Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
“Злії люди в огні окрадену збудять” – острах Тараса Шевченка, про Україну здійснився при відродженні Української Держави над Дніпром 1917-го та над Д...полностью>>
'Закон'
1. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань (далі - Порядок) розроблений відповідно...полностью>>
'Кодекс'
1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской...полностью>>
'Документ'
Настоящее положение регулирует деятельность детских объединений дополнительного образования МОУ «Парабельская средняя общеобразовательная школа имени...полностью>>

Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конспект лекцій

з дисципліни

Інвестиційний менеджмент”

Доцент Овчаренко Є.І.

Модуль 1. ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ДЕФІНІЦІЇ

Лекція 1 “Поняття інвестицій” (2 години)

 1. Сутність та види інвестицій.

 2. Інвестиційний капітал та його оборот.

Лекція 2 “Характеристики інвестиційної діяльності” (4 години)

 1. Фінансові інвестиції.

 2. Ціна капіталу на фондовому ринку.

 3. Інвестиційний цикл, інвестиційний процес та інвестиційна діяльність.

Лекція 1 “Поняття інвестицій” (2 години)

1.1. Сутність та види інвестицій

Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку. Інвестиції виступають як джерело розвитку економічної системи, сприяють її переходові з одного стану в інший.

Поняття інвестицій. Визначення інвестицій різними авторами розглядається по-різному, що цілком зрозуміло, оскільки інвестиції мають різноманітні форми і види, що відносяться до різних секторів економіки, і переслідують різноманітні цілі.

Відомий економіст Д. Кейнс розумів під інвестиціями "поточний приріст цінності капітального майна в результаті виробничої діяльності даного періоду", тобто ту "частину прибутку, що не була використана для споживання". У цьому визначенні, на думку автора, видно двоїсту оцінку інвестицій. З одного боку, вони відбивають розмір акумульованого прибутку на цілі накопичення, обсяг інвестиційних ресурсів, тобто потенційний попит. З іншого боку, інвестиції виступають у формі вкладень (витрат), що визначають приріст вартості капіталу.

Визначення, дане Д. Кейнсом, дозволяє розглядати інвестиції подвійно: як потік вартості і як майбутній запас у формі основних фондів підприємства  і одночасно розуміти під інвестиціями ще і дії  процес вкладення капіталу і процес одержання результату вкладень  капітальні блага). Варто зауважити, що позиція Д. Кейнса веде до ідентифікації понять "інвестиції" і "капітальні вкладення", що в сучасній літературі розглядається як помилковий підхід, але незважаючи на це, зустрічається достатньо часто. Капітальні вкладення є більш вузьким поняттям і можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій, але не як їхній аналог.

Більш широке поняття інвестицій приведено в Законі України "Про інвестиційну діяльність": "... інвестиціями є усі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладені в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект". Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, акції й інші цінні папери; спонукуване і нерухоме майно (будинки, спорудження, устаткування й інші матеріальні цінності; майнові права, що випливають з авторського права, досвід і інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань, оформлених у виді технологічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого виробництва, але не запатентованих ( "ноу-хау"); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.

У міжнародних правових документах і в законодавстві різноманітних держав поняття "інвестиції" також трактується по-різному. Дотепер у міжнародній практиці немає єдиного поняття інвестицій, оскільки як юридична категорія це поняття розглядається в рішенні цілого комплексу правових проблем, що виникають при інвестуванні капіталу між сторонами інвестиційних відношень. Визначення інвестицій варіюється.

І у визначеннях Д Кейнса, і у визначенні інвестицій відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції розглядаються з позиції їхнього економічного змісту, із погляду сфери виробництва. У цьому випадку не приймаються до уваги тезавраційні інвестиції. Інвестиції варто розглядати більш широко.

Термін "інвестиції" відбувається від латинського "invest", що означає "вкладати. У широкому смислі термін "інвестувати" означає "розстатися з грошима сьогодні, щоб одержати більш велику їхню суму в майбутньому". Тому в найбільше загальній формі, у загальному розумінні інвестиції являють собою вкладення вільних коштів у різноманітні форми фінансового і матеріального багатства з метою їхнього зберігання і наступного збільшення. При цьому приріст повинний бути достатнім із тим, щоб компенсувати власнику коштів відмову від їхнього використання на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати утрати від інфляції в майбутньому періоді.

Виходячи з загального визначення інвестицій виникають два питання:

хто є власником вільних коштів?

з якою ціллю і навіщо власник вільних коштів вкладає їх у різноманітні форми фінансового і матеріального багатства?

Заощадження населення як основне джерело інвестицій. Вільні кошті є як у населення, так і у організацій усіх форм власності, які діють в організаційно-правовій формі, що передбачено юрисдикцією (законодавством) країни.

Заощадження населення є основним джерелом інвестицій. Заощадження населення, що утворюються в результаті перевищення їхніх прибутків над поточними витратами, діляться на такі групи: поточні, на покупку товарів тривалого користування, на непередбачені випадки і старість, інвестиційні заощадження.

Поточні заощадження утворюються в силу того, що поточний прибуток населення витрачається не відразу, а поступово. Такі заощадження короткострокові за своїм характером і накопичуються, як правило, або в готівці, або акумулюються населенням на поточних (операційних) рахунках у банках.

Заощадження на покупку товарів тривалого користування утворюються в тих випадках, коли вартість планованої покупки перевищує поточний прибуток потенційного покупця, у зв'язку з чим покупець повинний нагромадити необхідну суму зі свого прибутку. Більшість заощаджень цього виду накопичуються на ощадних рахунках у банківських установах протягом тривалого часу (до 5 років).

Заощадження на непередбачений випадок і старість довгострокові за своїм характером і їхнє використання припускає настання особливого випадку (хвороби, утрати працездатності, старості і т.п.). На термін, протягом котрого заощадження накопичуються, вони можуть бути вкладені в довгострокові фінансові або матеріальні активи. Якщо власник коштів, що накопичуються, не хоче ризикувати і вкладати гроші у фінансові або матеріальні активи, він може скористатися послугами страхових компаній або недержавних пенсійних фондів.

Розглянуті види заощаджень населення визначаються як "відкладене споживання".

Інвестиційні заощадження  це особливий вид заощаджень, не призначений на споживчі потреби. Головна їхня ціль - інвестування в активи, що приносять доходи. Інвестиційні заощадження можна розглядати як джерело інвестиційного капіталу.

Вкладення заощаджень. З тієї пори, як зміст дорогоцінного металу металевих грошей перестав відповідати номінальної вартості грошей, і особливо з появою паперових грошей, перед населенням виникла проблема зберігання заощаджень. Вільні кошти населення прагне не просто зберегти, а зберегти з максимальною вигодою. Світова практика знає різні форми заощадження коштів (рис. 1.1).

Придбання

Вкладення в сферу

Збереження

Нерухомості

виробництва

готівки

Придбання

Відкриття рахунку в

дорогоцінних металів,

Способи

банці

каменів

вкладень

("тверді активи")

Придбання

страхового поліса

Придбання

Придбання

творів мистецтва, раритетів

стійкої

Придбання акцій

та антикваріату

валюти

інвестиційних

фондів

Рис. 1.1. Основні форми заощадження коштів

Не існує однієї ідеальної, бездоганної форми вкладення коштів. Кожна з них лише в тій або іншій мірі відповідає вимогам власника грошей, що є нечисленними і простими. Форма заощадження повинна зберегти, збільшити вкладені кошті, забезпечити їхню ліквідність, тобто перетворити вартість об'єкта вкладень у гроші і забезпечити поточну прибутковість вкладень. У певній мірі кожна з приведених на рис. 1.1 форм заощаджень коштів відповідає вимогам власника заощаджень: зберегти ( збільшити ( перетворити в гроші ( забезпечити поточну прибутковість.

Розглянемо більш докладно кожну з форм заощадження наявних коштів.

Як показав досвід минулих років, збереження готівки в затишному місці не забезпечує їхню схоронність. У цьому випадку гроші можуть украсти. Якщо гроші паперові, вони можуть постраждати, наприклад, від пожежі або поводі. Але навіть якщо цього не трапилося, гроші все рівно можна загубити в результаті впливу інфляції. У цьому випадку при фізичної схоронності кошти втратять головне ( купівельну спроможність, і завтра неможливо буде купити на наявну суму стільки ж, скільки сьогодні, оскільки ціни на товари увесь час зростають із більшою або меншою швидкістю.

Більш надійним є збереження грошей у банках. Схоронність заощаджень у цьому випадку забезпечується за допомогою відкриття рахунку в банку ( звичайного (операційного) або термінового рахунку (депозиту). Збереження грошей у банках є загальновідомим засобом. Схоронність внеску в банку в принципі достатньо надійна. Але й у цьому випадку схоронність грошей забезпечується з певною можливістю, оскільки залежить від успішності діяльності банку, його надійності, загальної економічної ситуації в країні, а також від системи державних гарантій. В багатьох країнах світу схоронність грошей гарантується спеціальними державними структурами. Так, наприклад, у США схоронність внеску до 100 тисяч доларів в одному банку гарантується Федеральною корпорацією по страхуванню внесків. В Україні таких структур поки не створено. Проте банківський рахунок не рятує в повній мірі від інфляції.

Страхові поліси також є достатньо поширеною формою вкладення коштів, тим більше, що в багатьох країнах їхня схоронність гарантується законодавчо. Проте страховий поліс купують для захисту сім'ї. Його безтямно розглядати як об'єкт вкладення. Протягом довгих років по страховому полісу прибуток декілька більш високий, чим по терміновому рахунку, але і він не захищає від неявного ризику інфляції. На гроші, отримані при погашенні поліса, навряд чи можна купити стільки, скільки на ті гроші, що були виплачені протягом довгих років у вигляді страхових внесків.

Значно більш ефективним засобом зберігання коштів є їхнє вкладення або інвестування. У цьому випадку власник коштів стає інвестором.

Інвестування є однією з найбільш поширених форм заощаджень коштів населення. Куди ж населення може вкласти кошти? Насамперед в об'єкти тезавраційного інвестування. До таких об'єктів відносяться нерухомість, "тверді активи", твори мистецтва й антикваріату, тривала валюта або в сферу виробництва (безпосередньо або шляхом придбання цінних паперів) (див. рис. 1.1).

До об'єктів інвестування власник коштів пред'являються певні вимоги, що називаються критеріями інвестування. Об'єкт інвестування повинний відповідати таким критеріям:

схоронність (об'єкт інвестування повинний забезпечити збереження коштів);

зростання капіталу (за час вкладення кошти повинні зрости);

ліквідність (швидкість, із якою об'єкт вкладення може бути реалізований протягом достатньо короткого періоду часу без утрати реальної ринкової вартості. Критерієм ліквідності виступає період часу, необхідний для реалізації на відповідному ринку того або іншого об'єкта інвестування);

одержання поточної дохідності (вкладені кошти повинні приносити їхньому власнику прибуток у певній, частіше грошовій, формі в передбачені умовами вкладення строки, без урахування повернення суми вкладених коштів).

Для того, щоб відповісти на запитання, якою мірою об'єкти інвестування відповідають зазначеним критеріям, розглянемо ці об'єкти більш докладно.

Об'єкти тезавраційного інвестування достатньо різноманітні. Традиційним є вкладення коштів у золото, срібло й інші дорогоцінні метали, монети, дорогоцінності, колекційні предмети, раритети, нерухомість, що не використовується як засіб виробництва. Кошті, що інвестуються в такі об'єкти, називаються тезавраційними інвестиціями (від латинського thesauros - скарб). При цьому варто розрізняти придбання виробів із дорогоцінних металів і каменів, предмети колекціонування, раритети і нерухомість як самоціль і як інвестування. Основна відзнака полягає у тому, що в першому випадку власник цих предметів у принципі не збирається розставатися з ними і передбачає їх використання з метою задоволення власних потреб. Іхній продаж можливий хіба що у випадку суттєвого погіршення фінансового становища власника. У другому випадку придбаними дорогоцінними металами і каміннями, раритетами і нерухомістю передбачається володіти деякий невизначений час, а потім розтатися з ними при настанні певних обставин, наприклад, при наступі подій, пов'язаних із значними витратами коштів.

Кожний з об'єктів тезавраційних інвестицій має свої особливості (рис. 1.2).

Особливості

тезавраційних інвестицій

Ліквідність забезпечується при

певних умовах

Виникають додаткові витрати, пов'язані з

придбанням і збереженням об'єктів

Поточна дохідність

відсутня

Рис 1.2. Особливості тезавраційних інвестицій

Ліквідність об'єктів тезавраційного інвестування можлива при деяких умовах. Так, наприклад, вкладення коштів у валюту інших країн, яку називають стійкою валютою, можливо за умови, що купівля і продаж валюти дозволена державою. В Україні такий засіб зберігання заощаджень став можливим порівняно нещодавно. Декотрим більш десятьох років тому придбання валюти законним шляхом було неможливо і переслідувалося по законах, що тоді діяли.

Ліквідність нерухомості багато в чому залежить від соціально-економічного становища в країні, від доходів населення і попиту на житло. А якщо придбану нерухомість при несприятливих соціально-економічних умовах у країні або в якімсь регіоні неможливо продати, тоді таке інвестування втрачає зміст, оскільки не забезпечується ліквідність вкладень.

Ліквідність раритетів, предметів мистецтва і колекціонування можлива у тому випадку, якщо потенційний покупець не тільки любить предмети старовини, мистецтва або є колекціонером і бажав би їх придбати, але і має необхідні для цього кошті.

Таким чином, ліквідність більшості об'єктів тезавраційного інвестування носить умовний характер, тобто можлива за певних умов. У відсутності цих умов ліквідність об'єктів тезавраційного інвестування або дуже утруднена, або неможлива взагалі. Утруднення з ліквідністю, якщо інвестор дуже хотів би продати приналежну йому валюту інших країн, картини або інші предмети колекціонування, раритети або нерухомість, означає, що або їхньому власнику доведеться одержати за них тільки частину вартості.

Тезавраційні інвестиції дуже часто зв’язані із додатковими витратами  поточними або одночасними. Так, "тверді активи", предмети антикваріату, раритети, придбання яких стало популярним останнім часом як засіб захисту від інфляції, потребують, як правило, додаткових витрат на дорогу серйозну експертизу. Для забезпечення їхньої схоронності й умов збереження також потрібні кошти. Наприклад, при збереженні "твердих активів" банк стягує певну плату за свої послуги; твори мистецтва потребують установки й обслуговування сигналізації, а також приладів для підтримки необхідного температурного режиму і рівня вологості і т.ін. Для підтримки придбаної нерухомості в належному стані будуть потрібні витрати на її утримання і ремонт.

Жодний з об'єктів тезавраційних інвестицій не забезпечує інвестору одержання поточної прибутковості через відсутність джерела цієї прибутковості.

Чи відповідають об'єкти тезавраційних інвестицій критеріям інвестування? Частково відповідь на це питання вже дана. Розглянемо тепер відносно до об'єктів тезавраційних інвестицій такі критерії як схоронність і зростання капіталу.

Схоронність коштів об'єкти тезавраційних інвестицій у принципі забезпечують завжди. Проте їхня відповідність цьому критерію інвестування недоцільно розглядати у відриві від критерію ліквідності.

Зростання капіталу об'єкти тезавраційних інвестицій забезпечують лише в тому випадку, якщо сам об'єкт був обраний удало. Так, наприклад, заплативши за картину певну суму, розраховувати, що через декілька років її можна буде продати набагато дорожче можна лише в тому випадку, якщо є бажаючі цю картину купити по ціні, яка перевищує ціну придбання.

Жодний з об'єктів тезавраційного інвестування не відповідає всім чотирьом критеріям інвестування одночасно: жодний з об'єктів тезавраційного інвестування не забезпечує інвестору поточної прибутковості, їхня ліквідність, також як і зростання капіталу, носить умовний характер (тобто можливі за певних умов), до того ж об'єкти тезавраційного інвестування вимагають додаткових поточних або одночасних витрат.

Саме з цих причин інвестиційні заощадження населення вкладаються не тільки в об'єкти тезавраційного інвестування, але і у сферу виробництва, об'єкти якої здатні приносити поточну прибутковість.

Інвестиційний капітал. Крім об'єктів тезавраційного інвестування кошти можуть бути вкладені у виробництво продукції, робіт або послуг. У цьому випадку мова йде вже про інвестиційний капітал, вкладенням якого займаються не тільки фізичні особи, але і підприємства усіх форм власності, що діють у різних організаційно-правових формах (приватне підприємство, господарське товариство, державне підприємства і т.ін.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 2. Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"

  Конспект
  Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 4. Конспект лекцій з дисципліни " Стратегічне управління"

  Конспект
  Стратегія — це визначення перспективних орієнтирів діяльності підприємства на основі оцінювання його потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього середовища.
 5. Конспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальностей: 05. 01. 04, 05. 01. 04, 05. 01. 04

  Конспект
  Метою навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" є поглиблене вивчення теорії і практики управління фінансами підприємств, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємництва, знаходження оптимальних фінансових рішень.

Другие похожие документы..