Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного каталога. ...полностью>>
'Исследование'
Батиева Е.Ф. Население Нижнего Дона в IX в. до н. э. – IV в. н. э. (палеоантропологическое исследование) / Отв. ред. М. М. Герасимова. Ростов-на-Дону...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует отношения по охране, рациональному использованию, восстановлению, улучшению городских почв и направлен на обеспечение выпо...полностью>>
'Контрольная работа'
Группу принято считать важной единицей социологического анализа при изучении организационного поведения. Изучение групп особенно ценно при анализе дв...полностью>>

Міністерство аграрної політики україни аграрний коледж управління І права пдаа регіональна економіка методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму «Менеджмент»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПДАА

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Методичні вказівки для самостійного

вивчення дисципліни

для студентів напряму «Менеджмент»

Полтава 2010

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

“Регіональна економіка”

Укладач: викладач економічних дисциплін Біловод Р.Т.

Затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № ___ від р.

Вступ

Набуття незалежності, перехід до нових, ринкових умов розвитку поставили перед Україною ряд важливих народногосподарських завдань, пов'язаних із структурними змінами в економіці, зміною ролі та значимості регіональної політики. Кінцевою метою розв’язання вказаних завдань є подолання кризових явищ в економічній та соціальній сферах суспільства, вихід народного господарства на шлях стабільного і прогресивного розвитку, підвищення благоустрою народу.

Це вимагає від фахівця економічного профілю глибокого вивчення теоретико-методологічних і методичних основ розміщення виробництв та галузей суспільного господарства, умов і факторів територіальної організації регіональної економіки.

Пропоновані методичні рекомендації допоможуть визначитися із закономірностями, чинниками розміщення продуктивних сил, територіальними особливостями розвитку виробництва, специфікою формування регіональних ринків сировини, товарів, праці, капіталу, а також територіальними аспектами економічної реформи.

Мета курсу «Регіональна економіка» формування знань студентів щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення й свідомості економістів.

Завдання курсу «Регіональна економіка» засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального й ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти.

Тематичний план дисципліни

п/п

Назва теми

всього

лекції

Сем-практ

самостійні

всього

лекції

Сем-практ

самостійні

Стаціонар

Заочне відділення

1

Предмет, метод і завдання дисципліни

7

2

2

3

7

7

2

Закономірності, принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

8

2

2

4

8

8

3

Економічне районування та територіальна організація господарства

7

2

2

3

9

2

7

4

Регіон у системі територіального поділу праці.

6

-

2

4

6

6

5

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

5

2

-

3

5

2

3

6

Механізм реалізації регіональної економічної політики.

6

2

4

6

6

7

Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

5

-

2

3

5

2

3

8

Природний та трудоресурсний потенціал України.

6

2

-

4

6

6

9

Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

11

4

3

4

8

2

6

10

Економіка України, як єдність регіональних соціально-економічних систем.

6

-

2

4

7

2

5

11

Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.

5

2

-

3

5

5

12

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

6

-

2

4

6

6

13

Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

6

-

2

4

6

2

4

14

Наукові засади раціонального природокористування

6

2

-

4

6

6

15

Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

6

2

-

4

6

6

16

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

6

-

2

4

6

6

17

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

6

-

2

4

6

6

Всього

108

20

25

63

108

6

6

96

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни (3год)

План

1.Теорії регіональної економіки.

2.Завдання та проблеми регіональної економіки.

Література: 1-13.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство аграрної політики та продовольства україни всп нмц аграрної освіти “навчально-методичний центр ”

  Конкурс
  Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для студенртів із спеціальності 5.09010102 “Організація і технологія ведення фермерського господарства”
 2. Міністерство аграрної політики україни аграрний коледж управління І права пдаа міжнародні економічні видносини

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації допоможуть студентам засвоїти питання, які винесені на самостійне опрацювання, оволодіти термінологією з визначених тем, допоможуть студентам розібратися з проблемами, які існують в сучасній економіці.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи Для студентів спеціальності 030601 "Менеджмент" (1)

  Методичні рекомендації
  По перше, це опрацювання лекційного матеріалу. Оскільки лекції як форма навчання забезпечують в основному лише передачу знань з предмету, то рекомендується раціонально їх поєднати із семінарськими заняттями, на яких закріплюються
 4. Міністерство аграрної політики та продовольства україни луганський національний аграрний університет бібліотека

  Документ
  В 93 Высоцкая, Наталья Дмитриевна Задания и методические указания для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине: "Строительные конструкции" и раздела дипломного проекта "Основания и фундаменты" : для

Другие похожие документы..