Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
00-1 . 0 ФОИСТ: 4300, 430 , 4345, 434 , 4350, 435 409 (Грив) Бусов С.В. 1 .40-14.00 ФОИСТ: 4310, 4311, 4314, 4351,...полностью>>
'Документ'
ПОНЕДЕЛЬНИК. Завтрак. Приглашаем на экскурсию «Рига - Маленький Париж Севера». Да, да, именно так в 30-е годы XX века называли Ригу за ее бурную ночн...полностью>>
'Документ'
Метрология, исторические основы, понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; пр...полностью>>
'Литература'
Приказ МВД РФ от 6 августа 2007г. № 697 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по производству предварительного расследован...полностью>>

Ингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;

- сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик;

- стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства» і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін.

Вивчення дисципліни ”Маркетинг” містить оглядові лекції по найбільш важливим розділам дисципліни, самостійну роботу з підручниками та навчальними посібниками, виконання контрольної роботи та складання заліку.

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ ”МАРКЕТИНГ”

Всього

СЕМЕСТР

VI

VII

VIII

Всього годин за навчальним планом

135

135

у тому числі

Аудиторні заняття

24

24

з них:

- лекції

12

12

- лабораторні заняття

- практичні заняття

12

12

- семінари

Самостійна робота

111

111

Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

1

Підсумковий контроль (залік)

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс – 12 годин

№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1

Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції.

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних знань майбутнього фахівця. Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу. Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба, попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації).

Література [1. С. 29-64, 2. С. 7-22.]

1

2

Маркетинг як відкрита мобільна система.

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність та завдання організації маркетингу. Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: еко­номічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.

Література [1. С. 145-175, 2. С. 10 – 22.]

2

3

Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень.

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжному та вітчизняному ринках.

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості об'єктів, що досліджуються.

Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх застосування. Інструментарій, що застосовується під час проведення маркетингових досліджень. Створення листів опитування.

Література [1. С. 308-345, 2. С. 23-38.]

2

4

Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів.

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Сутність та принципи сегментації покупців споживчих товарів: соціально-економічний, географічний, культурно-демографічний, психографічний. Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

Література [1. С. 358-445, 2. С. 39 – 60.]

1

5

Товарна політика в системі маркетингу.

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства. Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення).

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів реалізації.

Упаковка товару: види, функції, проблеми, штрихове кодування товару. Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу.

Література [1. С. 539-614, 2. С. 61-82.]

1

6

Цінова політика в системі маркетингу.

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація.

Література [1. С. 656-706, 2. С. 83 -102.]

1

7

Політика розповсюдження в системі маркетингу.

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи.

Канали розповсюдження, їх рівні та характеристика. Функції каналів розповсюдження. Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, кооперативів роздрібних торговців).

Література [2. С. 103-124.]

1

8

Комунікаційна політика в системі маркетингу.

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових
комунікацій у комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю.

Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів. Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю».

Література [1. С. 715-776. 2. С. 124 – 144.]

1

9

Стратегії маркетингу підприємства.

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWOT-аналізу» для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.

Література [1. С. 94-131.]

1

10

Організація та контроль маркетингової діяльності.

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

Література [1. С. 133-137 2. С. 145-163.]

1

Практичні заняття – 12 годин

теми

Назва теми та її зміст

Кількість

годин

1

Комплексне дослідження ринку

Література [1. С. 307-342, 2. С. 39 - 60]

2

2

Сегментування ринку та позиціонування на ринках

Література [1. С. 357-443, 2. С. 39-60 ]

2

3

Маркетингова товарна політика

Література [1. С. 653-679, 2. С. 61-82]

2

4

Маркетингова цінова політика

Література [1. С. 688- 697, 2. С. 83-102]

2

5

Маркетингова збутова політика

Література [1. С. 799- 819, 2. С. 103-124]

2

6

Маркетингова політика комунікацій

Література [1. 751- 778, 2. С. 124-144]

2Скачать документ

Похожие документы:

  1. К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

    Документ
    Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від „ ” 2007 р.

Другие похожие документы..