Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Укажите предложения(ие), которые(ое) вы считаете неправильными(м). Ответ обоснуйте. а) В столице они ходили в музей, театры, концерты. б) Сборная пан...полностью>>
'Документ'
Зам «лирик» - Говорят царица есть, Что не можно глаз отвесть- Днем свет божий затмевает, Ночью - землю освещает… Зам «физик» - Не о том ведешь ты реч...полностью>>
'Курс лекций'
Технологии формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2...полностью>>
'Рабочая программа'
Задача учебного курса – ознакомление с основными понятиями и методами неклассических логик с ориентацией на их использование в практической информатик...полностью>>

Зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

(Зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 р.,

1158 «Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України»)

Провадження освітньої діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АВ, № 482873, дата отримання ліцензії – 25.09.2009 р., термін дії ліцензії для окремих напрямів підготовки, спеціальностей вказаний у додатку; серія АВ, № 443280, дата отримання ліцензії – 17.03.2009 р., термін дії – до 1.07.2013 р.; серія АВ, № 482872, дата отримання ліцензії – 23.09.2009 р., термін дії – до 1.07.2014 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

1. Загальні положення

  1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (далі – Університет) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (Коломийському інституті, Долинському, Калуському, Рахівському, Чортківському навчально-консультаційних центрах (НКЦ) та Юридичному коледжі, Верховинському коледжі туризму і готельного господарства (Додаток 1)).

  2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без гро­мадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відпо­відний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкур­сом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 200 місць. Вступники у гуртожитках проживають у кімнатах на трьох або чотирьох осіб.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прий­маються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, за умови їх вступу на спеціальності, що відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста, за умови їх вступу на спеціальності, що відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.5. Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (Додаток 2).

2.6. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвер­дженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

– за рахунок видатків Державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

– за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень він здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на нав­чання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

(заочна форма навчання, екстернат)

вступники на основі освіти:

базової

загальної середньої

повної

загальної середньої

повної

загальної

середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 р.

15 липня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Університет

22 липня 2010 р.

6 серпня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не скла­дають вступних випро­бу­вань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2010 р.

13 серпня 2010 р.

Строки проведення Університетом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 р.

7-13 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше

1 серпня 2010 р.

Не пізніше

14 серпня 2010 р.

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням –

не пізніше 10 серпня 2010 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності)

– не пізніше 25 серпня 2010 р.

За державним замовленням –

не пізніше 21 серпня 2010 р.;

за кошти фізичних та юридич­них осіб – після зарахування на місця державного замовлення відпо­від­ного напряму підготовки (спеціальності) –

не пізніше 28 серпня 2010 р.

4.2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна фор­ма навчання, екстернат)

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 р.

15 липня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів

6 серпня 2010 р.

6 серпня 2010 р.

Строки проведення Університетом

фахових випробувань

7-13 серпня 2010 р.

7-13 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

Не пізніше

14 серпня 2010 р.

Не пізніше

14 серпня 2010 р.

Термін зарахування вступників

За кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

28 серпня 2010 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

28 серпня 2010 р.

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому

заяв та документів

15 липня 2010 р.

15 липня 2010 р.

Закінчення прийому

заяв та документів

6 серпня 2010 р.

6 серпня 2010 р.

Строки проведення Університетом

фахових випробувань

7-13 серпня 2010 р.

7-13 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

Не пізніше

14 серпня 2010 р.

Не пізніше

14 серпня 2010 р.

Термін зарахування вступників

За державним замовленням – не пізніше 19 серпня 2010 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 28 серпня 2010 р.

За державним замовленням – не пізніше 19 серпня

2010 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 28 серпня 2010 р.

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Університету

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за осо­бис­тим вибором оригінали або завірені копії);

– медичну довідку за формою 086-о або її копію;

– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково по­дають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його завірену копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до Університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університет.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університет:

– громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Університету;

– військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

– особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, вста­новленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відпо­від­ними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Університетом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.11. Вступники на напрям підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини» подають додатково висновок медичної комісії Івано-Франківського обласного лікувально-оздоровчого центру «Здоров’я».

5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами Університетом або в установленому законодавством порядку.

5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ положення про організацію навчального процесу в національній академії внутрішніх справ київ 2011 зміст

  Документ
  Положення з організації навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ (далі – Положення) регламентує навчальні, методичні, окремі управлінсько-організаційні аспекти діяльності Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія) та
 2. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 3. Рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі Рекомендації), що додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

  Документ
  Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень
 4. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 5. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи

Другие похожие документы..