхнім наступним розглядом на занятті. В обговоренні презентацій під час дискусії приймають участь усі студенти групи, що мають заздалегідь ознайомитися із зазначеними текстами першоджерел, які розміщені в читанці до курсу. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може одержати 20 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при визначенні рейтингової оцінки за семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову оцінку студента.

Модульний контроль. Упродовж семестру будуть проведені дві модульні контрольні, кожна з яких оцінюватиметься за 15-бальною системою. Максимальна кількість балів за цей вид роботи – 30 балів.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру студент отримав менше 31 бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою завдання.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Таблиця 1

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях

Форма участі студента у навчальних заняттях

Максимальна кількість балів

1.

Модульне тестування (двічі протягом семестру, письмово)

15 балів х 2 = 30 балів

2.

Презентація (усно) або письмове реферування

10 балів

3.

Участь у дискусіях

10 балів

РАЗОМ протягом семестру 50 балів

Оцінка за іспит 50 балів

ЗАГАЛОМ 100 балів

Шкала перерахування оцінок

Оцінка в балах

Оцінка за іспит

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за залік

90–100

відмінно

5

А

Зараховано

81–89

дуже добре

4

B

Зараховано

71–80

добре

C

61–70

задовільно

3

D

Зараховано

51-60

достатньо

E

31–50

Допускається до здачі заліку (іспиту)

До 30

(за роботу в семестрі)

незадовільно

(оцінка автоматично виставляється у відомість)

2

FХ

Не зараховано

Сума балів після здачі по талону №1, 2

(0-50)

незадовільно

2

FХ

Не зараховано

Філософський факультет

Курс «Регіональна типологія культури»

Ярошенко Тетяна Миколаївна

Лекції – 18 год.

Семінар. заняття – 18 год.

Самостійна робота – 72 год

Кредити – 3 (108/3)

Мета і завдання. Формується знання про просторові моделі культури, з’ясовуються морфологічні аспекти світової культури, розкриваються механізми формування етно-національних, регіональних, етно-конфесійних тощо моделей культури; розкривається єдність і багатоманітність культури народів світу, визначається місце і своєрідність українського типу культури у світовому контексті.

Основні поняття: типологія, тип, регіон, простір, територія, етнос, нація, ідентичність, ментальність, національний характер, регіональний тип і просторова модель культури.

Методи: морфологічний, структурно-функціональний, феноменологіч­ний, герменевтичний, аксіологічний, компаративного аналізу, географічного картографування, історичного та комунікативного дискурсу…

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Регіональна типологія культури» є складовою професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», базовою для вивчення культурології. Регіональна типологія культури є системним компонентом «Морфології культури». Регіональна типологія культури своїми передумовами має знання з дисциплін «Етнологія», «Географія світу; морфологічний аспект», «Історія світової культури», «Релігієзнавство», «Історія філософії», «Мистецтвознавство», «Естетика», «Етика».

Самостійна робота студентів. Написання есе; виконання робіт аналітичного характеру, компаративний аналіз різних регіональних, етно-національних культурних та ментальних світів (мистецьких, релігійних, морально-етичних, філософських традицій, етнічне і національне портретування ( 7-8 балів); вивчення матеріалів першоджерел з виділенням основних проблем.

Форми контролю: ( за комплексною програмою Ярошенко Т.М. « Регіональна

типологія культури» для студентів гуманітарних факультетів”. – Львів. Видав. Центр ЛНУ ім Івана Франка, 2007-8 рр. ) колоквіум; контрольна робота, контрольне опитування за тестами, модулі, залік, іспит.

Самостійна робота

 • підготовка до семінарського заняття: опрацювання обов’язкової літератури до теми;

 • вивчення першоджерел;

 • пошук додаткової наукової літератури до теми;

 • виділення вузлових понять, проблемних площин;

 • вибір теми і підготовка наукової доповіді;

 • робота по написанню наукового реферату;

 • написання есе......;

 • аналітична робота, порівняльний аналіз.......;

Код курсу

Назва курсу

Регіональна типологія культури

Лектор

Ярошенко Тетяна

Наук.ступінь,

вчене звання

Канд.філософ.наук, доцент

ECTS

108/3

Факультет

Філософський, спеціальність культурологія

Рівень

Бакалавр

Навчальний семестр

4

Кільк.год.тиждень

2

Метод виклад.

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів, курс., бакл. Роб.

Додаткові

методи

Індивідуальні творчі завдання (есе, наукові доповіді),

контрольне опитування, виділення проблем, компаративний

аналіз, модуль-контроль, тестові завдання, робота з першоджерелами

Опис курсу

Мета курсу – сформувати знання про просторові моделі культури, з’ясувати морфологічні аспекти світової культури: розкрити особливості формування етно-національних, регіональних моделей культури; розкрити територіальну єдність і багатоманітність культури світу, визначити місце і своєрідність українського типу культури в світовому контексті.

Теоретичні знання: поняття “тип”, “цінність” і “модель”культури, “культурний простір”, “культурний регіон”; головні підходи до регіоналізації світової культури; поняття “Захід і Схід”, “Північ і Південь” в регіональній культурології; європейсько-північноамериканський, далеко­схід­ний, індійський, арабо-мусульманський, тропічноафри­кан­ський, латиноамериканський, український типи культури.

Практичні навички: застосування компаративного підходу до аналізу просторових моделей і феноменів світової культури.

Обов’язкова

Література

Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник.-К., 2003; Історія світової

культури. Культурні регіони: Навч.посібник. -К.,1994; Лекції

з історії світової та вітчизняної культури: Навч.посібник.-Львів, 2005; Кармин А.С.Основы культурологии: морфология

культуры. – СПб,1997; Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури. - Львів, 2007.

Умови

зарахування

курсу

Форма звітності

Знання програми курсу, основних понять та категорій;

результативна активність на заняттях, відсутність пропусків

без поважних причин, успішне контрольне опитування, здача і зарахування модуль-контролю; набрана необхідна (прохідна) кількість балів на заняттях; написання та успішний захист курсової роботи.

іспит.

Мова викладання

Українська

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДО НОРМАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

РЕГІОНАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ”.

(автор програми – канд. філос. наук, доц. Ярошенко Т.М.)

Лекції 18 год.

 1. Специфіка, предмет і завдання навчальної дисципліни і наукового напрямку «Регіональна типологія культури». - 1 год.

 2. Регіональне буття культури; феномен регіональної культурної самобутності. -1 год.

 3. Регіональна морфологія світової культури. - 1 год.

4.1. Європейсько-північноамериканський культурний регіон: європейська специфіка - 3 год

4.2. Європейсько-північноамериканський культурний регіон: північно­амери­канський складник - 1 год

5.1. Далекосхідний культурний регіон; китайський компонент. - 2 год.

5. 2. Далекосхідний культурний регіон; японський складник. - 1 год.

6. Індійський культурний регіон. - 2 год.

7. Арабо-мусульманський культурний регіон. - 2 год.

8. Тропічноафриканський культурний регіон. - 1 год.

9. Латиноамериканський культурний регіон. - 1 год.

10. Регіональні особливості української культури. - 2 год.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.

Другие похожие документы..