Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
1. Республиканский конкурс на лучшие лекции профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений по обязательным компонентам базовых и пр...полностью>>
'Документ'
МОСКВА, 11 октября - РИА "Новости". Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Геннадий Кулик констатирует быстрое становление земе...полностью>>
'Диплом'
доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат медицински...полностью>>
'Справочник'
Наша в прошлом самая читающая в мире страна опускается в книжную мглу. Читать у нас пока еще не разучились, но и только. Во-первых, почти всеобщее на...полностью>>

Христинівський рмк

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Христинівський РМК

На допомогу молодим

заступникам директорів НЗ

з НВР у роботі з учителями

Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально- пізнавальної діяльності

Методи контролю забезпечують одержання зворотної інформації про зміст, характер і досягнення у навчально-пізнавальній діяльності учнів та про ефективність праці вчителя.

Залежно від форми контрольних завдань (проходження інформації між учителем і учнями) перевірка може бути усною, письмовою, графічною і практичною.

Методи контролю і самоконтролю у навчанні

уточнення. Як учень розуміє певне питання, формулювання, формули та ін. Допоміжні запитання часто є навідними, допомагають учневі виправити помилки, неточності. За формою викладу розпізнають запитання звичайні Методи контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня засвоєння учнями знань, сформованості умінь і навичок. З цією метою використовуються методи усного, письмового, тестового, графічного, програмованого контролю, самоконтролю практичних умінь і навичок.
Метод усного контролю. Він є найпоширенішим у шкільній практиці. Використовуючи його, учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки, набувають досвіду обстоювати свою точку зору. Усне опитування учнів здійснюється у певний послідовності: формулювання вчителем запитань (завдань) і вимог; підготовка учнів до відповіді та викладу своїх знань; корекція і самоконтроль викладених знань у процесі відповіді. Для усної перевірки знань важливо визначити, які запитання чи завдання дати учневі. За рівнем пізнавальної активності вони є репродуктивними, реконструктивними, творчими.

Запитання для усної перевірки поділяють на основні, додаткові й допоміжні. Основне запитання формулюють так, щоб учень міг дати на нього самостійну розгорнуту відповідь. Додаткові запитання ставлять для (“Які умови є важливими для життя рослин?”) і запитання у вигляді проблеми або задачі (“Чи можливо, щоб функція була водночас і прямою, і непрямою?”). Запитання мають бути логічними, цілеспрямованими, чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність – послідовною і систематичною.
У навчальному процесі практикують індивідуальне, фронтальне та ущільнене (комбіноване) усне опитування.

Індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь учня на оцінку. Він повинен не лише відтворити текст підручника чи розповідь учителя на попередньому уроці, а й самостійно пояснити матеріал, довести наукові положення, проілюструвати їх власними прикладами. Проводячи індивідуальне опитування, вчитель має визначитися, кого викликати, скількох учнів опитати, що в цей час робитимуть інші учні. Педагогіка не дає однозначних відповідей на ці запитання, проте досвід переконує, що в кожному конкретному випадку вони вирішуються залежно від завдань, які ставить перед собою вчитель. Під час індивідуального опитування важливо організувати роботу всіх учнів класу. Їм можна запропонувати уважно слухати відповідь товариша, виправляти відповідь. За таку активну роботу може бути виставлена оцінка. Якщо біля дошки відповідає слабший учень, учитель слухає його відповідь сам, а решта учнів виконує самостійне завдання.

Фронтальна (побіжна) перевірка передбачає оперативне, найчастіше усне опитування всіх учнів. Масовість та оперативність часто роблять її дещо формальною і поверховою. Однак з її допомогою учитель може визначити прогалини у знаннях усіх учнів. Метою фронтального опитування є перевірка знань, умінь і навичок одразу багатьох учнів. Його проводять переважно тоді, коли необхідно виявити рівень засвоєння знань, які слід запам’ятати, оскільки вони є підґрунтям для засвоєння певного складного матеріалу. Таке опитування стимулює активність учнів, сприяє повторенню та систематизації знань.

Групова перевірка охоплює невелику групу (5—7) учнів і відбувається найчастіше у формі ущільненого опитування. Ущільнене (комбіноване) опитування проводять переважно тоді, коли весь матеріал в основному засвоєний, і необхідно перевірити набуті знання. Учитель аналізує його разом з викликаним для відповіді учнем, який пояснює хід його виконання.

Під час такої перевірки одночасно різними способами опитують декількох учнів (індивідуальне опитування біля дошки, виконання завдань на місці за картками, коментування або рецензування відповіді товариша та ін.). Групова перевірка дає змогу перевірити більшу, ніж звичайно, кількість учнів, але порушує фронтальну роботу і логічність у побудові уроку. Групову перевірку використовують здебільшого під кінець чверті, переважно для спеціальної перевірки учнів, підготовка яких викликає певні сумніви. Групове опитування займає проміжне місце між фронтальним та індивідуальним за глибиною перевірки і кількісним охопленням учнів.

Загалом метод усної перевірки знань сприяє встановленню тісного контакту між учителем і учнем, дає змогу стежити за його думкою всьому класу, виявляти прогалини, неточності в знаннях учнів і відразу їх виправляти. В процесі опитування одного учня відбувається повторення, узагальнення і систематизація знань і цілим класом. Таку перевірку можна проводити з будь-якого навчального предмета.

Сильним активізуючим фактором при фронтальному і груповому опитуванні є виставлення поурочного бала. Така форма атестації враховує всі види діяльності учнів на уроці (відповідь стосовно раніше вивченого матеріалу, доповнення та уточнення відповідей інших учнів, пізнавальна активність при засвоєнні нового матеріалу тощо). Система поурочної оцінки сприяє активізації роботи класу від початку й до кінця уроку і дає змогу оцінити знання значної кількості учнів.

Метод письмового контролю. Суть цього методу полягає у письмовій перевірці знань, умінь та навичок. З таких предметів як мова і математика його використовують не рідше, ніж усну перевірку. Письмовим методом перевіряють знання учнів і з географії, історії, біології, хімії. Залежно від навчального предмета письмовий контроль знань здійснюють у формі контрольної роботи, твору, переказу, диктанту та ін. Мета письмової перевірки – з’ясування ступеня оволодіння учнями вміннями і навичками з предмета. Водночас існує можливість визначити і якість знань – їх правильність, точність, усвідомленість, уміння застосовувати ці знання на практиці. Позитивним аспектом письмової перевірки є можливість за короткий час перевірити знання багатьох учнів, зберігати результати перевірки, виявити деталі й неточності у відповідях учнів. Недоліком є необхідність тривалого часу для перевірки учнівських робіт, ймовірність зниження грамотності учнів, якщо вчителі нехтують єдиними орфографічними вимогами.

Особливістю письмової контрольної роботи порівняно з усною перевіркою є глибина відповідей на запитання і виконання практичних дій, більша тривалість її проведення і підведення підсумків. Її проводять у формі письмових відповідей на запитання, письмового розв'язання задач, предметних диктантів (математичних, фізичних, хімічних тощо), які дають змогу оперативно визначити якість знань учнів. Найпоширенішим способом проведення предметних диктантів є письмове завершення учнями фрази, початок якої вимовляє учитель. Наприклад: «Силою струму називається...», „При взаємодії основних оксидів з кислотами утворюються...”. Результати таких диктантів визначають шляхом заслуховування і коментування відповідей окремих учнів або парної роботи на уроці, коли два учні обмінюються своїми зошитами і перевіряють правильність відповідей один в одного. Такий контроль сприяє формуванню навичок самоконтролю.

З метою перевірки знань проводять і так звані «експрес-диктанти», під час яких учні пишуть відповіді у двох зошитах (контрольному і робочому). Контрольний здають учителеві, а робочий - залишають у себе. Диктант перевіряють на уроці за робочим екземпляром фронтально або способом парного контролю.

За фронтальної перевірки учень сам виставляє собі оцінку за виконану роботу. Після перевірки диктанту вчителем у контрольному зошиті оцінки порівнюються, робиться висновок про рівень навичок самооцінювання кожного учня.

Метод графічного контролю. Цей метод використовують на уроках малювання, креслення, географії, геометрії та ін. Він передбачає відповідь учня у вигляді складеної ним узагальненої наочної моделі, яка відображає певні відношення, взаємозв’язки у виучуваному об’єкті або їх сукупності. Це можуть бути графічні зображення умови задачі, малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці. Графічна таблиця може бути самостійним видом роботи або як органічний елемент входити до усної чи письмової перевірки. Виконання графічного завдання потребує додаткового приладдя (лінійки, циркуля, транспортира та ін.). Особливий вид графічної перевірки — робота з контурними картами.

Метод практичної перевірки. Він передбачає перевірку рівня оволодіння системою практичних умінь і навичок (складання схем, вмикання вимірювальних приладів, зняття показників приладів, проведення хімічних експериментів, спостереження за біологічнихми об’єктами, складання плану місцевості, виготовлення простих виробів із дерева чи металу тощо). Таку перевірку здійснюють під час лабораторних і практичних занять із фізики, хімії, біології, географії, трудового навчання. Стежачи за тим, як учень виконує певні дії, учитель з’ясовує, як він усвідомив теоретичні основи цих дій. Так, спостерігаючи за рослинами на пришкільній ділянці чи проводячи вдома досліди з рослинами, учні усвідомлюють процеси утворення крохмалю на світлі, проростання насіння, дихання кореня, випаровування води через листя та ін.

Залежно від цілей перевірки учням даються або завдання, відповіді на які потребують узагальнених знань, синтезованих умінь і навичок, або система питань, відповіді на які відображають систему певних знань).

Це так звані традиційні методи, засоби і форми організації навчання та контролю. Пройшовши багаторічну, а іноді й багатовікову апробацію, вони, хоч і потребують відповідного оновлення, сприяють виникненню та удосконаленню нетрадиційних, до яких належать тестові і програмовані (машинні та безмашинні) методи.

Метод тестового контролю. Передбачає відповідь учня на тестові завдання за допомогою розставлення цифр, підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу.

Термін запровадив до вжитку у 1899 р. американський психолог Джеймс Кеттел (1860—1944), а тести, як прийом оцінювання, почали застосовувати у Великобританії у 1864 р. На відміну від традиційних методів контролю, орієнтованих в основному на перевірку засвоєння конкретних знань, тестовий контроль спрямований на перевірку засвоєння ключових елементів навчального матеріалу. Він відрізняється більшою об'єктивністю, усуває суб'єктивізм, скорочує час на перевірку, сприяє дотриманню єдності вимог, запобігає випадковості при оцінюванні знань, забезпечує сприйняття учнем оцінки як об'єктивної, дає змогу статистично опрацювати одержані результати.

У шкільній практиці найпоширенішими є тести досягнень, креативності, критеріально-орієнтовані.

Тести досягнень використовують для оцінювання рівня розвитку логічного мислення учнів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими принципами, основними законами та ін., а спеціалізовані тести досягнень дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного навчального предмета. Тести креативності використовують для оцінювання творчих здібностей учнів, уміння знаходити нетрадиційні способи вирішення проблемних завдань. Критеріально-орієнтовані тести використовують для визначення динаміки індивідуальних досягнень щодо певного критерію (наприклад, динаміки розвитку уміння).

Тестовий контроль ще недостатньо застосовується у вітчизняній школі у зв'язку з незначним вибором педагогічно апробованих тестів, методичних рекомендацій щодо їх використання.

Програмований контроль. Полягає у пред'явленні до всіх учнів стандартних вимог у процесі перевірки однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. Оцінювання знань здійснюють за допомогою різних автоматизованих або технічних пристроїв. Простий і поширений спосіб стандартизації опитування в шкільних умовах — застосування перфокарт, згідно з якими учні записують відповіді на аркуші паперу в клітинку, вказуючи по вертикалі номер завдання, по горизонталі — код відповіді. Після закінчення роботи вчитель порівнює учнівський лист з дешифратором, який накладають на цей лист. Оцінку учневі виводять за кількістю правильних відповідей.

Якщо учневі пропонують вибрати правильну відповідь з декількох варіантів, такий метод іноді називають альтернативним, або методом вибору. Його активно використовували у 70-х pp. XX ст. У процесі комп'ютеризації навчання ймовірне нове посилення уваги до нього, але на більш високому, якіснішому рівні.

Іспити (екзамени). Екзамени, як і інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність учителя і кожного школяра за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, вихованню в учнів вимогливості до себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, діловій і спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів вимогливо, але тактовно і доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і норм.

Іспити проводять методом письмової роботи, бесіди, практичної, лабораторної роботи, тестування, захисту учнівських науково-дослідних робіт. Для забезпечення загального контролю запроваджено державну підсумкову атестацію учнів. Проводять її в усіх без винятку навчальних закладах. Її зміст, форми і порядок проведення визначає Міністерство освіти і науки України.

Нерідко вчителі вважають психологічно доцільним здійснювати взаємоконтроль учнів як метод взаємодопомоги. Від педагогів залежить, щоб взаємоконтроль не перетворювався на штучний засіб «витягування» слабшого (підказування, шпаргалки, списування завдань).

Засобом активізації свідомості, зміцнення знань, розвитку умінь і навичок є самоконтроль. Згідно з ним учнів, які користуються повною довірою педагогів унаслідок свідомого ставлення до навчання, переводять на самоконтроль, довіряючи їм самим собі виставляти оцінку. Цей метод спонукає їх до підвищеної відповідальності.

Метод самоконтролю полягає в усвідомленому регулюванні учнем своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета самоконтролю – запобігання помилкам та їх виправлення. Показником сформованості контрольних дій а, отже, й самоконтролю є усвідомлення учнями правильності плану діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. Ефективним засобом формування в учнів навичок самоконтролю є використання колективних (фронтальних) перевірок у поєднанні з контролем з боку вчителя. У процесі навчання слід знайомити учнів з метою виконуваної роботи, вимогами до неї, способами виконання, прийомами самоконтролю і шляхами їх удосконалення.

Стосовно більшості учнів досвідчений педагог використовує систему неповного самоконтролю, інколи, наприклад, дозволяючи наприкінці творчих робіт заглянути у підручник, перевірити написане. При виконанні письмових контрольних робіт, особливо диктантів, учитель залишає певний час, щоб учні змогли уважно прочитати написане, виправити випадково зроблені помилки.

Важливу роль у самоконтролі відіграють педагогічна оцінка та самооцінка.

Самооцінка учня в навчальному процесі розвиває критичне ставлення до своїх здібностей і можливостей, об'єктивне оцінювання результатів навчання. Від ефективності самооцінки залежить здатність учня знаходити помилкові дії, запобігати їм і завдяки цьому підвищувати результати самоконтролю. За результатами самооцінки учнів поділяють на таких, що переоцінюють, недооцінюють, оцінюють себе адекватно. Для формування навичок самоконтролю й адекватної самооцінки учневі треба мотивувати виставлену йому оцінку, пропонувати йому оцінити свою відповідь, організувати у класі взаємоконтроль, рецензування відповідей інших учнів тощо. Важливо при цьому ознайомити їх з нормами і критеріями оцінювання знань.

Для самоконтролю нерідко використовують звукозапис. Прослуховуючи запис власного читання тексту, учень може виявити недоліки в техніці читання, інтонуванні, артикуляції окремих звуків. За наявності записів окремих тем підручника з іноземної мови учням неважко виявити й виправити свої мовні огріхи.

Результати самоконтролю і самооцінки знань з окремих тем вносять у класний журнал, що сприятливо впливає на зміцнення відповідальності учнів за навчальну роботу.

Функції, види, і форми контролю

 Розрізняють такі функції контролю:

–  контролююча (контроль дає інформацію про рівень здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів);

–      освітня (у процесі контролю вчитель стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє її результати);

–   діагностична (учитель виявляє успіхи і недоліки в знаннях, встановлює причини недоліків, визначає заходи для підвищення якості навчання, попередження і подолання неуспішності);

–       виховна (систематичний контроль і оцінка успішності, залучення учнів до взаємоконтролю і самоконтролю сприяє вихованню у них таких моральних рис як дисциплінованість, наполегливість, відповідальність, працьовитість, принциповість, справедливість і т.п.);

–       розвивальна (обґрунтована оцінка, самооцінка і взаємооцінка сприяє розвитку в учнів логічного і критичного мислення, пам'яті, мовлення, уміння аналізувати, порівнювати тощо);

–       стимулююча (добре вмотивована і справедлива оцінка успішності є важливим стимулом у навчанні);

–       прогностична (дані контролю використовуються для прогнозування можливих результатів навчання, шляхів поліпшення роботи вчителя).

За місцем у навчальному процесі розглядають такі види контролю:

–     попередній – перед вивченням нового матеріалу для виявлення якості опорних знань, умінь і навичок;

–     поточний – в процесі вивчення нового матеріалу для виявлення якості засвоєння учнями знань і умінь з метою їх корекції;

–     тематичний – після вивчення теми;

–    підсумковий – наприкінці навчального семестру, року, при закінченні курсу;

–     періодичний – здійснюється адміністрацією школи або органами освіти за окремим планом.

Взаємоконтроль – взаємна перевірка учнями усних, письмових та інших завдань.

Самоконтроль самостійна перевірка та оцінювання виконання завдань учнями.

Рейтинговий контроль – оцінювання виконання учнями різного характеру завдань у залікових одиницях, виявлення підсумкової оцінки як суми залікових одиниць, визначення рейтингу кожного учня за кількістю набраних балів.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів здійснюється у таких формах:

–     фронтальна (фронтальне опитування) – система питань до всього класу;

–     групова – використовується у тих випадках, коли перевіряється виконання групового завдання;

–    індивідуальна – ґрунтовне ознайомлення із знаннями, уміннями і навичками одного учня; вчитель концентрує свою увагу на учневі, який відповідає (індивідуальне опитування);

–    комбінована – поєднання фронтального опитування з індивідуальним: кілька учнів виконують індивідуальні завдання біля дошки чи на місцях, з рештою проводиться фронтальне опитування (ущільнене опитування).

 

Навички і методи самоконтролю

Самоконтрольце усвідомлення і оцінка субєктом власних дій, психічних процесів і станів.

Самоконтроль передбачає наявність еталону у формі суб’єктивних уявлень або критеріїв і можливість отримання уявлень про дії і стани, які контролюються.

Поява і розвиток самоконтролю обумовлений вимогами суспільства до соціальної поведінки людини.

Самоконтроль має регулятивну функцію, а також може бути об’єктом вольового регулювання, наприклад, в стресових ситуаціях.

Завдання самоконтролю

Регулююча функція самоконтролю дозволяє людині вирішувати завдання, визначені нею самою або запропоновані ким-небудь. Люди, які володіють мистецтвом самоконтролю, здатні виконувати усвідомлені дії, контролювати прояви своїх емоцій і, керуючись мотивацією, досягати власних цілей або вносити особистий внесок в досягнення колективних цілей. З психологічної точки зору особливо важливе місце належить емоційному самоконтролю – адже саме в області емоцій і почуттів найповніше проявляеться несвідоме, внутрішнє життя особистості, її психічна реальність.

Форми і навички самоконтролю

Емоційний самоконтроль може мати в деяких випадках форму внутрішнього діалогу з самим собою . Всім нам знайомі поганий настрій і спалахи емоцій. В громадському транспорті чи інших місцях, де багато людей, нерідко трапляється стикатися з грубістю, нахабством, проявами агресії. Люди імпульсивні, піддаючись емоціям, можуть затіяти сварку і, навіть, бійку. Але ті, хто добре контролює себе, зможуть знайти гідну відповідь, побічно продемонструвавши людині, що вона не права, чим викличуть повагу до себе.

Якщо особистість здатна усвідомити ситуацію і встановити баланс між емоціями і свідомістю, їй легше контролюват їх прояви і не допустити негативної поведінки, спрямовуючи емоції в правильне русло. В деяких випадках, наприклад, пов’язаних з бізнесом, роботою, соціальними відносинами, які потребують самодисципліни, витримки, мистецтва володіння собою, навички самоконтролю дуже важливі. Уявіть собі керівника компанії або іншого топ-менеджера, який, розуміючи, що підлеглі дуже погано справились з работою, прямо на нараді директорів починає стукати кулаком по столу або кричати на співробітників. Імпульсивність емоційно заражає, але далеко не завжди сприяє ефективній діяльності. Але, якщо керівник добре володіє собою, якщо його самоконтроль на достатньо високому рівні, він поведе себе інакше. Він не буде поспішати з висновками. Продумавши питання, він збере співробітників, поділиться з ними своїм ставленням до ситуації, яка склалася, без агресії і конфронтації, прийме виважене рішення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку І мотивація навчальної діяльності

  Урок
  1. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань,навичок і умінь, необхідних учням для самостійного виконання практичних завдань уроку.
 2. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 3. Терещук Тетяні Сергіївні адміністрації Шельпахівської зош І-ІІІ ступенів Заявка Адміністрація Шельпахівської зош І-ІІІ ступенів просить дозволити взяти участь у огляді-конкурс

  Конкурс
  З метою підвищення і удосконалення педагогічної майстерності, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду учителів школи, району, області, налагодження системи педагогічної освіти учителів
 4. Попович І. С., начальник відділу освіти Іршавської рда

  Диплом
  У методичному посібнику викладено сутність і зміст інтерактивних методів навчання, вимоги до його впровадження в практику роботи словесників, подано власні рекомендації та творчі доробки членів районної творчої групи навчальних закладів
 5. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.

Другие похожие документы..