Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
По своему географическому положению Камчатский край занимает полуостров Камчатка, расположенный на крайнем северо-востоке России, в азиатской части к...полностью>>
'Курсовая работа'
Цель данной курсовой работа - попытаться изложить характерные явления, возникающие во взаимоотношениях личности и коллектива. В этой работе я приведу...полностью>>
'Документ'
Заставка. В настоящее время Пенсионный фонд России представляет собой единую систему управления средствами обязательного пенсионного страхования и кр...полностью>>
'Документ'
Открыты для доступа с заглавной страницы сайта: Электронные базы данных; база данных «Все библиотеки Архангельской области»; виртуальная справочная с...полностью>>

Харківський Національний університет внутрішніх справ Дондик Наталія Яківна

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

20


Харківський Національний університет

внутрішніх справ

Дондик Наталія Яківна

УДК 343.98

Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів

Спеціальність12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент

Гаєнко Володимир Іванович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри

криміналістики.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Лукашевич Віталій Григорович,

Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, перший проректор;

доктор юридичних наук, професор

Іщенко Андрій Володимирович,

Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики.

Провідна установа: Одеська національна юридична академія, кафедра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.

Захист відбудеться “20” квітня 2006 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий “18 “ березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Каткова Т.В.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Характерною особливістю динаміки сучасної злочинності в Україні є стійке збільшення в її структурі частки економічних злочинів. До цієї категорії належать, перш за все, злочини, спрямовані на отримання матеріальної вигоди з використанням інструментів господарської діяльності й повноважень по контролю за цією діяльністю.

Аналіз слідчо-судової практики показує, що економічні злочини характеризуються використанням для досягнення злочинної мети: 1) юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності як інструменту здійснення і приховування злочинної діяльності; 2) розрахункового механізму, діючого у господарській діяльності; 3) різноманітних фальсифікованих документів; 4) маскування злочинів фіктивними фінансово-господарськими операціями; 5) використанням різноманітних спеціальних знань шляхом залучення до злочинів працівників бухгалтерій, спеціалістів з комп’ютерних технологій та ін. Враховуючи те, що господарська діяльність отримує багаторазове документальне відображення, виявлення таких злочинів, ефективне їх розслідування та попередження неможливе без використання спеціальних бухгалтерських знань.

Опитування слідчих органів внутрішніх справ, прокуратури і податкової міліції свідчить про те, що вони в основному орієнтуються у ситуаціях, коли потребується призначення судово-бухгалтерської експертизи. Але, разом з тим, ними допускаються суттєві помилки при визначенні: співвідношення ревізії, що призначається слідчим у кримінальній справі, і судово-бухгалтерської експертизи; можливостей використання допомоги спеціаліста-бухгалтера при проведенні окремих слідчих дій; формулюванні завдань експерту-бухгалтеру; обсягу матеріалів, потрібних експерту-бухгалтеру для відповіді на поставлені запитання. Все це свідчить про те, що в умовах зростання економічної злочинності такий аспект діяльності слідчого, як використання спеціальних бухгалтерських знань, залишається проблемним.

Судова бухгалтерія як галузь знань, що обслуговує потреби боротьби зі злочинністю, має давню історію, оскільки перші спроби такого використання бухгалтерських знань відомі ще з часів Аристотеля, Демосфена, Ксенофонта. Першою російською системною працею на цю тему була книга С.Ф. Іванова “О бухгалтерской экспертизе в судебном процессе» 1911 року видання. Під час існування СРСР з його адміністративно-командною економікою розвиток судової бухгалтерії був спрямований переважно на забезпечення розслідування привласнень, розтрат, зловживань із боку матеріально-відповідальних і службових осіб державних підприємств, організацій і закладів. Саме в цей період в роботах Т.М. Арзуманяна, С.С. Остроумова, П.К. Пошюнаса, А.М. Ромашова, В.Г. Танасевича, С.П. Фортинського, І.Я. Фрідмана, А.Р. Шляхова та інших були закладені науково-теоретичні основи використання бухгалтерських знань при розслідуванні й попередженні вказаних злочинів. Названі автори робили акцент переважно на судово-бухгалтерській експертизі при розслідуванні розкрадань державного й колективного майна. Саме ними сформульовані принципові положення за законом наступництва були покладені в основу сучасних вітчизняних досліджень М.Т. Білухи, М.І. Камлика, Г.Г. Мумінової-Савіної, В.Д. Понікарова та інших щодо проблем використання бухгалтерських знань у діяльності правоохоронних органів. Відповідні положення використовувалися у роботах російських та українських учених-криміналістів, які досліджували проблеми розробки методик розслідування економічних злочинів (А.Ф. Волобуєва, В.І. Комісарова, В.Д. Ларичева, А.Н. Ларькова, Г.А. Матусовського, Р.С. Сатуєва, П.С. Яні та ін.). Але окремі проблеми використання спеціальних бухгалтерських знань в методиках розслідування в сучасних умовах були тільки позначені або їх вирішення було неповним.

Сучасна економічна злочинність включає в себе комплекси взаємно пов’язаних злочинів, в яких використовуються господарські операції та відповідні документи, особливості змісту яких визначаються сферою господарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяльності виникає необхідність врахування не тільки виду злочину але й галузевої специфіки нормативного регулювання та документообігу. Таким чином потреби слідчо-судової та експертної практики диктують необхідність диференційованого підходу, забезпечення відповідної спеціалізації не тільки серед оперативних працівників і слідчих, але й серед фахівців-бухгалтерів, без участі яких ефективне виявлення, розслідування й попередження економічних злочинів є неможливим. Названі обставини й обумовили вибір теми й структуру даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у відповідності з завданням підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, у тому числі з використанням можливостей державної контрольно-ревізійної служби та експертних закладів, визначеним п. 5 Розділом ІІ та п. 32 Розділу V Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки (затв. Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376) та тематикою, рекомендованою Академією правових наук України (Пріоритетні напрямки розвитку науки на 2005-2010 роки // Постанова № 2/04-2 від 18 червня 2004 року), підрозділу 2.5 пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років (Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 755 від 5 липня 2004 року).

Підготовка наукових статей, навчальних посібників за темою дисертації була передбачена планами науково-дослідної роботи кафедри криміналістики Харківського національного університету внутрішніх справ.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є формулювання на основі аналізу чинного законодавства, літературних джерел, слідчо-судової та експертної практики теоретичних положень і рекомендацій щодо використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів.

У відповідності з цим в дисертації були поставлені і вирішувалися наступні основні завдання:

- дати визначення поняття економічних злочинів з урахуванням факторів, які обумовлюють використання при розслідуванні цих злочинів спеціальних бухгалтерських знань;

- визначити особливості механізму відображення економічних злочинів у документах, дати їх класифікацію;

- сформулювати уточнене поняття бухгалтерських знань, що використовуються при розслідуванні економічних злочинів;

- визначити зміст і співвідношення процесуальної і непроцесуальної форм використання бухгалтерських знань і сформулювати рекомендації щодо їх застосування при розслідуванні економічних злочинів;

- визначити роль і зміст діяльності фахівця-бухгалтера у профілактиці економічних злочинів, сформулювати рекомендації щодо використання їх можливостей у встановленні криміногенних факторів та розробці заходів щодо їх усунення.

Об'єктом дослідження є механізм вчинення економічних злочинів та діяльність правоохоронних органів з їх виявлення, розслідування, попередження і відповідні правовідносини.

Предмет дослідження складають форми та прийоми використання спеціальних бухгалтерських знань при виявленні, розслідуванні і попередженні економічних злочинів, питання взаємодії слідчого з фахівцем-бухгалтером (спеціалістом, експертом).

Методи дослідження. При виконанні роботи дисертант керувався загальним діалектичним методом пізнання, розглядаючи об’єкт дослідження як сукупність протилежностей і використовуючи наступні наукові методи:

- методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) використані при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, аналітичних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять у предмет дослідження;

- історичний метод застосовувався при дослідженні появи і розвитку окремих теорій, концепцій, поглядів вчених із проблем використання спеціальних бухгалтерських знань у розслідуванні економічних злочинів;

- порівняльно-правовий метод використаний при дослідженні кримінального, кримінально-процесуального та іншого законодавства України і Російської Федерації та деяких інших країн із метою визначення можливостей використання зарубіжного досвіду;

- системно-структурний метод було використано при дослідженні механізму вчинення економічних злочинів та їх документального відображення;

- соціологічні методи (опитування, анкетування, фокус-група, експертні оцінки) були застосовані для визначення ефективності використання спеціальних бухгалтерських знань у тих чи інших формах.

У процесі дослідження піддавалися вивченню закони і підзаконні нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних і контролюючих органів, нормативні акти МВС України (накази, рішення колегій, вказівки), постанови Пленумів Верховного Суду України, аналітичні матеріали, що стосувалися досліджуваної проблематики.

У процесі дослідження вивчено та узагальнено матеріали 255 кримінальних справ про економічні злочини, що стосувалися використання бухгалтерських знань (матеріали ревізій, висновків експертів), проведено опитування 124 слідчих МВС, СБУ, податкової міліції, прокуратури України з різних областей, які спеціалізуються на розкритті і розслідуванні економічних злочинів, та 47 судових експертів.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація являє собою одну з перших спроб у вітчизняній криміналістичній літературі вирішити проблемні питання використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів з урахуванням трансформації механізму їх вчинення та в умовах нового нормативного регулювання господарської діяльності і здійснення контролю. При цьому сформульовані наступні положення і рекомендації, які мають певний ступінь новизни:

- уточнено поняття економічних злочинів з урахуванням новітніх елементів їх механізму, які обумовлюють необхідність використання спеціальних бухгалтерських знань для їх виявлення, розслідування і попередження;

- вперше обґрунтовано положення щодо врахування при залученні фахівця-бухгалтера специфіки комплексів економічних злочинів, що утворюють певні злочинні технології збагачення (різновидів злочинів та сфери злочинної діяльності);

- дістала подальший розвиток класифікація документів, в яких знаходять відображення злочинні дії з використанням фінансово-господарських операцій;

- дістало подальший розвиток криміналістичне вчення про форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів: визначено зміст методів документального і фактичного контрою суб’єкта господарювання в стадії перевірки матеріалів про економічні злочини; визначені особливості вирішуваних завдань спеціалістом бухгалтером при проведенні окремих слідчих дій; визначені особливості судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні окремих різновидів економічних злочинів та їх комплексів;

- дістало подальший розвиток вчення про криміналістичну профілактику економічних злочинів з участю фахівця-бухгалтера: уточнено поняття профілактичної діяльності слідчого з урахуванням новітніх кримінологічних досліджень та місце в ній спеціальних бухгалтерських знань; визначена роль спеціаліста-бухгалтера у встановленні криміногенних факторів при проведенні окремих слідчих дій; визначені можливості експерта-бухгалтера у сприянні слідчому у формулюванні рекомендацій щодо усунення обставин, які сприяли вчиненню економічного злочину.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у дисертації положення і рекомендації можуть бути використані безпосередньо практичними працівниками правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з економічною злочинністю, а також фахівцями-бухгалтерами експертних закладів.

Результати дослідження можуть бути використані також при викладанні відповідних тем у навчальному курсі криміналістики, а також спеціальних курсів з розслідування економічних злочинів.

Результати дослідження використовувалися і використовуються автором при проведенні занять з слідчими Управління МВС України в Запорізький області, податкової міліції, які спеціалізуються на розслідуванні економічних злочинів.

Особистий внесок здобувача. У науковій статті, опублікованій у співавторстві з Г.П. Дондик, особистий внесок здобувача становить визначення особливостей проведення ревізії в стадії порушення кримінальної справи. У методичних рекомендаціях «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств», підготовлених сумісно з Г.О. Душейко, особистий внесок здобувача складають рекомендації щодо аналізу фінансової звітності підприємства та окремих напрямків його діяльності (капітальному будівництві, АПК, торгівлі).

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дисертації доповідалися автором, обговорювалися і в цілому мали підтримку на науково-практичних конференціях і семінарах в м. Києві (2001 р.), м. Дніпропетровську (2001 р.), м. Харкові (2002 р.), м. Запоріжжі (2000-2004 р.).

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладені автором в 6 наукових статтях, надрукованих у фахових виданнях, і тезах 4 доповідей на конференціях і семінарах., а також курсі лекцій з судової бухгалтерії і методичних рекомендаціях.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 207 стор., з них: основний текст - 182 стор.; список використаних джерел – 15 стор.; додатки – 10 стор.

ОСНОВНИЙ Зміст роботи

У вступі: обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено ступінь її наукової розробленості, мету, завдання і методи дослідження; показано зв’язок роботи з державними програмами боротьби зі злочинністю та планами проведення науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ; визначена наукова новизна і практичне значення результатів дослідження; вказані форми впровадження та апробації одержаних результатів, а також структура дисертації.

Розділ 1. Поняття економічних злочинів та особливості механізму їх відображення” складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 1.1. “Поняття економічних злочинів та їх класифікація” на основі аналізу нормативно-правових актів та літературних джерел (В.В. Лунєєв, Е.Л. Стрельцов, Б.В. Волженкін, А.Г. Корчагін, Е.Е. Дементьєва, Г.А. Матусовський, А.Ф. Волобуєв, Р.С. Сатуєв, В.Д. Ларичев, А.Н. Ларьков, П.С. Яні та інші) дається визначення поняття економічних злочинів. Економічні злочини - це корисливі діяння, вчинені особами з використанням легальних форм господарської діяльності чи повноважень по контролю за цією діяльністю. До них мають бути віднесені злочини, які безпосередньо мають метою заволодіння чужим майном або отримання матеріальної вигоди іншим суспільно-небезпечним шляхом з використанням тих чи інших форм (інститутів) господарської діяльності. Оскільки для таких злочинів характерним є використання господарських операцій, то для їх виявлення і розслідування необхідно досліджувати зміст господарських операцій для встановлення фактів, які відображені в документах бухгалтерського обліку.

Автор зазначає, що структура злочинної економічної діяльності дає підстави для підтримування окремих вчених (А.Ф.Волобуєв) , які виділяють в ній певні технології злочинного збагачення (комплексів злочинів), до яких входять основні (предикатні) злочини і вторинні (підпорядковані) злочини. До основних економічних злочинів належать ті, що безпосередньо спрямовані на заволодіння чужим майном чи одержання іншої незаконної вигоди. До підпорядкованих належать злочини, які створюють сприятливі умови для досягнення мети (наслідку) основного злочину.

При вчиненні комплексів економічних злочинів використовуються господарські операції та відповідні документи, особливості змісту яких визначаються сферою господарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяльності виникає необхідність врахування не тільки виду злочину але й галузевої специфіки нормативного регулювання та документообігу. За цією ознакою виділяються:

 • комплекси злочинів, пов’язані з привласненням, розтратою або заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем;

 • комплекси злочинів, пов’язані з шахрайствами у кредитно-банківській сфері;

 • комплекси злочинів, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

 • комплекси злочинів, пов’язані зі зловживаннями при приватизації майна чи його оренді;

 • комплекси злочинів, пов’язані зі зловживаннями з бюджетними коштами.

Наведена класифікація не вичерпує всіх можливих різновидів технологій злочинного збагачення, але вона відображає особливості у використанні бухгалтерських знань через проведення ревізій і судово-бухгалтерських експертиз при розслідуванні окремих груп економічних злочинів. Крім того вона враховує спеціалізацію фахівців-бухгалтерів, що намітилася останнього часу і використовується в експертних закладах, та впливає на підготовку матеріалів для судово-бухгалтерських експертиз слідчими.

У підрозділі 1.2. “ Загальна характеристика механізму документального відображення економічних злочинів. Класифікація документів” аналізується механізм відображення економічних злочинів. Автор виходить з того, що особливістю економічних злочинів є те, що при їх вчиненні використовуються легальні економічні інститути (правила, форми, процедури, механізми економічної діяльності). Процедури документальної фіксації інформації про господарські операції є обов’язковим елементом економічної діяльності, оскільки вона повинна бути контрольованою і керованою. Тому названі інститути використовуються при підготовці, вчиненні і приховуванні злочину та зовні окремі ланки злочину виглядають як елементи господарської (підприємницької) діяльності, і тільки фахівець може помітити відхилення від встановлених норм (Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.В. Лук’яненко, І.Я. Фрідман, З. Д. Смітієнко).

За характером документальної інформації, яка відображає різні аспекти діяльності суб’єкта підприємництва, та стосовності до доказування окремих обставин вчинення злочину, документи класифіковано на:

1) установчі та організаційно-розпорядницькі документи підприємства;

2) документи органів державної реєстрації;

3) банківські документи;

4) документи податкових органів;

5) документи бухгалтерського обліку і звітності.

Особливо велике значення при розслідуванні економічних злочинів мають бухгалтерські документи, які у залежності від їхнього походження та змісту інформації, поділяються на первинні облікові документи, документи оперативного обліку і документи неофіційного обліку. Кожна класифікаційна група відображає не тільки певну інформацію, але й обумовлює коло осіб, відповідальних за їх оформлення, та місце їх зберігання.

За природою матеріального носія інформації документи поділяються на паперові та електронні, що обумовлює місце знаходження цих документів, а також особливості виявлення і дослідження при розслідуванні економічних злочинів.

У підрозділі 1.3. “Поняття спеціальних бухгалтерських знань, тенденції їх розвитку та значення при розслідуванні економічних злочинів” автор, спираючись на праці вчених, які досліджували дану проблематику (Т.М. Арзуманян, С.С. Остроумов, П.К. Пошюнас, А.М. Ромашов, В.Г. Танасевич, С.П. Фортинський, І.Я. Фрідман, А.Р. Шляхов, М.Т. Білуха, М.І. Камлик, Г.Г. Мумінова-Савіна, В.Д. Понікаров та інші) робить висновок, що бухгалтерські знання формуються за рахунок таких галузей як: 1) загальна теорія бухгалтерського обліку та його галузеві види; 2) аналіз господарської діяльності підприємства; 3) суміжні з бухгалтерським обліком галузі знань (бюджетної сфери, кредитно-банківських відносин, оподаткування тощо). Їх особливістю є те, що на відміну від інших спеціальних знань вони в значній мірі є знаннями нормативно-правових положень і правил, встановлених певними нормативними актами. З врахуванням цього робиться висновок, що бухгалтерські знання – це система відомостей про бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності підприємств та суміжних з ними економічних відомостей, отриманих в результаті наукової чи практичної діяльності та зафіксованих у нормативно-правових актах і науковій і методичній літературі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема магістерської роботи

  Документ
  Тема магістерської роботи: «Методика та організація обліку і контролю основних засобів» (на прикладі ТОВ «Вільнянка» Оріхівського району Запорізької області,
 2. Зміст вступ Розділ 1 Місцеві вибори як форма безпосередньої демократії в Україні

  Документ
  Актуальність теми. Як відомо, однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність повноцінного місцевого самоврядування, через яке найповніше може бути реалізовано ідею здійснення влади народом безпосередньо,

Другие похожие документы..