Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Разрешаю размещение своей работы в сборнике методических разработок, издаваемом по инициативе МБУ ГЦОКО и на портале «Образование Костромской области...полностью>>
'Документ'
Таинство Причастия установлено Самим Господом на тайной вечери — последней трапезе с учениками в пасхальную ночь перед Его взятием под стражу и распя...полностью>>
'Урок'
Цели: расширить знания детей о поэте, его жизни и творче­стве; пополнять словарный запас учащихся; учить видеть пре­красное в окружении; развивать па...полностью>>

Рекомендована тематика магістерських диплом

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту та адміністрування

пр. №11 від «30» серпня 2011 року

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

для студентів напряму підготовки «Менеджмент», що навчаються за магістерською програмою «Менеджмент туристичної індустрії»

1. Проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні

1. Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні.

 1. Проблеми стандартизації та сертифікації туристичних послуг в Україні.

 2. Розвиток інфраструктури туристичного ринку України.

4. Розвиток франчайзингових відносин в індустрії гостинності України.

5. Розвиток малого бізнесу в готельному господарстві (туризмі).

6. Механізм державною регулювання розвитку підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи їх удосконалення.

7. Управління підприємствами готельного господарства (туризму) у турзистичних дестинаціях України та шляхи їх удосконалення.

8. Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

2. Розвиток підприємництва та планування бізнесу в туристичній індустрії

9. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві та шляхи її вдосконалення.

10. Обґрунтування створення та розробка стратегії розвитку підприємства.

11. Обґрунтування стратегії та розробка бізнес-плану розвитку послуг підприємства.

 1. Управління підприємством малого бізнесу та шляхи його удосконалення.

 2. Розробка бізнес-плану будівництва (створення) нового підприємства.

14. Розробка бізнес-плану впровадження ефективних напрямів діяльності підприємства.

15. Розробка бізнес-плану підвищення якості послуг підприємства.

16. Розробка бізнес-плану розвитку продуктової політики підприємства.

17. Обґрунтування бізнес-плану реконструкції готельного комплексу .

18. Управління інноваціями та розробка бізнес-плану інноваційного проекту на підприємстві.

3. Стратегічне управління в підприємствах туристичної індустрії

 1. Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління підприємством.

 2. Підвищення конкурентоспроможності та оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством.

 3. Розробка стратегії диверсифікації діяльності підприємства.

 4. Розробка стратегії і тактики управління підприємством.

 5. Розробка стратегії розвитку підприємства.

24. Розробка стратегії управління підприємством.

 1. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 2. Процес стратегічного планування на підприємстві та напрямки його удосконалення.

 3. Стратегія і тактика управління підприємством та підвищення ефективності використання його виробничого потенціалу.

28. Стратегія управління підприємством та шляхи її удосконалення.

4. Організаційний менеджмент в підприємствах туристичної індустрії

 1. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві.

 2. Розробка бізнес-плану реструктуризації підприємства.

 3. Розробка програми реструктуризації підприємства.

 4. Самоменеджмент та удосконалення організації праці менеджера підприємства.

33. Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконалення.

34. Організаційна структура управління підприємством га шляхи її удосконалення.

35. Система менеджменту підприємства та шляхи її удосконалення.

36. Управління внутрішнім середовищем підприємства та шляхи його вдосконалення.

5. Процес і механізм управління в підприємствах туристичної індустрії

37. Впровадження сучасних моделей і методів прийняття управлінських рішень в підприємстві.

38. Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємстві.

39. Застосування концепції антикризового менеджменту в господарській діяльності підприємства.

40. Економічний механізм управління підприємством та шляхи його вдосконалення.

41. Методи управління в підприємстві та напрямки їх удосконалення.

42. Мотиваційний механізм управління підприємством та шляхи його удосконалення.

43. Організаційний механізм управління підприємством та шляхи його удосконалення.

44. Процес управління в підприємстві та шляхи його удосконалення.

 1. Технології управління в підприємстві та шляхи їх удосконалення.

 2. Формування комплексного механізму управління підприємством.

6. Інформаційні системи менеджменту підприємств туристичної індустрії

|47. Формування інформаційної системи підприємства на основі створення АРМ та шляхи її вдосконалення.

 1. Впровадження Internet - технологій в господарську діяльність підприємства.

 2. Підвищення ефективності автоматизації управління в підприємстві.

 3. Інформаційне та інформаційно-технічне забезпечення процесів управління підприємством та шляхи їх удосконалення.

 4. Інформаційні системи управління підприємства та шляхи їх удосконалення.

 5. Організація праці менеджера підприємства на основі сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення.

 6. Управління комунікаційною діяльністю підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення.

 7. Формування автоматизованої інформаційної системи управління підприємством.

7. Операційний менеджмент підприємств туристичної індустрії

 1. Впровадження стандартів ISO на підприємстві.

 2. Впровадження концепції ТQМ в підприємстві.

57. Вдосконалення (розробка) виробничої стратегії підприємства.

 1. Розробка системи управління якістю послуг підприємства готельного господарства.

 2. Стратегія підвищення культури та якості обслуговування споживачів в підприємстві.

 3. Стратегія підвищення якості послуг у підприємстві.

 4. Організація праці персоналу та підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення організації праці персоналу та шляхи її удосконалення.

 5. Процес управління якістю обслуговування на підприємстві та шляхи його удосконалення.

 6. Система операційного менеджменту в підприємстві та шляхи їх удосконалення.

 7. Управління експлуатаційною діяльністю підприємства та шляхи її удосконалення.

65. Підвищення ефективності управління шляхом удосконалення функціонування виробничої інфраструктури в підприємстві готельного господарства.

66. Управління якістю послуг в підприємстві та шляхи її удосконалення.

67. Управління організацією дозвілля туристів в підприємстві.

 1. Формування системи менеджменту якості на підприємстві.

 2. Формування та вдосконалення системи операційного менеджменту на підприємстві.

8. Управління логістичними системами підприємства туристичної індустрії

70. Впровадження концепції логістики в систему управління підприємством.

71. Шляхи вдосконалення організації взаємовідносин з діловим оточенням підприємства на основі логістики.

 1. Формування системи логістичного управління в підприємстві та шляхи її удосконалення.

 2. Управління матеріально-технічним постачанням підприємства та шляхи його удосконалення.

74. Формування системи збутової логістики в підприємстві.

75. Формування системи інформаційної логістики в туристичному підприємстві.

9. Управління маркетингом в підприємствах туристичної індустрії

 1. Бенчмаркінг та вдосконалення організації маркетингових досліджень в підприємстві.

 2. Впровадження інструментів РR в діяльність підприємства.

 3. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі сучасної маркетингової стратегії.

 4. Розробка (удосконалення) маркетингової товарної політики підприємства.

 5. Розробка (удосконалення) комплексу маркетингу підприємства.

 6. Розробка маркетингової стратегії підприємства.

 1. Розробка політики просування туристичного (готельного) продукту вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.

 1. Розробка стратегії маркетингових комунікацій підприємства.

 1. Стратегія підвищення конкурентоспроможності послуг підприємства на ринку за допомогою маркетингової діяльності в глобальній комп'ютерній мережі Internet.

 1. Маркетингова збутова політика підприємства та шляхи її удосконалення.

 2. Маркетингова цінова політика підприємства та шляхи її удосконалення.

 3. Система маркетингових комунікацій підприємства та шляхи її удосконалення.

 4. Стратегія збуту туристичного (готельного) продукту підприємства та шляхи її удосконалення.

 5. Управління комерційною діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення.

 6. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення.

 7. Управління рекламною діяльністю в підприємстві та шляхи його удосконалення.

 1. Управління системою маркетингових комунікацій в підприємстві та шляхи його удосконалення.

 1. Формування системи управління маркетингом на підприємстві.

 2. Цінова стратегія та управління цінами на послуги підприємства.

10. Управління персоналом підприємства туристичної індустрії

95. Впровадження сучасних технологій управління персоналом на підприємстві.

96. Підвищення ефективності використання людських ресурсів за рахунок психологічних аспектів управління персоналом у підприємстві.

 1. Сучасні підходи до організації первинного трудового колективу в підприємстві туристичної індустрії.

 2. Підвищення ефективності використання людських ресурсів за рахунок удосконалення мотивації праці в підприємстві.

 1. Організація кадрової роботи в підприємстві та шляхи її удосконалення.

 1. Організаційна поведінка персоналу організації та шляхи її удосконалення.

 2. Системи компенсації праці персоналу підприємства та шляхи їх удосконалення.

 3. Форми і методи управління персоналом підприємства та шляхи їх удосконалення.

 4. Управління персоналом та вдосконалення організації праці в підприємстві.

 5. Підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення управління персоналом в підприємстві.

 6. Формування системи управління персоналом в підприємстві.

 7. Формування сучасної (активної) кадрової політики на підприємстві.

107. Підвищення ефективності управління персоналом в підприємстві.
108. Формування згуртованого трудового колективу в підприємстві.

11. Економіка підприємства туристичної індустрії

 1. Впровадження системи управлінського обліку (контролінгу) в підприємстві.

 2. Підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.

 3. Підвищення ефективності праці за рахунок удосконалення матеріального стимулювання працівників підприємства.

 4. Підвищення ефективності управління поточними витратами підприємства.

 5. Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства.

 1. Підвищення ефективності і господарської діяльності підприємства.

 2. Економічний механізм господарювання підприємства та шляхи його удосконалення.

 3. Управління господарського діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення.

 4. Управління майном підприємства та шляхи його удосконалення.

118. Управління поточними витратами підприємства та шляхи його удосконалення.

 1. Управління прибутком та рентабельністю підприємства та шляхи його удосконалення.

 2. Управління трудовими ресурсами підприємства та шляхи його удосконалення.

 3. Управління ризиком та запобігання банкрутства підприємства.

 4. Управління собівартістю послуг в підприємстві та шляхи його удосконалення.

 5. Управління доходами підприємства та шляхи його удосконалення.

 1. Управління ефективністю господарської діяльності підприємства та шляхи його удосконалення.

 1. Управління цінами в підприємстві та шляхи його удосконалення.

12. Управління фінансами та інвестиційною діяльністю підприємства туристичної індустрії

 1. Управління обіговими активами підприємства та шляхи його удосконалення.

 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства та шляхи його вдосконалення.

 3. Фінансова політика підприємства та шляхи її вдосконалення.

 4. Розробка бізнес плану інвестиційного проекту.

 5. Розробка стратегії управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

 6. Розробка стратегії фінансування діяльності підприємства.

 7. Механізм управління фінансовим етапом підприємства та шляхи його удосконалення.

 8. Управління інвестиційною діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення.

 1. Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення.

 1. Управління економічним ризиком господарської діяльності підприємства.

 2. Формування політики управління активами підприємства.

Укладач О.І. Бабчинська

Зав. кафедри

менеджменту та адміністрування Л.О. ЧорнаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи

  Документ
  Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи за спеціальністю 8.05010101- інформаційні управляючі системи і технології.
 2. А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо підготовки курсових, кваліфікаційних диплом

  Диплом
  Одна з умов продуктивності формування та розвитку творчих здібностей учня – цілеспрямоване керівництво цим процесом вчителем, який сам є творчою особистістю.
 3. Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 000015 „Управління фінансово

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8. 15 «Управління фінансово-економічною безпекою».-Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008.
 4. Гриф надано Міністерством освіти І науки України лист №14\18. 2-2018 від 11

  Документ
  У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Методичний посібник розрахований на сту­дентів, магістрантів, молодих викладачів вищих навчальних закладів.
 5. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..