Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Произведения И.А. Гончарова получили широкую известность у читателей. Особенной популярностью пользовался и пользуется роман “Обломов”. Главные герои ...полностью>>
'Закон'
заключения в 2011-2012 гг. договоров добровольного медицинского страхования работников, членов их семей и ветеранов ГлавУпДК при МИД России и его фил...полностью>>
'Статья'
Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации школьников к учению выступает исследовательская деятельность, основной функцией которой является ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Теория и методика архивоведения» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента к обязательному минимуму соде...полностью>>

VI. факультет управління та економіки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

VI. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

А. Загальний опис факультету

Повна назва:

Факультет куправління та економіки
Хмельницького університету управління та права

Адреса:

пров. Володимирський, 12 м. Хмельницький, 29000

Телефон:

+38(0382) 71-80-81,

Факс:

+38(0382) 71-80-81,

E-mail:

dekan_ue@univer.km.ua

1. Кафедри

На факультеті функціонують кафедри:

Державного управління та місцевого самоврядування (зав. кафедри – д.е.н., проф. О.І. Кулинич);

Менеджменту, економічної теорії та фінансів (зав. кафедри - д.е.н., доцент, професор університету В.П. Синчак);

Математики, статистики та інформаційних технологій (в.о. зав. кафедри – к.е.н., доцент Р. О. Кулинич);

Мовознавства (зав. кафедри – к.ф.н, доцент В.Г. Рогожа)

Фізичного виховання (зав. кафедри – С.В. Лозінський)

Навчальний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого викладачі з науковими ступенями і вченими званнями.

Загальна кількість студентів – 430.

2. Напрямки науково-дослідної роботи:

Макроекономічна стратегія розвитку економіки України.

Дослідження та оцінка виробничого потенціалу підприємств регіону.

Удосконалення методів оперативного управління промисловими підприємствами.

Розробка наукових основ інноваційної моделі економічного росту регіону.

Інноваційний і стратегічний соціальний менеджмент у регіональному управлінні.

Розробка науково-методичних основ та інструментальних засобів прийняття управлінських рішень в органах влади та управління з використанням сучасних інформаційних технологій.

Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу в соціальній сфері.

Державні механізми регулювання ринку послуг в трансформаційній економіці

Державні механізми формування фінансових ресурсів.

Науково-методологічні засади державного управління інноваційними процесами.

Інституціональні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю у контексті міжнародних інтеграційних процесів.

Екологічний менеджмент.

3. Міжнародні зв'язки

Встановлено дружні професійні зв'язки з вищими навчальними закладами:

 1. • Університетом Гарц (Німеччина)

 2. Гірничо-Металургійною Академією (Польща)

 3. Кубанським державним університетом (Росія)

 4. Інститутом держави і права Національної академії наук Білорусії

 5. Академії управління при Президенті Республіки Білорусь

 6. Гомельським Державним університетом імені Франциска Скорини (Білорусія)

 7. Російським інститутом регіонального управління та права (Росія)

 8. Російським новим університетом

 9. Самарським Державним Економічним університетом (Росія)

 10. Белгородським державним університетом (Росія)

4. Характеристика спеціальності

„Менеджмент організацій" - провідна спеціальність з напряму „Менеджмент". Її опанування забезпечує можливість професійної управлінської діяльності з формування організацій і управління ними через постановку цілей і раціональне використання всіх видів ресурсів шляхом впливу на діяльність працівників для досягнення оптимальних результатів. Підготовка з цієї спеціальності формує уміння здійснювати загальні функції (планування, організовування, мотивування, контролювання і координування), приймати і реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення, розробляти стратегію і тактику діяльності підприємницьких структур у різних галузях ринкової економіки. Менеджери несуть відповідальність або за результати діяльності підприємства (підрозділу), або за виокремлений процес.

Фахівець професійного спрямування "Менеджмент організацій" здатен виконувати зазначену професійну роботу на низовому, середньому та вищому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Спеціалізація „Менеджмент державних установ" - формує фахівців, які можуть працювати в органах місцевої влади і в наступних галузях діяльності фахівця: підбір та забезпечення персоналом, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі, професійно-технічна освіта, громадська діяльність, організації у сфері економіки, діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту.

5. Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності: підбір та забезпечення персоналу; дослідження ринку та вивчення суспільної думки; державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; професійно-технічна освіта; громадська діяльність; діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту, державне управління; організаційна; маркетингова; комерційна; виробничо-технологічна; управління; фінансово-господарчою діяльністю; зовнішньоекономічна; науково-дослідна; педагогічна; менеджмент персоналу.

Посади: керівник, спеціаліст з адміністративної роботи, спеціаліст матеріально-технічного забезпечення, спеціаліст маркетингових та комерційних відділів, спеціаліст у наукових та навчальних закладах, головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, економіст зі збуту, начальник відділу збуту та ін.; начальник відділу, комерційний агент, комівояжер, брокер та ін.; начальник відділу, спеціаліст та ін.; науковий співробітник, викладач навчального закладу I-IV рівнів акредитації, асистент, майстер виробничого навчання; президент асоціації, концерну, корпорації, генеральний директор готельного чи туристичного бізнесу, директор готелю, турфірми, менеджер з економіки, завідувач відділу, начальник експлуатації.

Б. СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

1. Кваліфікація (освітня та професійна)

підготовка на юридичному факультеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Спеціаліст» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Магістр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття повної вищої освіти з відповідної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти.

2. Напрями підготовки та спеціальності.

1. Галузь знань – 0306 Менеджмент і адміністрування. Напрям 6.030601 Менеджмент

Спеціальність 7.050201 Менеджмент організацій

Спеціалізації: Менеджмент державних установ; Менеджмент туристичної індустрії.

2. Спеціальність 8.000007 Адміністративний менеджмент.

3. Напрям підготовки - 1501 Державне управління,

Спеціальність – 8.150101 Державна служба.

Спеціалізація – Територіальне управління та місцеве самоврядування.

Г. Програми навчання студентів за спеціальністю „менеджмент організацій"
(„менеджмент державних установ")

Освітньо-кваліфі-каційний рівень

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Денна

4 роки

Спеціаліст

Денна

1 рік

Магістр

Денна

1 рік

Заочна

1 рік 6 місяців

Діаграми структури програм навчання

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Професійне спрямування Менеджмент організацій

1. Освітньо-професіна програма підготовки бакалавра 6.030601

Менеджмент державних установ

1 курс

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

1 семестр

2 семестр

Основи економічної теорії

144

4,0

4

Філософія

144

4,0

3

Основи екології

72

2,0

2

Основи психології та педагогіки

108

3,0

3

Українська мова за професійним спрямуванням

90

2,0

2

Історія України

90

2,5

2

Вища математика

288

8,0

4

4

Інформатика та комп’ютерна техніка

216

6,0

4

2

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька)

216

6,0

4

4

Макроекономіка

144

4,0

4

Розміщення продуктивних

сил та регіоналістика

сил та регіоналістикасил та регіоналістика

108

3,0

3

Релігієзнавство

72

2,0

2

Культурологія

72

2,0

2

Соціологія

90

2,5

2

Безпека життєдіяльності

72

2,0

2

Правознавство

108

3,0

3

2 курс

Назва дисципліни

Обсяг, Годин

Кредити ECTS

3 семестр

4 семестр

Системи технологій

90

2,5

3

Мікроекономіка

144

4,0

4

Математичне програмування

90

2,5

2

Теорія ймовірностей і математична статистика

126

3,5

4

Інформатика та комп’ютерна техніка

90

2,5

2

Іноземна мова професійного спілкування (англійська)

108

3,0

4

Іноземна мова професійного спілкування

(німецька)

108

3,0

4

Статистика

144

4,0

4

Логіка

54

1,5

2

Підприємницьке право

144

4,0

4

Фінанси

144

4,0

4

Бухгалтерський облік

144

4,0

4

Міжнародні економічні відносини

144

4,0

4

Дослідження операцій

108

3,0

3

Комп’ютерні мережі та телекомунікації

72

2,0

2

Економетрія

126

3,5

3

Політологія

144

4,0

3

Основи менеджменту

144

4,0

4

З курс

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

5 семестр

6 семестр

Основи менеджменту

144

4,0

4

Теорія економічного аналізу

108

3,0

3

Аудит

90

2,5

2

Податкова система

72

2,0

3

Маркетинг

144

4,0

4

Гроші та кредит

90

2,5

2

Етика і естетика

72

2,0

2

Етика ділового спілкування

108

3,0

3

Трудове право

72

2,0

2

Економіка підприємства

180

5,0

3

2

Зв’язки з громадськістю

108

3,0

3

Економіка праці

144

4,0

3

Основи банківської справи

108

3,0

3

Операційний менеджмент

108

3,0

4

Управління персоналом

108

3,0

4

Фінанси підприємства

126

3,5

3

Інформаційні системи в менеджменті

108

3,0

3

Адміністративне право

144

4,0

3

4 курс

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

7 семестр

8 семестр

Основи зовнішньоекономічної діяльності

108

3,0

3

Державна регіональна політика

108

3,0

3

Економіка і організація міжгалузевого комплексу

108

3,0

3

Логістика

108

3,0

3

Страхування

108

3,0

3

Методи прийняття управлінських рішень

144

4,0

4

Організація праці менеджера

108

3,0

3

Менеджмент в ЖКГ

126

3,5

4

Прогнозування та планування економіки

144

4,0

3

Фінансове та бюджетне право

90

2,5

3

Управління регіональним розвитком

108

3,0

4

Інноваційні форми регіонального розвитку

90

2,5

3

Маркетингові дослідження

72

2,0

3

Податковий менеджмент

108

3,0

3

Контролінг

108

3,0

4

Екологічний менеджмент

108

3,0

4

Основи підприємництва

72

2,0

3

Основи охорони праці

72

2,0

2

Практика з фаху (навчальна)

216

6,0

6

Діаграми структури програм навчанняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..