Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет ...полностью>>
'Документ'
Обеспечение мониторинга основных показателей онкологической службы в соответствии с Приказом МЗ СР РФ от 18.01.2010г. № 16 «О порядке организации мони...полностью>>
'Документ'
1. 30 июня 1908 г. примерно в 0 ч. 15 мин. мирового времени произошло событие, получившее позднее название «Падение Тунгусского метеорита (ТМ)», кото...полностью>>
'Документ'
Если сердце у ребенка бьется, надавливаний на грудную клетку делать не нужно: это может привести к остановке сердца.Если вы подозреваете у ребенка тра...полностью>>

Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:


MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ПОЛОЖЕННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВИКОНАННЯ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ « БАКАЛАВР »

6.050102– «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

КИЇВ НТУУ «КПІ» 2011 р.

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідуючий кафедрою обчислювальної

техніки факультету інформатики

НТУУ ‘КПІ’

проф. Луцький Г. М.

1. 08. 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ « БАКАЛАВР »

6.050102 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

КИЇВ НТУУ «КПІ» 2011 р.

Положення та методичні рекомендації виконання бакалаврських дипломних робіт

для студентів напрямку 6.050102 – «комп’ютерна інженерія» /авт. Луцький Г. М., Сімоненко В. П., Сімоненко А. В., НТУУ «КПІ», 2011 р. – 65 с./

Автори Луцький Г. М.

Сімоненко В. П

Сімоненко А. В.,

Відповідальний редактор Селіванов В. Л.

Рецензенти Корнійчук В. І.

Широчин В. П.
МЕТОДІЧНИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

БАКАЛАВРА З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»

Викладені матеріали визначають вимоги до тематики бакалаврських дипломних робіт, їх змісту, обсягу і структури пояснювальної записки графічної частини бакалаврської роботи і оформлення.

Правила оформлення програмних і конструкторських документів відповідають існуючим в межах НТУУ «КПІ» матеріалам і відповідають вимогам державних стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» (ЄСКД) і «Єдиної системи програмної документації» (ЄСПД).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Мета виконання бакалаврської дипломної роботи

Одним з важливих етапів усієї навчальної підготовки студента є виконання і захист бакалаврської дипломної роботи. Це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння користуватися науково-­­технічною літературою, математичними методами, володіти комп’ютерними інформаційними системами і технологіями, тобто фундаментальними вміннями і знаннями, достатнім для виконання завдань і обов’язків визначеного рівня професійної діяльності. Елементами бакалаврської дипломної роботи, що визначаються поставленим завданням, є: вивчення і формалізація предметної області; аналіз і вибір програмних засобів; розробка технічних або програмних засобів. Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань студента. Підготовці і виконанню бакалаврських дипломних робіт сприяє участь студентів у науково дослідницької роботі кафедри. Використання результатів досліджень, проведених студентами на молодших курсах, сприяє підвищені якості робіт, значно поглиблює обробку спеціальних розділів, підвищує технічну і практичну їх цінність.

Успішне виконання і захист бакалаврської дипломної роботи є доказом досягнення студентом освітнього рівня «базової вищої освіти», яка характеризує сформованість інтелектуальних якостей, що визначають розвиток людини як особистості і є достатнім для присвоєння йому кваліфікації бакалавра, як певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Метою бакалаврської дипломної роботи може бути:

 1. Узагальнити, закріпити і поглибити знання, отримані за весь час навчання в університеті, і використовувати їх для обґрунтованого прийняття проектних рішень;

 2. Набуття опиту роботи виконання пре проектного пошуку и порівняльного аналізу інформації, при виборі найбільш прийнятних топологій, протоколів, алгоритмів и програм по економічним и технічним характеристикам

 3. Прищепити знання й уміння при проектуванні систем у цілому і практично закріпити навички розробки її базових компонентів – програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комплексів автоматизованого проектування (САПР), інформаційно-довідкових систем, комп’ютерних мереж, систем штучного інтелекту, системи дистанційного навчання тощо;

 4. Набути досвіду в оформленні проектних і графічних матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей на програмне забезпечення й іншої конструкторської документації.

1.2. Тематика бакалаврських атестаційних робіт

Тематика бакалаврських дипломної робіт повинна відповідати сучасному стану і перспективам розвитку комп’ютерних технологій. Бакалаврська дипломна робота являє собою проектну, науково-дослідну чи інструментальну розробку, в якій реалізується актуальне завдання для напрямку «Комп’ютерна інженерія» з дослідження предметної області і проектування комп’ютерних систем. Вимоги до змісту, обсягу і структури бакалаврської дипломної роботи визначаються вищим навчальним закладом на підставі положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України, державного освітнього стандарту для напрямку підготовки дипломованого фахівця «Комп’ютерні інженери», Закону України про вищу освіту і даних методичних рекомендацій.

Більш докладно критерії оцінювання бакалаврських робіт наведені в розділі 9.

Теми бакалаврських робіт визначають у відповідності з наступними напрямками:

 1. Науковий інтерес керівника в галузі комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії;

 2. Науково-дослідні напрямки, яким займається кафедра;

 3. Забезпечення навчального процесу;

 4. Виконання господарчої договірної тематики;

 5. Професійні інтереси виконувача.

Рекомендується вибирати теми, що пов’язані з автоматизацією проектування, організацією обчислювальних процесів в комп’ютерних системах, комплексах та мережах з використанням сучасних автоматизованих систем, моделюванням, організацією обчислювальних процесів в обчислювальних системах, керуванням обчислювальними системами і мережами, прогнозуванням, візуалізацією, розробкою інформаційно-пошукових систем, експертних систем, баз даних, WEB-технологіями, і питаннями аналізу й обробки даних, прогнозування, керування, екології і т. інше.

Вибір тематики бакалаврських дипломних робіт у загальному випадку не обумовлений вище полікованими напрямками и може бути пропоноване студентом в межах спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Приклади тем бакалаврських атестаційних робіт:

 1. Синтез топології бездротової мережі.

 2. Оптимізація протоколів канального рівня в без провідних мережах.

 3. Система будування мереж на базі застосування ліній електропередач.

 4. Аналіз та розробка нових способів захисту інформації в базах даних

 5. Реалізація операцій цифрової фільтрації в структурну схему на ПЛІС

 6. Реалізація вимог якості обслуговування (QoS) в глобальних і мобільних мережах

 7. Аналіз та розробка нових алгоритмів маршрутизації в глобальних мережах

 8. Розробка система аутентіфікації користувача в комп’ютерних системах.

 9. Вибір протоколу захисту інформації в комп’ютерних мережах.

 10. Розподілена система обліку товарно-матеріальних цінностей для малого підприємства

Бакалаврські дипломні роботи можуть бути і комплексними. Комплексні роботи мають місце при розробці або використанні складного і багатофункціонального програмного забезпечення, чи при реалізації трудомістких конструкторських рішень. Їх виконують два чи навіть більше студентів. При цьому, як правило, загальною частиною робіт є програмна система в цілому, а поділ за проектними роботами полягає в різних розділах предметної області, або полягає в реалізації різних функцій системи та етапів проектування.

Приклади комплексних тем:

 1. Система управління учбовим процесом в вузі.

 2. Система дистанційного навчання з дисципліни «Комп’ютерні мережі (локальні мережі)».

 3. Система дистанційного навчання з дисципліни «Комп’ютерні мережі (глобальні мережі)»

Теми повинні формулюватися чітко, без зайвої інформації і починатися або з предмета розробки («...система ...» і т.п.), або з процесу, що буде реалізовано («розробка...», «...аналіз ...», «моделювання...», «...аудит...», тощо).

Студент має право вибрати тему бакалаврської роботи з тем, що пропонуються кафедрою, а також може запропонувати свою тему, яка відповідає його інтересам та вимогам напрямку підготовки .

1.3. Організація виконання бакалаврської атестаційної роботи

Протягом 7-го семестру студенти вивчають напрямки праць, які ведуться кафедрою, що є визначальним при виборі тем бакалаврських робіт. Керівник видає студенту завдання з теми бакалаврської роботи, затверджене завідувачем кафедрою, і календарний графік його виконання, рекомендує необхідну літературу, довідковий матеріал тощо. Студент звітує про виконання завдання перед своїм керівником у встановлений термін.

Керівник бакалаврської роботи спрямовує і контролює роботу студента, рекомендує необхідні матеріали, вказує на помилки, надає студенту можливість самостійно працювати. Уся відповідальність за прийняті рішення, виконані розрахунки, оформлення лягає на студента – виконавця роботи. Тому студент не повинен обмежуватись знаннями, які він одержав під час навчання. Необхідно додатково опрацювати вітчизняну і закордонну літературу, періодичні і нормативні видання і систематизувати матеріал, який стосується теми бакалаврської роботи.

За час приблизно двомісячного виконання проектних робіт студент зобов’язаний підготувати: демонстраційний варіант програмного продукту; чорновий варіант пояснювальної записки; графічні матеріали (принаймні ескізи); доповідь про виконане.

На перед захисті, що являє собою репетицію майбутнього захисту, комісія розглядає матеріали роботи і слухає доповідь студента. Студент повинен продемонструвати цілком готову пояснювальну записку, демонстраційні матеріали які допомагають членам комісії зрозуміти зміст бакалаврської роботи. На перед захисті даються рекомендації з виправлення помилок і приймається остаточне рішення про допущення чи не допущення студента до захисту. Після розгляду і схвалення бакалаврської роботи на перед захисті керівник підписує титульний лист пояснювальної записки і робить письмовий відгук. При позитивному відгуку комісія направляє студента до секретаря ДЕКу (Державна Екзаменаційна Комісія), що приймає всі супровідні до роботи документи і визначає зовнішню організацію для рецензування.

У випадку негативного рішення за результатами перед захисту, це питання розглядається на кафедрі за участю керівника роботи. У зв’язку з цим можуть бути або зміни в індивідуальному плані підготовки бакалаврської роботи, або відрахування студента. Протокол засідання кафедри подається декану факультету на затвердження.

Робота вважається виконаною, якщо пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені відповідно до вимог діючих стандартів, що приведені нижче.

Завершену бакалаврську роботу з відгуком керівника і рецензією візує завідувач кафедрою, що допускає роботу до захисту на ДЕК.

1.4. Порядок проведення захисту бакалаврських атестаційних робіт

Порядок захисту бакалаврських дипломних робіт визначається Положенням про Державні екзаменаційні комісії (ДЕК) вищих навчальних закладів.

До захисту студент допускається при умові здачі усіх іспитів та заліків за весь час навчання відповідно до діючого навчального плану.

Захист відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Прийнято такий порядок захисту:

 • доповідь студента, в якій висвітлюється сучасний стан питання, що розглядається, прийняті рішення, основні результати, особистий внесок у розробку і реалізацію роботи;

 • відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх (запитання можуть стосуватися не тільки теми роботи, але і дисципліни, що вивчалися в університеті);

 • зачитується відгук керівника і рецензія;

 • при бажанні надається заключне слово керівнику.

Тривалість захисту однієї бакалаврської роботи 15-20 хвилин. За день на одному засіданні ДЕК захищаються не більше 8-ми студентів. Захист проходить українською і/або російською мовами. У випадку захисту бакалаврської роботи іноземною мовою студент повинен погодити це питання на своїй кафедрі і кафедрі іноземних мов. Для цього необхідно написати заяву на ім`я голови державної екзаменаційної комісії .

На закритому засіданні ДЕК виносить рішення про оцінки робіт відповідно до критеріїв оцінки. Якщо вона позитивна, то ДЕК присвоює студенту кваліфікацію бакалавра.

Студенти, що одержали незадовільну оцінку при захисті бакалаврської дипломної роботи, відраховуються з університету і мають право на повторний захист протягом трьох років. ДЕК повинна визначити, чи може студент представити на повторний захист ту ж роботу в доробленому вигляді, чи необхідно взяти нову тему.

2. ПОСТАНОВКА І ВИДАЧА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

У завданнях на бакалаврську атестаційну роботу вказується:

 • обсяг вхідних і вихідних даних;

 • вимоги до формату вхідних і вихідних даних;

 • особливості організації програмного забезпечення (передбачені алгоритмічні мови, бібліотека стандартних програм тощо);

 • контроль інформації, що вводиться, тимчасовий контроль, діагностика помилок;

 • види технічної документації і вимоги до оформлення комплексу програм і алгоритмів.

Коло питань, що підлягають розробці, може бути таким:

  1. Аналіз класу завдань, що розв’язуються, огляд методів розв’язання, визначення місця обробленого комплексу програм у системі програмного забезпечення;

  2. Вибір і обґрунтування методів розв’язання завдань, формату даних, організація збереження, пошуку й упорядкування інформації;

  3. Розробка математичної моделі процесу, системи або даних для даної роботи;

  4. Розробка алгоритмів, оцінка ефективності алгоритмів, виділення складних завдань, що підлягають детальній розробці;

  5. Розробка програм, налагодження й організація їх використання, вибір форм, способів збереження і контролю інформації;

  6. Програмування існуючих алгоритмів;

  7. Технологічний процес налагодження комплексу програм.

 1. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬ І СУПРОВОДЖУЮТЬ БАКАЛАВРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ

 1. Пояснювальна записка;

 2. Графічний матеріал;

 3. Відгук керівника;

 4. Рецензія зовнішньої організації;

 5. протокол захисту програмного продукту;

 6. Дискета або CD-диск, на яких записаний програмний продукт.

4. ЗМІСТ І ОБСЯГ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

4.1. Структура і склад пояснювальної записки

За своїм змістом пояснювальна записка повинна відповідати завданню на бакалаврську атестаційну роботу.

Пояснювальна записка містить у собі ряд обов’язкових складових частин, вимоги до яких конкретизується випускаючими кафедрами відповідно профілю спеціальності.

Пояснювальна записка складається з обов’язкових частин (структурних елементів), які подаються у наступному порядку:

Рекомендований орієнтовний перелік основних розділів пояснювальної записки КР:

 • Титульний лист. (Додаток 1)

 • Лист завдання на виконання БР. (Додаток 2)

 • Анотації. (державною, російською, англійською) (Додаток 3)

 • Опис альбому. (Додаток 4)

 • Технічне завдання. (Додаток 5)

 • Зміст пояснювальної записки. (Додаток 6)

 • Перелік умовних позначень (при необхідності). (Додаток 7)

 • Вступ з обґрунтуванням актуальності, необхідності чи іншої причинної зумовленості виконання БР, постановка та формулювання задачі. (Додаток 8)

 • Огляд (включаючи, при необхідності, патентний пошук) існуючих розв'язків вище поставленої задачі та порівняльний їх аналіз з вимогами завдання.

 • Розв'язок поставленої задачі (виклад всіх необхідних аспектів).

 • Висновки.

 • Список літератури. (Додаток 9)

 • Додатки (копії графічних матеріалів БР, листінги програм).

Крім того, пояснювальна записка повинна містити висновки до кожного розділу. Дозволяється вводи нові частини за вказівкою керівника. Обсяг пояснювальної записки має становити 50-70 стор. машинописного тексту на аркушах формату А4. Розподіл матеріалу на окремі частини визначається характером тематики й особливістю питань, що розробляються. Додатки в зазначений обсяг не включаються, але їх розмір обмежується 20 сторінками.

Пояснювальна записка БР повинна бути представлена у вигляді зброшурованої та переплетеної книжки та записана на комп'ютерний носій з використанням одного із сучасних і загальнодоступних текстових редакторів.

  1. Допоміжні елементи пояснювальної записки

Титульний лист і завдання на роботу виконуються на спеціальних бланках (додаток 1). Найменування теми роботи не повинне відрізнятися від затвердженої наказам по університету (№ наказу вноситься при здачі роботи секретарю ДЕКу).

Анотація містить короткий зміст виконаної роботи з вказівкою оригінальної частини. В анотації приводиться інформація про призначення ,склад документу і короткий виклад основної частини. Анотація складається українською, російською і англійською мовою і розміщується на окремій сторінці (завжди 3-я за порядком в записці).

Титульний лист, завдання та анотація не мають нумерації , але входять у загальну кількість аркушів у записці.

У вступі описується мета роботи і розглядається поставлене завдання з позиції її актуальності, значення її розв’язання для тієї предметної області , до якої відноситься тема бакалаврської роботи. Коротко характеризують сучасний рівень розв’язання даного завдання і взаємозв’язок з іншими роботами. Наводяться основні технічні характеристики продукту, що розробляється й очікуваний технічно-економічний ефект від його реалізації. Обсяг вступу до 5 сторінок.

Обсяг допоміжних елементів записки (разом із змістом) не повинен перевищувати 10 сторінок.

4.3. Основна частина пояснювальної записки

Основна частина пояснювальної записки може містити наступне:

 1. Опис завдання;

 2. Опис предметної області і напрямків дослідження;

 3. Аналіз і характеристика об’єкта проектування;

 4. Обґрунтування оптимального варіанта реалізації мети бакалаврської роботи;

 5. Опис алгоритму і програмного забезпечення;

 6. Вибір і обґрунтування структури проектування системи і/або її компонентів;

 7. Основні рішення з реалізації системи в цілому і її компонентів;

 8. Опис використовуваного системного програмного забезпечення;

 9. Розробка математичної моделі і аналіз її методів рішення;

 10. Інструкція роботи користувача з системою.

Незалежно від тематики бакалаврської роботи обов’язковими є пункти 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Інші можуть бути включені в текст пояснювальної записки з урахуванням тематики роботи і , обов’язково, за узгодженням чи рекомендацією керівника. Так, наприклад, у випадку, якщо бакалаврська робота являє собою розв’язання задач з використанням складних математичних методів і моделей, то пункт 9 здобуває основне смислове навантаження і опис відповідного математичного апарата займає головне місце в описі розробки, навіть на шкоду опису розробки програмного забезпечення.

Основна частина містить усі необхідні розробки та обґрунтування прийнятих рішень, що супроводжуються відповідними розрахунками, у тому числі за допомогою ЕОМ, ілюстраціями, посиланнями на літературні джерела, результатами власних досліджень.

Бажано, щоб розроблений програмний продукт був більш досконалим у технічному і/або економічному розумінні. Тобто реалізація розроблених алгоритмів чи структур даних повинна забезпечити реальне поліпшення параметрів продукту у порівнянні з існуючими, зниження його собівартості, підвищення ефективності тощо.

У результаті теоретичного дослідження об’єкта проектування, розробляється модель об’єкта чи процесу, визначаються його характеристики. Модель повинна з достатньою повнотою описувати процеси, що відбуваються в об’єкті та одночасно не бути складною для розуміння. Її представляють у вигляді таблиць, графіків, аналітичних співвідношень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 4 підсумки вступної кампанії 2011 р

  Документ
  Діяльність університету спрямована на виконання програми «Освіта – 21 вік», відповідних рішень колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, реалізацію
 2. Міністерство освіти І науки України (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. 1. загальні положення (6)

  Документ
  У структурі сучасної вищої освіти в Україні сформовано три кваліфікаційно-освітніх рівні: бакалавр, спеціаліст і магістр, що відображують рівень знань випускника ВНЗ і свідчать про наявність у нього певних умінь і навичок.

Другие похожие документы..