Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
в __11__ часов на заседании Диссертационного совета Д.002.018.01 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук в Институте российско...полностью>>
'Документ'
Специфика педагогических измерений, проводимых в рамках Интернет-экзамена, вытекает из поставленной цели – оценки степени соответствия подготовки сту...полностью>>
'Документ'
Цель игры: закрепление знаний учащихся по теме «Тепловые явления», применять полученные знания на практике, развивать умственные способности, логичес...полностью>>
'Документ'
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖ...полностью>>

Програма спецкурсу (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра землезнавства та геоморфології

Затверджено

Радою географічного факультету

25 06 2007 р., протокол № 6

Голова Ради_________проф. Олійник Я.Б.

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

7.070501 - географія

Упорядники: проф. Н.П. Герасименко

Затверджено

На засіданні кафедри землезнавства та

геоморфології “ 12 06 2007 р.,

протокол № 16

Зав. кафедри__________проф. С.Ю. Бортник

Київ – 2007

1. Вступ

1.1. Основи наукового пізнання. Поняття “наука” .Функції науки. Форми існування і розвитку науки. Особливості наукового пізнання. Систематизація наукових досліджень. Основні фактори розвитку наукових знань. Рівні наукових знань.

2. Організація науково-дослідних робіт в Україні

2.1. Наукові кадри. Категорії працівників. Вчені звання. Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень. Ефективність наукових розробок. Фінансування наукових робіт. Науковий потенціал України. Основні сектори науки (академічний, галузевий, вузівський). Функціональні структурні підрозділи, що виконують наукову роботу (відділи, сектори, кафедри, лабораторії, наукові стаціонари). Координація наукових досліджень. Впровадження результатів науково-дослідних робіт. Господарські договори. Наукові центри.

2.2. Підготовка кадрів (студент, стажер, дослідник, аспірант). Форма підготовки наукових кадрів (аспірантура, докторантура). Атестація наукових кадрів. Вища атестаційна комісія (ВАК). Організація наукових досліджень (управління, планування).

3. Організація науково-дослідних робіт студентів географічних факультетів

3.1. Організаційна структура проведення науково-дослідних робіт студентів (гуртки, наукові семінари, товариства). Участь студентів в обробці результатів досліджень, оформленні наукових звітів, написанні рефератів, на задану тему, участь в експедиційних роботах тощо. Створення проблемних груп для розробки невеликих питань науково-дослідних робіт. Робота з літературними, фондовими матеріалами, реферативними журналами, систематичними та алфавітними каталогами.

3.2. Курсові роботи. Завдання курсової роботи. Оволодіння сучасними методами і методикою досліджень. Робота над основними і додатковими літературними, картографічними, фондовими матеріалами. Знайомство з рівнем теоретичної розробки, методичним забезпеченням вибраної проблеми або теми. Визначення рівня комплексного вивчення природи певної території, комплексна географічна характеристика регіону. Історія розвитку певного напряму дослідження. Викладання основної проблеми або теми. Висновки. Способи посилання на літературу. Виявлення творчих задумів студентів. 3.3. Дипломна робота. Самостійна, оригінальна праця студента, яка носить дослідницький характер. Зв‘язок з науковою тематикою кафедри і лабораторії. Вибір польових робіт, робота у фондах. Збір необхідного матеріалу. Захист на кафедрі і ДЕК. Мета дипломної роботи – виявити рівень підготовки спеціаліста, його здатність до проведення самостійних досліджень, збору, обробки і аналізу зібраного матеріалу, вміння застосовувати необхідну методику досліджень. Підготовка матеріалу для публікації (наукова стаття).

 1. Педагогічна практика.

Набуття навиків навчання і виховання учнів на уроках географії і позакласній роботі (за шкільною програмою). Анотація – короткий виклад змісту монографії, збірника тощо. Реферат – розкриття основного змісту джерела. Огляд оригінальний інформаційний твір, створений в результаті переробки первинної інформації. Проблемний і прогностичний характер огляду.

 1. Науковий експеримент. Польові дослідження.

Три важливі форми пізнання: спостереження, вимір, експеримент. Наукове спостереження – цілеспрямоване сприйняття об‘єкта. Вимір – спостереження за окремими компонентами природи (метеорологічними, гідрологічними, спостереження на географічних стаціонарах). Експерименти якісні і кількісні, фіксація результатів експерименту. Методи обробки наукової інформації. Застосування комп‘ютерних технологій. Організація географічних експедицій. Польові методи географічних досліджень. Географічні стаціонари. Підготовчий етап експедиційних досліджень. Комплектування складу експедиції. Розподіл між членами експедиції. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення експедиції. Техніка безпеки. Польовий період. Рекогносцировка території дослідження. Камеральний період. Звіт про результати польових досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Структура звіту (вступ, основна частина, висновок). Захист науково-дослідної роботи. Уміння вести дискусію. Впровадження результатів наукових досліджень. Передача замовнику звіту.

Література.

1. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). – К. Наукова думка, 1969. – 101 с.

2. Герасимов И.Г. Научное исследование. – М., Наука, 1972. – 279 с.

3. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польві географічні дослідження. – К., Вища школа, 1975. – 246 с.

4. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы нуучных исследований. К., Вища школа, 1985, - 223 с.

5. Пистун Н.Д. и др. Основы научных исследований. География. – К., Вища школа, 1988. – 192 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма спецкурсу «Мережеві технології We 0» 10

  Документ
  Програма спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» 9. 10. 11 класАджимян О.Р., вища категорія, вчитель-методист, Сокол І.М. 1 категорія ЗНЗ КЗ “Запорізький Січовий колегіум-інтернат» ЗОР
 2. Програма спецкурсу " Основи програмування в середовищі Pascal" Автор програми учителя інформатики Класичного ліцею при Запорізькому державному університеті Єгорова І. С, Кухар Н. В

  Документ
  Спецкурс “Основи програмування в середовищі Pascal ” розрахован на учнів 10-11 класів, базується на знаннях та навичках, отриманих при вивчені “Базового курсу інформатики для 5-9 класів” в основу якої покладено діючу програму “Основи
 3. Програма спецкурсу «спеціальна гістологія» серцево-судинна система

  Документ
  Загальна морфофункціональна характеристика. Жовточна та плацентарна системи кровообігу. Гістогенез стінки судин і фактори, що його визначають. Закладка і розвиток серця.
 4. Програма спецкурсу “Морфологія нервової системи”

  Документ
  Основні етапи розвитку уявлень про будову нервової системи. Головні напрямки еволюції нервової системи. Загальна характеристика гістогенезу та субмікроскопічної будови тканинних елементів нервової системи.
 5. Програма спецкурсу "основи геронтології" для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку. (укладачі: к б. н., доц. Варенюк І. М.)

  Документ
  Визначення поняття “старіння” і “старість”. Загальна характеристика процесу старіння. Темпи старіння. Природне старіння. Передчасне і сповільнене старіння.
 6. Програма спецкурсу " методи дослідження клітин " для студентів кафедри цитології, гістології та біології розвитку. (укладач: к б. н., доц. Пустовалов А. С.)

  Документ
  Визначення поняття "наука". Цілі науки. Задачі науки. Об’єкт, предмет та суб’єкт науки. Різні способи класифікації наук. Визначення методології наукових досліджень.

Другие похожие документы..