Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Давать рекламу значит тратить немалые деньги. Как сделать так, чтобы потраченные средства работали наиболее эффективно? Успешно решить эту задачу по...полностью>>
'Документ'
В 6 классы -7 учащихся, что составляет 6% от общего числа учащихся в параллели; в 7 классы – 10 учащихся, что составляет 9, %; в 8 классы – 8 учащихс...полностью>>
'Документ'
Підсумки роботи ТзОВ „САНКОМ-РІВНЕ” за 2010 рік і 9 місяців 2011р. показали, що підприємство зазнає збитків, оскільки діючі тарифи на послуги з вивез...полностью>>
'Курсовой проект'
Техническое задание: III. Объем и содержание проекта (графических работ 5 листов) (расчетно-пояснительная записка на листах формата А4) Графические р...полностью>>

Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних І гуманітарних наук на 2009–2013 рр (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено
наказом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України
від „
26листопада 2009 р. № 1066 / 609

Основні наукові напрями та найважливіші
проблеми фундаментальних досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр.

1. Фізико-технічні і математичні науки

1.1. Математика

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

1.1.1.1. Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів

1.1.1.2. Дослідження в галузі комплексного аналізу

1.1.1.3. Дослідження в галузі теорії операторів

1.1.1.4. Створення нелінійних та алгебраїчних методів функціонального аналізу

1.1.2. Диференціальні рівняння

1.1.2.1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь

1.1.2.2. Дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків в банаховому просторі та їх застосування до задач гідродинаміки і балістики

1.1.2.3. Теорії граничних задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними: коректна розв’язність, точні і наближені методи їх розв’язання

1.1.2.4. Дослідження топологічних та ергодичних проблем теорії динамічних систем

1.1.3. Математична фізика

1.1.3.1. Застосування групових, диференціально-геометричних та алгебраїчних методів до задач теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики

1.1.3.2. Дослідження в галузі спектральної теорії операторів математичної фізики, теорії солітонів, спектральної теорії випадкових матриць великої розмірності та її застосування в теорії невпорядкованих систем

1.1.4. Геометрія і топологія

1.1.4.1. Дослідження геометричних та топологічних аспектів многовидів і підмноговидів та особливостей тензорних полів на них

1.1.4.2. Дослідження алгебраїчних проблем некомутативної геометрії і топології

1.1.5. Теорія ймовірностей і математична статистика

1.1.5.1. Дослідження стохастичних потоків мірозначних процесів та стохастичних диференціальних рівнянь із сингулярними коефіцієнтами, що відповідають багаточастинковим системам

1.1.5.2. Вирішення характеризаційних задач математичної статистики, ймовірностного розподілу на групах

1.1.6. Алгебра

1.1.6.1. Дослідження з лінійної алгебри над довільними полями, нескінчених та «великих груп» та теорії зображень

1.1.7. Математичні проблеми механіки

1.1.7.1. Розвиток математично обґрунтованих варіаційних підходів для створення на засадах загальних принципів теоретичної механіки скінченовимірних нелінійних математичних моделей, що описують фізико- та біомеханічні процеси в складних динамічних системах типу газо- та нафтових танкерів, літальних апаратів, водо- та газосховищ, а також пружних клітинних мембран тощо

1.1.7.2. Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів

1.1.7.3. Дослідження в галузі динаміки та оптимізації робототехнічних та антропоморфних систем

1.1.8. Обчислювальна математика. Математичне моделювання та прикладна математика

1.1.8.1. Розробка та обґрунтування ескпоненційно збіжних методів для розв’язання абстрактних квазілінійних диференціальних рівнянь, числових методів розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь та багатовимірних спектральних задач

1.1.8.2. Побудова теорії інтерполювання нелінійних операторів в банахових просторах

1.1.8.3. Дослідження логіко-алгебраїчних, автоматних, комбінаторних, еволюційних та чисельних методів розпізнавання, аналізу, синтезу, моделювання, ідентифікації керуючих систем

1.2. Інформатика

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

1.2.1.2. Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики розв’язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем

1.2.1.3 Створення теорії алгоритмів та обчислень, в тому числі паралельних

1.2.1.4. Дослідження математичних моделей, проблем комп’ютерної алгебри, оптимізації, оцінювання, ідентифікації

1.2.1.5. Вивчення комп’ютерних аспектів обчислювальних алгоритмів: розробка теорії похибок, визначення складності, збіжності, стійкості, рекурентних співвідношень

1.2.1.6. Створення теорії обчислювального експерименту

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.1. Розвиток основ системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи

1.2.2.2. Розробка методологічних і теоретичних основ формалізації предметних галузей з позиції системного підходу

1.2.2.3. Вдосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків

1.2.2.4. Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи

1.2.3.1. Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем

1.2.3.2. Розробка теорії образного мислення

1.2.3.3. Розробка теорії інтелектуального управління

1.2.3.4. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями, технологій моделювання образного сприйняття світу, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень

1.2.4. Проблеми оптимального керування

1.2.4.1. Розробка математичних методів керування нелінійними динамічними процесами

1.2.4.2. Оптимізація керованих систем відносно різних критеріїв якості: швидкодії, мінімуму затрат енергії, мінімізації відстані

1.2.4.3. Створення систем керування процесами, що описуються системами диференціально-різницевих, інтегро-диференціальних, інтегральних рівнянь, рівнянь з розподіленими параметрами та дробовими похідними

1.2.4.4. Розробка методів керування динамічними процесами в умовах невизначеності, розв’язання ігрових задач динаміки

1.2.4.5. Розробка імпульсних робастних та ергатичних систем керування, здійснення оцінки параметрів, у тому числі стійкості

1.2.4.6. Розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів керування, пошуку та перехоплення рухомих цілей

1.2.5. Телекомунікаційні та комп’ютерні технології, засоби і системи високої продуктивності: суперкомп’ютери, Grid-системи

1.2.5.1. Створення технологій переходу телекомунікаційних систем на ІР-основу і до мереж NGN

1.2.5.2. Науково-технічне забезпечення процесів конвергенції в телекомунікаціях

1.2.5.3. Поширення ідеології мережних технологій на бездротовий доступ

1.2.5.4. Розвиток стільникових систем широкосмугового радіодоступу

1.2.5.5. Розробка архітектур сучасних суперкомп’ютерних систем, оптимізованих під класи задач, спеціалізованих обчислювальних засобів та інформаційних технологій, що їх підтримують систем оптимального керування розподіленими обчислювальними ресурсами (оперативна пам’ять, файлова пам’ять)

1.2.5.6. Створення засобів обміну даними між суперкомп’ютерами з гігабайтною пропускною здатністю, розробка інфраструктури суперкомп’ютерних обчислень

1.2.5.7. Розробка та створення розподілених обчислювально-комунікаційних мереж − Grid-мереж

1.2.5.8. Розробка фізичних основ, принципів, методів та систем оптичної реєстрації інформації. Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації

1.2.5.9. Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень

1.2.5.10. Розробка методів та створення системи комп’ютерних мереж банків та баз даних і знань, систем масового поширення комп’ютерної інформації

1.2.5.11. Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами

1.2.6. Теорія та технології програмування

1.2.6.1. Розробка та застосування автоматно-алгебраїчних методів в теорії програмування та інсерційне моделювання

1.2.6.2. Розробка програмологічної платформи сучасних інформаційних технологій

1.2.6.3. Розробка методів паралельного програмування для розподілених мережевих середовищ

1.2.6.4. Розробка методів програмування для динамічних середовищ та агентно-орієнтоване програмування

1.2.6.5. Модельно-орієнтоване програмування

1.2.6.6. Розв’язання проблем програмування у семантичних веб-середовищах Інтернет

1.2.6.7. Розв’язання проблеми надійності та якості програмних систем

1.2.6.8. Розробка моделей та методів управління неоднорідними даними та знаннями − бази даних та знань

1.2.6.9. Категорійний підхід до програмування

1.2.7. Теорія та комп’ютерні технології інформаційної безпеки

1.2.7.1. Розробка методів та інформаційних технологій розв’язання задач комп’ютерної криптографії та стеганографії

1.2.7.2. Розробка методів підвищення продуктивності систем асиметричної криптографії

1.2.7.3. Розробка ефективних криптографічних протоколів з використанням можливостей Національного стандарту електронного цифрового підпису на еліптичних кривих − ДСТУ 4145-2002

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.1. Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування

1.2.8.2. Розробка побудови інтелектуальних відеоприладів і систем реального часу

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

1.2.8.4. Розробка комп’ютерних засобів та систем експрес-діагностики стану біологічних об’єктів

1.2.8.5. Розробка методів та засобів для розв’язання прикладних задач у галузі селекції сільськогосподарських культур та комп’ютерного матеріалознавства

1.2.8.6. Розробка базових компонент та комплексів керування складними системами

1.3. Механіка

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження.

1.3.1.2. Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації

1.3.1.3. Механіка руйнування та критерії граничного стану

1.3.1.4. Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити

1.3.1.5. Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій

1.3.1.6. Некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки)

1.3.1.7. Коливання механічних систем та хвильові процеси

1.3.2. Механіка рідини, газу та плазми

1.3.2.1. Закономірності взаємодії тіл з рідиною при надзвукових швидкостях руху та методи управління такими рухами

1.3.2.2. Механіка взаємодії деформівних твердих тіл, рідини та газу

1.3.2.3. Механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем та електромагнітним полем

1.3.2.4. Фільтраційні процеси в грунтах з урахуванням обміну в системі грунт – рослина – атмосфера

1.3.2.5. Механізми генерації звуку при швидкісному обтіканні перешкод потоками рідини і газу

1.3.2.6. Оптимізація високотемпературних газотермодинамічних процесів при спалюванні вуглеводневих палив

1.3.2.7. Закономірності гіперзвукових течій в’язкого газу при наявності фізико-хімічних перетворень у потоці, що набігає, та на поверхні тіл

1.3.2.8. Виявлення закономірностей турбулентних течій стисливої і нестисливої рідини при наявності гідродинамічної кавітації та відриву потоку

1.3.2.9. Закономірності течій та методи досліджень в молекулярній газовій динаміці

1.3.3. Загальна механіка

1.3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем

1.3.3.2. Динаміка руху космічних механічних систем

1.3.4. Механіка грунтів і гірських порід

1.3.4.1. Природа і механізми формування напружено-деформованого стану масиву гірських порід навколо порожнин

1.3.4.2. Прогнозування та запобігання негативних проявів гірського тиску для безпечного видобутку корисних копалин

1.3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем

1.3.5.1. Динаміка ракет-носіїв космічних апаратів

1.3.5.2. Динаміка віброзахисних систем об’єктів ракетно-космічної техніки і наземних транспортних засобів

1.3.5.3. Аеротермогазодинаміка енергетичних установок літальних і космічних апаратів та їх підсистем

1.3.5.4. Механіка магнітолевітуючого та інших нових і нетрадиційних транспортних систем

1.3.5.5. Зв’язані задачі динаміки і аеродинаміки вітроенергетичних систем та швидкісних об’єктів, що рухаються поблизу Землі

1.4. Фізика і астрономія

1.4.1. Фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини

1.4.1.1. Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.1. Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем

1.4.2.2. Електронні явища в провідних і непровідних системах

1.4.2.3. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори

1.4.2.4. Фізика фазових перетворень, фізика міцності та пластичності

1.4.2.5. Кристалічний і аморфний стани

1.4.2.6. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

1.4.2.7. Фізичні основи створення біосумісних матеріалів

1.4.2.8. Властивості матеріалів в екстремальних умовах

1.4.3. Фізика низьких і наднизьких температур

1.4.3.1. Фізика квантових рідин, квантових та кріокристалів

1.4.3.2. Активні та пасивні системи охолодження

1.4.4. Оптика, лазерна фізика

1.4.4.1. Нелінійна та сингулярна оптика, голографія

1.4.4.2. Оптоелектроніка та сонячна енергетика

1.4.4.3. Фізичні основи лазерних технологій, оптичні захисні системи

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.1.Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка

1.4.5.2. Фізика поверхні та багатошарових структур, спінтроніка

1.4.5.3. Фізика макромолекулярних структур

1.4.6. Радіофізика і електроніка

1.4.6.1. Терагерцова радіофізика і електроніка

1.4.6.2. Радіозондування навколишнього середовища, об’єктів природного та штучного походження

1.4.6.3. Фізичні принципи роботи радіотелескопів

   1. Фізика м’якої речовини

1.4.7.1. Статистична теорія

1.4.7.2. Динаміка відкритих сильнонерівноважних систем

1.4.7.3. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів у м’якій речовині

1.4.7.4. Фізика електрохімічних процесів на межі рідина-тверде тіло

1.4.8. Фізика плазмових процесів

1.4.8.1. Фізика турбулентної та запорошеної плазми

1.4.8.2. Автоіонізаційні процеси в атомних системах

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

1.4.9.1. Радіоастрономія ближнього та далекого космосу

1.4.9.2.Фізика Сонця та Сонячної системи

1.4.9.3. Позиційна астрономія, гео- та планетодинаміка

1.4.9.4. Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту

1.4.9.5. Астрономічне та космічне приладобудуванняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних І гуманітарних наук на 2009–2013 рр (2)

  Документ
  1. . Диференціальні рівняння 1.1. .1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно- аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь 1.
 2. Міністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку

  Документ
  Департамент науково-технологічного розвитку надсилає для використання у роботі затверджені постановою Президії Національної академії наук України від 25.
 3. Верховної Ради України проект закон (1)

  Закон
  про виконання у 2009 році плану заходів із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян*
 4. Національна академія наук україни (7)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм,
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації

Другие похожие документы..