Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
С.Н. Щербич. Организация и технология документационного обеспечения управления: Учебно-методический комплекс «Организация и технология документационн...полностью>>
'Конкурс'
среди организаций торговли, расположенных в муниципальных районах – гастроном, индивидуальный предприниматель Шнайдмиллер Валентина Васильевна, Киров...полностью>>
'Информационный бюллетень'
Информационный бюллетень Курганской областной Думы №259 подготовлен для участников «Дня депутата Курганской областной Думы» в Далматовском районе, 20...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «11» марта 2010г. в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 208.085.02 при ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский униве...полностью>>

Типові правила поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду м. Севастополя

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Типові правила поведінки працівника

апарату Окружного адміністративного

суду м. Севастополя

1. Загальні положення

1.1. Правила поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду м. Севастополя (далі – Правила) є збіркою етичних норм поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду (далі – Суду).

Працівник апарату Суду має усвідомлювати свою відповідальність перед державою, суспільством, громадянами й прагнути виправдати суспільну довіру, сприяти зміцненню авторитету судової влади, формуванню в суспільній свідомості поважного відношення до суду, судових рішень, сприяти затвердженню в суспільстві впевненості в справедливості, неупередженості й незалежності суду.

1.2. Правила впроваджуються з метою підвищення рівня довіри фізичних та юридичних осіб, які звертаються до Суду за захистом прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій, підвищення персональної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків працівниками апарату Суду, сприяння відкритості у роботі Суду, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

1.3. Правила розроблені у відповідності з вимогами Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи щодо поведінки і доброчесності державного службовця, ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України й нормативно-правових актів, що визначають статус державного службовця й певні правила поведінки державного службовця, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 № 58.

1.4. Правила уточнюють і конкретизують етичні норми поведінки працівників апарату Суду, виходячи із передбачених законом вимог до службової поведінки державних службовців, та є обов'язковими для виконання всіма працівниками апарату Суду з моменту укладання трудового договору і поширюються на всіх працівників апарату Суду, крім технічного персоналу.

1.5. Поведінка технічного персоналу повинна відповідати загальним вимогам етики та моралі і також сприяти формуванню позитивної думки у суспільстві про Суд.

1.6. Кожен працівник апарату Суду має бути ознайомлений з цими
Правилами. Дотримання положень Правил передбачається умовами проходження державної служби і посадовою інструкцією працівника апарату Суду.

2. Принципи поведінки працівника апарату Суду

2.1. Діяльність працівника апарату Суду базується на принципах:

 • верховенства права;

 • відповідальності вимогам та очікуванням громадян;

 • результативності та ефективності;

 • відкритості та прозорості;

 • етики поведінки;

 • компетентності;

 • інноваційності та відкритості до змін;

 • сталості розвитку та спрямованості на тривалі результати;

 • раціональності в управлінні фінансами;

 • культурній багатогранності та соціальній взаємодії;

 • відповідальності.

3. Загальні обов'язки працівника апарату суду

3.1. У своїй службовій та позаслужбовій діяльності працівник апарату
Суду зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, цих Правил, а також загально прийнятих норм етики та моралі.

3.2. Працівник апарату Суду не повинен допускати того, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини впливали на його службову діяльність.

3.3. Працівник апарату Суду не повинен використовувати своє службове становище в інтересах інших приватних осіб для отримання особистої вигоди.

3.4. Працівник апарату Суду повинен виконувати посадові обов'язки
чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, на високому професійному рівні, своєчасно й ефективно вирішувати завдання, пов'язані з виконанням посадових обов’язків, проявляючи самостійність, високу організованість, вимогливість і принциповість.

3.5. Працівник апарату Суду повинен бути відданим своїй справі, відповідальним у ставленні до роботи, дисциплінованим, старанним, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку суду і використовувати робочий час для продуктивної праці.

Під час виконання службових обов'язків – мати активну суспільну позицію, вносити пропозиції щодо вдосконалення професійної службової діяльності.

3.6. Працівник апарату Суду зобов'язаний утримуватися від дій, що
перешкоджають іншим працівникам Суду виконувати їхні службові обов'язки, або брати на себе виконання обов'язків, не передбачених йому за посадою.

3.7. Працівник апарату Суду не має права припиняти виконання посадових обов'язків у період врегулювання службових суперечок, повинен вирішувати їх відповідно до закону.

3.8. Працівник апарату Суду повинен виконувати доручення відповідних керівників, дані в межах їх повноважень, дотримуватися встановленого законом порядку дій у разі отримання неправомірного доручення, відповідально і коректно підходити до вирішення питання про правомірність рішень керівника.

3.9. Працівники апарату Суду, які здійснюють керівництво структурними підрозділами Суду або контролюють їхню роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень.

4. Пріоритети у службовій діяльності

  1. Працівник апарату Суду під час виконання службових обов'язків
   повинен виходити з того, що захист прав і свобод людини та громадянина
   визначає сенс і зміст діяльності Суду.

  1. Працівник апарату Суду, здійснюючи службову діяльність, повинен повною мірою реалізовувати свої права і виконувати покладені на нього обов'язки, зберігати вірність принципам правосуддя і державної служби.

  1. Працівник апарату Суду повинен пам'ятати, що в процесі його праці об'єктом дії є людина (її інтелект, свідомість, свобода, здоров'я, поведінки тощо), суспільство, соціальні інститути і процеси.

  1. Працівник апарату Суду в будь-якій ситуації повинен зберігати особисту гідність, не здійснювати вчинків, що ганьблять його честь,гідність уникати всього того, що могло б негативно вплинути на авторитет судової влади, заподіяти шкоди репутації Суду, поставити під сумнів об’єктивність ухвалених ним рішень.

5. Вимоги до працівника апарату Суду при виконанні службових обов'язків

5.1. Працівник апарату Суду не повинен впливати або намагатися впливати на процес здійснення правосуддя суддями, а також вчиняти дії, що можуть бути сприятливими для будь-яких осіб, які беруть участь у судовому процесі, або їх представників, у тому числі й адвокатів, або створювати враження того, що це можливо.

  1. Під час виконання службових обов'язків працівник апарату Суду не може проявляти упередженість і дискримінацію у будь-якій формі (словесно або діями) у ставленні до будь-кого на підставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної належності, соціального походження, майнового стану, посадового становища, мови спілкування та інших обставин, надавати перевагу будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям і громадянам.

5.3. Громадська думка, можлива критика діяльності Суду або особисто працівника апарату Суду не повинні впливати на правомірність і обґрунтованість його дій при виконанні ним своїх обов'язків.

5.4. Працівник апарату Суду має пам'ятати, що кожна людина, яка звертається до Суду, розраховує на шанобливе ставлення та допомогу.

5.5. Працівник апарату Суду повинен дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судового процесу, суддями, іншими працівниками апарату Суду. Він має бути привітним, підтримувати рівний, спокійний тон голосу, уникати надмірної жестикуляції.

5.6. Працівник апарату Суду не повинен відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників судового процесу, інших працівників апарату Суду зустрічними звинуваченнями, образами, критикою або іншими проявами агресії, що принижують честь і гідність людини.

5.7. Спілкуючись із суддею, працівник апарату Суду повинен проявляти пошану і звертатися до судді в ході судового процесу „Ваша честь", у розмові з третіми особами відносно судді - „Суддя (далі називати прізвище, ім'я, по-батькові судді)", в інших випадках допускається звернення до судді по імені та по-батькові.

У розмові з громадянами, учасниками судового розгляду або працівниками Суду слід використовувати ім'я та по батькові, у допустимих випадках - власне ім'я.

5.8. Працівник апарату Суду не повинен відзиватися про інших працівників апарату або відвідувачів у принизливій формі. Розповсюдження зловмисних чуток і вживання лайливих слів є неприпустимими.

Працівник апарату Суду у колективі повинен бути коректним, витриманим, ввічливим, доброзичливим, поважати гідність іншої людини, мати почуття міри. В спілкуванні з колегами неприпустимі прояви відвертої неприязні, надмірної симпатії, фамільярності чи панібратства.

5.9. Зовнішній вигляд працівника апарату Суду має бути охайним
та відповідати діловому стилю.

5.10. Одяг посадових осіб апарату Суду повинен бути класично стриманим.

5.11. В жіночому одязі: мінімальна довжина спідниці повинна бути не вище семи сантиметрів від коліна, жакета або блузи - десять сантиметрів нижче лінії талії, тканини не повинні бути насичено-яскравих кольорів або прозорими, максимальна висота підборів жіночого взуття не повинна перевищувати шести сантиметрів. Біжутерія та прикраси не повинні бути великого розміру та в надмірній кількості.

  1. Для чоловіків обов'язковим є носіння костюму, як правило, чорного, допускається носіння сірого, синього, коричневого кольорів та їх відтінків, сорочки з довгим рукавом та краватки, яка має бути з традиційним візерунком або однотонною, колір взуття - чорний, коричневий або їх відтінки тощо. В літню пору року – костюм світлих кольорів та сорочки з коротким рукавом і без краваток.

5.13.Зовнішній вигляд посадових осіб апарату Суду повинен створювати схвальне враження про Суд у суспільстві та свідчити про високу моральність посадових осіб, що працюють в його апараті.

5.14. Працівник апарату Суду зобов'язаний дотримуватися правил діловою спілкування під час телефонної розмови.

Працівник апарату Суду зобов'язаний починати телефонну розмову зі слів вітання і повідомлення свого прізвища, імені, по-батькові, посади та найменування установи, у якій він працює.

Інформація, що надається працівником апарату Суду в телефонному режимі, повинна бути максимально короткою і стислою. Неприпустимо тривалий час займати телефонну лінію, переглядаючи папки, консультуючись з колегами, або в пошуку інформації в комп'ютері. У разі потреби працівникові апарату Суду слід зробити повторний дзвінок після підготовки необхідної інформації.

5.15. Кожен працівник апарату Суду відповідає за організацію і стан свого робочого місця і повинен дотримуватися встановленого порядку роботи службовими документами.

5.16. Працівник апарату Суду зобов’язаний берегти державне майно, зокрема надане йому для виконання посадових обов'язків, дбайливо ставитися до засобів оргтехніки, економно використовувати витратні матеріали, утримуватись від ведення міжміських і місцевих телефонних переговорів, не викликаних службовою необхідністю, дотримуватися встановленого порядку зберігання і використання матеріальних цінностей, інших матеріальних ресурсів.

5.17. Працівникові апарату Суду забороняється виносити з приміщення Суду майно, документи, предмети або матеріали, що належать Суду, без дозволу посадової особи, якій таке право надано.

5.18. Перед відбуттям у відпустку або у відрядження працівник апарату
Суду зобов'язаний залишити в належному стані робоче місце, засоби оргтехніки та інші матеріальні цінності, що знаходяться в його розпорядженні, передати невиконані документи керівникові для ухвалення рішення про доручення їх іншому виконавцю у разі звільнення, крім того, повернути до кадрової служби службове посвідчення.

5.19. Працівникові апарату Суду забороняється розголошувати довірену йому інформацію, віднесену до державної таємниці, іншу передбачену законом таємницю, встановлену Законами України “Про державну таємницю ”,“Про інформацію ”, у тому числі й після його звільнення з державної служби,а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій.

Конфіденційна інформація визначається керівником відповідного Суду згідно з вимогами Закону України "Про інформацію".

У необхідних випадках працівник апарату Суду повинен звернутися до свого безпосереднього керівництва за роз'ясненням щодо того, яка інформація є конфіденційною або які матеріали слід позначити як конфіденційні.

Конфіденційна інформація, доступна працівникові апарату Суду у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, повинна надаватися лише уповноваженим на те особам.

Працівникові апарату Суду забороняється ініціювати або передавати інформацію від учасників процесу суддям, народним засідателям, присяжним, або іншим особам на користь однієї із сторін процесу. Кожен працівник апарату Суду зобов'язаний повідомити конфіденційну інформацію безпосередньому керівництву в разі, якщо він вважає, що ця інформація є або може бути доказом порушення закону чи професійної етики.

5.20. Працівник апарату Суду повинен уникати будь-яких публічних коментарів щодо обставин справ, які перебувають у стадії розгляду або мають бути прийняті до розгляду, а також вимагати дотримання аналогічних обмежень від підлеглих чи підпорядкованих йому працівників. Це положення не поширюється на публічні заяви, здійснені в ході виконання службових обов'язків, або на пояснення судових процедур.

Інформація, що надається громадянам, учасникам судового процесу, суддям, працівникам апарату Суду, персоналу, повинна відповідати вимогам достатності (не повинна бути надмірно короткою, але й не надмірною) і достовірності (не вимагати повторної перевірки).

5.21.Працівник апарату Суду повинен підтримувати свою кваліфікацію
на рівні, необхідному для належного виконання посадових обов'язків, удосконалювати професійну майстерність і прагнути до службового зростання.

5.22.Втручання в особисте життя працівника апарату Суду є
неприпустимим, особливо, якщо це носить образливий характер і призводить
до публічних образ. Обов'язок кожного працівника апарату не заохочувати
такої поведінки і таких розмов.

5.23. Працівник апарату Суду зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, вимог техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм, йому забороняється приносити в будівлю суду вибухові, отруюючи речовини,користуватися нестандартними електроприладами та обігрівачами.

Працівникові апарату Суду забороняється палити в місцях, спеціально не обладнаних та не відведених для куріння, перебувати в приміщенні Суду в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.

6. Врегулювання конфлікту інтересів

6.1. Працівник апарату Суду під час виконання службових обов'язків повинен уникати конфлікту інтересів, не допускати конфліктних ситуацій, здатних поставити під сумнів можливість працівника виконувати свої обов'язки неупереджено і належним чином, завдати шкоди його діловій репутації або авторитету Суду.

Працівник апарату Суду зобов'язаний самостійно оцінювати умови і дії, які потенційно можуть вплинути на об'єктивність виконання ним службових обов'язків.

6.2. Якщо працівник Суду знає про можливість конфлікту інтересів, він зобов'язаний докласти належних зусиль для усвідомлення існуючого конфлікту інтересів і негайно поінформувати про це безпосереднього керівника.

7. Заборони та обмеження з метою попередження проявів корупції

7.1. Державний службовець, що є працівником апарату Суду повинен
суворо дотримуватися обмежень і заборон, передбачених антикорупційним
законодавством та Законами України “Про державну службу ” та “Про боротьбу з корупцією ”, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції. Своєю поведінкою він повинен продемонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції, не приймає пропозицій про незаконні послуги, чітко розмежовує службове і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує свого керівника.

7.2. Працівник апарату Суду відповідно до Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” не має права:

- сприяти фізичним і юридичним особам у провадженні ними підприємницької діяльності, використовуючи своє службове становище;

- займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним або представником у справах третіх осіб у Суді, у якому він працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності);

- входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, що провадять підприємницьку діяльність;

- відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, навмисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

- відмовляти у видачі або затримувати підготовку та видачу фізичним або юридичним особам передбачених законодавством довідок, посвідчень, інших документів;

- вимагати чи приймати від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення або дії, які належать до його службових обов'язків;

- сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у проведенні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою одержання за це для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг чи інших переваг;

- неправомірно втручатися та/або використовуючи своє службове становище у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

- виконувати іншу дозволену законом роботу, якщо вона заважає йому належним чином виконувати свої повноваження або якій він повинен приділяти увагу протягом свого робочого часу;

- впливати чи робити спроби впливати на призначення до розгляду справ, або виконувати будь-які виключні адміністративні функції Суду у спосіб, що дозволяє необґрунтовано надавати перевагу будь-якій стороні у справі, а також вважати, що він (вона) має можливості здійснення такого впливу.

8. Позаслужбова діяльність працівника апарату Суду

  1. Порушення цих Правил працівником апарату Суду є підставою для застосування до нього дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством України.

  1. Позаслужбова діяльність може здійснюватись працівником апарату Суду за умови:

- дотримання встановлених законом обмежень і заборон;

 • якщо працівник апарату Суду здатний займатися позаслужбовою діяльністю в час, вільний від основної роботи, тобто вона не здійснюється під час виконання ним службових обов'язків;

 • позаслужбова діяльність не пов’язана з відносинами з підприємствами, установами та організаціями, які регулярно є стороною у справах або мають ділові відносини з Судом, в якому працює працівник апарату Суду, і якщо вона не вимагає від нього мати приватні контакти з представниками, які регулярно практикують у цьому суді;

- позаслужбова діяльність не вимагає від працівника апарату Суду розкриття або не примушує його до розкриття конфіденційної інформації, одержаної ним під час виконання службових обов'язків.

8.3. Якщо існує конфлікт інтересів або навіть можливість виникнення конфлікту інтересів, працівник апарату Суду повинен повідомити керівника до того, як дасть згоду на позаслужбову діяльність.

9. Відповідальність за недотримання Правил поведінки працівника апарату суду

9.1. Недобросовісне виконання працівником апарату Суду обов'язків або перевищення наданих прав залежно від тяжкості правопорушення, а також порушення вимог цих Правил можуть бути кваліфіковані як дисциплінарний проступок, адміністративне правопорушення або злочин. Відповідальність настає в межах і порядку, встановлених чинним законодавством.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Н. С. Юзікова Судові та правоохоронні органи України

  Документ
  У навчальному посібнику викладені завдання, функції, повно­важення судових та правоохоронних органів, їх система, а також матеріали щодо їх організації та діяльності відповідно до програми навчального курсу "Судові та правоохоронні
 2. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 3. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 5. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24

Другие похожие документы..