Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Весь этот горный край до моря занял [1 - Карл – франкский король Карл Великий (768—814), коронованный в Риме в 800 г. императором Запада. Во время ис...полностью>>
'Программа'
Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных у...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «14» июня 2011 года в 12 часов на заседании Диссертационного совета Д 212.124.02 при Московском архитектурном институте (государстве...полностью>>
'Закон'
С 1 января 2011 года вступают в силу изменения, внесенные в закон о страховых взносах. Плательщики страховых взносов по-прежнему должны сдавать отчет...полностью>>

І. Є. Блавацька wordworth@mail ru

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Є. Блавацька

wordworth@mail.ru

Проблеми діагностики здібностей студентів до оволодіння іноземними мовами

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса), каф. теорії та методики практичної психології

Сучасні зміни в освітньому просторі суттєво актуалізували проблему навчання студентів іноземниммовам. Створення відповідних психологічних умов для покращення та полегшення процесу оволодіння студентами іноземними мовами є не лише запорукою високого рівня знань з іноземної мови, але й забезпечує гармонічність та злагодженість протікання самого процесу оволодіння, так як враховуватиме індивідуально-психологічні особливості та особистісні властивості, а це в свою чергу виступить однією з умов збереження здоров’я студентської молоді у процесі навчання. Узагальнення доступної літератури свідчить, що одним з перспективних шляхів для оптимізації процесу навчання студентів іноземним мовам виступає діагностикавідповідних здібностей.

Як у вітчизняній (Б.В. Беляєв, Ю.А. Веденяпін, Н.І., Жінкин і ін.), так і в зарубіжній психології (Пімслер, Дж. Керроллі ін.) питання виявлення здібностей до іноземних мов вирішуєтьсяна різних рівнях. На основі проаналізованої літератури були виділені методики, які прямо або побічно дозволяли діагностувати дані здібності. При цьому більшістьфахівців (Г.В. Ейгер, Б.В. Беляєв, Ю.А. Веденяпін і ін.) ключовими в оцінці здібностей виділяють пізнавальні процеси переважно пов'язані з вербальним запам'ятовуванням, вербально-логічним мисленням і сенсорно-перцептивним сприйняттям. Умовно можна представити три основні складові здібностей до оволодіння іноземними мовами: по-перше, здібність до узагальненнямовного матеріалу (в області граматичної, фонетичною форми); по-друге, здібність до фонетичного кодування; по-третє, здібність до індуктивного вербально-логічного запам'ятовування.

Це послужило основою розробки експериментальної методики діагностики здібностей до оволодіння іноземними мовами. Для оцінки мнемічного компоненту, а саме здібності довербального запам'ятовування, ми акцентували увагу на його психологічному вмісті, де успішність оволодіння іншомовного матеріалу пов'язана з швидким і легким утворенням вербальних асоціацій. Ми допускаємо, що індивідуальні відмінності вербальної пам’яті при оволодінні іноземної мови виявляються в різному об'ємі швидкості і точності утворення відповідних асоціативнихзв'язків і тривалості їх збереження. Відповідно до цього блок заданої нашої методики направлений на вимірювання індивідуальних характеристик оперативної, короткочасної і довготривалої видіввербальній пам'яті на основі словесних стимулів, представлених в іноземній мові. Рівень розвитку індуктивного вербально-логічного мислення визначається прогностичним показникомуспішного, швидкого і легкого формування і розвитку в процесінавчання іноземній мові лінгвістичного мислення,здібностей до функціонально-лінгвістичного узагальненням як спільнихкомпонентів здібностей до освоєння іноземної мови у всіхаспектах. Сенсорно-перцептивний компонент оцінювався як здібність до фонетичного кодування, яке відображує успішністьдиференціація звуків іноземної мови, їх розпізнавання і взаємозв’язку з відповідними іншомовними знаками.

Процедура методики будувалася нами на основі таких методик: метод Джекобсона, 9-й субтест тесту структури інтелекту Амтхауера, шкала «Асоціативні пари» MLAT Дж. Керролла, методика«Переклад з української мови на мову суахілі», метод оцінки довготривалої пам'яті Т.П. Зінченко, два блоки завдань – фонетичнунотацію і ключі написання, розроблені Дж. Керроллом (першийблок діагностує здатність розрізняти звуки іноземної мови запам'ятовувати і співвідносити їх з певними знаками, другий - здібність до встановлення асоціації звуку і знаку). Первинна апробація розробленої системи діагностики здібностей до оволодіння іноземної мови проводилася на 78 студентах-психологах. Отриманні інтегральні значення по кожному з виділених компонентів здібностей зіставлялися з даними експертної оцінки, їхвираженістюу кожного досліджуваного.

Аналізуючи дані, ми бачимо, що значимих значень вираженості основних компонентів здібностей за системою тестових завдань мають зв'язок з показниками, що відображають експертну оцінку. Так, мнемічний компонент - 0,870 (p ≤ 0,1), сенсорно-перцептивний компонент - 0,647 (p ≤ 0,02), мисленнєвий компонент - 0,757 (p ≤ 0,02). Такі результати вказують на те, що запропонований підхід і тестові завдання можуть бути використані для подальшого вдосконалення запропонованої системи діагностики здібностей до оволодіння студентами іноземних мов.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Мельник Ганна Василівна. Рік народження: 14. 01. 1963 року Освіта: вища. Спеціальність за диплом

  Диплом
  9. Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням: курси підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спец.
 2. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2010 рік Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2010 р. / Держ. закл. “Харк. держ.
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут журналістики. К.: Пвп "Задруга", 2008. Вип. 2 (7). 156 с

  Документ
  Українська журналістика в контексті світової: Збірник наукових праць зі спеціальності “Журналістика” / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут журналістики.
 5. Іроїда винницька

  Документ
  Донедавна історія Другої світової війни в загальному, а також історія України зосереджувалася на політичних аспектах: боротьба за владу, виникнення нових держав, зміни кордонів, провідні особистості.

Другие похожие документы..