Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
аудиозапись песен из фильмов:“Винни-Пух”, “Приключения Буратино”, “Незнайка на Луне”, “Приключения Чиполлино”, “Карлсон, который живёт на крыше”, песн...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Информационно-правовые системы» составлен в соответствии с программой по дисциплине по специальностям 030501 «Юриспруде...полностью>>
'Документ'
Обращаем ваше внимание на то, что в обзор входят все материалы, опубликованные в центральной печати по данной тематике вне зависимости от того, совпа...полностью>>
'Методические указания'
Программа учебной дисциплины «Программное обеспечение профессиональной деятельности» предусматривает получение базовых теоретических знаний и практич...полностью>>

Програма з біології для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Затверджую

Директор коледжу

_____________ М.І.Левківський

«23» січня 2012 р.

ПРОГРАМА

З БІОЛОГІЇ

для абітурієнтів

з повною загальною середньою освітою

Викладач: Федченко С.В..

Полтава – 2012р.

Програма підготовки курсів з біології на базі загальноосвітніх навчальних закладів

Програма з біології для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації складається з 8 розділів. Перший з них містить перелік основних понять і фактів з основ загальної біології, що їх повинні знати вступники; другий – еволюційне вчення; ІІІ – основи екології; ІV – основи генетики та селекції; V – система рослинного світу, його еволюція; VІ – прокаріоти. Гриби. Лишайники, їх місце і роль у природі; VІІ – система тваринного світу та його еволюція; VІІІ – людина та її здоров’я, екологія людини, походження людини.

Теми, що пропонуються вступникам, не виходять за межі шкільної програми з біології і дозволяють виявити необхідний базовий рівень підготовки абітурієнтів.

Базова біологічна підготовка ґрунтується на впровадженні таких основних змістових ліній:

· методи наукового пізнання,

· елементарно-молекулярні основи життя,

· організм – біологічна система,

· розвиток індивідуальний і історичний,

· різноманітність органічного світу,

· надорганізмові системи.

Зміст тем

1. Основи загальної біології

2. Еволюційне вчення

3. Основи екології

4. Основи генетики та селекції

5. Система рослинного світу, його еволюція

6. Прокаріоти. Гриби. Лишайники, їх місце і роль у природі

7. Система тваринного світу та його еволюція

8. Людина та її здоров’я, екологія людини, походження людини

Тема 1. Основи загальної біології

Одно- і багатоклітинні організми

Особливості будови клітини одно- і багатоклітинного організму. Тканини (типи і загальна характеристика їх у рослин і тварин). Органи. Рівні організації живої природи: клітинний, організмів, видовий, біоценотичний, біосферний. Значення біологічної науки для сільського господарства, промисловості, медицини, гігієни, охорони природи.

Загальні уявлення про систематику. Основні систематичні категорії: вид, рід, родина, ряд (порядок), клас, тип (відділ).

Основи цитології

Основні положення клітинної теорії. Клітина – структурна і функціональна одиниця

живого. Будова і функція ядра, цитоплазми та її основних органоїдів. Рух цитоплазми,

надходження речовин у клітину, її ріст. Особливості будови клітини прокаріот і еукаріот.

Вміст хімічних елементів у клітині. Вода та інші неорганічні речовини, їх роль у життєдіяльності клітини. Органічні речовини: ліпіди, АТФ, біополі мери (вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти), їх роль у клітині. Ферменти, їх роль у процесах життєдіяльності. Само подвоєння ДНК.

Обмін речовин і перетворення енергії основа життєдіяльності клітини. Енергетичний обмін і його сутність. Значення АТФ в енергетичному обміні. Пластичний обмін. Фотосинтез.

Біосинтез білків. Ген і його роль у біосинтезі. Код ДНК. Алель ні гени. Генотип. Реакції матричного синтезу. Взаємозв’язок процесів пластичного і енергетичного обміну.

Віруси

Особливості їх будови та життєдіяльності.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Форми поділу клітини та його значення. Інтерфаза. Хромосоми, їх гаплоїдний і

диплоїдний набори, постійність кількості і форми. Генотип як цілісна система, що історично склалася. Поняття про фенотип.

Статеве і безстатеве розмноження організмів. Статеві клітини. Мейоз. Розвиток яйцеклітини та сперматозоонів. Перехрест хромосом.

Запліднення. Гомозигота, гетерозигота. Генетика статі. Хромосомна теорія спадковості.

Розвиток зародка (на прикладі ланцентника). Постембріональний (прямий і непрямий) розвиток організму.

Тема 2. Еволюційне вчення

Короткі відомості про до дарвінівський період розвитку біології (К. Ліней, Ж.Б. Ламарк).

Основні положення вчення Ч. Дарвіна. Значення теорії еволюції для розвитку природознавства.

Критерії виду. Популяція – одиниця виду і еволюції.

Рушійні сили еволюції: мінливість, спадковість, природний добір. Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий.

Штучний добір і форми мінливості; їх роль у виведенні порід домашніх тварин і сортів культурних рослин. Основи селекції. Генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Методи селекції: гібридизація, добір. Гетерозис. Поліплоїдія. Типи схрещування. Біотехнологія.

Виникнення пристосувань та їх відносність. Мікро- і макроеволюція. Географічне і екологічне видоутворення. Результати еволюції.

Розвиток органічного світу. Поділ історії Землі на ери. Коротка історія розвитку органічного світу (основні етапи еволюції рослин і тварин). Докази історичного розвитку тваринного і рослинного світу: порівняльно-анатомічні, ембріологічні, палеонтологічні.

Ускладнення будови і життєдіяльності.

Поняття про біологічний прогрес. Ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація – шляхи еволюції (навести приклади).

Тема 3. Основи екології

Предмет і завдання екології. Екологічні фактори. Діяльність людини як екологічний фактор. Вплив людини на видову різноманітність рослин і тварин, природні угруповання.

Комплексний вплив факторів на організм. Обмежуючі фактори. Фотоперіодизм.

Біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозі. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. саморегуляція. Зміна біогеоценозів. Агроценози. Охорона біогеоценозів.

Біосфера і людина. Біосфера і її межі. Біомаса суші та океану, ґрунту. Жива речовина та її функції в біосфері.

Біосфера в період науково-технічного прогресу людини. Проблема охорони природного середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам’яток природи, видової різноманітності, біогеоценозів, ландшафтів. Червона книга.

Тема 4. Основи генетики та селекції

Предмет, завдання і методи генетики. Основні закономірності спадковості і мінливості організмів та їх цитологічні основи. Моно- і дигібридне схрещування. Закони спадковості Г. Менделя. Домінантні та рецесивні прояви ознаки. Одноманітність гібридів першого покоління.

Проміжний характер успадкування. Гіпотеза чистоти гамет. Закон розщеплення проявів ознак.

Статистичний характер явищ розщеплення. Цитологічні основи одноманітності гібридів

першого покоління і розщеплення проявів ознак у другому поколінні. Закон незалежного успадкування та його цитологічні основи. Зчеплене успадкування. Порушення зчеплення.

Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

Мутаційна мінливість. Генні та хромосомні мутації, їх причини. Експериментальне отримання мутацій. Мутації як матеріал штучного та природного добору.

Генетика і теорія еволюції. Генетика популяцій.

Значення генетики для розвитку медицини, селекції, охорони природи, вчення про еволюцію.

Селекція рослин, тварин і мікроорганізмів. Основні методи селекції. Біотехнологія її значення.

Тема 5. Система рослинного світу, його еволюція

Роль рослин у природі, значення в житті людини, народному господарстві.

Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Ґрунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Стебло. Пагін. Брунька – зачатковий пагін, її будова і розвиток, розташування на стеблі.

Ріст стебла в довжину. Внутрішня будова стебла деревної рослини й зв’язку з його функціями.

Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересування мінеральних та органічних речовин по стеблу.

Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їх будова, біологічне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка, пов’язані з його функціями:

покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканина листка. Випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насінина. Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно- та двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Штучне запилення.

Подвійне запліднення у квіткових рослин. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі одно- та дводольних рослин).

Умови проростання насіння. Живлення і ріст паростка. Агротехніка висівання насіння і вирощування рослин. Водні культури.

Значення квітки, насіння та плода в природі і житті людини.

Основні групи рослини Покритонасінні. Особливості будови і життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність.

Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвіті, розоцвіті, бобові, пасльонові, складноцвіті. Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плазуни. Будова і розмноження, їх роль у природі і житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.

Тема 6. Прокаріоти. Гриби. Лишайники, їх місце і роль у природі

Прокаріоти. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження

бактерій у повітрі, ґрунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі, медицині, сільському господарстві і промисловості. Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.

Ціанобактерії. Будова і особливості життєдіяльності.

Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапинкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз із рослинами. Цільові гриби. Мукор, пеніцил, його використання для отримання антибіотиків.

Дріжджі. Гриби-паразити, які зумовлюють хвороби рослин. Роль грибів у природі та народному господарстві.

Лишайники. будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і господарстві.

Тема 7. Система тваринного світу та його еволюція

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти.

Євглена зелена. Особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова.

Типи клітин. Променева симетрія. Двошаровість. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значення.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. особливості будови і життєдіяльності на прикладі план арії білої. Паразитичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, будова та життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження. Пристосованість червів до паразитизму та способи запобігання зараженню.

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня будова та життєдіяльність дощового черв’яка. регенерація, розмноження. Роль дощових черв’яків у ґрунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішні і внутрішні їх будова та особливості життєдіяльності. Різноманітність молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності річкового рака. Розмноження. Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення у природі і житті людини. Заходи щодо захисту людини від кліщів.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі, прямокрилі. Особливості будови та життєдіяльності представників цих рядів комах. Роль і значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб (акули, осетрові, костисті, кистепері). Розмноження, нерест і розвиток. Міграції. Турбота про потомство. Господарське значення риб.

Земноводні. Загальна характеристика класу, класифікація. Жаба. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження і значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.

Птахи. Загальна характеристика класу. особливості зовнішньої будови та процесів

життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Турбота про потомство.

Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочівлі, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців.

Характеристика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парно- і Непарнокопиті, Примати. Роль ссавців у природі і житті людини.

Сільськогосподарські тварини класу ссавців. Велика рогата худоба, вівці, коні, свині.

Тема. 8. Людина та її здоровя, екологія людини, походження людини

Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова та її особливості, пов’язані з прямохіддям. Типи сполучення кісток. Склад, будова і властивості кісток.

М’язи, їх функції. Основні групи м’язів тіла людини. Робота м’язів. Втома. Значення фізичного виховання і праці для правильного формування скелета і розвитку м’язів.

Запобігання викривленого хребта і розвитку плоскостопості.

Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та його відносна постійність. Значення крові і кровообігу. Склад крові, плазми крові. Зсідання крові. Будова і функції еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет. Запобіжні щеплення. Переливання крові. Донорство.

Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Серце, його будова і робота.

Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. тиск крові. Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця й судин. Запобігання серцево-судинним хворобам.

Дихання. Значення дихання. Органи дихання; їх будова і функції. Газообмін у легенях і тканинах. поняття про життєву ємність легень. Дихальні рухи. гуморальна і нервова регуляція дихання. Гігієна дихання.

Травлення. Значення травлення. Поживні речовини і харчові продукти. будова і функції органів травлення. травні ферменти та їх роль у травленні. Роль І.П. Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка і підшлункова залоза, їх роль у травленні. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Всмоктування. Гігієна травлення.

Обмін речовин і енергії. Виділення. Значення для організму білків, жирів та вуглеводів, води і мінеральних солей. Вітаміни. Їх роль в обміні речовин. Способи збереження вітамінів у харчових продуктах. Витрачення енергії. Норма харчування.

Значення виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин. Органи сечової

системи, їх будова та функції.

Шкіра. Будова і функції. Роль у теплорегуляції. Загартовування організму. Гігієна шкіри й одягу.

Залози внутрішньої секреції. Значення залоз внутрішньої секреції для росту, розвитку і регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньо секреторна діяльність підшлункової залози, надниркових залоз.

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму людини. будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку: довгастого, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного мозку. Їх значення. Поняття про вегетативну нервову систему.

Органи чуття. Їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.

Вища нервова діяльність. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів. Поняття про інстинкти. Гальмування умовних рефлексів. Роль І.П. Павлова та І.М. Сеченова у створенні вчення про вищу нервову діяльність, його суть. Свідомість і мислення людини як функції вищих відділів головного мозку. гігієна фізичної і розумової праці та відпочинку. Сон, його значення.

Походження людини Рушійні сили антропогенезу: соціальні і біологічні фактори.

Стародавні, давні та викопні люди сучасного типу. Людські раси, їх походження.

Список рекомендованої літератури

1. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та __________інші. Загальна біологія (Підручник

для учнів 10 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи). – К.: Генеза –

1998. – 464 с.

2. Морозюк С.С. Біологія: [Підручник для учнів 6 класу середньої

загальноосвітньої школи.] – 2-е-вид. Харків – Торсінг. – 2000. – 224 с.

3. Присяжнюк М.С. Біологія людини. [Підручник для учнів 8 класу середньої

загальноосвітньої школи.] – К.: Фенікс. – 1999. – 448 с.

4. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини. [Підручник для

учнів 8-9-х класів середньої загальноосвітньої школи.] – К.: Генеза. – 1997. –

432 с.__Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступних випробувань з біології для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою (випускники 9-х класів)

  Документ
  Вступ. Біологія - система наук про живу природу. Основні галузі біології. Значення біології для медицини, сільського господарства, практичної діяльності людини.
 2. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 3. Програма вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 030601 „Менеджмент

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю „Менеджмент організацій”, проводиться за результатами вступних випробувань.
 4. Програма вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 030507 „Маркетинг" (освітньо-професійна програма „бакалавр")

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю „Маркетинг”, проводиться за результатами вступних випробувань.
 5. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,

Другие похожие документы..