Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Этнокультурный ландшафт - это результат хозяйственной, культурной и экологической деятельности традиционных сообществ людей, обитающих на данной терр...полностью>>
'Документ'
Замовник: Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації, в особі , що діє на підставі Законів України „Про місцеві державні адміністрації”...полностью>>
'Документ'
Защита состоится 1998 года в часов на заседании диссертационного совета Д 084.21.01 при Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. ...полностью>>
'Методические рекомендации'
Теоретический курс логики строго обязательно следует подкреплять практическими (под руководством преподавателя и самостоятельными) занятиями. Это свя...полностью>>

Програма розвитку культури в Миколаївській області на 2011 2015 рр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від ____________р. № __

ПРОГРАМА

розвитку культури в Миколаївській області на

2011 – 2015 рр.

І. Обґрунтування необхідності розроблення Програми

Проблеми, що пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати засобами тільки територіального чи галузевого управління, для цього необхідна регіональна програмна підтримка та комплексний підхід до координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) визначає стратегію та організаційну основу фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження та всебічного розвитку культури Миколаївської області.

Аналіз соціокультурної ситуації в регіоні свідчить, що, незважаючи на економічні умови, у цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних та аматорських колективів області.

За останні роки було чимало зроблено для адаптації сфери культури до нових соціально-економічних умов. З цією метою на державному рівні розроблено і прийнято ряд нових законодавчих актів, на місцевому - створено відповідні умови для функціонування закладів культури і мистецтв. Щороку клубними закладами проводиться понад 50 різнопланових культурно-мистецьких заходів обласного рівня, широко відомі поза межами області фестивалі і конкурси всеукраїнського та регіонального рівня: «Від Гіпаніса до Борисфена», «Усмішки Глазового», «Південні маски» та інші. Кращі мистецькі колективи неодноразово виступали в Болгарії, Греції, Німеччині, Франції, Ірландії, Угорщині, Індії.

Миколаївські театрально-видовищні заклади є значними культурно-мистецькими центрами Миколаївщини, мають високопрофесійні творчі колективи, які досягнули значних мистецьких і виробничих успіхів, набули неабиякого суспільного авторитету та традиційно йдуть в авангарді українського театрального та музичного процесу, постійно розширюють круг своєї діяльності. Одним з напрямків роботи театрально-видовищних підприємств є сприяння розвитку культури у сільській місцевості. З цією метою управлінням культури облдержадміністрації та адміністраціями театрів та філармонії організовуються і проводяться гастролі по області. Миколаївські театрально-видовищні заклади приймають участь у багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів, стають дипломантами та здобувають різні відзнаки та нагороди державного та відомчого рівня.

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації є міцним фундаментом, на якому базується музичний світ області від аматорства до професіоналізму, вони готують гідних наступників для продовження музичної справи. Майже 90% працівників закладів сфери культурно-дозвіллєвої діяльності та професійного музичного мистецтва – це випускники Миколаївського коледжу культури і мистецтв та Миколаївського державного вищого музичного училища. Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації проводять активну методичну роботу, співпрацюючи з центром підвищення кваліфікації працівників культури та обласним методичним кабінетом навчальних закладів культури та мистецтв. Їх допомога полягає в проведенні атестації шкіл та викладачів, семінарів та відкритих уроків, розробці різних методичних посібників, впровадженні нових форм та методів роботи з дітьми та студентами.

Викладачі та студенти беруть активну участь в обласних, регіональних Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, на яких постійно посідають призові місця.

Бібліотечні заклади поступово перетворюються на сучасні центри інформації: придбано комп’ютерну техніку у всіх 19 районах та містах обласного підпорядкування (крім м. Очакова), до мережі Інтернет підключено обласні та міські бібліотеки, всі центральні районні бібліотеки та 8 сільських бібліотек-філій. Слід зазначити, що бібліотечні працівники для вирішення проблем комп’ютеризації активно залучають кошти міжнародних добродійних фондів та організацій. Завдяки участі у програмі «Бібліоміст» за участю Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (ІREX) в ЦБС для дорослих м. Миколаєва, Баштанській та Новоодеській районних ЦБС, в тому числі 7 сільських бібліотеках-філіях відкриваються Центри вільного доступу до ІНТЕРНЕТ.

Продовжують свою творчу працю та наукову діяльність обласні музеї. Традиційною стала наукова краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження», яка проводиться обласним краєзнавчим музеєм кожні 2 роки. Обласним художнім музеєм ім. В.В.Верещагіна останніми роками за рахунок спонсорських коштів (ВАТ «Глиноземний завод» (компанія «РУСАЛ») впроваджується в життя власний програмний проект «Відродження шедеврів», за яким проводиться реставрація великоформатних (розміром приблизно 8 кв. м) полотен з колекції музею, майже повністю втрачених або близьких до втрати, які не виставлялися десятками років.

Надається підтримка національним мистецьким колективам, творчій молоді, майстрам народного мистецтва, обласним відділенням та організаціям творчих спілок України.

У сфері охорони культурної спадщини відбулися деякі зрушення, завдяки спільній діяльності обласних та місцевих (районних) органів охорони культурної спадщини.

На державному обліку в Миколаївській області перебуває 5885 пам’яток. Це пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтна, науки і техніки.

Щороку здійснюються виїзди в райони та міста області, з метою обстеження об’єктів культурної спадщини. Результатом цієї роботи є написання методичних посібників (каталоги-довідники по об’єктам), публікація статей в різних наукових виданнях, як на Україні, так і за її межами.

Розпочато роботу щодо інвентаризації пам’яток археології.

Один з головних напрямків памяткоохоронної діяльності – паспортизація об’єктів культурної спадщини.

Фахівці-памяткоохоронці приймають активну участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

Але проблеми розвитку галузі «культура», зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення в суспільній свідомості як проблеми загальносоціального значення, а тому сьогодні ще існують:

невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;

низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів культури (особливо у сільській місцевості);

недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій;

низький рівень заробітної плати, недостатня кількість професійних фахівців (особливо у сільській місцевості), розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Потребує нагального розв’язання і проблема розвитку професійного мистецтва: театрального, музичного, образотворчого.

Звідси виникає гостра потреба у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку владних структур, виділення коштів на проведення іміджевих для регіону культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Це зумовлює необхідність прийняття Програми.

Комплексний підхід до розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком культури, здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, погодження строків виконання, виконавців та заходів зміцнення матеріально-технічної бази.

II. Мета Програми

Основною метою Програми є:

посилення державної підтримки розвитку культури в регіоні, підвищення її ролі в побудові демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

забезпечення належних, сучасних й дієвих умов – фінансових, правових, організаційних, соціальних – для того, щоб митці, діячі культури, культурно-мистецькі організації, заклади, підприємства області працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише в Україні, а й поза її межами;

сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізації освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, поповнення фондів музеїв і бібліотек.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Серед основних шляхів та засобів розв’язання проблеми:

забезпечення збереження мережі закладів культури, поліпшення умов функціонування;

зміцнення та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів культури обласного підпорядкування;

запровадження ефективності моделі фінансування потреб галузі в системі ринкової економіки;

упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням місцевих і районних особливостей, традицій, економічних факторів;

визначення та задоволення загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення їх професійності;

поліпшення стану збереження історико-культурної спадщини;

відновлення мережі кіно, відеопрокату в області;

сприяння гастрольній діяльності, підтримка вітчизняних гастролерів;

участь у міжнародних та проведення обласних конкурсів, фестивалів, семінарів, науково-практичних конференцій;

тісне співробітництво і підтримка регіональних відділень національних творчих спілок України;

забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин, що мешкають на території області;

модернізація охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв та бібліотек, проведення необхідних ремонтних та реставраційних робіт;

соціальний захист майстрів мистецтв і працівників культури;

залучення коштів фізичних та юридичних осіб на проведення ремонтних та реставраційних робіт пам’ятників історії та культури.

IV. Строки та етапи виконання Програми

Початок дії Програми: 2011 рік, закінчення: 2015 рік.

Програма виконується в один етап.

V. Перелік заходів і завдань Програми

Основними завданнями Програми є:

збереження та забезпечення функціонування мережі закладів культури області;

забезпечення розвитку театрального, музичного мистецтва, музейної та бібліотечної справи, збереження культурної спадщини регіону;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення.

Перелік заходів Програми додається.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів Державного, обласного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на управління культури облдержадміністрації.

Виконавцями Програми є структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади культури та мистецтв обласного підпорядкування, громадські організації, які причетні до розроблення і виконання програми в межах своєї компетенції.

Виконавці розробляють заходи з реалізації Програми відповідно до території міста, району та щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують про виконання вищезазначених заходів управління культури облдержадміністрації, постійну комісію обласної ради з питань культури, освіти і науки, сім’ї та молоді, спорту про хід виконання завдань і заходів Програми.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

підвищення культурного рівня демократичного громадянського суспільства;

створення сприятливих умов для розвитку культури Миколаївщини;

розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону;

поліпшення рівня культурного обслуговування населення;

активізація участі області в міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, країнами Європи;

забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;

забезпечення повноцінного функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва.

Важливою умовою поліпшення діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій стане співробітництво з закладами культури області в реалізації спільних програм.

Перелік завдань і заходів обласної Програми розвитку культури в Миколаївській області на 2011-2015 роки

І . Забезпечення населення області послугами закладів культури та створення комфортних умов для користувачів послуг і відвідувачів

1.1. Збереження та розвиток існуючої мережі, відкриття нових закладів культури

1.1.1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури області, в тому числі будівництво нових і ремонт існуючих приміщень.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.2. Відкриття Вознесенського районного Будинку культури на базі одного з провідних клубних закладів району.

Вознесенська райдержадміністрація

Термін виконання: 2011 -2012 роки

1.1.3. Переведення сільських клубних закладів, що знаходяться на утриманні сільськогосподарських підприємств, до спільної власності відповідних територіальних громад

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011 -2015 роки

1.1.4. Відкриття нових бібліотек-філій у місті Миколаєві, відновлення діяльності бібліотек у Жовтневому, Миколаївському районах.

Жовтнева та Миколаївська райдержадміністрації, виконавчий комітет Миколаївської міської ради (за узгодженням).

Термін виконання: 2011 -2015 роки

1.1.5. Здійснення заходів щодо забезпечення власними приміщеннями центральних районних бібліотек та бібліотек-філій, які орендують приміщення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.6. Приведення площ приміщень бібліотек області у відповідність із санітарними та протипожежними нормами.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.7. Здійснення заходів щодо відселення сторонніх організацій з приміщень бібліотечних закладів області.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.8. Створення умов для функціонування початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, насамперед у сільській місцевості, недопущення їх перепрофілювання та ліквідації, відкриття філій у сільській місцевості.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.9. Створення умов для відновлення та розвитку кіномережі області, удосконалення структури органів місцевої влади щодо здійснення управління кіновідеомережею

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.10. Створення умов для діяльності громадських музеїв області, що взяті на державний облік, насамперед зі званням «народний».

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.11 Проведення паспортизації та інвентаризації клубних закладів системи Міністерства культури і туризму України та забезпечення контролю за їх цільовим використанням.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: щорічно протягом терміну

дії Програми

1.1.12. Вивчення питання щодо централізації клубних закладів

Управління культури облдержадміністрації,

обласний центр народної творчості та

культурно-освітньої роботи

Термін виконання: 2011 -2015 роки

1.1.13. Вивчення питання та здійснення заходів щодо передачі до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області приміщень обласної бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей ім. В.Лягіна а також розширення площ їх приміщень.

Управління культури облдержадміністрації

Термін виконання: 2011 -2015 роки

1.1.14. Вивчення питання та здійснення заходів щодо переведення обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи в окреме приміщення з концертним залом, кімнатами для репетиційної та гурткової роботи.

Управління культури облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.1.15. Здійснення заходів щодо забезпечення обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури гуртожитком у відповідності до сучасних стандартів післядипломної освіти.

Управління культури облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.2. Виготовлення проектно-кошторисних документацій, реконструкція, капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи, облаштування доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, впорядкування систем електромереж, водопостачання та водовідводу, ремонти існуючих та монтаж нових мереж теплопостачання, обладнання тепловими установками і забезпечення паливом закладів культури і мистецтва області, в тому числі:

- обласні заклади культури та мистецтва, вищі навчальні заклади 1 рівня акредитації;

Управління культури облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

- управління культури облдержадміністрації

Апарат облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

- районні будинки культури, міські, селищні, сільські клубні заклади;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

- центральні районні/ міські бібліотеки для дорослих та дітей, бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем (далі - ЦБС), міські бібліотеки;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

- початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

(за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

- кінотеатри, кінозали

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

(за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

1.3. Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки і будівлі, в тому числі:

- обласних закладів культури та мистецтва, вищих навчальних закладів 1 рівня акредитації;

Управління культури облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

- управління культури облдержадміністрації

Апарат облдержадміністрації

Термін виконання: 2011-2015 роки

 • центральних районних/ міських бібліотек для дорослих та дітей, бібліотек-філій ЦБС, міських бібліотек;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 роки

- районних будинків культури, міських, селищних, сільських клубних закладів;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети

міських (міст обласного значення), сільських

та селищних рад (за узгодженням).

Термін виконання: 2011-2015 рокиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 2. Аналіз політики щодо протидії заворюванню на туберкульоз в миколаївській області метою даного документу є

  Документ
  Метою даного документу є аналіз політики щодо протидії захворюванню на туберкульоз в Миколаївській області та підготовка пропозицій від неурядових експертів-аналітиків щодо її вдосконалення на період 2012–2016 років.
 3. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 4. Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина 2010» на 2010 рік

  Документ
  На підставі пунктів 1,2,3 частини першої статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради обласній державній
 5. «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року»

  Методичні рекомендації
  щодо включення положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки до програм розвитку

Другие похожие документы..