Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для формирования общекуль...полностью>>
'Программа'
предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ...полностью>>
'Курсовая'
Все дети, особенно старшие дошкольники и школьники младшего и среднего возраста, любят заниматься искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят ...полностью>>
'Задача'
Психолого-педагогическое просвещение всех участников ЕГЭ состоит в предоставлении информации о цели, задачах, принципах, требованиях, правилах и срок...полностью>>

Організація навчально-виховного процесу на заочному відділенні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Яворська Л.А., Береговенко Е.М.

(Шевченківський коледжу

Уманського ДАУ)

Вступ

Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, пріоритет духовної культури, визначають основні напрями навчально-виховного процесу у раціональній системі освіти України.

Поряд з цим необхідність розв’язання глобальних проблем, що постають перед людством на порозі третього тисячоліття, вимагає високого рівня освіти, зростання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки нової генерації трудівників, здатних створювати найновітнішу техніку, технології, а також посилення виховної роботи у новій національній моделі вищої освіти України.

У законі України “Про освіту” зазначено, що “метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, формування культури мислення та творчих здібностей”.

Зазначені пріоритети в державі відкривають нові підходи до здійснення виховної діяльності зі студентами у коледжі:

 • спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності педагогів на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства – переходу до ринку та одночасне вироблення і формування їх соціальної активності, чітких громадянських позицій, національних і загальнолюдських цінностей, сприяння моральному становленню особистості;

 • глибоке переосмислення мети і завдань виховного впливу на студентів, змісту та форми організації виховної діяльності, використання провідних теоретико-методологічних принципів;

 • формування у молоді інтересу до історичного шляху українського народу і високої громадянської активності;

 • національний та загальнолюдський зміст освіти і виховання студентської молоді;

 • формування системи основних компонентів духовного світу

 • особистості, використовуючи досвід духовності, звичаї і традиції українців;

 • активне використання інновацій у виховній роботі;

 • формування правової культури;

 • формування екологічної культури молоді;

 • формування у студентів високої мовної моралі;

 • пропаганда здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, венеричних захворювань та СНІДу;

 • соціально-педагогічна допомога.

Стратегія сучасної освіти передбачає розвиток тих якостей, які визначають її широкі пізнавальні інтереси, моральність, гуманістичний потенціал, культуру. В умовах пошуку шляхів модернізації освіти в Україні у зв’язку з новими вимогами суспільства до людини і фахівця фундаментальною ідеєю нинішньої педагогічної стратегії вищої школи постає звернення саме до особистості студента, що несе у собі потребу виховання покоління молоді.

Проблема духовно-морального ставлення й розвитку підростаючого покоління – одна з найбільш важливих і складних в умовах глибокої соціально-екологічної та моральної кризи суспільства. Духовність завжди була визначальною рисою менталітету українців.

В основі концепції виховання студентської молоді повинно лежати моральне виховання, що ґрунтується на системі цінностей, які визначають траєкторію людського життя, оберігають душу від зла, різних проявів негативу.

Наявність великої кількості людських потреб і способів відчуття привели до своєрідних оцінок духовних цінностей. Важливими є духовні прояви людської діяльності, спрямовані на ідеал, те чого прагне людина.

Виховання – основа духовності. Однак, щоб таким стати, воно повинно мати відповідний зміст, орієнтир на загальнолюдські цінності, світову й національну культуру. Основна функція виховання полягає у продукуванні культури.

Виховна робота на заочному відділі здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного, цілісного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності у самостійному житті.

В основу правильного підходу до проблеми виховання та організації виховного процесу покладено комплексне планування виховної роботи через реалізацію системи конкретних завдань і накреслення шляхів вирішення проблеми виховання громадянина України.

Вимогою до організації виховної роботи є планування на навчальний рік.

Виховна робота на заочному відділі здійснюється на основі перспективного плану комплексного виховання студентів-заочників на весь період навчання, який включає такі розділи:

 загальноколеджівські заходи виховної роботи;

 моральне, етичне і естетичне виховання;

 виховання любові до обраної професії, трудове і екологічне виховання;

 фізичне і сімейне виховання.

Відповідно до перспективного плану комплексного виховання студентів-заочників складається річний план виховної роботи, на основі якого розробляється план-графік позааудиторних виховних заходів окремо для студентів 3, 4 і 5 курсів на час лабораторно-екзаменаційної сесії.

План виховної роботи куратора групи – це обов’язковий педагогічний документ. Планування виховної роботи групи не формальність, а необхідна умова успішної організації процесу виховання. Реальне виконання всіх запланованих заходів має свої результати.

Адаптація студентів до навчального процесу – це проблема, що стосується і студентів, і кураторів, і викладачів. На заочному відділі розроблено ряд методичних порад студентам-заочникам: як слухати лекцію, самостійна робота студентів, підготовка до екзаменів, виконання домашніх контрольних робіт, навчання в міжсесійний період, права і обов’язки студентів та старост груп, єдині педагогічні вимоги до студентів заочників.

Ринкові відносини, сучасне виробництво ставлять підвищені вимоги до підготовки фахівців. Хороший спеціаліст повинен мати не тільки високопрофесійну підготовку, а й бути вмілим організатором виробництва, мудрим та далекоглядним керівником колективу. Студентські роки – це не тільки час навчання, а й духовного збагачення, підвищення особистого культурного рівня, отримання незабутніх вражень від студентських років. Набути всіх цих якостей студентам допомагають досвідчені викладачі, вихователі, куратори та співробітники заочного відділу коледжу.

Сучасна освіта повинна поширювати загальнокультурні цінності, розвивати здібності, сприяти всебічному розвитку особистості, формувати духовність. Про це дбають педагогічний колектив і працівники заочного відділу коледжу, починаючи з планування виховної роботи, інформаційного та методичного забезпечення виховного процесу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор_______________

_______________ 200 ___ року

ПЛАН

навчально-виховної роботи заочного відділу

Зміст роботи

Нормативні документи, що регламентують навчально- виховну роботу

Відпові-дальні за вико-

нання

Термін виконання

Відмітка про вико-нання

1

2

3

4

5

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ

СТУДЕНТІВ І ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1. Підготовка пропозицій для складання плану організації прийому студентів і підготовки до нового навчального року.

Правила прийому і програми вступних екзаменів у вищі навчальні заклади.

Про затвердження Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України: наказ Міністерства освіти України від 01.03.95 № 49.

Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти: По-станова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. №1074.

Про прийом на навчання за заочною формою протягом навчального року: лист Міносвіти України від 04.01.97р. №1/9-7.

Вересень

1

2

3

4

5

2.Заходи з профорієнтаційної роботи:

 • участь в організації виставки технічної творчості;

 • участь у проведенні днів відкритих дверей;

 • виступи по радіо, в пресі та інші види агітації;

 • зустріч з випускниками шкіл;

 • підготовка публікацій, оголошень та інших агітаційних матеріалів;

 • розповсюдження листів, оголошень;

 • проведення зустрічей з випускниками заочного відділу;

 • виступи на водогосподарських та сільськогосподарських підприємствах, в районних відділах земельних ресур-сів, в кадастрових бюро з метою запрошення працюючих на навчання без відриву від виробництва

Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України / За ред.

М.Ф. Дмитриченка. – К.: Український центр духовної культури, 2002.

Протягом

навчального року

Травень

3. Проведення співбесід з вступниками

Протягом навчального року

1

2

3

4

5

4. Організація вступних екзаменів:

 • комплектування груп вступників;

 • планування вступних екзаменів;

 • підготовка екзаменаційної і облікової документації екзаменів

Грудень

5. Розгляд результатів вступних екзаменів, співбесід, проведення відбору і зарахування студентів

Грудень

6.Аналіз, узагальнення і підготовка до обговорення підсумків нового прийому

Грудень

7. Оформлення первинної документації на новозарахованих студентів

Грудень

Січень

8. Підготовка та складання планів навчально-виховної роботи:

 • план навчального процесу;

 • графік навчального процесу;

 • розрахунок педнавантаження викладачів;

 • пропозиції про закріплення педагогічного навантаження;

 • графік завантаження викладачів навчальною роботою;

 • розклад занять:

 • настановчих занять і консультацій;

 • міжсесійних групових консультацій;

1

2

3

4

5

 • лабораторно-екзаменаційних сесій:

 • індивідуальні навчальні графіки студентів;

 • план і графік контролю за навчальним процесом;

 • план методичної роботи:

 • перспективний;

 • на навчальний рік:

 • плани-графіки виховних заходів на період лабораторно-екзаменаційних сесій;

 • заявки на забезпечення студентів навчально-методичною документацією;

 • робочі плани викладання дисциплін

Січень

9. Підготовка документації з первин-ного обліку

Січень

10. Призначення кураторів навчальних груп

Січень

11. Розгляд навчально-методичної документації викладачів, кураторів навчальних груп з метою рекомендації до затвердження

Січень

1

2

3

4

5

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

1. Організація настановчих занять для студентів:

 • комплектування навчальних груп;

 • розсилання повідомлень;

 • забезпечення студентів навчально - методичною літературою та документацією для самостійного вивчення програмного матеріалу і виконання контрольних робіт у міжсесійний період;

 • складання розкладу занять;

 • підготовка класних журналів та іншої первинної документації

Про освіту: Закон України від 21 травня 1991 р. №1060 XII.

Про внесення змін і доповнення до Закону Української РСР "Про освіту": Вісник Верховної Ради України від 23 березня 1996 р. №100/96 ВР.

Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах:

наказ Міносвіти №161 від 2 червня 1993 р. (Вісник Державної інспек-ції закладів освіти № 1-2, 1994р.). Організація заочної форми навчання у закладах освіти І–ІІ рівнів акредитації (Науково-методичний центр вищої освіти, 2000 р.)

Грудень

1

2

3

4

5

2. Контроль за рецензуванням

контрольних робіт:

 • перевірка термінів повернення контрольних робіт після рецензування;

 • організація перерецензування з метою визначення якості рецензування;

 • підвищення якості рецензування і перерецензування;

 • обговорення підсумків якості рецензування і перерецензування контрольних робіт на засіданнях циклових комісій

Протягом

навчального року

3. Проведення міжсесійних групових та індивідуальних консультацій:

 • розсилання повідомлень;

 • складання розкладу проведення занять;

 • складання графіка написання навчальних консультацій;

 • організація написання навчальних консультацій

Протягом

навчального року

4. Письмовий зв’язок з студентами - заочниками:

 • роз'яснювального характеру (з’ясування причин неявки на лабораторно-екзамена­ційну сесію, про порядок ліквідації акаде­мічної заборгованості, про допуск до екзаменів тощо);

Протягом

навчального року

1

2

3

4

5

 • повідомлювального характеру (про до-даткові терміни проведення літньої екзаменаційної сесії, про запрошення на літню екзаменаційну сесію та екзамени, про запрошення на зустріч з випускниками);

 • нагадувального характеру (про надання академічної відпустки, про порушення графіка виконання контрольних робіт);

 • попереджувального характеру (про необхідність повідомлення причин не-виконання контрольних робіт, повідом-лення про закінчення академічної від-пустки, повторні повідомлення тощо)

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

1. Розсилання викликів

Про освіту: Закон України від 21 травня 1991 р. №1060 XII.

Про внесення змін і доповнення до Закону Української РСР "Про освіту": Вісник Верховної Ради України від 23 березня 1996 р. №100/96 ВР.

Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: наказ Міносвіти №161 від 2 червня 1993 р. (Вісник Державної інспекції закладів освіти № 1–2, 1994р.)

Протягом навчального року

1

2

3

4

5

2. Підготовка журналів та іншої первинної облікової документації

Протягом на-вчального року

3. Підготовка гуртожитків та інших об’єктів матеріально-побутового забезпечення студентів

Протягом на-вчального року

4. Складання розкладу занять і його коректування

Протягом на-вчального року

5. Підготовка навчальних кабінетів і лабораторій до занять

Протягом на-вчального року

6. Систематизація навчально- методичних матеріалів викладачів з комплексного забезпечення дисциплін навчального плану

Протягом навчального року

7. Відвідування й аналіз навчальних занять

Протягом на-вчального року

8. Підведення підсумків лабораторно - екзаменаційної сесії:

 • аналіз успішності і відвідування;

 • проведення групових зборів щодо підсумків лабораторно-екзаменаційної сесії навчального року;

 • підготовка проекту наказу про переведення студентів на наступний курс

Після лабора-торно- екзаме-наційних сесій

1

2

3

4

5

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ВИПУСКУ СПЕЦІАЛІСТІВ

1. Розробка і розгляд тематики курсового та дипломного проектування

Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: наказ Міносвіти України №161 від 2 червня 1993 р.(Вісник Держав-

ної інспекції закладів освіти №1–2 1994 р.

Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної комісії) у вищих навчальних закладах України: Лист Міносвіти України від 29.12.93 № 8–5 1259.

Про затвердження Положення про академічні відпустки та

повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти: наказ Міносвіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.96 №191/153

Протягом навчального року

2. Складання графіка проведення дипломного проектування та захисту дипломних проектів

Червень

1

2

3

4

5

3. Складання графіка проведення консультацій з дипломного

проектування

Червень

4. Підготовка навчально-планової документації для державної кваліфікаційної комісії

Жовтень

5. Проведення засідання державних кваліфікаційних комісій

Жовтень

6. Підготовка до урочистого випуску молодших спеціалістів

Жовтень

7. Підведення підсумків за результатами захисту дипломних проектів

Листопад

8. Урочистий випуск молодших спеціалістів для народного господарства

Жовтень

9. Оформлення архівних справ випускників

Грудень

10. Оформлення картотеки випускників

Листопад, грудень

1

2

3

4

5

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

1. Підбір підприємств, укладення з ними договору про проходження практики студентами

Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: наказ Міносвіти України від 08 квітня 1993 р. № 93.

Зміни про положення від 20 грудня 1994 року № 351

Лютий

2. Підготовка проекта наказу щодо направлення студентів на виробничу переддипломну практику

Червень

3. Проведення інструктажу з студентами, направлення на виробничу переддипломну практику

Червень

4. Розробка, розгляд і затвердження індивідуальних завдань студентам на виробничу практику

Червень

5. Керівництво виробничою переддипломною практикою студентів

Червень, липень

6. Проведення конференції за підсумками виробничої переддипломної практики

Вересень

1

2

3

4

5

6. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

1. Складання (коректування) комплексного плану на весь період навчання.

Про затвердження положення про державний вищий заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074. Про вивчення нової Конституції України у закладах освіти: наказ Міносвіти України від 12.06.96 р. № 262

Протягом навчального року

2. Робота з підрозділами коледжу з питань виховання:

 • бібліотекою;

 • цикловими комісіями;

 • педагогічним кабінетом

Щомісяця

3. Організація науково-технічної творчості, дослідної роботи студентів:

 • у процесі роботи навчальних кабінетів і лабораторій;

 • у період курсового проектування, виробничої переддипломної практики;

 • під час проведення виставки робіт студентів з науково-технічної творчості і дослідництва

Методичні рекомендації про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти: Лист Міносвіти України від 12 січня 1999 р., №1/11-61

Протягом навчального року

1

2

3

4

5

4. Проведення конкурсів творчих робіт студентів:

 • розробка, розгляд, затвердження і доведення до студентів тематики творчих робіт;

 • організація написання творчих робіт студентами;

 • підведення підсумків конкурсу творчих робіт студентів

Червень,

грудень

5. Організація самоуправління студентів:

 • розподіл громадських доручень студентам, вибори активу навчальних груп;

 • проведення підсумків з організації самоуправління;

 • проведення навчання з активом груп

Протягом навчального року

6. Координація та контроль за роботою кураторів навчальних груп:

 • організація чергування студентів;

 • вивчення студентів і складання зведень про склад навчальних груп

Протягом навчального року

7. Участь у підготовці і проведенні загальних заходів у коледжі з виховної роботи

Протягом навчального року

1

2

3

4

5

8. Організація контролю за виконанням комплексного плану виховної роботи

Протягом навчального року

7. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Участь у підготовці питань для обговорення на педагогічній раді

Січень

2. Контроль за виконанням раніше прийнятих рішень

Протягом навчального року

3. Участь в організації підготовки методичних матеріалів, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду викладачів

Протягом навчального року

4. Участь у підготовці відкритих занять та інших групових навчально-виховних заходів, їх відвідування

Щомісяця

5. Контроль за взаємовідвідуванням занять та інших навчально-виховних заходів

Щомісяця

6. Відвідування занять та інших навчально-виховних заходів

Щомісяця

7. Аналіз підсумків роботи за минулий рік, визначення завдань і основних напрямів щодо планування методичної роботи на новий навчальний рік

Грудень

1

2

3

4

5

8. Участь у роботі (засіданнях) циклових комісій

Щомісяця

9. Координація і контроль за виконанням плану методичної роботи

Протягом навчального року

10. Організація обговорення, підготовка пропозицій з якості видання навчально- методичної документації студентам і викладачам, направлення таких пропозицій редакційним видавництвам

Щомісяця

11. Координація і контроль за науково- технічною творчістю студентів

Щомісяця

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

1. Складання статистичної звітності (ф. НК-2)

Вересень, жовтень

2.Аналіз результатів навчально-виховної роботи за навчальний рік

Планування, облік і звітність роботи заочного відділення: Рекомендації Навчально- методичного центру по підготовці молодших спеціалістів, 1998р.

Грудень

3. Складання оперативної звітності щодо прийому студентів

Грудень

Завідуючий заочним відділом

Методист заочного відділу

Затверджую

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання

___ ________________ 200 __ рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Організація методичної роботи на заочному відділенні

  Документ
  Методичне забезпечення освіти здійснюють вищі навчальні заклади освіти відповідно до ст. 19 “Наукове і методичне забезпечення освіти” Закону України про освіту.
 2. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (1)

  Документ
  Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та про­гнозування потреб ринку праці ре­гіону в педагогічних кадрах із метою відповідного формування контин­генту учнів 89
 3. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 4. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,

Другие похожие документы..