Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного проце...полностью>>
'Закон'
поразмышлять о возможном виде единого кода эволюции, образуемого людьми или Кеми либо же, где-то в храме безграничного пространства вечности мироздан...полностью>>
'Документ'
Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Маньчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молод...полностью>>
'Курсовая'
The subject matter of the course paper is the role of lexics and semantics in the case of business letter correspondence. The question of the history ...полностью>>

Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «фінанси» Дубляни 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

« ЗАТВЕРДЖУЮ »

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

«_____» _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ»

Дубляни - 2011

ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ

Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм. Історія становлення та розвитку фінансової науки. Предмет і метод фінансової науки. Розвиток фінансової науки в Україні. Сучасна світова наукова фінансова думка.

Фінансова система та фінансові ресурси. Структура та будова фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин. Будова національної фінансової системи. Склад, структура, види фінансових ресурсів. ВВП як основне джерело фінансових ресурсів.

Фінансова політика. Завдання та принципи фінансової політики. Форми та методи реалізації фінансової політики. Фінансова безпека держави. Фінансова криза та її характеристика.

Система державних фінансів. Призначення і суть державних фінансів. Державні доходи і витрати. Між бюджетні відносини. Місцеві фінанси. Централізовані державні фонди. Державний кредит.

Бюджет і бюджетна система. Економічна природа бюджету. Суть та призначення бюджету держави. Характеристика бюджетного устрою і бюджетної системи. Роль бюджету в регулюванні економічної ситуації. Бюджетний процес. Бюджетний дефіцит.

Податки та податкові системи. Передумови виникнення податків. Суть та види податків. Класифікація податків. Історія виникнення податків в Галичині. Наука про податки в Україні. Види прямого оподаткування. Непряме оподаткування.

Місцеві фінанси. Суть та теоретичні основи становлення місцевих фінансів. Поняття та значення місцевих бюджетів. Структурна будова місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Фінанси суб’єктів господарювання. Основний зміст та призначення фінансів підприємницьких структур. Принципи організації фінансів підприємницьких структур. Особливості організації фінансів підприємств з різною формою власності та видів діяльності. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів. Формування і використання обігових коштів та їх фінансовий аспект. Фінансове планування на підприємствах. Фінанси домогосподарств.

Цільові фонди фінансових ресурсів та соціальні гарантії населення. Економічна суть централізованих фондів цільового призначення. Характеристика бюджетних фондів цільового призначення. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування. Фонд сприяння зайнятості населення. Фонд сприяння конверсії. Державний інноваційний фонд. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування. Економічний зміст та призначення соціальних гарантій. Форми та види соціальних гарантій. Фінансовий аспект забезпечення соціальних гарантій.

Страхова справа. Економічна суть страхування. Галузі, форми і види страхування. Організація процесу страхування. Ринок страхових послуг. Страхування у сфері АПК.

Державний кредит та державний борг. Економічна суть і роль державного кредиту. Структура державного боргу та механізм його формування. Управління державним боргом та його обслуговування. Механізм обслуговування державного боргу України. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

ГРОШІ І КРЕДИТ

Необхідність та суть грошей. Теорії грошей. Функції грошей. Властивості грошей. Функціональні форми грошей. Роль грошей у розширеному відтворенні.

Грошовий оборот і грошові потоки. Суть грошового обороту, його структура. Форми грошового обороту. Форми грошей, що перебувають в грошовому обігу. Грошовий мультиплікатор. Закони грошового обігу. Грошова маса та швидкість обігу грошей.

Грошові системи. Поняття та складові грошової системи. Основні типи грошових систем. Державне регулювання грошової сфери. Грошово-кредитна політика, її цілі і типи.

Інфляція та грошові реформи. Інфляція: загальна характеристика, принципи та наслідки. Поняття грошової реформи, її суть та риси. Класифікація грошових реформ. Наслідки грошових реформ.

Грошовий ринок. Поняття ринку грошей. Пропозиція грошей. Попит на гроші. Природа грошових ринків. Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Фондова біржа, її суть та функції.

Ринок цінних паперів. Суть, структура та учасники ринку цінних паперів. Первинний та вторинний ринок. Цінні папери та їх види. Вартість цінних паперів.

Система розрахунків. Суть та механізм готівкового грошового обігу. Касові операції та порядок їх оформлення. Касові операції банків. Безготівковий грошовий обіг: суть, принципи організації, вимоги до безготівкових розрахунків. Відкриття рахунків в установах банків та їх обслуговування. Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика.

Кредит в ринковій економіці. Форми кредиту. Функції кредиту. Основні теорії кредиту. Позичковий процент, його суть і роль, структура.

Фінансово-кредитна система. НБУ, його призначення та функції. Операції НБУ. Комерційні банки, їх види, функції та організаційна структура. Фінансово-кредитні інститути, їх види, функції.

Гроші та світова економіка. Валютні відносини. Валютний курс.
Валютний ринок. Валютний ризик. Регіональні валютно-фінансові
організації.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Загальна характеристика фінансів підприємств. Економічна суть та функції фінансів. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика. Організація та зміст фінансової роботи.

Організація грошових розрахунків. Організація та особливості розрахунків в АПК. Суть грошових розрахунків. Касові операції та порядок їх проведення. Розрахунки підприємств з постачальниками, підрядчиками і заготівельними організаціями. Грошові надходження та витрати, їх суть, склад і характеристика.

Формування і розподіл фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг. Формування затрат на виробництво і реалізацію продукції. Виробнича і повна собівартість. Виручка від реалізації. Канали реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Планування поступлення засобів і результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Визначення фінансових результатів господарської діяльності. Економічний зміст валового доходу, чистого доходу, прибутку. Порядок формування, розподілу і використання прибутку в державних підприємствах. Формування і розподіл валового і чистого доходу в кооперативних формування.

Взаємовідносини агропромислових формувань з податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування. Економічна суть взаємовідносин з податковими органами. Види податків. Характеристика Пенсійного забезпечення та соціального страхування. Порядок утворення і використання Пенсійного фонду. Види пенсій і допомог з соціального страхування, право на їх одержання.

Організація оборотних засобів агропромислових підприємств. Сутність оборотних активів, принципи їх нормування. Методика розрахунку нормативів власних оборотних засобів по окремих елементах. Джерела фінансування оборотних засобів та порядок їх планування.

Кредитування господарської діяльності агропромислових формувань. Економічна суть та необхідність кредитування. Загальні принципи прямого банківського кредитування. Кредитоспроможність підприємства та характеристика показників. Кредитний договір та порядок його складання.

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Фінанси в кругообороті виробничих фондів. Капітальні вкладення та їх роль у створенні матеріально-технічної бази агропромислових формувань. Порядок складання та затвердження проектно-кошторисної документації. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх планування.

Фінансування спеціальних заходів і витрат. Зміст спеціальних заходів та джерела їх фінансування. Операційні витрати, їх планування і фінансування. Витрати на соціально-культурні потреби та їх фінансування.

Фінансове планування на господарському рівні. Фінансовий план як складова частина плану економічного і соціального розвитку. Методи фінансового планування. Складання таблиці "Фінансовий план".

Фінанси господарських товариств та агропромислових об'єднань. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств. Особливості формування і розподілу прибутку в акціонерних товариствах.

СТРАХУВАННЯ

Страхування в економічній системі суспільства. Необхідність страхового захисту. Функції страхування. Принципи страхування. Класифікація страхування. Страховий ризик.

Страховий ринок. Становлення страхового ринку. Види страхових компаній і порядок їх утворення. Договір страхування, його зміст і значення. Маркетинг у страхуванні. Державне регулювання страхової діяльності.

Майнове страхування. Суть та необхідність майнового страхування. Порядок прийняття на страхування різних видів майна. Визначення суми страхових платежів за різними видами майна. Розрахунок розміру збитків та страхових відшкодувань. Страхування транспортних засобів та вантажів. Страхування будівель, тварин та домашнього майна.

Особисте страхування. Страхування життя та його основні види. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.

Страхування відповідальності та перестрахування. Страхування відповідальності на транспорті. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Перестрахування і співстрахування. Договори та їх види.

Основи фінансової діяльності страховика. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страховика.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Сутність та види податків. Поняття і функції податків. Елементи податків та їх класифікація. Види прямого оподаткування. Непрямі податки.

Податкова система і податкова політика. Податки в системі державних доходів. Принципи оподаткування. Склад податкової системи України. Розподіл податків між ланками бюджетної системи.

Державна податкова служба України. Органи Державної податкової служби України та їх завдання. Функції ДПА України. Функції державного та базового рівня Державної податкової служби. Санкції, що накладаються органами податкової служби. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. Податкова міліція.

Податок на додану вартість. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Порядок сплати податку на додану вартість. Строки сплати та податковий вексель. Пільги при оподаткуванні.

Податок на прибуток підприємств. Суб’єкти та ставки оподаткування. Валовий доход та валові витрати. Особливості оподаткування деяких видів операцій товарів та платників. Терміни сплати та пільги при сплаті податку на прибуток підприємств

Податок з доходів громадян. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. Пільги, які надаються при сплаті податку. Порядок оподаткування різних видів доходів. Податковий кредит. Соціальна податкова пільга. Декларація про доходи.

Акцизний збір. Мито. Платники та ставки сплати акцизного збору. Порядок визначення сум сплати збору. Строк та порядок сплати збору. Особливості оподаткування окремих груп товарів та виробів. Характеристика мита.

Плата за ресурси та послуги. Плата за землю. Лісовий дохід. Плата за воду. Збір за геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок держбюджету. Державне мито.

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та фіксований сільськогосподарський податок. Можливі платники єдиного податку. Складові єдиного податку Особливості при нарахуванні та сплаті єдиного податку фізичними та юридичними особами. Платники та ставки ФСП. Порядок нарахування та строки ФСП бюджетами та цільовими фондами

Місцеві податки і збори. Суть та значення місцевих податків і зборів. Податок з власників транспортних засобів. Комунальний податок. Податок з реклами. Місцеві збори.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Створення та організація діяльності комерційного банку. Види та операції комерційних банків. Організаційна структура, порядок реєстрації комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності.

Ресурси комерційного банку. Склад і структура ресурсів банку. Формування власного капіталу. Операції залучення вкладів і депозитів.

Розрахунково-касові операції. Організація, способи і форми грошових розрахунків. Ведення рахунків клієнтів. Безготівкові міжгосподарські та міжбанківські розрахунки. Платіжні картки. Організація готівкових грошових розрахунків.

Операції банків з векселями. Вексель, види та способи використання. Врахування та переврахування векселів. Операції з векселями.

Кредитні операції банків. Види банківських кредитів. Кредитна угода. Позичковий відсоток та чинники його формування. Процес кредитування клієнтів банку. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту.

Операції банків з цінними паперами. Місце та роль комерційного банку на ринку цінних паперів. Види цінних паперів. Портфель цінних паперів. Операції банків на фондовому ринку. Посередницькі операції.

Банківські інвестиції. Поняття та види банківських інвестицій. Інвестиційний проект. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

Операції банків в іноземній валюті. Порядок відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті. Посередництво банків у фінансових розрахунках. Валютне кредитування

Нетрадиційні банківські операції та послуги. Банківські послуги та їх види. Лізингові операції банків. Факторинг і форфейтинг. Інші нетрадиційні банківські операції.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Економічна суть, призначення та характеристика бюджету. Економічний зміст бюджету. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Бюджет як основний фінансовий план. Бюджетний дефіцит та його характеристика. Роль бюджету у фінансовому механізмі.

Склад бюджетної системи та бюджетний устрій. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи. Основи бюджетного устрою. Види бюджетів. Розмежування доходів і видатків бюджету. Бюджетний процес та його складові. Бюджетний кодекс України.

Між бюджетні відносини та системи бюджетного вирівнювання. Поняття та мета регулювання між бюджетних відносин. Бюджетне регулювання. Між бюджетні трансферти їх характеристика та порядок надання. Бюджетні позики, особливості їх надання.

Система доходів бюджету. Організація системи доходів бюджету. Методи та джерела формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України.

Система видатків бюджету. Економічна суть та роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб. Форми та методи бюджетного фінансування. Розпорядники бюджетних коштів. Нормування видатків. Види норм.

Видатки бюджету на народне господарство і науку. Витрати на економічні цілі. Бюджетне інвестування. Видатки на розвиток сільського та лісового господарства. Видатки на науку та джерела їх фінансуваня. Особливості планування видатків на народне господарство.

Видатки на соціальний захист і соціальну сферу. Соціальні видатки бюджету та їх склад. Форми і види соціального захисту. Видатки на освіту, охорону здоров’я, розвиток культури, на фізичну культуру і спорт. Порядок планування і фінансування видатків.

Видатки на управління і оборону. Фінансування виконавчої, законодавчої та судової влади. Видатки на національну оборону. Видатки на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

Державний кредит. Суть та форми державного кредиту. Державні позики та їх види. Характеристика внутрішніх і зовнішніх запозичень. Управління державним боргом.

Управління бюджетною системою. Система управління бюджетною системою. Організація загальнодержавного управління бюджетною системою України. Оперативне управління бюджетною системою. Управління бюджетними коштами на мікрорівні.

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Місцеві фінанси, їх сутність і роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури. Необхідність, суть і завдання місцевих фінансів. Передумови виникнення. Місцеві фінанси як система. Функції місцевих фінансів. Поняття, роль, функції та правовий статус територіальної громади

Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Місцеві бюджети в бюджетній системі. Доходи місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування, матеріальна та фінансова основа. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Власні, закріплені та регульовані доходи. Позабюджетні та цільові фонди грошових ресурсів. Валютні фонди.

Державна регіональна фінансова політика та планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Суть, мета та основні завдання державної регіональної фінансової політики. Планування доходів і видатків місцевих бюджетів. Видатки на утримання органів управління, охорони здоров’я, освіти, соціальний захист та соціальне забезпечення, культури і мистецтва.

Між бюджетні відносини, їх складові. Між бюджетні відносини, їх зміст та особливості організації. Фінансове вирівнювання. Методи бюджетного регулювання. Види бюджетних трансфертів. Дотації. Субвенції.

Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні. Система управління місцевими фінансами. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. Бюджетний процес. Види та методи фінансового контролю органів місцевого самоврядування.

Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності. Поняття комунальної власності. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності. Комунальний кредит. Облігаційна позика. Комунальний банківський кредит. Бюджетні позики. Місцеві позики. Жироцентралі.

Фінанси житлово-комунального господарства. Фінанси житлово-комунальних підприємств. Комунальні платежі. Муніципальне підприємство. Муніципальний платіж.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „облік І аудит" Дубляни 2011

  Документ
  Характеристика господарського обліку. Суть виникнення, призначення господарського обліку, його види, диференціація та інтеграція. Облікові вимірники. Бухгалтерський облік як наука.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст за спеціальністю

  Документ
  Визначення системи. Системи і зовнішнє середовище. Структура систем. Класифікація систем. Економічні системи та їх особливості. Поняття про моделі і моделювання.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

  Документ
  Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (1)

  Документ
  Агросфера як складова біосфери. Стратегія сталого розвитку. Концепція переходу України до сталого розвитку. Завдання, об'єкти вивчення та наукова проблематика агроекології.
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (2)

  Документ
  Визначення системи. Системи і зовнішнє середовище. Структура систем. Класифікація систем. Економічні системи та їх особливості. Поняття про моделі і моделювання.

Другие похожие документы..