Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
T.O. Глава 14: Шум Глава 15: Мораль в половом вопросе Дополнение: Артемис Йота или руководство по искусству любви Глава 1 : О концентрации Глава 17: А...полностью>>
'Учебная программа курса'
Учебная программа по дисциплине «Инвестиционная стратегия и анализ», УМКД № 29, включает содержание курса, перечень тем и вопросов семинаров, методич...полностью>>
'Документ'
Одной из традиционных проблем вычислительной математики являются погрешности при решении плохо обусловленных систем линейных уравнений. Применение сим...полностью>>
'Документ'
Синтон, отавит, прохиральный центр… В химических текстах можно встретить множество терминов, понятных только узким специалистам. Но есть слова, извес...полностью>>

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

Київ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

УКЛАДАЧІ:

Олійник А.Ю. – к.ю.н., професор, професор кафедри загальноправових дисциплін;

Камінська Н.В. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін;

Кулик Т.О. – викладач кафедри загальноправових дисциплін.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Чавес Техеда – заступник декана юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права, кандидат юридичних наук, доцент;

Плахотнюк Н.В. – доцент кафедри господарського права і процесу ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.

Навчально-методичні матеріали розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.08.2011 року, (протокол №1).

Рекомендовано до друку Методичною радою від «14» грудня 2011, (протокол №4)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав. Вивчення міжнародного права як особливої правової системи для юристів має важливе значення, оскільки закладає підвалини розуміння змісту міжнародних відносин, статусу суб'єктів (держав, міжнародних організацій, націй, які борються за свою незалежність, юридичних і фізичних осіб), їх діяльності. Також вивчення міжнародного права дозволяє засвоїти практичні поради стосовно вміння укладати договори, відстоювати права та свободи людини і громадянина у внутрішньодержавному правопорядку з використанням міжнародно-правових норм, використовувати мирні засоби розв’язання спорів, різноманітні форми співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю тощо.

Дисципліна "Міжнародне право" органічно пов'язана з теорією держави та права, історією держави та права, конституційним, адміністративним, кримінальним та іншими галузями права, з комплексними галузями права: екологічним, митним, транспортним і рядом інших.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни є формування у студентів і слухачів — майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та правознавців — цілісного уявлення про міжнародне право як особливу систему права, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

НЕОБХІДНО ЗНАТИ:

 • особливості предмета сучасного міжнародного права;

 • місце міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;

 • особливості системи та джерела сучасного міжнародного права;

 • співвідношення міжнародного і національного права;

 • особливості міжнародного морського, космічного, повітряного, гуманітарного права, права зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародних договорів і т.д.;

 • особливості міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

 • універсальні правові акти про міжнародні договори, правонаступництво держав, визнання урядів, права народів і націй, що борються за свої права, положення щодо захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права;

 • положення та практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній арені, виконання нашою державою своїх зобов'язань у відносинах між суб'єктами.

ВМІТИ:

 • користуватися міжнародно-правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю у міжнародному праві, на захист прав людини в умовах позбавлення волі тощо;

 • користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій;

 • застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України;

 • тлумачити норми міжнародно-правових договорів за участю України у випадку існування її національних нормативних актів;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному міжнародному праву.

3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

Змістовий модуль І. Природа, особливості і суб'єкти міжнародного права.

54

22

10

10

2

28

2

1

Тема 1: Поняття, сутність, система і джерела міжнародного права.

14

8

4

4

 

6

 

2

Тема 2: Основні принципи і норми міжнародного права.

14

4

2

2

 

8

 

3

Тема 3: Суб"єкти міжнародного права.

14

4

2

2

 

8

 

4

Тема 4: Визнання і правонаступництво у міжнародному праві.

10

6

2

2

2  

6

 

 

Змістовий модуль ІІ. Відповідальність у міжнародному праві. Право міжнародних договорів і організацій. Право зовнішніх зносин.

36

20

10

8

2

12

2

5

Тема 5: Відповідальність і санкції у міжнародному праві.

6

4

2

2

 

2

 

6

Тема 6: Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій.

12

8

4

4

 

4

 

7

Тема 7: Право міжнародних договорів.

10

8

4

2

2

4

 

 

Змістовий модуль ІІІ. Міжнародно-правове регулювання території. Міжнародне екологічне право.

36

20

10

8

2

16

2

8

Тема 8: Територія у міжнародному праві.

8

4

2

2

 

4

 

9

Тема 9: Міжнародне морське право.

8

4

2

2

 

4

 

10

Тема 10: Міжнародне космічне і повітряне право.

10

6

4

2

 

4

 

11

Тема 11: Міжнародне екологічне право.

8

6

2

2

2

4

 

 

Змістовий модуль ІV. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне економічне право.

36

18

8

8

2

18

2

12

Тема 12: Права людини і міжнародне право.

12

4

2

2

 

6

 

13

Тема 13: Міжнародне право в період збройних конфліктів.

10

4

2

2

 

6

 

14

Тема 14: Мирні способи вирішення міжнародних спорів. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю.

6

6

2

2

2

2

15

Тема 15: Міжнародне економічне право.

12

4

2

2

 

6

 

 

РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

162

80

38

34

8

74

8

 

Підсумковий контроль:

 

ЕКЗАМЕН

 

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 3. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичні матеріали з дисципліни (2)

  Документ
  Раєцька Л.В. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичні матеріали з дисципліни (3)

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультет ННІПП НАВС, протокол № 8 від 1 грудня2011 р.
 5. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «історія держави та права україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Історія держави та права України” затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.

Другие похожие документы..