Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В качестве базовой ценности для предлагаемой Концептуальной основы разработки и реализации Национального плана действий в интересах детей, признается...полностью>>
'Документ'
До 1686 р., чорного року в історії України, коли з допомо­гою турецького візиря, за “три сорока соболів і двісті черво­них” Константинопольський патрі...полностью>>
'Темы рефератов'
Смирнов А.С. – История развития электронных вычислительных компонентов. Изменение роли вычислительных устройств в научно-исследовательских и опытно-ко...полностью>>
'Документ'
В статье рассматривается методика формирования навыков использования специальной английской лексики у будущих юристов. Автор, ссылаясь на личный педа...полностью>>

Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ПРОГРАМИ з позашкільної освіти

Науково-технічний напрям

ВИПУСК 1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Грамота» 2007

УДК 371.38(072) ББК 74.200.58я7 П80

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист Міністерства освіти і науки України

від «18» липня 2007 р. №1/11-5303

Рекомендовано вченою радою Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова від 25.06.2007 р. (протокол № 12)

Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру

позашкільної освіти від 24.04.2007 р. (протокол № 2)

Загальна редакція: Жебровський Б. М., Биковська О. В., Рудковська Р. А., Ткачук В. В.

Авторський колектив:

Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Євтушенко Н. І., Єфіменко А. В., Калінін В. О., Качур В. В.,

Квартирмейстер В. В., Козачок О. В., Корнієнко В. Г., Краснов М. М.,

Липецький О. П., Лихота С. О., Осадчук Л. І., Панасюк В. В., Печорських Л. В.,

Солкін С. М., Сухаревська О. М., Трегубова Н. П., Яременко М. Г.

Упорядник Ткачук В. В.

Наукові консультанти:

Андрущенко В. П., д-р філос. наук, професор, академік, Биковська О. В., канд. пед. наук, доцент

Редакційна колегія:

Жебровський Б. М., Биковська О. В., Зінченко С. В., Лихота С. О., Павленко Л. І., Рудакова 3. М., Рудковська Р. А., Ткачук В. В., Ткачук І. О.

Рецензенти:

Мадзігон В. М., д-р пед. наук, професор, академік, Бех І. Д., д-р психол. наук, професор, академік, Сидоренко В. К., д-р пед. наук, професор, чл.-кор., Тихопій О. Я.

П 80 Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / Биковська О. В., Лихота С. О. та ін. — К.: Грамота, 2007. — Вип. 1. — 360 с.

І8ВК 978-966-349-080-9

У збірнику представлено програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму почат­ково-технічного, предметно-технічного та художньо-технічного профілів.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх навчаль­них закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педаго­гічної освіти, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.

ББК 74.200.58я7

© Авторський колектив, 2007
© Міністерство освіти і науки України, 2007
© Український державний центр позашкільної
I8ВN 978-966-349-080-9 освіти, 2007

© Грамота, 2007

З матеріалів Всеукраїнської наради керівників позашкільних навчальних закладів України,

6-7.03.2006 р.

Головні критерії якості позашкільної освіти розробляють діти: вони дають оцінку роботи педагога-позашкільника, рівня досвідче­ності керівника гуртка, вони визначають: цікаво-нецікаво. Тому позашкіллю набагато складніше, але й цікавіше, особливо коли з дітьми Педагог з великої літери.

Скільки серед дітей нових Кулібіних, Корольових, Ціолков-ських, які виховуються і розвиваються у гуртках науково-технічної творчості? Звертайте на них увагу сьогодні, щоб завтра використо­вувати їхні винаходи на благо держави.

Жебровський Б. М., Перший заступник міністра освіти і науки України

ВСТУП

Соціальну роль позашкільної освіти в сучасному суспільстві важко пе­реоцінити. Як наголошував Міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко на спільній колегії за участю Міністерства освіти і науки України, Мініс­терства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім'ї та молоді, вона є важливою ланкою у вихованні та розвитку дитини. Поза­шкільна освіта доступна кожному громадянину і забезпечує вільний твор­чий, інтелектуальний і духовний розвиток особистості, відволікає молодь від негативних зовнішніх впливів, допомагає дитині у подоланні психоло­гічних труднощів.

За останні роки значно вдосконалено нормативно-правове забезпечен­ня позашкільної освіти: розроблено понад 70 нормативно-правових актів із питань позашкільної освіти, що визначають її мету, завдання, зміст, фор­ми та методи. Постійна увага держави до розвитку позашкільної освіти спрямована на створення умов для навчання, виховання, розвитку та соці­алізації дітей і молоді.

Проводиться значна робота, для підвищення рівня пропозицій освіт­ніх послуг та якості позашкільної освіти, які мають відповідати сучасним потребам і попиту учнів, батьків, держави.

Посилено увагу з боку уряду до кадрового, науково-методичного й матеріально-технічного забезпечення позашкільної освіти.

Позашкільні навчальні заклади забезпечують кожній дитині право ви­бору та доступність до якісної позашкільної освіти. Навчаючись у вільний час у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях, учні набувають влас­ного досвіду пізнавальної, практичної, творчої діяльності, розвивають по­тенційні здібності й нахили, підвищують рівень культури, реалізують осо-бистісні інтереси шляхом соціальної взаємодії з дорослими, в атмосфері доброзичливості, взаємодопомоги, толерантності.

У позашкільному діяльнісному просторі учнівській молоді надана можливість для самовизначення, духовного зростання, підготовки до ак­тивної професійної й громадської діяльності, досягнення успіху у житті.

Із метою забезпечення неперервності та наступності змісту освіти продовжується оновлення навчальних програм для науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільних навчальних закладів, роз­робки та впровадження у навчально-виховний процес інноваційних техно­логій навчання й виховання.

Навчальна програма є інструментом організації навчально-виховної роботи, вираженням філософії закладу, засобом досягнення педагогічної мети, яка визначає зміст і результат освітньої діяльності.

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору від початкового рівня навчання до вищого, під час освоєння якого в учнів (вихованців, слухачів) формуються основні компетентності.

Запропонована серія збірників програм для позашкільних і загально­освітніх навчальних закладів науково-технічного напряму позашкільної освіти містить програми гуртків, груп та інших творчих об'єднань всіх профілів: початково-технічного, спортивно-технічного, художньо-техніч­ного, предметно-технічного, виробничо-технічного та інформаційно-тех­нічного.

Випуск 1 «Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний нап­рям позашкільної освіти» містить програми гуртків, груп та інших творчих об'єднань початково-технічного, спортивно-технічного, предметно-тех­нічного та художньо-технічного профілів.

Випуск 2 «Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний нап­рям позашкільної освіти» містить програми гуртків, груп та інших творчих об'єднань виробничо-технічного профілю.

Випуск 3 «Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний нап­рям позашкільної освіти» містить програми гуртків, груп та інших творчих об'єднань інформаційно-технічного профілю навчання.

Рудковська Р. А., начальник відділу позашкільної освіти,

виховної роботи та захисту прав дитини

Міністерства освіти і науки України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ — ОСНОВА ДИТЯЧОЇ

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Освіта у XXI ст — це освіта для кожної людини. У наш час основною метою освіти є створення умов для особистісного розвитку та самореаліза-ції кожного учня, виховання громадянина демократичного суспільства, який би вмів критично мислити, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв'язання проблем.

Позашкільна освіта України як, одна з важливих складових системи ос­віти, здатна задовольнити різноманітні потреби особистості у творчій само-реалізації, забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. Особливого значення в період переходу до високотехнологічного інформа­ційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної освіти.

Дитяча технічна творчість — наймасовіша форма залучення дітей і мо­лоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту.

Дитяча технічна творчість — це опанування технікою й технологією креслення, моделювання, конструювання, цілеспрямований процес нав­чання і розвитку творчих здібностей учнів (вихованців, слухачів).

Дитяча технічна творчість — це формування готовності вихованців до обгрунтованого вибору професії, усвідомлення значення новаторства й ви­нахідництва, цілеспрямованість, готовність до подолання труднощів на шляху досягнення мети.

Шлях сьогоднішнього вихованця до майбутнього винахідника, нау­ковця починається від власноруч сконструйованої механічної іграшки чи моделі до найсучасніших електронних приладів, лазерних пристроїв, виго­товлених у технічних гуртках, наукових об'єднаннях учнів.

Отже, технічна творчість — це свобода вибору, крок у невідоме, це но­визна, здогадка, евристичне прозріння, що викликає натхнення, радість, віру у свої можливості. Технічна творчість розвиває у вихованців відчуття форми, гармонії, композиції, симетрії, розуміння того, що художнє начало присутнє при створенні будь-якого виробу, тобто технічна творчість не­розривно пов'язана з естетичним вихованням, з художньо-конструктор­ською діяльністю.

Вона розвиває у дітей допитливість, гнучкість мислення, пам'ять, ці­леспрямованість, уміння передбачати. А ще — усвідомлення користі й кра­си праці, радість від творчого процесу.

Важливою умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу в гуртках науково-технічного напряму є якісне науково-методич­не забезпечення, наявність навчальних програм, які визначають зміст, об­сяг, порядок вивчення і викладання певної дисципліни.

В арсеналі діяльності гуртків науково-технічного напряму є різні фор­ми роботи: заняття, диспути, семінари, науково-практичні конференції, за­хист власних творчих проектів, тематичні виставки творчих набутків юних техніків, організація змістовного дозвілля, спортивні змагання, що вихову­ють волю, загартовують характер. І є надія, що краса, яку творять дитячі руки, допоможе звеличити їхні душі, підніме їх над буденністю.

Ткачук В. В., директор Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України

КОМПЕТЕНТНИЙ ПІДХІД У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ

У сучасних умовах розвитку позашкільної освіти важливим і необхід­ним є розробка та впровадження нових підходів, які сприятимуть підви­щенню її якості та забезпеченню доступності. Серед них особливе місце належить компетентному підходу1.

Компетентний підхід у позашкільній освіті базується на застосу­ванні в меті, завданнях, змісті, формах і методах позашкільної освіти ком-петентностей особистості.

Теорія компетентного підходу в освіті розроблялася і була представле­на в працях зарубіжних учених Р. Бадера, Д. Мертенса, Б. Оскарсона, А. Шелтена, С. Шо та ін.

Світовий досвід і українські перспективи компетентного підходу в су­часній освіті досліджували українські вчені Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, І. Г. Єрмаков, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Поме-тун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева та ін.

Практичну реалізацію компетентного підходу, формування компетен-тностей особистості розкрили у своїх роботах російські вчені І. Г. Агапов, В. А. Болотов, А. А. Вербицький, І. О. Зимняя, Е. Ф. Зеєр, М. Р. Катунова, В. В. Лаптєв, О. Е. Лебедєв, Н. Ф. Радіонова, В. В. Серіков, А. П. Тряпи-цина, А. В. Хуторський, С. Е. Шишов та ін.

Компетентний підхід має закономірний характер і виходить із узагаль­нення практики. Він виступає проти однобічного характеру і передбачає посилення практичної спрямованості освіти, формуванням у підростаю­чого компетентне покоління, яке дозволить повноцінно реалізувати себе в сучасних умовах. Компетентніший підхід підкреслює поєднання й прак­тичну реалізацію знань, умінь і навичок, досвіду, культури.

У процесі реалізації компетентного підходу відбувається переосмис­лення уявлення, що учень — не лише «носій» певної групи «знань, умінь, навичок», а є соціальною істотою, яка має реалізовуватися в майбутньому, виконувати соціальні ролі й вирішувати коло професійних і життєвих зав­дань2.

1 Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб. / За ред. О. В. Биковської. — К.:
ІВЦ АЛКОН, 2006. — 224 с.

2 Компетентніший підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пер­
спективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.:
«К.І.С.», 2004.—112с.

Метою компетентного підходу є забезпечення якості позашкільної ос­віти. Його сутність в освіті, в тому числі позашкільній, полягає в тому, що в основу покладено таку категорію як компетентність.

Компетентність — особистісна характеристика людини, яка повно­цінно реалізує себе в житті, володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом та культурою.

Компетентний у широкому розумінні — це знаючий, обізнаний в пев­ній галузі; у вузькому розумінні — той, хто має право авторитетного суд­ження як спеціаліст високого рівня в певному колі питань.

Бути компетентним — компетентне значить вміти реалізовувати знан­ня, застосовувати досвід, волю й емоційний стан для вирішення проблем у конкретних обставинах. Компетентність не зводиться до знань і вмінь у кількісному відношенні. Але без знань і особистого досвіду діяльності на­буття компетентностей неможливо. Більш того, набуття компетентності залежить від активності, свідомого відношення до навчання.

У світовій освітній практиці поняття компетентності виступає як центральне. Варто зазначити, що компетентності не слід протиставля­ти знання, уміння і навички. Поняття компетентності ширше за понят­тя знання, уміння або навик, бо включає інтелектуальну діяльнісну сферу.

У структурі компетентності, основою реалізації компетентного підхо­ду в позашкільній освіті, виділяються пізнавальна, практична, творча і со­ціальна компетентність:

 • пізнавальна, спрямована на оволодіння знаннями про культуру,
  природу, техніку, суспільство;

 • практична, спрямована на формування практичних вмінь та на­
  вичок особистості;

 • творча, спрямована на розвиток творчої діяльності, здібностей,
  нахилів і уяви особистості;

 • соціальна, спрямована на розвиток загальної культури особис­
  тості, здатності до співпраці, самореалізацію та самовизначення.

Позашкільна освіта, як невід'ємна складова системи освіти має істот­ний потенціал для становлення й розвитку компетентності особистості. Цей потенціал полягає в змісті позашкільної освіти, її формах, методах, умовах. Так, зміст позашкільної освіти об'єктивно більше орієнтований на реальні інтереси, потреби дітей різного віку.

Форми організації навчально-виховного процесу, як правило, орієнто­вані на включення дітей у реальну діяльність.

Умови, зокрема кадровий склад системи позашкільної освіти унікаль­ний тим, що його основу складають професіонали в різних галузях діяль­ності (мистецтво, наука, техніка, виробництво, спорт тощо). Особливе зна­чення і певний стиль побудови відносин учень-педагог, характеризується взаємною повагою, взаємозбагаченням.

Позашкільна освіта — це вільний і самостійно обраний шлях дітей, са-мореалізація поза заданими жорсткими межами, термінами, темпами, ре­зультатами. Для кожної дитини, як і для педагога, освіта нерозривно пов'язана з реалізацією унікальне неповторних властивостей кожної окре­мої особистості, з її самоідентифікацією, самовизначенням, самореалізаці-єю. Позашкільна освіта відкриває людині не тільки шлях розширення за­гальної освіти (її поглиблення, вдосконалення) у рамках діючої освітньої

системи, але й можливість реалізації своїх нахилів, здібностей, право на участь у пошуку сенсу свого життя.

Відмітною особливістю компетентного підходу в побудові позашкільної освіти буде його орієнтація на вирішення завдань особистого розвитку учня, його компетентностей.

У сучасних умовах основною метою формування і реалізації змісту на­уково-технічного напряму позашкільної освіти є формування компетен­тної особистості в процесі науково-технічної творчості. Досягнення даної мети передбачає формування пізнавальної, практичної, творчої і соціаль­ної компетентностей.

У змісті освіти науково-технічного напряму пізнавальна компетен­тність забезпечує оволодіння поняттями, знаннями у сфері сучасної тех­ніки й технології, технічної термінології, графічної грамотності.

Учні отримують знання з авіамоделювання, автомоделювання, ракето-моделювання, судномоделювання, картингу та інших напрямів техніки, ознайомлюються із технологічними процесами, елементарною електротех­нікою тощо. Також формуються поняття про види об'єктів праці, матеріа­ли та інструменти, морально-психологічні якості особистості, способи ор­ганізації вільного часу тощо.

Практична компетентність у змісті освіти науково-технічного нап­ряму позашкільної освіти забезпечує формування практичних вмінь і нави­чок із різних напрямів техніки. Відбувається практичне введення дітей у світ техніки, залучення їх до створення моделей машин, механізмів, іграшок.

Значна увага приділяється графічній підготовці, набуттю та форму­ванню вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструмен­тами, розвитку досвіду застосовувати отримані знання на практиці.

Творча компетентність у змісті науково-технічного напряму поза­шкільної освіти забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу. Також творча компетентність забезпечує формування в учнів стійкого ін­тересу до технічної творчості, системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.

Проведення дослідів і вирішення творчих завдань сприяє розширенню наукового світогляду учнів.

Особлива увага приділяється формуванню потреби у творчій самореа-лізації та духовному самовдосконаленню особистості.

Соціальна компетентність у змісті освіти науково-технічного нап­ряму позашкільної освіти спрямована на розвиток трудової культури, громадянської позиції, професійного самовизначення, поваги до праці й людей праці.

Особлива увага приділяється вихованню культури праці, ціннісного ставлення до себе та інших, позитивних якостей емоційно-вольової сфери, таких як відповідність, чесність, самостійність, наполегливість, праце-любство, доброзичливість, вміння працювати в колективі тощо.

Биковська О. В., канд. пед. наук, доцент

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова

10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми з позашкільної освіти випуск №2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В.
 2. Програми з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям випуск 2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. І. Борзенко, д-р філ. наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук, канд. філ. наук, доцент, О.
 3. Андидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права Національної юридичної академії України ім

  Документ
  Рецензент: кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права Національної юридичної академії України ім.
 4. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..