Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
МЕТА: ознайомити з основними положеннями конституційного права громадян на освіту, нормативними документами, що врегульовують право на освіту, наявні...полностью>>
'Документ'
Невозможно понять и изучить историю без достоверных исторических свидетельств. Именно поэтому большое значение для историков представляют работы лето...полностью>>
'Документ'
Общество как сложная динамическая система. Влияние человека на окружающую среду. Общество и природа. Правовая защита природы. Общество и культура. Пр...полностью>>
'Программа'
Основной целью обучения по программе «Организация безопасности жизнедеятельности (БЖД) и предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных учреж...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Економіка підприємства”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від 14.12.2011р.

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)

Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична еко­номія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна “Економіка підприємства”

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Теорії та моделі підприємств

Поняття підприємства, місія, цілі і завдання його створення. Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва.

Правові засади функціонування підприємств. Господарський Кодекс України, його основні положення. Статут підприємства. Генеральна тарифна угода й колективний договір.

Класифікація підприємств: за метою та характером діяльності; за формами власності; за чисельністю працюючих; правовим статусом та формами господарювання; за технологічною і територіальною цілісністю; за галузево-функціональним видом діяльності.

Організаційно-правові форми підприємств та їх характеристика.

Об’єднання підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, картелі, синдикати, трести, холдинги, промислово-фінансові групи.

Тенденції розвитку підприємств та їх об’єднань в сучасних умовах.

Еволюція теорій економіки підприємства (класична, неокласична, інституціональна, еволюційна, підприємницька, інтегральна).

Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Підприємництво як сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяльності.

Правове забезпечення підприємництва.

Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості. Виробнича та посередницька діяльність.

Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки.

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Формулюван­ня конкретних умов договору.

Формування підприємницького середовища. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

Тема 3. Середовище господарювання підприємств

Поняття, компоненти та моделі ринкового середовища функціонування підприємств та організацій.

Фактори макросередовища та їх вплив на діяльність підприємства. Технологія використання РЕSТ-аналізу для оцінювання факторів макросередовища підприємства.

Характеристика окремих складових мезо- та мікросередовища підприємства. Методичні підходи до оцінювання середовища господарювання підприємств.

Визначення ринку, його типологія. Монополія та її види.

Різновиди інфраструктури ринку. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку.

Тема 4. Структура підприємства

Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства та її види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства.

Характеристика загальної структури підприємства.

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.

Поняття й функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство (ремонт і форми його організації, модернізація обладнання: ремонтні служби). Інструментальне господарство, його підрозділи та процеси управління. Необхідність та організація енергетичного господарства й транс­портної служби. Складське господарство підприємства.

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

Тема 5. Основи управління підприємством

Об’єктивна необхідність і поняття управління суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація, контроль як основні функції управління підприємствами.

Принципи та методи управління підприємством.

Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління виробничими й невиробничими підприємствами.

Тема 6. Прогнозування та планування діяльності підпри­ємства

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану. Мета, ознаки, об’єкти й принципи прогнозування.

Методологічні основи планування. Планування як домінантна функція управління, принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану.

Тактичне планування діяльності підприємства. Відмінність тактичного планування від стратегічного.

Оперативне планування поточної діяльності: суть і завдання. Розробка оперативних планів та графіків виробництва.

Проблеми удосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

Тема 7. Персонал підприємства

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціа­лісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією.

Визначення чисельності окремих категорій працівників.

Кадрова політика й система управління персоналом підприємств. Сучасні вимоги держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу.

Особливості систем управління у фірмах економічно розвинутих зарубіжних країн.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок окремих і певної сукупності чинників.

Тема 8. Основні фонди підприємства

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Майно підпри­ємства соціального призначення.

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Структура основних фондів та її види.

Оцінювання основних фондів. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів.

Відтворення основних виробничих фондів. Характеристика процесу відтворення основних фондів. Розширене відтворення основних фондів за допомогою їх технічного переозброєння, реконструкції, розширення і нового будівництва.

Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Техніко-економічне старіння засобів праці та його наслідки.

Амортизація основних фондів та методи її нарахування.

Система показників ефективності відтворен­ня та використання основних фондів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

Тема 9. Нематеріальні ресурси (нематеріальні активи)

Поняття, види та особливості нематеріальних ресурсів, їх вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку.

Об’єкти інтелектуальної власності. Змістова характеристика об’єктів авторського права і суміжних прав.

Сутність та особливості правової охорони об’єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей товарних знаків, знаків обслуговування).

Інформаційні технології та програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси («ноу-хау», комерційна таємниця, недобросовісна конкуренція ).

Нематеріальні активи. Характерні риси та особливості. Основні підходи та методи оцінювання вартості нематеріальних активів.

Тема 10. Оборотні кошти

Сутнісна характеристика оборотних коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Виокремлення оборотних коштів, що обслуговують сфери виробництва й обігу.

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.

Основні елементи фондів обігу. Нормовані й ненормовані оборотні кошти.

Джерела формування оборотних коштів. Призначення нормування (розрахунку нормативів) оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).

Обчислення нормативів оборотних коштів в окремих їх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу оборотних коштів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) й завантаження, тривалість повного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів (оптимізація запасів, ресурсів, незавершеного виробництва; скорочення тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації виробленої продукції).

Тема 11. Інвестиції підприємства

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Класифікація інвестицій підприємства.

Джерела формування реальних інвестицій. Технологічна й відтворювальна структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі. Обґрунтування джерел фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень відповідно до можливих варіантів економічної ситуації на ринку і підприємстві.

Роль фінансових інвестицій у системі господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску й обігу. Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні.

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій.

Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використан­ня капітальних вкладень.

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господа­рювання . Стисла характеристика інвестиційного проекту.

Тема12. Інноваційна діяльність підприємства

Загальна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів. Локальні й глобальні новинки (нововведення). Взаємо­зв’язок між окремими видами інноваційних процесів.

Організаційні форми інноваційної діяльності (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо).

Інноваційна політика підприємства та принципи її формування. Стратегія інноваційного розвитку підприємства: суть і види.

Методика визначення ефективності технічних нововведень. Народногосподар­ський і внутрішньогосподарський (комерційний) економічний ефект від створення новинок і використання нововведень.

Тема 13. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники тех­ніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві.

Основні показники рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства. Проблеми планування технічного розвитку підприємства.

Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства. Баланс виробничих потужностей.

Форми розвитку і трансформації техніко-технологічної бази підприємства.

Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організа­ції виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. Спеціалізація, кооперування та комбінування виробництва.

Об’єктивна необхід­ність, сутність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

Тема 14. Організація виробництва

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих проце­сів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації). Принципи раціональної організації виробничого процесу.

Організаційні типи виробництва (одиничне, серійне й масове), сутнісна характерис­тика кожного з них. Вплив типу виробництва на його ефективність.

Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл і його структура.

Методи організації виробництва. Організація непотокового виробництва: його ознаки й сфери застосування.

Особливості потокового виробництва і його різновиди. Переваги і недоліки потокового виробництва. Тенденції його розвитку.

Комплексна підготовка виробництва.

Тема 15. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції підприємства

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг).

Виробнича програма підприємства та основні її завдання. Формування вартісних показників виробничої програми: валова, товарна, чиста й реалізована продукція.

Схема формування виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції (надання послуг) для ринку.

Поняття маркетингу, його концепції та різновиди.

Принципи, задачі та функції маркетингу. Система засобів маркетингу та їх структура. Фактори макро- і мікросередовища маркетингу.

Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції. Методи цільового маркетингу. Сегментація ринку. Фактори сегментації споживчого ринку. Основні критерії вибору сегмента.

Методи оцінювання і прогнозування попиту.

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу. Поняття каналу розподілу. Класи­фікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні типи.

Сутність і зміст маркетингової політики комунікацій .

Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

Тема 16. Товарна політика підприємства

Сутність і складові маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару.

Життєвий цикл товару. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу. Види життєвих циклів товарів.

Алгоритм формування та управління товарним асортиментом.

Бренд: поняття, технологія створення та розвиток. Схема брендингу.

Інструменти створення іміджу товару на ринку. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. Функції та проблеми використання упаковки. Сервісне обслуговування клієнтів.

Тема 17. Забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг)

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники й методи оцінювання якості продукції (послуг).

Поняття й визначення рівня конкурентоспромож­ності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Вплив підвищення якості виробів на економіку та імідж підприємства. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників.

Стандартизація та сертифікація продукції: складові елементи й принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів.

Сертифікація продукції, її економічне значення. Обов'язкова й добровільна сертифікація виробів. Міжнародні системи сертифікації. Національні системи якості.

Економічна і соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції.

Тема 18. Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика

Поняття, завдання та функції логістики. Різновиди логістики. Сутність та основні параметри матеріального потоку. Сучасна класифікація матеріальних потоків

Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення.

Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів та їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.

Сутність та специфічні риси виробничої логістики. Сучасні логістичні концепції та системи: ключові характеристики та сфери використання.

Тема 19. Мотивація та оплата праці

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Методи мотивації трудової діяльності.

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Мінімальна заробітна плата.

Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців.

Форми й системи оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності. Можливість колективних форм організації та оплати праці.

Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

Тема 20. Витрати підприємства

Поточні витрати, собівартість продукції як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом. Система управління витратами.

Формування витрат центрів відповідальності та підприємства в цілому.

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулю­вання й калькуляційні одиниці.

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

Тема 21. Цінова політика підприємства

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування.

Загальні специфічні чинники ціноутворення. Основні методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту тощо.

Технологія розроблення цінової стратегії підприємства.

Сутність та різновиди цінової політики підприємства.

Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

Тема 22. Фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Джерела фінансування діяльності.

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, функції та види прибутку. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Динаміка і способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Суть і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 2. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра галузь знань 0306 "Менеджмент І адміністрування"

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра напрям підготовки 0011 „Спеціальні категорії

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8. 11 – „Прикладна економіка”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..