Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На войне ли современной, В годы ль мирного труда, При расчетах непременно Математика нужна....полностью>>
'Документ'
2001 – 2002 Компания «Музыкальная линия» г. Москва Профессиональная студия звукозаписи, Концертная деятельность, организация и проведение корпоратив....полностью>>
'Конкурс'
Пересылаемое сообщение 18.03.10, 17:26, По благословению Председателя Синодального Комитета по религиозному образованию и катехизации Русской Правосл...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Приступая к изучению дисциплины «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы», студент должен обладать базовыми знаниями, полученны...полностью>>

В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

ЗВІТ

про роботу Національного
педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

за 2005/2006 навчальний рік

Київ – 2006

М іністерство освіти і науки України

ЗВIТ

про роботу Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
за 2005/2006 навчальний рік

Доповідь ректора університету академіка АПН України,
професора В. П. Андрущенка на розширеному
засіданні Вченої ради університету
серпня 2006 року

Київ – 2006

З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.О.Плохатнюк, О.П.Симоненко, Т.С.Шабатура: За заг. ред. акад. В.П.Андрущенка, проф. П. В. Дмитренка. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. –  с.

Щорічне видання інформує читачів про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2005/2006 н. р.: в ньому йдеться про навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення підготовки фахівців; подаються відомості приймальної комісії.

Редакційна рада:

В. П. Андрущенко

доктор філософських наук, професор, академік АПН України,
ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (
голова Редакційної ради)

А. Т. Авдієвський

Почесний доктор, професор, академік АПН України

В. П. Бех

доктор філософських наук, професор

В. І. Бондар

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

Р.М.Вернидуб

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Г. І. Волинка

І.Т.Горбачук

доктор філософських наук, професор

кандидат фізико-математичних наук, професор

П. В. Дмитренко

кандидат педагогічних наук, професор (заступник голови Редакційної ради)

І. І. Дробот

А.П.Кудін

доктор історичних наук, професор

доктор фізико-математичних наук, професор

Л. І. Мацько

О.С.Падалка

доктор філологічних наук, професор, академік АПН України

кандидат педагогічних наук, професор

В. М. Синьов

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

М. І. Шкіль

доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України

© Редакційна рада, 2006

© Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006

ЗМІСТ

ВСТУП

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації

1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей.

1.3. Реорганізація форм навчання без відриву від виробництва.

1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців.

1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів.

1.6. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, виробничої, педагогічної практик.

1.7. Моніторинг якості освіти в університеті. Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом.

1.8. Аналіз успішності студентів.

1.9. Робота Науково-методичної ради.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

2.1. Науково-дослідна робота з проблем освіти, зокрема на госпрозрахункових і комерційних засадах, її результати.

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів (кандидатів, докторів наук).

2.3. Спеціалізовані вчені ради.

2.4. Розвиток науково-дослідної і творчої роботи студентів.

2.5. Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА

3.1. Основні напрями виховної роботи в університеті.

3.2. Культурно-просвітницькі заходи.

3.3. Соціально-виховна робота

3.4. Спортивно-масова робота

3.5. Робота в гуртожитках

3.6. Робота органів студентського самоврядування

3.7. Досягнення інститутів та факультетів

3.8. Центр культури та мистецтв

ІУ. ФОРМУВАННЯКОНТИНГЕНТУСТУДЕНТІВ

І РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ

4.1. Профорієнтаційна робота

4.2. Результати прийому на І курс навчання в 2006 році.

4.3. Державна атестація випускників.

4.4. Розподіл випускників

У. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Професорсько-викладацький склад університету.

5.2. Підвищення кваліфікації викладачів. Атестація науково-педагогічних кадрів.

5.3. Навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал.

УІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Вчена рада університету.

6.2. Робота ректорату.

6.3. Інформатизація і комп’ютеризація університету.

6.4. Наукова бібліотека університету.

6.5. Видавнича діяльність.

УІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Головні підсумки фінансово-економічної та господарської діяльності.

7.2. Рентабельність навчально-виробничих підрозділів. Одержання та збільшення прибутку.

7.3. Ефективне використання державного майна та його збереження.

УІІІ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА

8.1. Дотримання умов колективного договору.

8.2. Соціально-побутова сфера і соціальний захист.

РЕЗЮМЕ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Для Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 2005/2006 н.р. був роком якості освіти. Не зупиняючись на досягнутому університет нарощував якість освіти, впроваджував новітні технології, вносив необхідні зміни до змісту і організації освітньо-виховного процесу, рухався сходинами Болонського процесу, зміцнюючи при цьому свої лідерські функції.

Сьогодні у структурі університету 14 інститутів і 1 факультет. НПУ має повний спектр педагогічних спеціальностей.

Кількість студентів досягла 16 тисяч, аспірантів – 500 осіб. Професорсько-викладацький склад налічує понад 900 осіб, з них 726 штатних, у тому числі 26 дійсних членів і членів-кореспондентів різних академій, 96 докторів наук, професорів, 360 кандидатів наук, доцентів.

До проведення занять університет щорічно залучає до 60 провідних фахівців – докторів наук, професорів, дійсних членів (академіків) та членів кореспондентів НАН України, АПН України, інших галузевих академій, а також близько 100 кандидатів наук, доцентів.

Сьогодні в університеті функціонують 17 наукових шкіл. Насамперед, відомі у науково-педагогічному просторі України і за її межами школа академіка АПН України професора В.П. Андрущенка “Філософія освіти XXI століття”. Наукова школа академіка АПН України В.І. Бондаря, на ідеях та за наукового керівництва якого вихована ціла плеяда українських дидактів. Широко відома наукова математично-педагогічна школа академіка, лауреата Державної премії України М.І. Шкіля з методів розв’язання диференційних та інтеграційних рівнянь; у вищих навчальних закладах України працюють десятки дипломованих вчених-математиків – учнів М.І. Шкіля. У всьому світі відома діяльність академіка АПН України, професора, Героя України А.Т. Авдієвського, який очолює в університеті кафедру методики музичного виховання та хорового диригування. Науково-методичні праці, посібники, програми, методичні розробки, статті, присвячені проблемам морально-естетичного виховання молоді засобами пісенно-хорового мистецтва, ефективно використовуються в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів, коледжів, загальноосвітніх шкіл.

За підручниками і посібниками створеними вченими університету В.П.Бехом, В.М.Бровдієм, Л.П.Вовк, Г.І.Волинкою, А.П.Грищенком, М.І.Жалдаком, Л.І.Мацько, О.Г.Морозом, М.Я.Плющ, В.М.Синьовим, В.К.Сидоренком, З.І.Слєпкань, М.І.Шутом, О.Г.Ярошенко і багатьма іншими викладачами здійснюється підготовка кадрів практично в усіх педагогічних університетах України.

Спільно з АПН України науковці університету розробляють державні стандарти педагогічної освіти, складають програми, за якими здійснюється вся педагогічна освіта в державі.

Серйозні зміни здійснюються в університеті в основній галузі діяльності – в навчально-виховній роботі. Університет все більш предметно переходить на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, підвищує самостійність студентів, забезпечує постійний моніторинг якості освіти, нарощує розгалуження освітніх послуг, впроваджує мовні стратегії і високі педагогічні технології.

За минулий рік проведена колосальна за обсягом робота щодо ліцензування нових напрямів підготовки фахівців. Варто висловити слова подяки колегам, які забезпечили ліцензування таких спеціальностей, як „педагогіка вищої школи” (проф. Н.Дем’яненко), „адміністративний менеджмент” (професор А.Капська), „валеологія” (доцент В.Страшко), „хореографія” (професор А.Болгарський), „переклад” (професор В.Гончаров), „культурологія” (професор І.Дробот), „екологія та охорона навколишнього середовища (професор В.Покась), ”релігієзнавство” (професор М.Закович), „образотворче мистецтво”, „педагогіка і методика середньої освіти”, та „практична психологія” (академік В.Бондар).

У поточному році в університеті створені або реорганізовані підрозділи: Інститут гуманітарно-технічної освіти; Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки; Інститут соціології, політології та права; кафедри історії та історіософії, етнополітики, германського та порівняльного мовознавства, історії та археології слов’ян, етнології, джерелознавства та спеціальних дисциплін.

Університетом створена мережа відокремлених навчальних підрозділів на території України, що включає в себе 32 педагогічні класи, 2 постійно діючі навчально-консультативні пункти, 2 філії базових Інститутів, 12 філій університету сучасних знань, розташованих у малих і великих містах України від Чернігова до Севастополя і від Конотопа до Ужгорода.

2005-2006 навчальний рік став роком якості освіти.

Проведений моніторинг засвідчив високу конкурентну здатність наших студентів, вміння викладачів організувати цей процес й належним чином виявити реальні знання студентів.

Перехід університету на нову (інститутську) форму організації навчального процесу забезпечив суттєве употужнення науково-дослідницької роботи.

У минулому навчальному році опублікувано понад 250 монографій, 74 навчальних підручників і 251 посібник (при цьому, 12 посібників на електронних носіях); захищено 18 кандидатських і 6 докторських дисертацій; проведено 25 міжнародних і всеукраїнських конференцій; забезпечено розробку 5 міжнародних проектів.

Докторські дисертації захистили: Кузьменко Віра Ульянівна, Мєднікова Галина Сергіївна, Потильчак Олександр Валентинович, Сергієнко Володимир Петрович, Сиротюк Володимир Дмитрович.

Наказом ректора університету всі нові доктори наук переведені на посади професора, а деякі відразу ж призначені завідуючими кафедр.

У конкурсі шкільних підручників перемогу отримав підручник „Природознавство”, автори - Ярошенко, Коршевнюк, Баштовий; за замовленням Міністерства освіти і науки підручник друкується українською, російською, польською, угорською та румунською мовами!

Знаковими стали наукові конференції з географії та хімії (професор В.Покась); педагогіки та психології (академік В.Бондар), корекційної педагогіки (академік В.Синьов, професор М.Шеремет та Л.Фоміна), валеології (доцент В.Страшко), фізики (член-кореспондент АПН України М.Шут), правознавства (професор Б.Андрусишин) тощо.

Засновано Асоціацію корекційних педагогів на чолі професором Євгенією Синьовою та за консультанством академіка АПН України Віктора Синьова; наш університет увійшов до мережі Східно-європейських університетів, де наш ректор обраний віце-президентом цієї впливової асоціації.

Суттєво посилилась наша співпраця з академічними установами держави, зокрема, з Інститутом математики (академік Анатолій Самойленко), Інститутом держави і права імені Корецького (академік Юрій Шемшученко), Інститутом історії України (академік Валерій Смолій), Національної академії наук; Інститутом педагогіки (академік Василь Мадзігон), Інститутом вищої освіти (професор Василь Ткаченко), Інститутом психології (академік Сергій Максименко), Інститутом професійної педагогіки (академік Іван Зязюн) та ін.

Активно працює лабораторія фрактального аналізу (Микола Працьовитий); підготовлені до друку два перших томи наукових праць М.Драгоманова (професор Володимир Погребенник); науковцями університету подано понад 350 статей до енциклопедичного видання, що здійснюється АПН України.

За наукові досягнення гранти Президента України отримали молоді вчені університету Биковська і Цуруль; стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених одержали доценти Биховська, Торбін та Самусенко.

За дострокове завершення дисертаційних досліджень ректорську винагороду в розмірі 5 тисяч гривень сьогодні отримають аспіранти Наталія Миколаївна Журавель та Катерина Миколаївна Васильківська.

У минулому навчальному році наш університет поповнився когортою видатних вчених, яким присвоєно почесне звання Професора, Доктора наук НПУ імені М.П.Драгоманова: професор Новицький (Польща), професор Дитріх (Німеччина), професор Василь Кремень (Україна), професор Анатолій Самойленко (Україна). Ці шановні і поважні вчені утверджують ідею Драгоманівського університету і педагогічної освіти в українському та європейському освітньому просторі, сприяють зростанню міжнародного авторитету драгоманівців.

Університет нарощував зусилля щодо розширення навчальних площ і приміщень, розбудови соціальної інфраструктури університету:

- отримано і освоєно 18 аудиторій по вул. Автозаводський (Оболонь) для Інституту педагогіки і психології;

- відремонтовано 47 аудиторій і лабораторій;

- відкрито студентську вітальню в гуртожитку №5;

- виконується комплекс робіт на базах відпочинку „Сула” і „Берізка”, до яких місцевими адміністраціями додано відповідно 5 і 3,5 гектарів території;

- отримали й приступаємо до освоєння: 3 гектарів землі в квітучому місці Закарпаття – в Шаянах; земельної ділянки на березі Чорного моря;

- заключили угоду з інвестором щодо будівництва навчального корпусу по вул. Тургенєвській;

- завершуємо комплекс робіт з відведення для університету земельних ділянок під житлове будівництво.

Університетське життя – це навчання і наука, виховання і соціальна робота, мистецтво і спорт, міжнародні зв’язки і робота громадських організацій, консолідація колективу й зростання його авторитету в державі і за її межами. За кожною з названих позицій університет має значні успіхи, якими може пишатись кожен.

В минулому навчальному році делегація університету здійснила знакову поїздку до Болгарії з покладанням квітів на могилу Михайла Драгоманова і проведенням конференції в Софіївському університеті.

Не менш знаковими стали підписання угод про співпрацю з університетами мм. Афіни (Греція), Санки-Петербург (Росія), Сянь-Джоу (Китай), Умео (Швеція).

Університет пишається спортивними досягненнями наших студентів, зокрема, перемогою в європейських студентських іграх з жіночого мініфутболу; борців на поясах на першості світу в Анкарі (Туреччина), де наші спортсмени вибороли три треті місця у різних вагових категоріях; участю наших студентів у міжнародних універсіадах, олімпіадах та змаганнях з ковзанярського спорту, спортивної гімнастики, акробатики, спортивного орієнтування, ряду інших видів спорту.

Популярними стали змагання студентів на кубок ректора з мініфутболу; краси руху, який майстерно проводить професор, доктор наук і майстер спорту Олександра Дмитрівна Дубогай; традиційний легкоатлетичний пробіг викладачів і студентів алеями парків та вулицями міста-героя Києва.

Загалом спортивно-виховна робота в університеті значно посилилась. Сьогодні в стінах університету навчається близько 50 майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Варто висловити слова вдячності всьому колективу Інституту фізичної культури і спорту, особливо, його директору – професору Олексію Валерійовичу Тимошенку, директору студентського спортивного клубу „Олімп” Олександру Питомцю.

Такі ж слова вдячності варто адресувати колективу Інституту мистецтв нашого університету, який очолює Герой України, проректор, академік Анатолій Тимофійович Авдієвський.

Жоден університет не має такої когорти талантів – викладачів і студентів, які звеличують українську культуру і мистецтво, пропагують їх не лише в Україні, але й далеко за її межами: Микола Мозговий, Андрій Демиденко, Анатолій Паламаренко, Тамара Стратієнко, Тетяна Альошина ... Чи варто говорити про їх чаруючий талант і наполегливу виховну, просвітницьку роботу зі студентами!?

Університет пишається такими педагогами і митцями, як Василь Федоришин, Роман Іванський, Людмила Байда. І звичайно ж, сердечні слова подяки заслуговує заступник директора Інституту мистецтв професор Анатолій Болгарський.

Університет вдячний ветеранській організації, нашим вчителям, педагогам і воїнам старшого покоління, які попри роки й стан здоров’я продовжують високоякісно виконувати своє навчальне навантаження, а головне – ведуть широкоформатну й глибоку роботу з патріотичного виховання молоді.

В свою чергу, університет любить і шанує ветеранів.

Двоє з них – полковники Рябухін і Ніколаєнко обрані Почесними професорами університету. Всі ветерани отримують щорічні ректорські премії. В кожному з Інститутів є фото-стенд „Вони захищали Батьківщину”. Університетом видається оновлена книга „І воїни, і ветерани”.

Ветерани завжди в строю. Сьогодні наша ветеранська організація виборола перше місце серед організацій м. Києва.

Університет – це колектив, колектив студентський, викладацький, колектив співробітників, аспірантів, коротше кажучи, всіх тих, хто тут працює, навчається, виховує, охороняє, забезпечує, сприяє ...

В університеті добрий, родинний колектив. І в цьому велетенська заслуга проректорів, директорів інститутів, завідуючих кафедрами, а особливо – профспілкової організації університету, визнаним лідером якої є професор Іван Тихонович Горбачук.

Жодне рішення в університеті не приймається без участі профспілкової організації. Жодна складна ситуація не вирішується без участі шановного Івана Тихоновича. Його спокійне і мудре слово завжди спрямоване на захист співробітників у якій би складній ситуації той не опинився.

Переможцями неофіційного змагання серед викладацького складу університету визнані наступні викладачі: академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Любов Іванівна Мацько; академік АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Шкіль; академік АПН України, Герой України, професор Анатолій Авдієвський; академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Володимир Бондар; доктор історичних наук, професор Богдан Андрусишин; доктор філософських наук, професор Григорій Волинка.

За результатами ректорської атестації Інститутів та інших підрозділів університету абсолютним переможцем визнано Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти.

Нині практично в кожній загальноосвітній школі, дитячому дошкільному чи позашкільному закладі, педагогічному університеті чи в управліннях освіти різних рівнів працюють випускники НПУ імені М.П.Драгоманова. Серед них сотні кандидатів і докторів наук, доцентів, професорів.

Десятки, якщо й не сотні тисяч випускників - драгоманівців працюють в структурах державної влади і місцевого самоуправління, є депутатами різних рівнів, керівниками державних установ і громадських організацій. Це говорить про престиж університету, його місце і роль в структурі духовного життя суспільства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Оналізації та перспективи розвитку (матеріали науково-практичної конференції) За загальною редакцією доктора філософських наук, професора Лукашевича М. П. Київ 2009

  Документ
  С 69 Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку / Упорядники: В.І. Жуков, М.П. Лукашевич, О.Ю. Вілковаю; за заг.
 2. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Київський університет туризму, економіки І права наукові записки

  Документ
  Київський університет туризму, економіки і права - член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє п'ятий випуск щорічника.
 5. Академії мистецтв (2)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.

Другие похожие документы..