Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 14 октября 2010 года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 311.005.01 по присуждению ученой степени доктора педагогическ...полностью>>
'Анкета'
В 2012 году исполняется 200 лет со дня Победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Мы, сотрудники Нижегородской государственной областной д...полностью>>
'Программа'
Ананьева Мария Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского (кафедра теории испол...полностью>>
'Программа дисциплины'
Принципы построения операционных систем (ОС), вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС; основные функции ОС; обзор современных ОС и операц...полностью>>

Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти. Досвід формування економічного мислення учнів: форми І методи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 7.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ

для слухачів курсів підвищення кваліфікації в РІПО

( 2005-2006 н.рік )

І. Загальна складова. Соціально-гуманітарна підготовка

( для усіх категорій слухачів курсів)

1.1. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми становлення

 1. Характерні риси та особливості розвитку національної системи освіти в Україні.

 2. Роль філософії освіти у вивченні фундаментальних закономірностей сучасної освіти.

 3. Національна ідея української освіти.

 4. Філософія освіти: взаємозв’язок національних і загальнолюдських пріоритетів.

 5. Інтегрований підхід до формування змісту освіти у структурі 12-річної школи.

1.2. Соціально-економічний розвиток України

 1. Сучасне соціально-економічне становище України та освіти.

 2. Формування ринкових механізмів управління освітньою діяльністю.

 3. Проблеми фінансування освітніх закладів: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 4. Джерела та процедура фінансування державних (недержавних) закладів освіти.

 5. Управління господарською діяльністю закладів освіти.

 6. Соціальний захист працівників освіти.

 7. Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти.

 8. Досвід формування економічного мислення учнів: форми і методи.

І.3. Психолого-педагогічні аспекти навчання та виховання молодого покоління

 1. Сучасні теорії та концепції навчання.

 2. Освітня технологія: сутність, структура, характерні риси.

 3. Сучасні освітні технології.

 4. Психологічний аналіз педагогічних технологій.

 5. Індивідуалізація навчання.

 6. Сучасні підходи до оцінювання знань, умінь учнів.

 7. Інтерактивні прийоми навчання в умовах особистісно орієнтованої освіти.

 8. Психологічні основи навчання обдарованих дітей.

 9. Психологічні основи організації навчання учнів різних вікових категорій.

 10. Актуальні проблеми виховання.

 11. Виховання як процес міжособистісної взаємодії.

 12. Гуманістичне виховання в педагогічній спадщині видатних педагогів.

 13. Національна спрямованість виховної роботи.

 14. Духовність як найвища якісна цінність особистості.

 15. Сучасні виховні технології.

 16. Стратегія і тактика творчої співпраці вчителя та учня.

 17. Розвиток ціннісно-смислових орієнтацій молоді в сучасних умовах.

 18. Самовиховання як педагогічне явище.

 19. Громадянська освіта.

 20. Формування активної громадянської позиції молодої людини.

 21. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді.

 22. Моделювання виховної системи навчального закладу.

 23. Створення виховувального середовища.

 24. Розвиток критичного мислення учнів.

 25. Формування здорового способу життя учнівської молоді.

 26. Виховання моральних якостей особистості та культури поведінки учнів.

1.4. Сучасні проблеми політології

 1. Завдання політології як науки та навчальної дисципліни у політичному розвиткові сучасної України.

 2. Шляхи та способи формування політичної культури особистості.

 3. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз.

 4. Перспективи розвитку держави в сучасному світі.

 5. Шляхи й перспективи вирішення глобальних проблем сучасності.

1.5. Інноваційний менеджмент

 1. Модернізація управлінської діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах.

 2. Інноваційна діяльність закладу освіти – один із видів інвестиційної діяльності.

 3. Управління інноваційними освітніми проектами в галузі освіти.

 4. Організація експериментальної роботи в галузі освіти.

 5. Умови здійснення експертизи інноваційних освітніх заходів в закладах освіти.

 6. Діагностика та оцінювання освітніх інновацій в системі освіти на різних рівнях управління.

 7. Критерії ефективності освітніх інновацій.

 8. Соціологічні аспекти управління інформацією в освіті.

 9. Методологічні основи соціології освіти.

 10. Соціологічний аналіз освіти.

 11. Методи соціологічного дослідження в освіті.

 12. Проектування навчального процесу в режимі авторських технологій.

 13. Авторські освітні технології: принципи, етапи, особливості впровадження.

І.6. Розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів

 1. Психолого-педагогічна культура вчителя (керівника) – основа гуманізації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

 2. Розвиток професійної культури вчителя в системі підвищення кваліфікації.

 3. Соціально-педагогічна компетентність учителя.

 4. Духовно-моральні якості особистості як ціннісна основа професійної компетентності педагога.

 5. Комп’ютерна компетентність в контексті особистісно орієнтованого навчання.

 6. Психолого-педагогічні основи удосконалення професійної діяльності вчителя.

 7. Шляхи професійного самовдосконалення педагога (керівника).

 8. Розвиток основних педагогічних вмінь та навичок у процесі самовиховання вчителя (керівника).

 9. Розвиток професійної компетентності вчителя.

 10. Шляхи зростання професіоналізму вчителя в системі неперервної педагогічної освіти.

 11. Психічна саморегуляція в діяльності вчителя.

 12. Психолого-педагогічні умови самореалізації особистості вчителя

 13. Акмеологічний підхід у становленні та професійному розвитку педагога.

 14. Моделювання змісту компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 15. Діагностика професійних якостей вчителя в педагогічній діяльності.

 16. Основні концептуальні підходи до педагогічного проектування.

 17. Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога.

 18. Комунікативна компетентність педагога (керівника).

 19. Моніторинг освітньої діяльності навчального закладу.

1.7. Українознавство у формуванні національної свідомості молоді

 1. Українознавство як інтегративна система (концепція, теорія, методологія).

 2. Українознавство – філософія і політика української національної школи.

 3. Українознавство в системі післядипломної освіти.

 4. Використання українських обрядів і традицій в навчально-виховній роботі.

 5. Проблеми впровадження українознавства в навчальних закладах різних типів і рівнів освіти.

1.8. Ділова українська мова

 1. Розвиток ділового мовлення в системі освіти.

 2. Українське ділове мовлення в управлінській сфері.

 3. Культура ділового мовлення.

1.9. Безпека життєдіяльності та екологія

 1. Управління охороною праці в установах, закладах освіти.

 2. Управління безпекою життєдіяльності в установах, закладах освіти.

 3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

 4. Основи еколого-педагогічного менеджменту.

 5. Структура екологічних знань і соціальні функції екології.

ІІ. Функціональна та галузева складова

2.1. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів

для керівників загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Становлення і розвиток управління в галузі освіти.

 2. Методологічні та теоретичні основи управління освітою.

 3. Нові підходи до управління закладом освіти.

 4. Сучасні концепції та тенденції розвитку менеджменту в освіті.

 5. Стратегічне управління розвитком навчального закладу.

 6. Управління інноваційною діяльністю в закладі освіти.

 7. Педагогічний аналіз як функція управління.

 8. Організаційно-педагогічна діяльність заступника директора щодо реалізації Національної доктрини розвитку освіти.

 9. Управління освітнім процесом в навчальному закладі на рефлексивній основі.

 10. Державні стандарти та оцінювання навчальних досягнень учнів.

 11. Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників.

 12. Система управлінського консультування в школі.

 13. Науково-дослідна, експериментальна робота в загальноосвітніх закладах.

 14. Педагогічний моніторинг у системі адаптивного управління сучасною

 15. загальноосвітньою школою.

 16. Інноваційні модулі методичної роботи.

 17. Педагогічна рада: методика і досвід.

 18. Сучасні педагогічні технології: поняття та еволюція.

 19. Інтерактивні технології в діяльності керівника.

 20. Фінансово-економічне забезпечення діяльності загальноосвітнього

 21. навчального закладу.

 22. Використання факторно-критеріального моделювання в управлінській діяльності.

 23. Системний підхід до моделювання діяльності загальноосвітнього

 24. навчального закладу.

 25. Сучасні технології управління освітнім закладом.

 26. Психолого-педагогічні інновації в системі освіти України.

 27. Впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність шкіл.

 28. Технологія освітнього моніторингу в системі управління школою.

 29. Проблеми і тенденції сучасної освіти: нормативно-законодавчий аспект.

2.2. Орієнтовна тематика курсових робіт і рефератів для заступників директорів з виховної роботи

 1. Технологія педагогічного проектування виховного процесу.

 2. Методика ефективності виховної роботи школи.

 3. Методика контролю за станом виховної роботи.

 4. Педагогічна рада – організатор творчої діяльності педколективу.

 5. Організація методичної роботи з педагогами.

 6. Забезпечення системного підходу до роботи з батьками.

 7. Планування роботи заступників директорів з виховної роботи.

 8. Система роботи школи з питань естетичного виховання учнівської молоді.

 9. Особистісно зорієнтоване виховання учнів.

 10. Культура міжособистісного спілкування.

 11. Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічній діяльності заступника з виховної роботи.

 12. Учнівське самоврядування в школі.

 13. Виховна система класу.

 14. Сутність громадянського виховання школярів.

 15. Екологічне виховання учнів.

 16. Трудове виховання учнів.

 17. Патріотичне виховання учнів.

 18. Форми і методи позаурочної правовиховної роботи.

 19. Організація методичної роботи з класними керівниками.

 20. Сутність національного виховання.

 21. Моделі виховних систем нового типу.

 22. Методика організації колективної творчої діяльності учнів у позаурочний час.

 23. Шляхи оптимізації управління виховним процесом.

 24. Виховні технології і системи особистісно орієнтованого виховання.

 25. Організація життєдіяльності школярів у позаурочний час.

 26. Формування життєвих орієнтирів та розвиток соціальної активності школярів.

 27. Методи формування свідомості особистості.

 28. Громадянська освіта та виховання учнів в змісті, формах і методах позаурочної роботи.

 29. Особистість учня, психологічні закономірності її розвитку.

2.3. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів

для вчителів математики

 1. Інтегрований підхід до формування змісту освіти у структурі 12-річної школи.

 2. Робота зі здібними та обдарованими учнями на уроках математики.

 3. Застосування елементів розвивального навчання як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики.

 4. Створення та використання проблемних ситуацій при вивченні математики.

 5. Методика проведення нестандартних занять з математики на уроках та в позакласній роботі:

 6. а) в 5-6 класах; b) в 7-9 класах; с) в 10-11 класах.

 7. Робота в групах як один з інтерактивних методів, що формує демократичні відносини між учнями.

 8. Системний підхід до поглибленого вивчення математики у загальноосвітній школі.

 9. Практична спрямованість курсу математики в класах поглибленого вивчення предмета.

 10. Розвиток креативного мислення учнів при вивченні математики.

 11. Формування особистості учня засобами математики.

 12. Система розв’язання творчих завдань на уроках математики:

 13. а) в 5-6 класах; b) в 7-9 класах; с) в 10-11 класах.

 14. Методичне забезпечення курсу “Комбінаторика. Теорія ймовірностей” на уроках математики у 11 класі.

 15. Про розв’язок задач на екстремум при вивченні похідної у 10 класі.

 16. Методика використання наочності при введенні основних понять математичного аналізу.

 17. Основні напрямки взаємозв’язку курсу “Алгебра і початків аналізу” з курсом фізики 10-11 класів.

 18. Елементи комбінаторики у шкільному курсі математики.

 19. Елементи теорії ймовірностей у шкільному курсі математики.

 20. Розв’язання задач з параметрами.

 21. Розв’язання функціональних рівнянь.

 22. Метод математичної індукції до його застосування до розв’язування задач шкільного курсу математики.

 23. Система вимог до завдань з алгебри, що забезпечує засвоєння учнями: а) початкового, б) середнього рівня знань.

 24. Розвиток творчого мислення учнів при вивченні:

а) математики в 5-6 класах; b) алгебри в 7-9 класах;

с) алгебри і початків аналізу; d) геометрії в 7-9 класах;

e) геометрії в 10-11 класах.

 1. Диференційований підхід – одна із складових особистісно орієнтованого навчання.

 2. Шляхи інтеграції змісту навчання при вивченні природничо-математичних дисциплін:

а) в 7-9 класах; b) в 10-11 класах.

 1. Система роботи вчителя по забезпеченню засвоєння учнями базового рівня знань при вивченні:

а) рівнянь, нерівностей та їх систем в 7-9 класах;

b) тотожних перетворень виразів в 7-9 класах

с) функцій в 7-9 класах.

 1. Система доцільно складених вправ – запорука засвоєння учнями основної школи достатнього (високого) рівня знань при вивченні:

а) рівнянь, нерівностей та їх систем; b) функцій;

с) тотожних перетворень виразів; d) методу трикутників;

 1. e) чотирикутників; f) правильних многокутників.

2.4. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів

для вчителів інформатики

 1. Проблемний підхід до навчання інформатики

 2. Інтелектуально- творчий розвиток особистості на основі впровадження нетрадиційних форм, методів при викладанні інформатики.

 3. Формування творчого потенціалу у процесі вивчення інформатики.

 4. 4Робота в групах як один з інтерактивних методів, що формує демократичні відносини між учнями.

 5. Нестандартні заняття – як стимул для творчої діяльності учнів.

 6. Зовнішня атестація навчальних досягнень з інформатики.

 7. Технологія проектування на уроках. інформатики

 8. Новий зміст дидактичного забезпечення курсу. інформатики

 9. Організація тематичного контролю як стимул підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

 10. Методичні рекомендації щодо організації і проведення олімпіади з інформатики .

 11. Шляхи реалізації проблемного підходу в процесі викладання інформатики.

 12. Методичні рекомендації щодо організації дослідницької діяльності в навчальному процесі .

 13. Інтеграція знань інформатики з предметами природничого циклу.

 14. Організація та проведення самоконтролю та взаємоконтролю знань, умінь учнів при контрольно-оціночній діяльності.

 15. Використання тестів при вивченні сформованості практичних умінь школярів.

 16. Система роботи вчителя інформатики щодо розвитку логічного мислення .

 17. Система розв’язання творчих завдань на уроках математик інформатики 8.Основні напрямки взаємозв’язку курсу інформатики з курсом фізики 10-11 класів та математики.

 18. Застосування елементів комбінаторики при розв’язанні задач з програмування.

 19. Особливості викладання теми «Робота з дисками» в шкільному курсі інформатики.

 20. Система роботи вчителя по забезпеченню засвоєння учнями базового рівня знань при вивченні окремих тем з інформатики:

а) Робота з таблицями; б) Робота з файлами.

 1. Методика використання наочності при введені основних понять з інформатики.

 2. Розв’язання задач з програмування на масиви.

 3. Особливості розв’язання задач економічного змісту та їх роль по підготовки учнів до сучасного життя.

 4. Особливості роботи вчителя по застосуванню електронних засобів навчального призначення.

 5. Застосування електронних тестуючих засобів при проведенні тематичного оцінювання з предмету.

 6. Проектна діяльність учнів на уроках інформатики.

 7. Сучасні електроні засоби навчання та їх роль на інтегрованих заняттях.

 8. Методика вивчення операційної системи в шкільному курсі.

 9. Графічний редактор в курсі інформатики основної школи.

 10. Особливості сучасної роботи з архіваторами в шкільному курсі інформатики.

 11. Тестовий редактор та особливості його викладання у профільних класах.

 12. Особливості викладання теми «Бази даних та системи управління базами даних»

 13. Формування інформаційної та практичної компетентності засобами інформаційних технологій.

 14. Компетентність вчителя інформатики – запорука реалізації компетентнісного підходу до знань умінь та навичок учнів.

 15. Індивідуальний підхід до учнів в процесі вивчення окремих тем програми.

 16. Практичні роботи, їх методика проведення.

 17. Розвязування задач творчого

2.5. Орієнтовна тематика курсових робіт і рефератів

для вчителів фізики та астрономії

 1. Нові технології навчання фізики в сучасному освітньому середовищі.

 2. Методологічні основи інтеграції навчання фізики у профільних класах.

 3. Особливості організації самостійної роботи під час проведення лабораторних робіт.

 4. Радіоелектроніка в системі формування фізичних знань.

 5. Кристали і життя у змісті поглибленого курсу фізики.

 6. Формування в учнів уміння планувати експеримент при проведенні дослідів.

 7. Домашні спостереження у курсі „Природознавство – 5 клас”.

 8. Пропедевтика астрономічних знань у курсі фізики.

 9. Система заохочення учнів до підвищення рівня знань з фізики, астрономії.

 10. Мовні прийоми у викладанні фізики.

 11. Сучасні методи діагностики знань учнів з фізики в середній школі. Проблеми оцінювання знань з фізики.

 12. Національне виховання учнів під час вивчення у 9 класі теми "Закони збереження" (або будь-якої теми шкільного курсу фізики).

 13. Естетичне виховання учнів під час вивчення оптичних явищ в 11 класі.

 14. Методика вивчення електростатики в курсі фізики 10 класу.

 15. Методичні особливості вивчення вії класі електромагнітних хвиль.

 16. Контроль знань і вмінь учнів при вивченні механіки в 9 класі.

 17. Шляхи розвитку мислення учнів 8 класу при вивченні електромагнітних явищ.

 18. Позакласна робота з фізики з учнями 7-8 класів (старших класів).

 19. Методика вивчення механічних коливань в курсі фізики 9 класу та 11 класу.

 20. Ознайомлення учнів з енергозберігаючими технологіями при вивченні конкретного розділу шкільного курсу фізики

 21. Формування пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики в 7-8 класах (9-11 класах).

 22. Реалізація принципу практичної спрямованості навчання фізики при вивченні певного розділу в 7(8,9,10,11) класі.

 23. Методика вивчення певного розділу в курсі фізики 7 (8,9,10,11) класу.

 24. Використання наочності при вивченні механіки у 9 класі (оптики у 8 класі, електродинаміки в 11 класі та ін.).

 25. Реалізація основних напрямів реформування школи в діяльності вчителя фізики.

 26. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики в 7(8,9,10,11) класі.

 27. Застосування колективних методів навчання на уроках фізики.

 28. Творча діяльність учнів на уроках фізики.

 29. Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів під час вивчення фізики в загальноосвітній школі.

 30. Екологічні проблеми енергетики та методика їх висвітлення в шкільному курсі фізики.

 31. Пізнавальна та виховна роль нетрадиційних уроків фізики в основній га старшій школі.

 32. Методи та прийоми розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики.

 33. Методичні особливості застосування ЕОМ на уроках фізики в основній та старшій школі.

 34. Методи активізації творчо-пошукової діяльності учнів на уроках фізики.

 35. Сучасні методи та прийоми діагностики знань учнів з фізики в основній і старшій школі.

 36. Методичні особливості використання міжпредметних зв'язків при вивченні теми "Електромагнітні хвилі".

 37. Проблемно-інтегративний підхід до вивчення молекулярної фізики в 10 класі.

 38. Методичні особливості розв'язування задач з фізики у 7 (8,9,10,11) класі під час вивчення теми...

 39. Розвиток дивергентного мислення за допомогою творчих завдань з астрономії.

2.6. Орієнтовна тематика курсових робіт і рефератів

для вчителів географії

 1. Особливості інноваційного навчання географії та економіки .

 2. Інновації в сучасній освіті .

 3. Проблеми класифікації методів навчання географії .

 4. Проблеми інтеграції наукових знань в умовах глобалізації .

 5. Критерії ефективності сучасного уроку .

 6. Методика вивчення географічних закономірностей .

 7. Дослідницька робота в процесі вивчення географії .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова «методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»

  Документ
  (для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.
 2. Розд І л І вступ 1 Аналіз роботи закладу освіти за 2009 2010 навчальний рік

  Документ
  Робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області в 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі
 3. Закладах освіти Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової лінгводидактики

  Документ
  Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової лінгводидактики. Вона визначає мету, зміст, завдання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української
 4. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 5. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти) Спеціальність 13. 00. 02 теорія та методика навчання

  Автореферат
  Захист відбудеться " " 2001 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському державному лінгвістичному університеті, 03680 м.

Другие похожие документы..