Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
В современном обществе важную роль в механизме управления экономикой выполняет статистика. Она осуществляет сбор, научную обработку, обобщение и анал...полностью>>
'Диплом'
Витамины (от лат. «vita» – жизнь) – незаменимые низкомолекулярные органические соединения, обладающие высокой биологической активностью, регулирующие...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Региональная экономика и управление: учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080504.65 «Государственное и муниципал...полностью>>
'Методические указания'
Оформление письменных работ : метод. указания / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Науч. б-ка, Науч.-практ. центр "Эвристика" ; [сост. Р. Б. Казак...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Гринченка, Загальноосвіт. навч. закл. "Вальдорф. школа "Михаїл""; Упоряд. та підгот. Литвин Вадим Валентинович. – К., 2004. – 32 с.

 2. Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в музичних навчальних закладах: Зб. ст. і доп. за матеріалами І та ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17-19 груд. 2002 р., 1-3 груд. 2003 р.). Вип. 1 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка; Упоряд., відп. за вип. А. Я. Сташевський. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 113, [3] с. – Бібліогр. у кінці ст. – До 5-річчя створення Інституту культури і мистецтв ЛНПУ ім. Тараса Шевченка.

 3. Актуальні питання сурдопедагогіки: [Зб. наук. праць] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; За ред. Л. І. Фомічової. – К., 2003. – 254, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 9666601303.

 4. Актуальные вопросы образовательной деятельности; Регионы: опыт работы. – М.: Про-Пресс, 2006. – 64 с. – (Б-чка журн. "Вестник образования России"; Вып. 2).

 5. Арефьєв, В. Г.   Педагогічна практика в школі: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту фіз. виховання / Арефьєв В. Г., Куриш В. І., Молнар М. В.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 101, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 9666601850.

 6. Артюшкіна, Л. М.   Соціальний педагог школи: теорія та практика роботи: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / Артюшкіна Л. М.; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 122, [2] с. – Бібліогр.: с. 121-122.

 7. Архарова, Л. И.   Сценарии праздников, классных часов, игр, развлечений для начальной школы / Архарова Л. И. Гребенкина Л. К., Демидова С. Б.; Центр "Педагогический поиск". – М., 2004. – 160 с. – (Б-ка администрации школы). – ISBN 5901030664.

 8. Бастун, Н.   Право розумово відсталих підлітків та молоді на особисте життя / Н. Бастун, С. Лукомська; За заг. ред. С. Максименка; Міжнар. фонд "Відродження"; Благодійний фонд "Паростки". – К.: Главник, 2004. – 38, [2] с. – Бібліогр.: с. 1.

 9. Башмаков, М. И.   Теория и практика продуктивного обучения: Коллектив. моногр. / Авт.-сост. М. И. Башмаков; Рос. акад. образования, Ин-т продуктив. обучения, Institute for productive learning in Europe. – М.: Народное образование, 2000. – 248 с. – (Профессиональная библиотека учителя). – ISBN 5879531368.

 10. Бевз, В. Г.   Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія / В. Г. Бевз; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-359. – ISBN 9666602245.

 11. Благодаренко, Л. Ю.   Технології особистісно-орієнтованого навчання фізики: Навч.-метод. посіб. для студ. пед. ун-тів (пед. ін-тів) / Л. Ю. Благодаренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 9666602172.

 12. Богдан, Я.   Фізична географія України: Система уроків / Я. Богдан. – 2004. – 66 с. – (Посібник для вчителя; № 8, серпень).

 13. Бойц, Р.   Поради викладачам-початківцям: Практ. посіб. / Роберт Бойц. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні" , 2005. – 447 с. – Бібліогр.: 433-447. – Переклад здійснено в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). – ISBN 9668487311.

 14. Болонский процесс и инженерное образование / Галаган А. И., Прянишникова О. Д.; НИИВО. – М., 2005. – 51 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования, Вып. 9. Проблемы зарубежной высшей школы). – Библиогр.: с. 49-50.

 15. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Асоціація ректоров пед. ун-тів, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т вищ. освіти; Редкол.: В. П. Андрущенко (голова), А. Т. Авдієвський (заст. голови), В. П. Бех та ін. – К., 2004. – 220 с. – ISBN 9666601931.

 16. Бондар Володимир Іванович: 50 років педагогічної та наукової діяльності. – Б.м., Б.р. – 27, [1] с.

 17. Бондаренко, Л.   Основи безпеки життєдіяльності / Бондаренко Л., Петренко Л. – 2004. – 71 с. – (Посібник для вчителя; № 4, квітень).

 18. Борейко, В. Е.   Природоохранная эстетика в школе / В. Е. Борейко; Киев. эколого-культ. центр. – К., 2005. – 78, [2] с. – (Охрана дикой природы; Вып. 47). – ISBN 9665815997.

 19. Бру, Е.   Арт-рецепти = Art-Recipes: Практичні ідеї для розвитку творчих здібностей дітей / Еліс Бру. – Вінниця, 2004. – 44, [1] с.: фотогр. – Присвяч. вихованцям Вінницької громадської орг. допомоги дітям-інвалідам з інтелект. недостатністю "Надія". – ISBN 9666212048.

 20. Бурега, О.   Цикл уроків за п'єсою І. П. Котляревського "Наталка Полтавка" / О. Бурега. – 2004. – 14 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 22, листопад).

 21. Бутенко, Н. Ю.   Педагогічна практика: підготовка та реалізація: Навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, Л.М. Грущенко; Київський нац. екон. ун-т. – К: КНЕУ, 2005. – 182 с. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 9665747193.

 22. Валецька, Р. О.   Основи охорони праці: Тестові завдання для студ. вищ. навч. закл. / Р. О. Валецька. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 73 с. – Бібліогр.: с. 72. – ISBN 9666001595.

 23. Василенко, С. Д.   Історія України: навчальна гра – як науково-методичний засіб: Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / С. Д. Василенко, Ю. Т. Чечітко; Одеська нац. морська акад. – О., 2003. – 48 с. – Бібліогр.: с. 44-45. – ISBN 9667591050.

 24. Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч: Біобібліогр. покажч. / Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моїсєєва І. П. та ін.; Наук. ред. Рогова П. І.; Бібліогр. ред.: Жданова Р. С., Бабич Є. К.; АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К.: Т-во "Знання" України, 2006. – 139 с. – (Сер. "Академіки АПН України"; Вип. 6). – ISBN 9666182181.

 25. Веанес-Трофименко, К. Б.   Математика: 2 класс: Планы-конспекты уроков / К. Б. Веанес-Трофименко. – Х.: Ранок, 2003. – 383 с. – ISBN 9666788204.

 26. Випускники Одеського (Новоросійського) університету: Енциклопедичний словник. Вип. 1 / М. О. Подрєзов, В. П. Пружина, В. В. Самодурова; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О.: Астропринт, 2005. – 246, [8] с.: іл. – Бібліогр.: с. 238-245. – ISBN 9663183187.

 27. Виховання моральності підростаючого покоління: Наук.-метод. посіб. / Ін-т пробл. виховання АПН України; За ред. К. І. Чорної. – Київ: Богдана, 2005. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 9667058743.

 28. Вихованці Харківського університету: Біобібліогр. довідник / Авт.-уклад.: Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв (голова авт. кол.), С. М. Куделко та ін.; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна . – Х.: Авто-Енергія, 2004. – 248 с.: фотогр. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 9668307046.

 29. Вишневський, О.   На шляху реформ: Актуальні питання сучасної української освіти та змісту виховання: Вибрані наук.-публ. праці / Омелян Вишневський; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. Львів. обл. орг. – Дрогобич: Коло, 2005. – 175, [1] с. – ISBN 9667996573.

 30. Віхров, К. Л.   Футбол у школі: Навч.-метод. посіб. / К. Віхров. – К.: Комбі ЛТД, 2002. – 255, [1] с. – ISBN 9668214013.

 31. Вовкочин, Л. Ю.   Творчість Олександра Довженка – невичерпне джерело формування громадянської гідності молоді: Реком. матеріали для вчителів загальноосвіт. навч. закл. та викл. і студ. ВНЗ / Л. Ю. Вовкочин; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2005. – 68 с. – Бібліогр.: с. 66-67.

 32. Воропаєва, В. В.   Всесвітня історія: Новітній період (1914-1939): 10 клас: Плани-конспекти уроків / В. В. Воропаєва, М. В. Татаринов. – Х.: Ранок, 2003. – 238, [1] с. – (На допомогу вчителю). – Бібліогр.: с. 235-237. – ISBN 9666798034.

 33. Ганіч, Н. І.   Дидактичні матеріали до уроків зарубіжної літератури у 6 класі / Н. І. Ганіч. – 2004. – 86 с. – (Посібник для вчителя; № 11, листопад).

 34. Гисем, А. М.   Человек и общество: 11 класс: Ответы на вопросы экзаменационных билетов государственной итоговой аттестации. 2006 / А. В. Гисем, А. А. Мартынюк. – Новое изд., испр. и доп. – Х.: Ранок, 2006. – 78, [1] с. – (Экзамен без проблем). – Библиогр.: с. 79. – На обл.: Ответы на вопросы билетов. – ISBN 9663145368.

 35. Гісем, О. В.   Людина і суспільство: 11 клас: Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. 2006 / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Нове вид, випр. та доп. – Х.: Ранок, 2006. – 79 с. – (Екзамен без проблем). – Бібліогр.: с. 79. – На обкл.: Відповіді на питання білетів. – ISBN 966314503X.

 36. Голосова, Н.   Живи за правилами: Навч.-метод. посіб. з правової освіти та виховання учн. молоді / Голосова Н., Ратушняк С., Ремех Т. – Львів: Всеукр. асоц. викл. історії та сусп. дисциплін "Нова Доба", 2005. – 107, [1] с. – ISBN 9668445325.

 37. Гранкіна, Т. М.   Хімія: 9 клас: Плани-конспекти уроків / Т. М. Гранкіна, О. В. Григорович, Ю. В. Ісаєнко. – Х.: Ранок-НТ, 2003. – 315, [4] с. – (На допомогу вчителю). – Бібліогр.: с. 316-319. – На тит. арк. ім'я одного з авторів наведено: А. В. Григорович. – ISBN 9663141395.

 38. Гриценюк, Л. І.   Подолання стигматизації і дискримінації людей (дітей), які живуть з ВІЛ / Л. І. Гриценюк, І. І. Ткачук; Наук. ред. В. Г. Панок; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психол. і соціал. роботи, МБФ "Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні". – К.: Ніка-Центр, 2005. – 155 с. – Бібліогр.: с. 153-155 . – ISBN 9665213571.

 39. Гронлунд, Н. Е.   Оцінювання студентської успішності: Практ. посіб. / Норман Е. Гронлунд. – 1-е укр. вид. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні" , 2005. – 311 с. – Переклад здійснено в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). – ISBN 966848729Х.

 40. Демиденко, В. К.   Навчання, виховання та розумовий розвиток / В. К. Демиденко. – Бердянськ, 2002. – 47 с. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISBN 9667828166.

 41. Детская школа народных ремесел. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. – 62 с.: ил. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей: Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и доп. образование детей и молодежи"; Вып. № 2). – Библиогр.: с. 60-61.

 42. Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр. Вип.1 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т; Голов. редкол. С. У. Гончаренко. – Київ; Хмельницький, 2004. – 208, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 9668776003.

 43. Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр. Вип.2 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т; Голов. ред. С. У. Гончаренко. – Київ; Хмельницький, 2005. – 166, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 9668776003.

 44. Діти – батьки – сім'я / Редкол.: Лактіонова Г. М., Звєрєва І. Д., Кононко О. Л. та ін. – К.: Науковий світ, 2004. – Вип.1-3. – (Дод. до журн. "Практична психологія та соціальна робота").

 45. Документы профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. – М.: Про-Пресс, 2005. – 79 с. – (Б-чка журн. "Вестник образования России"; Вып. 11).

 46. Долинська, Л. В.   Ускладнене спілкування в учнів шкіл-інтернатів: Навч.-метод. посіб. / Л. В. Долинська, Г. Є. Улунова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історії та філософії пед. освіти . – К., 2005. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 9666602423.

 47. Драйден, Г.   Революція в навчанні = The Learning Revolution / Гордон Драйден, Джаннетт Вос; Пер. з англ. Мирослава Олійник. – Л.: Літопис, 2005. – 541, [1] с. – Бібліогр.: с. 530-534. – ISBN 9667007308.

 48. Дубінка, М. М.   Педагогічні умови формування майстерності майбутнього вчителя: (Метод. рек. до спецсемінару) / М. М. Дубінка; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.К. Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 204 с. – Бібліогр.: с.198-201. – Авт. зазнач. на обклад. і звороті тит. арк.

 49. Духовно-нравственное воспитание / Сост. С. А. Титова. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 125 с. – (Деятельность классного руководителя). – Сер. осн. в 2002 г. – ISBN 985405327Х.

 50. Економічний профіль: зб. метод. матеріалів / Уклад.: Байназарова О. О., Покроєва Л. Д., Пужайчереда Л. М.; За заг. ред. Л. Д. Покроєвої; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х., 2005. – 82, [2] с. – (Профільна старша школа). – Бібліогр. в кінці ст.

 51. Експеримент у системі шкіл життєтворчості (на досвіді роботи експериментальних навчальних закладів Дніпропетровської області): Практико зорієнтований посіб. / Авт.-уклад.: І. Г. Єрмаков, Л. В. Вознюк; Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Д., 2005. – 144 с. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 966964389Х.

 52. Єрмаков, І. Г.   Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи: Практико зорієнтований посіб. / Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. – Запоріжжя, 2005. – 112 с. – ISBN 9668157001.

 53. Жадан, Л.   Вправи з риторики для учнів на основі спадщини В. Сухомлинського: Міні-посібник / Л. Жадан. – 2004. – 30 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 10, травень).

 54. Жданова, Ю. Д.   Скільки ніг у павука?: Зб. мат. задач на основі природознавства / Ю. Д. Жданова, С. Т. Сімененко. – К.: Рута, 2000. – 44, [2] с.: іл. – (Початкова школа. Математика). – ISBN 9667795098.

 55. Загвоздкин, В. К.   Вальдорфский детский сад: В созвучии с природой ребёнка / Владимир Загвоздкин. – М.; СПб: Деметра; Народное образование; ИД Карапуз, 2005. – 159 с.: ил. – (Педагогика детства). – Библиогр.: с. 158. – ISBN 5840311022.

 56. Зайцев, А. В.   ДЕТСКОтека: Игровые программы для детей мл. и ср. возр. / Александр Зайцев. – М.: ВЦХТ, 2006. – 159 с. – ("Я вхожу в мир искусств": Репертуар.-метод. б-чка; Вып. 1(101)).

 57. Заря нового времени: Пособие для внеклас. развивающ. обучения / Пименова И. К. – Х.: Ранок, 2004. – 62, [3] с.: ил. – (Сер. "История человечества"). – Содержание розмещено на форзаце. – ISBN 966679408X.

 58. Защищая детство / Сост.: Т. Е. Заводова , О. А. Хаткевич . – Минск: Красико-Принт, 2005. – 125 с. – (Деятельность классного руководителя). – ISBN 985405324Х.

 59. Збірник наукових праць, підготовлений викладачами кафедри сурдопедагогіки НПУ ім. М. П. Драгоманова, висвітлює мало розроблені проблеми і не систематизовані дані з актуальних питань сурдопедагогіки. Збірник адресований широкій педагогічній громадськості: сурдопедагогам, вихователям, студентам, викладачам вузів.

 60. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 рік / АПН України; Уклад. Полонська Т. К. – К., 2006. – 292 с.

 61. Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2004/2005 навчальний рік: Доповідь ректора ун-ту акад. АПН України проф. В.П. Андрущенка на розшир. засіданні Вченої ради ун-ту 31 серп. 2005 р. / Уклад.: Р. М. Вернидуб, Л. Л. Макаренко, Г. О. Плохатнюк; За заг. ред. В. П. Андрущенка, П. В. Дмитренка. – К., 2005. – 155 с. – ISBN 9666602229.

 62. Зоря нового часу: Посіб. для позаклас. розвиваюч. навчання / Пименова І. К. – Х.: Ранок, 2004. – 62, [3] с.: іл. – (Сер. "Історія людства"). – Зміст розташований на форзаці. – ISBN 9666794098.

 63. І Герб, і Гімн, І Прапор, Україно, – навічно у серцях синів твоїх: (з досвіду роботи щодо використання державної символіки у навчально-виховному процесі закладів освіти) / Вороніна Г. Л., Косицька О. М., Кривонос Ю. Д. та ін.; За заг. ред. Бєлової Л. О.; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперервної освіти. – Х., 2005. – 67 с.: іл.

 64. Іваненко, Л. М.   Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність: У 2 кн. Кн. 1: Перший проект – "Гра в етері" / Леонід Іваненко; Худож. Б. Є. Захаров. – Х.: Фоліо, 2005. – 199, [1] с. – З автографом автора. – ISBN 966033088X.

 65. Іваненко, Л. М.   Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність: У 2 кн. Кн. 2: Другий проект – "Лексична толока" / Леонід Іваненко; Худож. Б. Є. Захаров. – Х.: Фоліо, 2005. – 271, [1] с. – ISBN 966033088X.

 66. Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополко: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Редкол.: Василевич Г. Я., Нагачевська З. І., Оліяр М. П. та ін. – Івано-Франківськ, 1996. – 199 с.

 67. Інтеграція змісту освіти: Список друк. праць колективу наук. співроб. НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України, лаб. інтеграції змісту освіти Ін-ту педагогіки АПН України / Упоряд Ільченко О. Г.; Ін-т педагогіки АПН України. Лаб. інтеграції змісту освіти; Наук.-метод. центр інтеграції змісту освіти АПН України. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – 44, [1] с. – Назва вид. надрук. на обкл.

 68. Інтерактивні технології навчання / Авт. кол.: О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, Г. І. Коберник та ін.; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – К.: Науковий світ, 2004. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 185.

 69. Інформаційно-методичний вісник: (аналіз стану навчально-виховної роботи). Вип. 3 / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти; Ред. кол.: Бєлова Л. О. (голова), Байназарова О. О., Вольянська С. Є. та ін. – Х., 2005. – 284 с.

 70. К.Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 жовт. 2004 р. Т. 1 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського; Редкол.: О. Я. Чебикін (голова орг. ком.), І. Г. Захарченко, А. М. Богуш та ін. – О., 2004. – 243 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 71. К.Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 жовт. 2004 р. Т. 2 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського; Редкол.: О. Я. Чебикін (голова орг. ком.), І. Г. Захарченко, А. М. Богуш та ін. – О., 2004. – 128 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 72. Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2006 рік / Ніколюк Л. І.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Українська бібліотечна асоціація, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти. – К., 2006. – Ч. 1-2. – (Сер. "Безперервна освіта бібліотекарів України"; Вип. 22).

 73. Каталог авторських навчальних програм. Вип. 3 / Уклад.: Вольянська С. Є., Покроєва Л. Д., Плига Л. В., Клімова С. В.; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х., 2005. – 136 с. – На обкл.: Харківська обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей.

 74. Кафедра педагогічної творчості: 1990-2005 / Уклад.: Коцан М. Я., Савенкова Л. В., Сидоренко В. Х.; За ред. Гузій Н. В.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 22 с.: фотогр.

 75. Киляр, О. В.   "Я родом не из детства – из войны ...": Тема войны в поэзии Юлии Друниной: Пособие для учителя / О. В. Киляр; Винниц. держ. пед. ун-т им. М. Коцюбинского. – Винница: Книга-Вега, 2005. – 101, [2] с. – Библиогр.: с. 96-101. – ISBN 9666212137.

 76. Кирик, Л. А.   Уроки физики: 7 класс: Календарно-тематическое планирование, поурочные разработки, методические рекомендации, тематические контрольные работы / Л. А. Кирик. – Х.: Ранок-НТ, 2003. – 269 с. – (В помощь учителю). – Библиогр.: с. 266. – ISBN 9668082729.

 77. Кирик, Л. А.   Уроки фізики: 8 клас: Календарно-тематичне планування Поурочні розробки. Методичні рекомендації. Тематичні контрольні роботи / Л. А. Кирик. – Х.: Ранок-НТ, 2003. – 288 с. – (На допомогу вчителю). – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 966808222X.

 78. Киричков, Ю В.   Система рівневого навчання і оцінювання: Людина і світ / Ю. В. Киричков, Л. Я. Лук'янчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К.: Політехніка, 2004. – 116, [4] с. – (Безконфліктна освіта). – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 9666221381.

 79. Ковчина, І. М.   Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості: Навч.-метод. посіб. / І. М. Ковчина; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 195 с. – Бібліогр.: с. 194. – Авт. зазнач. на обкл. – ISBN 9666601869.

 80. Кожемяка, О.   15 игр по истории древнего мира: Метод. пособие для проведения итоговых уроков по истории древнего мира в 6 кл. / О. Кожемяка. – 2004. – 45 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 13, липень).

 81. Коляда, І.   Історія України у 10 класі. Ч. 1 / Коляда І., Реєнт О. – 2004. – 148 с. – (Посібник для вчителя; № 6, червень).

 82. Коляда, І.   Історія України у 10 класі. Ч. 2 / Коляда І., Реєнт О. – 2004. – 297 с. – (Посібник для вчителя; № 7, липень ).

 83. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: (Б-ка з освіт. політики): [Кол. монографія] / Кол. авт.: Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І. та ін.; Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – 111, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.

 84. Кондрашова, Л. В.   Превентивная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. В. Кондрашова. – К.: Вища школа, 2005. – 230, [2] с. – Библиогр.: с. 227-229. – ISBN 966642276Х.

 85. Конопляста, С. Ю.   Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків: Метод. рек. / Конопляста С. Ю., Морозова Т. С.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 121, [2] с.: іл. – Бібліогр.: с. 108-111. – ISBN 9666601591.

 86. Корець, М. С.   Використання нових інформаційних технологій при викладанні технічних навчальних дисциплін / М. С. Корець, В. Я. Опилат, І. Г. Трегуб. – К.: НПУ, 2005. – 105, [2] с. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 966660230X.

 87. Крот, Ю. Е.   Физика: 11 класс: Ответы на вопросы экзаменационных билетов государственной итоговой аттестации. 2005 / Ю. Е. Крот, И. М. Качко. – Х.: Ранок, 2005. – 95, [1] с. – (Экзамен без проблем). – На обл.: Ответы на вопросы билетов. – ISBN 9668082958.

 88. Кузьменко, В. У.   Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія / В. У. Кузьменко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К., 2005. – 352, [2] с. – Бібліогр.: с. 327-350 (395 назв). – ISBN 9666602326.

 89. Кузьмінський, А. І.   Педагогіка вищої школи: Матеріали до семінарських і практичних занять: Метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 53, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 9667986969.

 90. Кутовий, В.   Фізична культура та здоров'я учнів / Кутовий В., Алєйніков М., Варава В. – 2004. – 54 с. – (Посібник для вчителя; № 5, травень).

 91. Кучинський, Б. В.   Навчально-методичний комплекс з курсу "Вступ до мовознавства": Для студ. ф-ту інозем. мов / Б. В. Кучинський; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 59, [1] с. – Бібліогр.: с. 56-57.

 92. Ларченко, Ю. О.   Шкільний театр: Сценарії п'єс за мотивати творів зарубіжних письменників / Ю. О. Ларченко. – 2004. – 26 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 15, серпень).

 93. Лемешенко, Н. В.   Творчість українських письменників.: Ігрові завдання. Ч. 1 / Н. В. Лемешенко. – 2004. – 108 с. – (Посібник для вчителя; № 9, вересень).

 94. Лісовський, П. М.   Цілуймо руки матерів / Петро Лісовський. – К., 2005. – 15 с. – Присвячено 170-річчю Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 9666601990.

 95. Ляхова, І. М.   Корекційно-педагогічні основи фізичного виховання дітей зі зниженим слухом (теоретико-методичний аспект): Монографія / І. М. Ляхова; Гуманіт. ун-т "ЗІДМУ". – Запоріжжя, 2005. – 506 с.: іл. – Бібліогр.: с. 356-404. – ISBN 9668227441.

 96. Макарова, Т. Н.   Аттестация педагогических работников в образовательных учреждениях / Макарова Т. Н., Макаров В. А.; Центр "Педагогический поиск". – М., 2006. – 160 с. – ISBN 5901030761.

 97. Малков, Д. Ю.   Діяльність клубів за місцем проживання дітей та молоді в системі ЦССМ м. Києва: Навч.-метод. збірка / Д. Ю. Малков, К. С. Шендеровський. – К., 2002. – 61 с. – (Б-чка організатора та методиста соц. служб).

 98. Малков, Д. Ю.   Програма роботи гуртка спортивної культури (для дітей та молоді) / Дмитро Малков; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Соц. служба для молоді Печерського р-ну м. Києва . – К., 2001. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23-24.

 99. Малярчук, С. М.   Інформатика: 11 клас: Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. 2004 / С. М. Малярчук. – Х.: Ранок, 2004. – 127 с. – (Екзамен без проблем). – На обкл: Відповіді на питання білетів.

 100. Малярчук, С. Н.   Информатика: 11 класс: Ответы на вопросы экзаменационных билетов государственной итоговой аттестации. 2004 / С. Н. Малярчук. – Х.: Ранок, 2004. – 127 с. – (Экзамен без проблем). – На обл.: Ответы на вопросы билетов. – ISBN 9663145368.

 101. Мандрик, Ю. Б.   Морально-естетичне виховання молоді: Навч. роб. прогр. для підгот. студ. освітньо-кваліфік. рівнів "спеціаліст", "магістр" / Ю. Б. Мандрик; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Ін-т мистецтв. Кафедра музичних інструментів. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 12, [2] с. – Бібліогр.: с. 12.

 102. Мартинова, Р. Ю.   Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: [Монографія] / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с. – Бібліогр.: с. 433-454. – ISBN 966642262Х.

 103. Методика навчання біології: Практикум для студ. вищ. пед. навч. закл. біолог. спец. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; І. В. Мороз, А. Д. Гончар, Т. Є. Буяло, О. А. Цуруль, Я. С. Фруктова. – К., 2005. – 89, [1] с. – Бібліогр.: с. 82-89. – ISBN 347129 к.

 104. Методика навчання хімії: (типова навч. прогр. для студ. вищ. пед. навч. закл.) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т прородн.-географ. освіти та екології; Уклад. Ярошенко О. Г. – К., 2004. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 34-39. – ISBN 9666601702.

 105. Методика складання та розв'язування задач з хімії: (типова навч. прогр. для студ. вищ. пед. навч. закл.) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т прородн.-географ. освіти та екології; Уклад. Ярошенко О. Г. – К., 2004. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISBN 9666601710.

 106. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: (Індивідуальне кошторисне планування видатків загальноосвітніх навчальних закладів) / Ющенко Леонід Михайлович, Кононенко Володимир Панфілович, Куліков Петро Мусійович. – К., 2003. – 88 с. – ISBN 966842512X.

 107. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / Алан Брінклі, Бетті Десантс, Майкл Флемм та ін.; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Акад. викладац. майстерності в Україні. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 142 с. – Переклад здійснено в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). – ISBN 9668487060 (укр.); 0226075125 (англ.).

 108. Мистецтво жити в громаді: Навч.-метод. посіб. з громад. освіти та виховання учн. молоді / Уклад.: Буров С., Жадько О., Педан-Слєпухіна О. та ін. – Львів: НВФ "Українські технології", 2005. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 9663450401.

 109. Михайлів, Т.   До 60-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників / Т. Михайлів. – 2004. – 42 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 8, квітень).

 110. Мій Харків – мій рідний край: (з досвіду ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з містом Харковом) / Уклад.: Назарян Р. Т., Рубаха І. П.; За заг. ред. Л. Д. Покроєвої; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х., 2004. – 136 с.

 111. Могорита, В.   Дидактичні завдання і запитання до курсу всесвітньої історії у 7 класі / В. Могорита. – 2004. – 50 с. – (Все для вчителя: Бібліотечка; № 7, квітень).

 112. Молода сім'я (умови виховання дитини) / Т. Ф. Алєксєєнко. – Київ, 2004. – 78 с. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISBN 9668456432.

 113. Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования детей / А. Я. Журкина. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005. – 71 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей: Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и доп. образование детей и молодежи"; Вып. № 11). – Библиогр.: с. 69-70.

 114. Мудрик, С. Б.   Ігри за характером рухової діяльності: Метод. рек. / С. Б. Мудрик. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 29 с. – Бібліогр.: с. 27-28.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.

Другие похожие документы..