Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Принципи побудови комп`ютерних систем бухгалтерського та товарного обліку. Комп'ютерна інформаційна система підприємства (КІСП) сукупність економіко-...полностью>>
'Урок'
Мы рады вновь встретиться с тобой на уроках культуры трезвости во 2 классе. В первом классе мы размышляли с тобой о счастье, а в этом году будем гово...полностью>>
'Документ'
Расположение: Гостиничный коплекс «Заповедная сказка» расположен на известной Чегетской поляне, в нескольких десятках метров от подъемников горы Чегет...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс составлен на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культ...полностью>>

Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки, плани семінарських занять

та матеріали для організації самостійної роботи

з модуля „ Економічна теорія”

( для студентів усіх форм навчання спеціальності

6. 092100 „ Теплогазопостачання і вентиляція”).

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для студентів усіх форм навчання спеціальності 6. 092100 „ Теплогазопостачання і вентиляція”). – Харків: ХНАМГ, 2007 – 63 с.

Укладач: С.Б. Тимофієва

Рецензент: канд., екон. наук І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №8 від 28.12.2006

Зміст

Передмова.............................................................................................…….. 4

ЗМ 1.1. Економічний розвиток: рушійні сили, фактори та ступені.. 6

ЗМ 1.2. Мікроекономічний аспект розвитку економіки.....................… 9

ЗМ 1.3. Теоретичні основи макроекономіки.........................................… 13

Тести з модуля „ Економічна теорія”

ЗМ 1.1. ...................................................................................................…… 17

ЗМ 1.2. ....................................................................................................…… 21

ЗМ 1.3 ...................................................................................................……. 28

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь та

навичок студентів з модуля „Економічна теорія”.......................……. 39

Теми контрольних робіт з модуля „Економічна теорія” для

студентів заочної форми навчання............................................………. 42

Екзаменаційні питання з модуля „Економічна теорія”.............…….. 44

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів при

вивченні модуля „Економічна теорія”........................................………. 46

Питання для проведення ККР (комплексної контрольної роботи

з модуля „Економічна теорія”.....................................................………. 48

Критерій оцінювання відповідей студентів на питання ККР....……. 54

Список літератури...........................................................................……… 55

Навчально-методичний план модуля „Економічна теорія”

Денна форма навчання ...................................................................……… 56

Заочна форма навчання ...................................................................……… 58

Додатки ..............................................................................................……… 60

Передмова

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни ( модуля) складені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з спеціальності 6.092100 – “Теплогазопостачання та вентиляція”. Вони охоплюють усі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин за стандартом. Вивчається курс “Економічна теорія” після опанування дисциплін: історія України , українська та зарубіжна культура, філософія.

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: організація будівництва, економіка будівництва.

У результаті вивчення модуля „Економічна теорія” студент повинен знати соціально-економічні відносини у суспільстві та їх особливості у різних економічних системах; причинно-наслідкові зв’язки, які відображають економічні закони: закони грошового обігу, закон попиту та пропозиції, закон вартості та інші; виробництво, розподіл та перерозподіл вартості, роль ринку і держави у цих процесах; особливості економічних відносин між державами, шляхи концентрації виробництва, ефективного використання ресурсів; моделі переходу до ринкової економіки, напрямки реформування соціально-економічних відносин в Україні.

У умовах виробничої діяльності за результатами аналізу економічних показників діяльності підприємства і використовуючи моделі поведінки виробника вміти:

 • прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди;

 • визначати ціну та обсяг виробництва в умовах конкуренції.

В умовах виробничої та побутової діяльності:

 • на основі аналізу потреб та сімейного бюджету господарств, використовуючи моделі поведінки споживача, здійснювати прогноз максимізації загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства;

 • на основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства;

 • на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, використовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою співставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;

 • за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою співставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

 • на основі співвідношення механізмів державного і ринкового регулювання, державної та приватної власності, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати типи економічних систем;

 • на основі аналізу макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної економічної рівноваги, здійснювати прогноз можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб’єктів;

 • на основі аналізу показників світових ринків зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи моделі абсолютних, відносин та конкурентних переваг, визначати систему можливих конкурентних переваг і пріоритетів розвитку національної економіки України.

Семінарські заняття з модуля „Економічна теорія” проводяться для студентів усіх форм навчання. Мета їх – поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих навчальних елементів модуля, які винесені на семінари, оцінка набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Крім цього, на семінарських заняттях передбачається розв’язання типових задач та проведення тестового контролю, що дозволяє здійснювати перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу курсу.

На семінарські заняття виносяться найважливіші й найскладніші питання дисципліни. При підготовці до семінарських занять потрібно передусім прочитати конспект лекцій з відповідного змістового модулю, вивчити понятійний апарат і осягнути логіку навчального матеріалу. Далі доцільно звернутися до вивчення рекомендованої літератури відповідно до певного змістового модуля.

При використанні літературних джерел слід брати до уваги, що всі вони, як правило, різняться за логічною побудовою навчального матеріалу, визначенням економічних категорій, абревіатурами, теоретичними уподобаннями тощо. У зв’язку з цим доцільно віддати перевагу базовим підручникам та виданням кафедри “Економічної теорії” ХНАМГ.

ЗМ 1.1. Економічний розвиток: рушійні сили, фактори та ступені

Теоретична частина

План лекції

 1. Вступ до економічної теорії (предмет, функції, методи).

 2. Власність та її роль в економічному розвитку. Економічна система: поняття та основні типи.

 3. Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки. Формування економічної системи України.

 4. Процес виробництва, його фактори і результати.

 5. Економічні потреби, їх сутність і класифікація. Закон зростання потреб.

 6. Основи економіки природокористування( закон обмеженості природних ресурсів, зниження енергетичної ефективності природокористування, падіння ресурсного потенціалу).

План семінару

 1. Предмет, метод та функції економічної теорії.

 2. Економічна система і власність.

 3. Характеристика основних типів економічних систем. Формування економічної системи України.

 4. Процес виробництва, його фактори. Економічна та соціальна ефективність виробництва, їх показники.

 5. Економічні потреби та економічні інтереси.

Ключові поняття: економічна теорія, наукова абстракція, економічне моделювання, економічні категорії, економічні закони, власність, типи власності, форми власності, економічна система, ринкова економіка, АКС, змішана економіка, процес виробництва, процес праці, робоча сила, засоби виробництва, виробничі відносини, продуктивні сили, предмети праці, продуктивність праці, економічна ефективність, економічні ресурси, крива виробничих можливостей. Економічні потреби, економічні інтереси, закон зростання потреб, природно-ресурсний потенціал, закон обмеження природних ресурсів, економічна політика.

Тематика рефератів або фіксованих виступів на семінарських заняття

 1. Загальна характеристика продуктивних сил і виробничих відносин суспільства.

 2. Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у економічній теорії.

 3. Рівні економічної системи та їх основні суб’єкти.

 4. Генезис відносин власності в Україні.

 5. Значення класичної школи у розвитку економічної теорії.

 6. А.Маршалл і початок неокласичного аналізу.

 7. Кейнсіанський етап розвитку економічної теорії.

 8. „Неокласичне відродження” і монетаризм.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Місце економіки у функціонуванні сучасного суспільства.

 2. Предмет економічної теорії, її функції.

 3. Методи дослідження соціально-економічних процесів.

 4. Економічні категорії, закономірності та закони, принципи їх пізнання та використання.

 5. Основні етапи розвитку економічної теорії. Розвиток економічної теорії в Україні.

 6. Власність, структура відносин власності. Аналіз відносин власності в Україні.

 7. Економічна система: поняття та основні властивості. Порівняльний аналіз основних типів економічних систем.

 8. Формування економічної системи в Україні.

 9. Суспільне виробництво, його фази, фактори та ефективність.

 10. Економічні потреби та економічні інтереси. Закон зростання потреб.

 11. Основи економіки природокористування. Закон обмеження природних ресурсів. Крива виробничих можливостей: її побудова та аналіз.

Практична частина семінарського заняття

Завдання 1. Дайте графічний та логічний аналіз кривої виробничих можливостей.

Завдання 2. Класифікуйте економічні потреби за наступними принципами:

1) за характером виникнення;

2)за способом задоволення;

3) за участю у відтворювальному процесі;

4) за суб’єктом проявлення;

5) за ступенем реалізації;

6) за порядком задоволення.

ЗМ 1.2. Мікроекономічний аспект розвитку економіки

Теоретична частина

План лекції

 1. Попит та пропозиція, їх взаємодія.

 2. Теорія поведінки споживача ( взаємозвۥязок потреб і споживання; домогосподарства як сфера споживання; гранична корисність продукту; раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту).

 3. Теорія фірми та ринкова пропозиція (витрати виробництва і ціна товару; сутність, види і функції ціни ).

 4. Теорія ринкових структур (класифікація ринкових структур; зміст, види і форми конкуренції; ринок факторів виробництва і розподіл доходів; домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва).

 5. Мікроекономіка суспільного сектору.

План семінару

1. Попит та пропозиція. Ринкова рівновага і проблема її сталості.

2. Взаємозв’язок потреб і споживання. Раціональний споживчий вибір, кардиналістський та ординалістський підходи до його визначення.

3. Виробництво: виробнича функція, витрати та ціна.

4. Ринкова структура: поняття та основні типи. Монополія та конкуренція.

5. Ринок факторів виробництва. Похідний характер попиту на ресурси.

Ключові поняття: попит, пропозиція, рівновага, фактори попиту, детермінанти пропозиції, закон попиту, закон пропозиції, рівноважна ціна, ціна нетто, ціна брутто, еластичність попиту та пропозиції, корисність, гранична корисність, загальна корисність, зважена корисність, функція корисності, рівновага споживача, перший закон Госсена, другий закон Госсена, закон спадної граничної корисності, раціональна поведінка споживача, крива байдужості, карта байдужості, гранична норма заміщення, бюджетна лінія, нахил бюджетної лінії, оптимальний споживчий вибір, фірма, фактори виробництва, виробнича функція, значення виробничої функції, ізокоста, ізокванта, норма технічної заміни, витрати виробництва, постійні витрати, змінні витрати, граничні витрати, загальні витрати, альтернативні витрати, економічні витрати, бухгалтерські витрати, загальний продукт, середній продукт, граниничний продукт, закон спадної віддачі, диференціація продукту, монополістична конкуренція, нецінова конкуренція, олігополія, ступінь концентрації, міжгалузева конкуренція, картель, диференційована олігополія, олігопольна залежність, монополія, ліцензія, природна монополія, цінова дискримінація, чиста (досконала) конкуренція, загальна виручка, середня виручка, гранична виручка, конкуренція, ринок ресурсів, похідний попит, граничний продукт у грошовому виразі, граничні витрати на ресурс, ефект заміщення, ефект обсягу продукції, попит на працю, пропозиція праці, заробітна плата, капітал, позичковий капітал, позичковий процент, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, попит на землю, пропозиція землі, рента, ціна землі.

Тематика рефератів, або фіксованих виступів на семінарських заняттях

 1. Теорія граничної корисності і поведінка споживача.

 2. Свобода вибору і суверенітет споживача.

 3. Функція корисності, її модифікації.

 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

 5. Концепція еластичності попиту та пропозиції.

 6. Виробнича функція, її ізокванта та ізокоста.

 7. Кількісні методи оцінки структури ринку( індекс концентрації, індекс Хірфіндаля-Хіршмана, індекс Лінда, індекс Лернера та інші).

 8. Чиста конкуренція та ефективність.

 9. Економічні наслідки монополізму.

 10. Ефективність недосконалої конкуренції.

 11. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси. Зміна в попиті на ресурси, його еластичність.

 12. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Інвестиції у людський капітал.

 13. Капітал як ресурс довготривалого використання. Форми капіталу.

 14. Теорія загальної рівноваги і політика економічного добробуту.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Мікроекономічний рівень господарювання.

 2. Попит: поняття, фактори, закон. Крива попиту та вплив на неї цінових та нецінових факторів.

 3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага, її сталість, фактори порушення та механізм відновлення.

 4. Домогосподарства як сфера споживання. Взаємозв’язок потреб і споживання.

 5. Теорія поведінки споживача: кардиналістський та ординалістський підходи.

 6. Раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту.

 7. Теорія фірми : виробнича функція та витрати виробництва.

 8. Закон спадної віддачі та динаміка витрат.

 9. Витрати виробництва і ціна товару.

 10. Теорія ринкових структур: поняття ринкової структури, кількісні методи аналізу ринкових структур. Аналіз поведінки фірм в умовах досконалої конкуренції, монополії, монополістичної конкуренції, олігополії.

 11. Ринок факторів виробництва і розподіл доходів.

 12. Похідний характер попиту на ресурси. Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва.

 13. Мікроекономіка суспільного сектору. Зовнішні ефекти та зовнішні витрати. Суспільні блага та ефективність.

 14. Оптимізація суспільного вибору. Економічна оцінка суспільних проектів.

Практична частина семінарського заняття

Задача 1. Побудувати криву попиту, якщо залежність між ціною та величиною попиту є такою:

_________________________________________________________________

Ціна товару( грош. одиниць) 3 5 8 10 12

Обсяг попиту( одиниць товару) 25 20 16 10 5

________________________________________________________________

Задача 2 .Попит та пропозиція на ринку певного товару задані у вигляді функцій : QD = 300 – р ; QS = - 60 + 8р. Визначити аналітично та графічно точку рівноваги на даному ринку. Як зміниться ситуація на ринку, якщо буде встановлено фіксовані ціни: а) Р1 = 35 гр.один.; б) Р 2 =45 гр.один. Проаналізуйте ситуацію графічно.

Задача 3.Функція попиту має вигляд : QD = 9 – р. Функція пропозиції QS = 2p -6. Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу. Припустимо, що на даний товар введено потоварний податок, що сплачує виробник у розмірі 3 грошові одиниці. Визначити ціну брутто, ціну нетто, обсяг продажу, величину податкових надходжень та долі в них споживача і виробника.

Задача 4. Попит та пропозиція на ринку певного товару задані аналітично:

QD = 7- р ; Q S = р – 1. Визначити рівноважну ціну та обсяг продажу. Припустимо, що за кожну вироблену одиницю товару виробник отримує з бюджету 2 грошові одиниці субсидій. Визначити ціни з субсидією та без субсидії, обсяг продажу, розмір субсидій.

Задача 5.Визначити коефіцієнт еластичності за ціною, якщо при ціні 5 грошових одиниць попит становить 16 тис. одиниць продукції на рік, а за ціною 4 грошові одиниці – 18 тис. одиниць продукції на рік. Охарактеризуйте ступінь отриманої еластичності попиту. Яку цінову політику доцільно поводити виробнику?

Задача 6.

Побудуйте криві загальних, середніх та граничних витрат і покажіть на них дію закону спадної віддачі.

Задача 7. Фірма функціонує за досконалої конкуренції, функція її витрат має вигляд: TC = 500 + 4Q + 8Q². Визначити точку рівноваги фірми і максимальний прибуток, якщо ціна товару становить 270 гр. одиниць. Чому лінія попиту співпадає в даному випадку з лінією граничного доходу?

ЗМ 1.3. Теоретичні основи макроекономіки

Теоретична частина

План лекції

 1. Макроекономічний рівень господарювання. Основні макроекономічні показники.

 2. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція.

 3. Сукупний попит та його регулювання. Сукупна пропозиція та її динаміка.

 4. Фіскальна політика. Бюджетний дефіцит і державний борг.

 5. Економічне зростання та його чинники.

 6. Зовнішньоекономічні зв’язки.

План семінару

 1. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків (СНС), методика їх розрахунку.

 2. Циклічний характер розвитку економіки. Економічний цикл та його фази.

 3. Безробіття: сутність, види, вимір та економічні наслідки.

 4. Інфляція як фактор макроекономічної нестабільності. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

 5. Макроекономічна рівновага в моделі „Сукупний попит – сукупна пропозиція”.

 6. Фіскальна політика, її види.

 7. Державний бюджет, його види. Державний борг.

 8. Економічне зростання: сутність, типи, фактори.

Ключові поняття: ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ДПСП, дефлятор, номінальний ВВП, реальний ВВП, економічний цикл, фази економічного циклу, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, природне безробіття, закон Оукена, інфляція, рівень інфляції, сукупний попит, сукупна пропозиція, фіскальна політика, податки, державний бюджет, дефіцит держбюджету, профіцитний бюджет, рівноважний бюджет, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, інтенсивне зростання, екстенсивне зростання, світове господарство, світовий ринок, економічна інтеграція, форми МЕВ, коефіцієнт Джині, крива Лоренца, крива Філліпса, крива Лаффера.

Тематика рефератів, або фіксованих виступів на семінарських заняттях

 1. Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності.

 2. Інфляція як фактор макроекономічної нестабільності.

 3. Макроекономічний аналіз: скупний попит та сукупна пропозиція.

 4. Необхідність і сутність державного регулювання ринковою економікою.

 5. Механізм фіскальної політики, її інструменти.

 6. Сутність і функції податків. Податкова політика в Україні.

 7. Грошово-кредитна політика держави, її види.

 8. Соціальна політика, її сутність і напрями.

 9. Розподіл доходів, Крива Лоренца, коефіцієнт Джини.

 10. Аналіз Державного бюджету України поточного року.

 11. Теорії економічного зростання.

 12. Державне регулювання економічного зростання.

 13. Моделі інноваційного розвитку України.

 14. Зовнішньоекономічна політика держави.

 15. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства.

 16. Проблеми та перспективи включення України в світове господарство.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Мікроекономічний рівень господарювання.

 2. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків (СНР), методика їх розрахунку та економічна сутність.

 3. Циклічний характер розвитку економіки. Теорії циклів. Економічний цикл та його фази.

 4. Зайнятість: поняття та форми.

 5. Безробіття: поняття, види, показники. Економічні наслідки безробіття, закон Оукена.

 6. Інфляція, її причини та види. Показники цінової динаміки. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

 7. Сукупний попит, його фактори та регулювання.

 8. Сукупна пропозиція, її фактори та динаміка.

 9. Макроекономічна рівновага в моделі „сукупний попит—сукупна пропозиція”.

 10. Фіскальна політика : сутність і види. Податки як інструмент фіскальної політики.

 11. Державний бюджет, його структура і види.

 12. Бюджетний дефіцит і державний борг.

 13. Аналіз Державного бюджету України поточного року.

 14. Економічне зростання, його чинники та регулювання. Теорії економічного зростання. Політика економічного зростання в Україні.

 15. Зовнішньоекономічні зв’язки держави. Зовнішня політика України.

Практична частина семінарського заняття

Задача 1. Визначити величину ВВП гіпотетичної економіки, якщо:

Валовий випуск становить 1000 од.

Матеріальні втрати – 500 од.

Непрямі податки – 200 од.

Субсидії – 100 од.

Задача 2. Номінальний ВВП – 2млрд. грош. од.

Ціни за рік знизились на 10%.

Визначити дефлятор ВВП та величину реального ВВП.

Задача 3.ЧНП гіпотетичної економіки становить 400 од., імпорт – 50 од., споживчі витрати – 250 од., державні витрати – 100 од., експорт – 40 од., амортизаційні відрахування – 10 од., чисті інвестиції – 60 од., непрямі податки – 30 од., особисті податки – 20 од., валовий прибуток – 200од., податки на прибуток – 60 од., чистий прибуток – 120од., трансфертні платежі – 50 од.

Визначити : величини ВВП; НД; ОД; ДПСП; стан даної економіки.

Задача 4. Визначити рівень безробіття, рівень зайнятості, природний рівень безробіття, рівень повної зайнятості, якщо

Населення країни – 10 млн. чоловік

Непрацездатне населення та ті що вибули з робочої сили – 4 млн. чол.

Фрикційно безробітні – 0,4 млн. чол..

Структурно безробітні – 0,2 млн. чол.

Циклічно безробітні – 0,2 млн. чол.

Задача 5. Дефлятор 2004 року (11) – 1,1.

Дефлятор 2005 року (12) – 1,2.

Визначити середньорічний темп інфляції та кількість років, що знадобиться для збільшення інфляції вдвічі.

Задача 6. Реальний ВВП гіпотетичної економіки – 200 од.

Рівноважний ВВП -- 300 од.

Гранична схильність до споживання ( МРС) = 0,6.

Визначити величину інвестицій, що забезпечує рівноважний ВВП.

Задача 7. Грошова маса = 2 млрд. гр.од. Грошова одиниця у середньому робить 4 оберти ( V= 4). Умовний фізичний обсяг виробництва становить 500 млн .одиниц.

Визначити середню ціну, а також її зміну при зростанні грошової маси на 20% та зниженні фізичного обсягу виробництва на 10%.

Задача 8. Визначте величини грошових агрегатів МО, М1, М2, М3, L , якщо в обігу знаходяться наступні складові:

1) строкові вклади великих розмірів -- 350;

2) готівка – 200;

3) цінні державні короткострокові папери – 150;

4) поточні вклади – 200;

5) строкові вклади малих та середніх розмірів – 100.

Тестові завдання з модуля „Економічна теорія”

ЗМ 1.1. Економічний розвиток: рушійні сили, фактори та ступені

( Max – 25 балів )Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. М., Огородник І. С. Філософія методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ курсу медичних факультетів Донецк 2009 ббк 86. З я 73

  Документ
  Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для самостійної роботи сту­дентів під час підготовки до семінарів із філософії. Вони включають об­грунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них,
 2. Програма " Педагогіка вищої школи" Спрямування педагогічне Тема роботи : Організація самостійної роботи студентів Шепетівського технікуму пдату затверджена наказом

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»
 3. Л. А. Сидорчук система правоохоронних органів україни навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  У посібнику надаються методичні рекомендації щодо викладання курсу “Система правоохоронних органів України”, висвітлюються основні поняття курсу, питання стосовно діяльності судових та правоохоронних органів України, їх структури
 4. Ф. Л. Жорін юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки» містить методичні вказівки, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи
 5. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки

Другие похожие документы..