Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Реформування української системи освіти відбувається у відповідності до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку, критичного ...полностью>>
'Документ'
- Мне кажется, что настроение спокойное. Вокруг тихо, в саду красиво и дети на картине изображены в спокойных позах. Они сидят на лавке, смотрят вдал...полностью>>
'Документ'
- с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями, острой травмой, врожденными и приобретенными дефектами и деформациями, онкологическими забо...полностью>>
'Документ'
Руководителю предприятия Предлагаем принять участие в реализации технического решения на «Печь хлебопекарную», заявленное в Федеральный институт пром...полностью>>

Господарського права” (особлива частина)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання до іспиту з
“ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА”

(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)

1. Торгівельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торгівлі та

торгівельної діяльності.

2. Поняття товару та особливості правового режиму обігу окремих його видів.

3. Організаційні форми торгівельної діяльності.

4. Ліцензування та патентування торгівельної діяльності.

5. Порядок заняття торгівельною діяльністю та правила торгівельного

обслуговування населення.

6. Порядок обліку торгівельних операцій. Правове регулювання застосування

реєстраторів розрахункових операцій та товарно-касових книг.

7. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими

виробами.

8. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання. Джерела

правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності.

9. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до

форми контракту.

10. Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що

визначає права та обов'язки сторін.

11. Базисні умови поставок.

12. Платіжні умови та джерела їх регулювання.

13. Захисні застереження.

14. Арбітражне застереження.

15. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу.

16. Виконання іноземних арбітражних рішень.

17. Договір міжнародної купівлі - продажу товарів.

18. Посередницькі договори у зовнішньоекономічній діяльності.

19. Угоди з давальницькою сировиною.

20. Франчайзінгові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди.

21. Договори перевезення вантажів та пасажирів.

22. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

23. Ліцензування та квотування ЗЕД.

24. Облік окремих зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Застосування

індикативних цін.

25. Поняття та види фінансових послуг.

26. Поняття ринків фінансових послуг. Їх правове регулювання.

27. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг. Інші регулятори ринку.

28. Коло суб'єктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та

ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних

видів фінансових послуг.

29. Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що

регулює діяльність з надання фінансових послуг.

30. Законодавчі засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом. Поняття легалізації (відмивання) доходів.

31. Система та суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу.

32. Поняття фінансової операції та її ознаки.

33. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому

фінансовому моніторингу.

34. Поняття банківської системи України, її структура.

35. Правове становище Національного банку України.

36. Форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку

України та його повноваження. Індикативне та адміністративне регулювання

банківської діяльності.

37.Система банківських операцій.

38.Розрахунково-касові операції банків.

39.Банківські рахунки.

40.Порядок відкриття та закриття банківських рахунків.

41. Права і обов’язки сторін по договору на розрахунково-касове обслуговування.

42. Правове регулювання касових операцій банків.

43. Правові основи безготівкових операцій в народному господарстві.

44.Кредитні операції банків.

45.Види банківського кредиту (банківської позики).

46.Депозитні операції банків.

47.Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.

48.Правове регулювання страхової діяльності в Україні.

49. Компетенція уповноважених органів в сфері нагляду за здійсненням страхової

діяльності.

50. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності.

51. Правовий статус страховика.

52. Правові особливості договору страхування.

53. Посередницька діяльність у сфері страхування.

54. Законодавство про цінні папери та фондовий ринок.

55. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та

регулятори.

56. Саморегулівна організації професійних учасників фондового ринку та їх

повноваження.

57. Цінні папери та їх класифікація.

58. Державне регулювання фондового ринку.

59. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система.

60. Правове регулювання розміщення цінних паперів (емісії).

61. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

62. Діяльність з торгівлі цінними паперами.

63. Організатори торгівлі. цінних паперів

64. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з

підприємницькою та господарською діяльностями.

65. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.

66. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

67. Класифікація та види інвестиційних договорів

68. Інвестиційні договори з особливим суб’єктним складом (концесійні угоди,

угоди про розподіл продукції).

69. Поняття спільного інвестування та його інститутів.

70. Класифікація Інститутів спільного інвестування та їх особливості.

71. Форми та засоби державного регулювання ІСІ.

72. Правове регулювання іноземного інвестування.

73. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок створення

та особливості правового статусу.

74. Правовий режим іноземних інвестицій.

75. Гарантії здійснення іноземних інвестицій.

76. Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств, заснованих

ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними інвестиціями.

77. Інвестування резидентами України за межами України.

78. Правові режими інвестиційної діяльності та форми їх реалізації.

79. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми

реалізації.

80. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона

прав інвесторів.

81. Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності. Державне

агентство з інвестицій та інновацій: правовий статус та повноваження.

82. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

83. Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на

створення та реалізацію науково-технічної продукції, договори передачі

майнових прав на об’єкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні

договори та інші.

84. Спеціальні суб’єкти інноваційного ринку: технопарки, наукові парки,

технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-дослідні установи,

венчурні фірми.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Господарське право

  Документ
  У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Господарське право», висвітлено основні правові інститути Особливої частини господарського права щодо функціонального і галузевого державного регулювання господарської діяльності.
 2. Особлива частина розділ І злочини проти основ національної безпеки україни стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

  Документ
  (2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
 3. Особлива частина

  Документ
  Отже, міжнародне торговельне право — це система норм і принципів, яка регулює відносини, що виникають у галузі міжнародної торгівлі, і є складовою міжнародного економічного права.
 4. Робоча навчальна програма з дисципліни Порівняльне кримінальне право Загальна та особлива частина для бакалаврів денної та заочної форм навчання факультету правознавства та міжнародних відносин

  Документ
  Запропонована брошура включає в себе тематичний план, плани семінарських та практичних занять. Кожна з цих форм учбового процесу має свої специфічні особливості і потребує спеціальної підготовки студентів.
 5. Витяг із програми навчальної дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина)

  Навчально-методичний посібник
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальне право України” (Особлива частина) (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІІІ курсу / Уклад.
 6. 1. Поняття Особливої частини кримінального права України 7

  Документ
  14. Кримінально-правова охорона власності в Україні - Диференціація відповідальності Злочини проти власності, які пов’язані зі зверненням чужого майна на свою користь 24

Другие похожие документы..