Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Методические рекомендации составлены на основании типовой «Программы по аушерству и гинекологии » для студентов ВУЗов (Москва, 1994), утвержденной На...полностью>>
'Конкурс'
Необходимо подготовить компьютерный рисунок на тему: «Энергосбережение в школе и дома», показать эффективное использование энергии в населенных пункт...полностью>>
'Документ'
Рубрикатор (вопросы и ответы) по теме неправомерного перевода средств накопительной части трудовой пенсии в негосударственные пенсионные фонды для оп...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Проблемы обеспечения социальной справедливости в усло­виях экономики рыночного типа. Роль государства в регулировании инвестиционной деятель­ности....полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

ЧЕРНІВЦІ, 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Деканат

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Картографічна лабораторія

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу

Міжкафедральна навчальна лабораторія

Комп’ютерний клас

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Грунтово-геохімічна лабораторія

Геолого-географічний музей

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Навчально-наукова геофізична обсерваторія

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування”

ДИСЦИПЛІНИ

Блок дисциплін для підготовки бакалавра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Культурологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Правознавство

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

Економічна теорія

Психологія

Фізичне виховання

Політологія

Соціологія

Цикл природничо-наукової підготовки

Вища математика

Інформатика і системологія

Фізика

Хімія з основами біогеохімії

Біологія

Геологія з основами геоморфології

Гідрологія

Метеорологія і кліматологія

Ґрунтознавство

Загальна екологія (та неоекологія)

Цикл професійної та практичної підготовки

Вступ до фаху

Економіка природокористування

Організація управління в екологічній діяльності

Техноекологія

Моніторинг довкілля

Заповідна справа

Безпека життєдіяльності

Екологічне право

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Ландшафтна екологія

Екологія людини

Екологічна безпека

Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни

Екологічна експертиза

Техноекологія

Урбоекологія

Нормування антропогенного навантаження

Професійно-орієнтовані дисципліни

Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води

Основи екологічної культури

Основи екологічного підприємництва

Природоохоронне інспектування

Основи екологічної токсикології

Антропогенні зміни водних об’єктів

Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу

Обчислювальна техніка і основи програмування

Радіоекологія

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Соціальна екологія

Основи наукової діяльності

Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей

Основи землезнавства

Вчення про ріки

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Антропогенні зміни водних об’єктів

Основи геоекології

Аерокосмічні методи дослідження

Педагогіка і методика викладання екології (основи педагогічної майстерності)

Екологічна метрологія

Проблеми екологічного руслознавства (гідрооснови гідротехніки і меліорації)

Основи охорони праці

Банки екологічної інформації

Дисципліни вільного вибору студента

Водопостачання та водовідведення

Екологічна метрологія

Географія ПРП України

Аерокосмічні методи дослідження

Техніко-економічні основи виробництва

Регіональне використання і охорона водних ресурсів

Блок дисциплін для підготовки спеціаліста

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цивільна оборона

Охорона праці в галузі

Філософські проблеми екології

Екологічний менеджмент і аудит

Інтелектуальна власність

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Управління техногенною та екологічною безпекою та екологічний ризик

Фітомеліорація

Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології

Цикл природничо-наукової підготовки

Проблеми досліджень екологічно достатнього стоку річок

Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення

Водноресурсний менеджмент

Блок дисциплін для підготовки магістра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Охорона праці в галузі

Філософські проблеми екології

Методика викладання екології у вищій школі

Педагогіка та психологія у вищій школі

Вища освіта і Болонський процес

Цивільна оборона

Інтелектуальна власність

Цикл природничо-наукової підготовки

Екологічна політика сталого розвитку

Теорія систем в екології

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Фізичні забруднення довкілля

Сучасні методи екологічних досліджень

Сучасні концепції та оптимізація природокористування

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічних наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічних наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічних наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічних наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

лаборант

584852

Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.

Другие похожие документы..