Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
30 мая 1220 года родился в Переяславле Залесском будущий великий полководец и святой Александр Ярославович, второй сын Ярослава Всеволодовича, поздне...полностью>>
'Документ'
Сэндвич-панели - многослойные строительные и отделочные конструкции, состоящие из одного, двух и более покровных слоев и утеплителей – завоевали проч...полностью>>
'Документ'
Це Юрків. Гілецький, Ашкіназі в Журавно, Тимків, Макогонський в Новострілищах, Білинський в Ходорові, Політило, Дахній в Жидачеві. Стаціонарна допомо...полностью>>
'Документ'
Відповідно до статті 45 Закону України «Про землеустрій», пункту 21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопо...полностью>>

Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

для студентів навчально-наукового інституту права та психології

спеціальності «Правознавство»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

київ – 2012

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

ННІПП НАВС

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми банківського права» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Пожидаєва М.А.

Рецензенти:

кандидат економічних наук, завідувач кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Безрутченко С.М.

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Тігова Т.М.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» обговорено та схвалено на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ від " " 2011 року, протокол № .

ЗМІСТ

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………...3

1. ВСТУП………………………………………………………………………………..4

2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………………5

2.1. Пояснювальна записка……………………………………………………….....5

2.2. Тематичний план………………………………………………………………..8

2.3. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………………...9

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ…………………………………………………… ……………………12

4. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ…...45

4.1. Вступний контроль знань студентів………………………………………….45

4.2. Поточний контроль ………………...…...…………………………………….45

4.3. Проміжний модульний контроль…………………………………………….47

4.4. Підсумковий контроль знань студентів ……………………………………..47

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ…………………………………50

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО ДИСЦИПЛІНИ……………………………………….53

6.1. Основний……………………………………………………………………….53

6.2. Додатковий…………………………………………………………………….60

1. Вступ

У процесі побудови в Україні незалежної, демократичної, правової держави та розвитку ринкової економіки важливе значення має стабільне та надійне функціонування банківської системи держави. Для забезпечення високого рівня здійснення банками своєї діяльності необхідним є досконале правове її регулювання, вивченню якого присвячена дисципліна «Актуальні проблеми банківського права».

У період зберігання напруги в економіці та вирішення завдань подолання наслідків фінансової кризи актуальним лишатиметься вжиття заходів з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Однією з причин нездатності банківських установ протистояти кризовим явищам можна вважати неефективне банківське регулювання, що потребує відповідного законодавчого удосконалення.

Комерційні банки виступають одними з основних фінансових посередників, діяльність яких пов’язана з отриманням та перерозподілом грошових коштів. На сьогодні важко уявити особу, яка б не користувалася банківськими послугами та відповідно не укладала б договори з банком. У зв’язку з цим знання банківського законодавства є важливим не тільки для юристів, а й для інших фахівців. Так, банківське право регулює суспільні відносини, які зачіпають інтереси кожного з нас, що безперечно підкреслює його актуальність.

Потрібно враховувати, що норми банківського права відображаються не тільки у законах, але і в нормативно-правових актах Національного банку України, яких на сьогодні – велика безліч. Також вони часто змінюються і мають великий обсяг інформації. Все це у цілому ускладнює їх сприйняття. Тому даний курс “Актуальні проблеми банківського права” покращить процес вивчення системи правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, а також надання банківських послуг.

Актуальні проблеми банківського права як навчальна дисципліна – це систематизовані відповідно до типової програми знання щодо сукупності норм права, які регулюють організацію та діяльність банків України, їх взаємовідносини з клієнтами (юридичними і фізичними особами), які обслуговуються банками, а також порядок здійснення банківських операцій. Вивчення студентами основ банківського права дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України.

Курс “Актуальні проблеми банківського права” сприятиме всебічному повному та глибокому розумінню матеріалу з питань правового регулювання відносин, які виникають у сфері банківської діяльності.

У результаті вивчення цієї дисципліни студент оволодіє комплексними знаннями з банківського права, які можна використовувати як набуття досвіду в сфері банківської справи, що має важливе значення для майбутніх правників, як науковців, так і практиків.

2. Робоча НАВЧАЛЬНА програма

2.1. Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми банківського права» викладається з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Банківське право», а також окремі питання банківської діяльності в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань банківського права для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень у сфері електронних платіжних систем.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Актуальні проблеми банківського права» у навчальних планах підготовки студентів-правознавців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» становить 108 академічних годин відповідно до затверджених керівництвом академії навчальних, робочих програм та тематичних планів.

В процесі побудови незалежної демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливе значення має вдосконалення функціонування банківської системи держави та ефективне правове регулювання банківської діяльності.

Метою курсу «Актуальні проблеми банківського права» є досягнення всебічного повного та глибокого розуміння студентами природи і сутності норм банківського права, що регулюють порядок організації та діяльності банків, а також порядок здійснення ними банківських операцій, надання банківських послуг, укладення договорів. Дисципліна «Актуальні проблеми банківського права» передбачає можливість ознайомлення зі зразками договорів, за допомогою яких здійснюються розрахункові, валютні та кредитні операції в Україні, а також операції з цінними паперами.

Завданням навчальної дисципліни «Актуальні проблеми банківського права» є вивчення студентами поняття, системи і ролі банківського права в сучасних умовах, визначення структури і функцій банківської системи України, висвітлення особливостей банківської діяльності як галузі господарювання, з’ясування підстав виникнення грошового зобов’язання у банківських правовідносинах, правової природи окремих договорів у банківській сфері, здійснення порівняльного аналізу норм Цивільного кодексу України, які регулюють банківські правовідносини, з нормами Господарського кодексу України, фінансового українського законодавства та зарубіжного законодавства.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Актуальні проблеми банківського права» магістри за напрямом підготовки «Право» мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог правового регулювання банківської діяльності та володіти такими основними професійними компетенціями з банківського права:

у професійній діяльності:

- вміння тлумачити положення норм банківського права;

- знання у сфері надання банківських послуг;

- вільна орієнтація в системі банківського законодавства України, у тому числі у міжнародно-правових актах у цій сфері;

- розв’язання теоретичних і практичних завдань з банківської діяльності;

- використання знань з банківського права як підґрунтя для набуття досвіду в сфері банківської справи;

у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу обов’язкових економічних нормативів для банків, банківських ризиків ;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з правового визначення банківських послуг;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • здатність та готовність до врахування положень нормативно-правових актів Національного банку України при виконанні управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності банківської установи з обов’язковим урахуванням вимог банківського законодавства;

 • управління діями щодо запобігання виникненню правопорушень у банківській сфері;

 • впровадження ефективного банківського регулювання та банківського нагляду;

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань банківської справи;

 • готовність застосовувати зразки банківських договорів у практичній діяльності фінансово-кредитних установ.

у педагогічній діяльності:

 • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань правового регулювання банківської діяльності.

Дисципліна "Актуальні проблеми банківського права" включає такі види занять як лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, самостійна робота та модульний контроль.

Вивчення даного курсу рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою рефератів, доповідей. В результаті студент отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення дисципліни «Актуальні проблеми банківського права», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних досягнень науки, теоретичних положень і новітнього банківського законодавства України. Особливу увагу при цьому слід приділити тим темам, при вивченні яких не передбачена лекція.

Лекційні заняття з актуальних проблем банківського права являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства, вони проводяться переважно з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації студентів.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з актуальних проблем банківського права, які публікуються в періодичних виданнях, з’являються на відповідних сайтах інтернету, та слідкувати за змінами у банківському законодавстві України. При підготовці до семінарських та практичних занять студенти можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають цей курс, під час їх чергування на кафедрі згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці академії та інших бібліотеках м. Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі словника.

Сформульовані в навчально-методичному комплексі контрольні питання до кожного семінарського заняття доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал з банківського права у ході розв’язання практичних завдань, ситуацій, дискусій, вирішення фінансово-правових проблем. Тематика, коло питань, що висвітлюються на практичних заняттях приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з євроінтеграційними процесами та змінами в законодавстві у галузі банківського права тощо.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних інститутів банківського права. Студент має виходити з того, що контроль за виконанням завдань для самостійної роботи викладачем буде здійснюватися регулярно (під час опитування на заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

Студент матиме право, керуючись списком рекомендованих тем рефератів, що містить навчально-методичний комплекс, обрати одну з них та, після узгодження її з викладачем, підготувати тільки один реферат протягом всього періоду вивчення дисципліни. За написання та презентацію реферату студент може отримати до 10 балів (5 за текст, 5 за вміння тезово, чітко та в повному обсязі викласти зміст реферату за 3-4 хвилини).

Індивідуальна робота проводиться зі студентами з метою виявлення рівня їх підготовки, проблемних питань у навчанні та засвоєнні матеріалу, а також з метою виправлення незадовільних оцінок, отриманих під час семінарських і практичних занять.

Модульно рейтинговий контроль. Кожний студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення кожного модуля зобов’язаний здати модульний контроль (в письмовій формі) і отримати певні бали. Підсумковий рейтинговий бал за дисципліну визначається в кінці курсу і служить основою для визначення підсумкової оцінки за дисципліну.

Студентам виділяється також час для консультацій з викладачами кафедри.

Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 10

Лекції: 10 год.

Семінарські заняття: 18 год.

Практичні заняття: 8 год.

Самостійна робота: 68 год.

Індивідуальна робота: 4 год.

Поточний контроль: дві модульні контрольні роботи

Вид підсумкового контролю: залік

2.2. Тематичний план

Назва тем

Всього годин

З викл

З них на:

лекції

сем

практ

інд

сам

Змістовний модуль І. Сучасний стан та актуальні проблеми

банківського законодавства

Тема 1. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського законодавства

16

4

2

2

-

12

Тема 2. Актуальні питання банківського регулювання та банківського нагляду

18

6

2

4

-

12

Тема 3. Діяльність банків щодо запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом в умовах реформування банківського законодавства

20

8

2

4

2

2

10

Змістовний модуль ІІ. Актуальні питання регулювання базових

банківських операцій

Тема 4. Правовий режим міжбанківських розрахунків. Види платіжних систем.

18

6

2

2

2

12

Тема 5. Тенденції розвитку правового регулювання відносин у сфері банківського кредитування

18

6

2

2

2

12

Тема 6. Правовий режим валютних операцій та операцій з цінними паперами

18

6

-

4

2

2

10

Всього годин

108

36

10

18

8

4

68Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукова бібліотека

  Документ
  Навчальний посібник підготовлено відповідно анотації дисципліни "Математичне програмування" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка і підприємництво".
 2. Розділ загальна характеристика спеціальності 6

  Документ
  Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 5. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.

Другие похожие документы..