Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Курс рассчитан на студентов-социологов, прослушавших курсы современных социологических теорий, экономической социологии и сравнительный анализ хозяйст...полностью>>
'Исследование'
Исследование проводилось методом интервьюирования. Отбор респондентов производился согласно территориальному делению во всех микрорайонах города. Выб...полностью>>
'Анализ'
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы, как и прежде, является создание условий для формирования у учащихся качеств гармон...полностью>>
'Урок'
Вопрос о связной письменной речи учащихся в школьном курсе марийского языка в школе имеет очень большое значение. Усвоение многих вопросов грамматики...полностью>>

Інформаційні системи та технології

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформаційні системи та технології

Інформаційна система (англ. information system) — сукупнiсть органiзацiйних i технiчних засобiв для збереження та обробки iнформацiї з метою забезпечення iнформацiйних потреб користувачiв. Таке означення може бути задовiльним тiльки за найбiльш узагальненої й неформальної точки зору i пiдлягає подальшому уточненню. Інформацiйнi системи дiють у нашiй країнi пiд назвою «автоматизованi системи» (АС).

Інформацiйнi системи здавна знаходять (у тому чи iншому виглядi) досить широке застосування в життєдiяльностi людини. Це пов’язано з тим, що для iснування цивiлiзацiї необхiдний обмiн iнформацiєю — передача знань як мiж окремими членами й колективами суспiльства, так i мiж рiзними поколiннями.

Найдавнiшими й найпоширенiшими ІС слiд вважати бiблiотеки. І, дiйсно, здавна в бiблiотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберiгають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги рiзного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спецiальнi журнали та довiдники, що iнформують про новi надходження, ведеться облiк видачi.

Найстарiшi (у моральному й фiзичному розумiннi) ІС повнiстю базувалися на ручнiй працi. Пiзнiше їм на змiну прийшли рiзнi механiчнi пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копiювання, асоцiативного пошуку тощо). Наступним кроком стало впровадження автоматизованих iнформацiйних систем (АІС), тобто систем, де для забезпечення iнформацiйних потреб користувачiв використовується ЕОМ зi своїми носiями iнформацiї. У наш час — епоху iнформацiйного вибуху — розробляється i впроваджується велика кiлькiсть рiзноманiтних АІС iз дуже широким спектром використання.

Класифікація

Залежно від ступеня (рівня) автоматизації виділяють ручні, автоматизовані й автоматичні інформаційні системы.

Ручні 1С — характеризуются тим, що всі операції, пов’язані з обробкою інформації, виконуються людиною.

Автоматизовані 1С — частина функції (підсистем) керування або опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина — людиною.

Автоматичні 1С — усі функції керування й опрацювання даних здійснюються технічними засобами без участі людини (наприклад, автоматичне керування технологічними процесами).

За сферою застосування можна виділити такі класи інформаційних систем:

 • наукові дослідження;

 • автоматизоване проектування;

 • організаційне керування;

 • керування технологічними процесами.

Наукові 1С призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом.

1С автоматизованого проектування призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розроблювачів нової техніки (технологій). Такі 1С допомагають здійснювати:

 • розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва;

 • різноманітні інженерні розрахунки (визначення технічних параметрів виробів, видаткових норм — трудових, матеріальних і т.д.);

 • створення графічної документації (креслень, схем, планувань);

 • моделювання проектованих об’єктів;

 • створення керувальних програм для верстатів із числовим програмним керуванням.

1С організаційного керування призначені для автоматизації функції адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу відносяться 1С керування як промисловими (підприємства), так і непромисловими об’єктами (банки, біржа, страхові компанії, готелі і т. д.) та окремими офісами (офісні системи).

1С керування технологічними процесами призначені для автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика тощо).

Процес одержання й зберігання в компактному вигляді структур даних називається в інформатиці інформаційною технологією.

Нова інформаційна технологія — інформаційна технологія на базі нових, комп’ютерних засобів одержання, зберігання, актуалізації інформації (знань).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс: Інформаційні системи та технології в економіці Курс

  Документ
  Економічна ефективність автоматизації управління: необхідність економічного обґрунтування ефективності автоматизації; критерій ефективності. Основні показники визначення ефективності АСУ.
 2. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

  Конспект
  Інформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук, М.А. Деркач - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.
 3. З дисципліни «Міжнародні інформаційні системи та технології»

  Документ
  Інформатика та комп’ютерна техніка: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Д.О. Рзаєв, О.Д. Шарапов, В.М. Ігнатенко, Л.М.
 4. Інформаційні ресурси для прийняття управлінських рішень безугла Ю.Є

  Документ
  Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова.
 5. Інформаційні ресурси І технології в освіті та наукових дослідженнях бакова І. В., к е. н., доцент Пронін О.І., к е. н., доцент

  Документ
  Актуальною проблемою сьогодення стає ефективне використання сучасних інноваційних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітянському процесі, впровадження яких в освітянській сфері базується на припущенні, що навчання –

Другие похожие документы..