Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Курсовая работа состоит из введения, теоретической части, практической части, заключения, списка использованной литературы, в необходимых случаях име...полностью>>
'Документ'
В 2004 р. роботи студентів були представлені на студентській науково-практичній конференції Шосткинського інституту Сумського державного університету...полностью>>
'Документ'
Оказывала ли императрица Александра Федоровна влияние на политику империи? Был ли император Николай второй слабой натурой, способной легко подвергать...полностью>>
'Документ'
Мы продолжаем движение вверх по истории Египта. После эпохи строительства Великих пирамид при Хунатене в XIV-XV веках новой эры мы подходим к эпохе з...полностью>>

Ємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви І надати висновки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання – КПІЗ

з дисципліни “Економічний аналіз”

студента 2-го курсу групи ____________

спеціальності “Фінанси і кредит”

_______________________________________________

Прізвище І. П.

Викладач – Дороженко Л. І.

Графік виконання завдання та його оцінка:

Етапи

Зміст завдання

Дата

Оцінка (за 100 бал. шкалою)

Підпис викладача

Перший

Зібрати чи отримати у викладача комплект форм статистичної звітності промислового підприємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви і надати висновки.

до

27.03.12

100

Другий

На підставі річної звітності підприємства (форми №№1-підприємництво, 1-П-НПП, 1-ПВ, 3-ПВ) скласти таблиці вхідних показників, обчислити, проаналізувати їх виявити резерви і надати висновки.

до

15.05.12

100

Третій

На підставі річної звітності підприємства( форми №№1-підприємництво, 1-П-НПП, 1-П, 11-ОЗ) скласти таблиці вхідних показників, проаналізувати склад та структуру, рівень та динаміку стану, руху основних засобів, й ефективності їх використання, а також вплив середньорічної залишкової вартості основних засобів і фондовіддачі на обсяги продукції. За результатами розрахунків виявити резерви, зробити аналітичні висновки.

до

20.05.12

100

Загальна оцінка______________________

Підпис викладача ____________________

Вінниця – ВІЕ ТНЕУ 2012

 1. Структура залікового кредиту:

Заліковий модуль 1

(модульна контрольна робота, поточне опитування, тестування, самостійне опрацювання теоретичного матеріалу)

Заліковий модуль 2

(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль 3

(підсумкова оцінка з КПІЗ)

Разом

30

30

40

100

10 тиждень

17 тиждень

18 тиждень

 1. Варіанти завдань: за формами звітності конкретного промислового підприємства.

Враховуючи конфіденційність звітності промислових підприємств вхідні дані для виконання КПІЗ за варіантами видаються викладачем студентам безпосередньо і в електронному варіанті не надаються.

 1. Критерії оцінювання .

Базова оцінка «90» балів виставляється тоді, коли студент правильно та в повному обсязі виконав індивідуальне завдання, виявив творчий пошук, самостійність, оригінальність, тощо.

Базова оцінка «75» балів виставляється тоді, коли студент в основному правильно та у повному обсязі виконав індивідуальну завдання, але допустив незначні погрішності.

Базова оцінка «60» балів виставляється тоді, коли студент виконав індивідуальну завдання з помилками, які є досить суттєвими, але в межах допустимого.

Викладач може додати додаткові бали за якісне оформлення виконаної роботи, інші здобутки, які можуть бути простимульовані.

 1. Література:

 1. Економічний аналіз. Методичні вказівки до виконання комплексного практичного індивідуального завдання для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” денної форми навчання. / Автор: Марченко О.І. – ВІЕ ТНЕУ, 2011.-49с.

 2. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з курсу «Економічний аналіз» для студентів спеціальностей “Фінанси” денної форми навчання / Укладачі: О. І. Марченко, В. Л. Фесюк - Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2006. – 195с.

 3. Прокопенко І.Ф., Гачін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навчальний посібник,- К.:Центр учбової літератури,2008. – 430 с.

 4. Марченко О.І. Економічний аналіз. Навчальний посібник: - Вид. 2-ге,без змін.- Тернопіль, Крок. – 2010. – 495 с.

 5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.- 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

 6. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ За ред. д.е.н. проф.. Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця 2-е вид. доп.і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007; 704с. Частина 1, Частина 2 / Розділ 2. Фінансовий аналіз/

 7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства :Навч. Посіб. – 3-є вид, випр., і доп. – К.: Знання, 2007. – 668с.Фінансовий аналіз. Гл. 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18.

 8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства- 2-е вид., стер.- К.: Алерта,2003, - 485 с.

 9. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посіб.[для студ. вищ.навч.закл.]В.І. Приймак – К.: Центр учбової літератури,2009 , - 296 с.

 10. П.Я. Попович Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник,- 3-є вид.,перероб. І доп.- К.: Знання,2008, - 630 с.[ Частина 2 Фінансовий аналіз]

 11. Економічний аналіз : Навч. посібник. М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.: За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка, - Вид. 2-ге,перероб. і доп. – К.: КНЕУ. 2003, - 556. с.

 12. Кіндрацька П.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред.. проф.. А.Г. Загороднього. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008 , - 486 с.

Завдання отримав______________________________

Завдання видав_________________________________

“______” ________________2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Економічний аналіз

Методичні вказівки

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання – КПІЗ

з дисципліни “Економічний аналіз”

(для студентів ВІЕ ТНЕУ

спеціальності „Фінанси і кредит” денної форми навчання)

Вінниця – 2012

Економічний аналіз. Методичні вказівки до виконання комплексного практичного індивідуального завдання для студентів спеціальності „Фінанси і кредит” денної форми навчання. /Автор: Марченко О. І. - Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2012.-49с.

Автор : к.е.н., доцент Марченко О.І.

Рецензент : к.е.н. доцент ВНТУ Грабовецький Б.Є.

Відповідальний за випуск – Козловський В.О.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів

протокол №6 від 27 грудня 2011 року.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................9

Мета вивчення дисципліни......................................................................... .......10

Програма дисципліни “Економічний аналіз”............................................ .......11

Література.............................................................................................................14

Питання з дисципліни “Економічний аналіз”, які виносяться на іспит.........16

Завдання до виконання комплексної індивідуальної практичної роботи…...18

Методичні поради до перевірки вірогідності вхідної інформації...................19

Методичні поради до виконання завдання 1.....................................................24

Методичні поради до виконання завдання 2............................................... .....33

Методичні поради до виконання завдання 3....................................................44

Додаток.................................................................................................................53

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у розробленні та ухваленні управлінських рішень із забезпечення їх ефективної роботи. Результати виробничої, комерційної, фінансової та інших видів підприємницької діяльності залежать від різноманітних факторів, які знаходяться у різному ступені зв'язку між собою та результативними показниками.

Їх дія і взаємозв'язок різні за характером і часом. Причини та умови, які породжують ці фактори, також різні. Не розкриваючи і не оцінюючи їх напрям, активність і час дії, неможливо забезпечити ефективність управління. Якісно виконати цю складну роботу можливо лише за допомогою економічного аналізу, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.

«Економічний аналіз» – одна з основних навчальних дисциплін загальноекономічної підготовки, яка надає студентам спеціальності «Фінанси», знання з оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств України. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання про методи оцінки рівня та динаміки показників діяльності підприємств, вплив у конкретних факторів на ці показники, виявлення резервів виробництва та розроблення заходів щодо їх використання тощо.

Знання з даної навчальної дисципліни дозволять студентам у подальшому аналізувати діяльність того чи того підприємства, робити кваліфіковані аналітичні висновки і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення з підвищення ефективності використання виробничих ресурсів і отримання максимального прибутку.

Суттєве місце у вивченні матеріалу навчальної дисципліни „Економічний аналіз” студентами заочної форми навчання займає виконання контрольної роботи. Ця розробка утримує програму дисципліни, список основної і додаткової літератури, питання до іспиту, завдання до контрольної роботи, вхідну інформацію та методичні поради до її виконання. Методичні поради складені досить детально, містять конкретні приклади. Вони покликані допомогти студентам заочної форми навчання отримати практичні навички збирання, перевірки, оброблення та аналізу вхідної реальної аналітичної інформації.

Мета вивчення дисципліни.

Програма й тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами методів збирання, оброблення й аналізу інформації стосовно господарських явищ та процесів, які доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні аналітичного дослідження. Ця дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Курс “Економічний аналіз” охоплює методологічні основи економічного аналізу, методи та прийоми вивчення господарських процесів і явищ, причинно – наслідкових взаємозв’язків, тенденцій розвитку тощо. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі обліку, аналізу управління, обліку, аналізу та фінансів.

Головним завданням курсу “Економічний аналіз” є вивчення студентами методологічних методичних питань аналітичного дослідження економічних процесів, принципів організації аналітичної роботи, методик розрахунку показників, прийомів економічного аналізу й оформлення аналітичної інформації. Оволодіння матеріалами цієї дисципліни повинне виробити у студентів навички практичного використання аналітичних методів та прийомів в процесі ухвалення управлінських рішень.

Вивчення дисципліни “Економічний аналіз” передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань із суміжних курсів (економічна теорія, статистика, економіка підприємств, бухгалтерський облік, фінансово – кредитні дисципліни, планування, маркетинг, комп’ютерна техніка тощо), активної праці студента на лекціях і практичних заняттях, цілеспрямованої роботи над вивченням навчальної й спеціальної літератури і самостійного виконання контрольної роботи.

Навчальна дисципліна "Економічний аналіз" одна з основних нормативних загальноекономічних дисциплін, яка надає студентам, знання з оцінки діяльності виробничих підприємств, пошуку резервів покращення господарювання та розроблення заходів щодо їх використання.

Знання з даної навчальної дисципліни дозволять студентам в подальшому аналізувати результати діяльності того чи того суб'єкта господарювання та забезпечення його ресурсами, робити кваліфіковані аналітичні висновки й ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення з підвищення ефективності використання наявних ресурсів і отримання максимальних прибутків

Мета: засвоєння знань щодо систематичного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, технічних, трудових і фінансових ресурсів.

Предмет економічного аналізу: діяльність підприємств і їх підрозділів, спрямована на досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах, причинно – наслідкові взаємозв’язки між господарськими процесами та явищами.

Програма дисципліни “Економічний аналіз”

Тема 1. Предмет, зміст, завдання економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством.

Роль економічного аналізу за ринкових відносин. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу. Предмет економічного аналізу, його зміст, мета, завдання. Принципи й функції економічного аналізу. Основні його категорії. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підприємством.

Тема 2. Метод та методичні прийоми економічного аналізу.

Метод, як спосіб дослідження. Характерні риси економічного аналізу: Визначення методу економічного аналізу. Системний підхід в економічному аналізі: уявлення про системний підхід, особливості системного економічного аналізу.

Методика економічного аналізу. Уявлення про методику економічного аналізу. Зміст методики. Послідовність комплексного економічного аналізу. Методичні прийоми економічного аналізу та їх зміст. Система взаємопов'язаних економічних показників як елемент економічного аналізу.

Способи оброблення інформації в економічному аналізі: порівняння, відносні й середні величини, групування, балансовий, графічний, спосіб табличного відображення аналітичних даних, експертної оцінки та інші.

Методика факторного аналізу: поняття, види і завдання. Класифікація й систематизація факторів в економічному аналізі. Детерміноване моделювання і перетворення факторних систем.

Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі: спосіб ланцюгової підстановки, індексний метод, способи абсолютних величин, різниць, пропорційного ділення, дольової участі, інтегральний, логарифмування.

Методичні прийоми вивчення стохастичних (кореляційних) взаємозв'язків: парної і множинної кореляції. Методика оцінки і практичного використання результатів кореляційного аналізу.

Методика виявлення і підрахунку резервів в економічному аналізі. Методика функціонально-вартісного аналізу

Тема 3. Види економічного аналізу та його інформаційне забезпечення .

Класифікація економічного аналізу відповідно галузевій, часовій, просторовій ознаки, періодичності проведення, об'єкта управління, методиці дослідження, повноті охоплення об'єктів, змісту програми, користувача аналізу.

Основні правила організації економічного аналізу, організаційні форми і виконавці економічного аналізу. Планування аналітичної роботи. Інформаційне забезпечення аналізу: класифікація джерел аналітичної інформації, її характеристика, вимоги до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу. Підготовка і аналітичне оброблення вхідних даних в економічному аналізі. Документальне оформлення результатів аналізу.

Тема 4. Аналіз маркетингової діяльності та реалізації продукції підприємства.

Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності. Інформаційне забезпечення аналізу маркетингової діяльності та його особливості. Методи аналізу маркетингової діяльності. Способи оброблення аналітичної інформації. Аналіз цінової політики підприємства. Аналіз системи розповсюдження товарів. Аналіз кон’юнктури ринку. Аналіз рекламної діяльності та її ефективності. Аналіз ринків збуту. Аналіз реалізації продукції.

Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг.

Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірники, які використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх розрахунку.

Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз виливу асортименту й структурних зрушень на економічні показники роботи підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші показники підприємства.

Аналіз якості й конкурентоспроможності продукції та робіт. Показники якості конкурентоспроможності й сортності продукції та методи аналізу. Аналіз впливу зміни якості й конкурентоспроможності роботи підприємства. Аналіз виробничого браку підприємства. Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства. Оцінка резервів збільшення випуску продукції.

Тема 6. Аналіз стану основних засобів й ефективності їх використання.

Сутність, зміст, завдання та інформаційна база для проведення аналізу. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами. Стан та рух основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Факторний аналіз фондовіддачі.

Тема 7. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз потреби підприємства у матеріальних ресурсах. Аналіз стану виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів й оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Факторний аналіз матеріаловіддачі. Резерви зниження матеріаломісткості продукції.

Тема 8. Аналіз використання ресурсів праці і витрат на оплату праці.

Значення й завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.

Аналіз забезпечення підприємства ресурсами праці. Аналіз використання працівників. Аналіз використання робочого часу. Показники й аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз виливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку продуктивності праці.

Аналіз трудомісткості продукції, що випускається. Аналіз резервів продуктивності праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів. Аналіз витрат на оплату праці.

Тема 9. Аналіз витрат виробництва й собівартості продукції.

Значення, завдання та джерела інформації. Показники собівартості продукції. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості виробленої (реалізованої) продукції. Аналіз загальної суми собівартості продукції. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнюваної продукції. Аналіз витрат на одну гривню продукції. Аналіз витрат за економічними елементами. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції. Аналіз прямих матеріальних витрат. Оцінка витрат на пряму заробітну плату. Аналіз витрат на обслуговування виробництва. Аналіз інших комплексних витрат. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції. Стратегічний аналіз. Оперативний аналіз собівартості продукції. Внутрішньогосподарський аналіз витрат. Порівняльний аналіз собівартості. Функціонально – вартісний аналіз.

Основна література

 1. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред. проф.. А.Г. Загороднього. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2006. – 428с

 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін: За ред. Акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп – К: КНЕУ, 2003 – 556 с.

 3. Марченко О.І. Економічний аналіз. Навчальн. посібник – Вид. 3-тє, перероб. і доп - Вінниця, ВІЕ ТНЕУ, 2007 – 380 с.

 4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: практикум. Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ - 2000”, 2006. – 280с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 2. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 3. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 4. Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни "Страхові послуги"

  Книга
  Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.ISBN 966-574-374-0Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової
 5. В. Ф. Столяров, д-р екон наук, проф

  Документ
  В. Ф. Столяров, д-р екон. наук, проф.(Київський національний університет технологій та дизайну)Б. В. Захожая, д-р екон. наук, проф.(Міжрегіональна академія управління персоналом)

Другие похожие документы..