Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Поле 7 – на рефератах, контрольных и лабораторных работах указывается: группа, подпись, расшифровка подписи (И.О. Фамилия) студента, выполнившего раб...полностью>>
'Программа'
ПРОГРАММ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-5 КУРСОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 033200 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по товароведным знаниям продукта, его полезности, глубины и широты ассортимента, качества, а также упа...полностью>>
'Документ'
Геополитический триллерГлава 1 Человеческая цивилизация, в том виде, в котором она сейчас существует, будет демонтирована через 20-30 лет, а возможно...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут

__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри

Укладач(і): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин В.І.

вчене звання, прізвище та ініціали

_______ГЕНЕТИЧНА МІНЕРАЛОГІЯ_______

назва дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності ___6.040 103 – геологія, спеціалізації – геологія, геохімія

шифр і назва спеціальності

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Декан факультету

Вижва С.А. ____________

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Генетична мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач: доктор геолого-мінералогічних наук, Заслужений діяч науки та техніки України, професор Павлишин Володимир Іванович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2007р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Дисципліна “Генетична мінералогія” – спецкурс, скерований на поглиблення знань геохіміків (у широкому сенсі) в галузі мінералогії. Дисципліна викладається на ІІ курсі у ІІ семестрі в обсязі 74 години, у тому числі лекцій – 34, лабораторні заняття – 17, консультації – 5, самостійна робота – 7, інші види навчання – 9. Форма підсумкового контролю – диференційований залік у другому семестрі.

Мета викладання дисципліни «Генетична мінералогія» – розширити та поглибити знання студентів у галузі сучасного вчення про генезис мінералів, яке лежить в основі теорії процесів мінерало-породо-рудоутворення. Для досягнення цієї мети висвітлюються такі завдання:

зародження, ріст і перетворення (руйнація) мінеральних індивідів і агрегатів, способи їх утворення, а також геологічні процеси мінералоутворення (перетворення), у яких ці явища реалізуються.

Іншими словами, вчення про генезис мінералів (генетична мінералогія) – це розділ мінералогії, який ретроспективно відтворює життя мінералів, насамперед дає відповіді на питання: коли, де, як і чому утворилися, ледь помітно чи невпізнанно змінилися або зникли мінерали, передусім ті, що нині мають значення корисних копалин.

Отже, генезис мінералівучення про закони утворення, перетворення чи руйнації мінеральних індивідів і агрегатів. Воно охоплює такі явища: зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх утворення, геологічні процеси мінералоутворення.

Предмет вивчення – мінерали та їх асоціації, точніше ті їхні особливості конституції, морфології, анатомії та фізичних властивостей, які відображають явища онтогенезу та геологічні процеси мінералоутворення.

Після проходження дисципліни «Генетична мінералогія» студенти повинні:

знати:

 • як у природі мінерали зароджуються, ростуть, змінюються і руйнуються;

 • фізико-хімічний механізм генезису – вільна кристалізація, метасоматичне заміщення, перекристалізація, поліморфне перетворення, упорядкування (розупорядкування) атомів у структурі, розпад твердого розчину;

 • геологічні процеси мінералоутворення.

вміти:

 • читати на мінералах природну історію мінералів, викарбовану в особливостях їхньої морфології, анатомії, конституції та фізичних властивостей.

Місце засвоєння дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра геології за фахом геохімія й мінералогія.

«Генетична мінералогія»  дисципліна, що формує уявлення, часто на кількісній основі, про фізико-хімічну сутність мінерало-породо-рудоутворення і тому є фундаментом пошукової мінералогії, технологічної мінералогії й геології в цілому. Ця дисципліна є базовою для засвоєння в подальшому таких дисциплін, як "Петрографія" "Геохімія", "Геологія родовищ корисних копалин», «Прикладна мінералогія», дисциплін екологічного спрямування.

Система контролю знань та умови складання заліку (передбачається диференційований залік). Навчальна дисципліна «Генетична мінералогія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчання студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

 • домашніх (самостійна письмова робота) – 5 балів;

 • реферат – 5 балів;

 • модульні контрольні роботи (2 контрольні роботи по 25 балів) – 50 балів;

Підсумковий контроль: залік – 40 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується за такою формулою

Змістовний модуль 1

(ЗМ1)

Змістов-

ний

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний під-

сумковий

модуль

(КПМ)

(залік)

Підсумкова оцінка

(ПО)

Вагові коефіцієнти %

30

R1=0.3

30

R=0.3

40

Rзал.=0.4

100

Максимальне число балів

100

100

100

100

Оцінка

(бали)

30

30

40

100

(60+40)

Число балів відповідає оцінці:

1 – 34 – «незадовільно» з обов`язковим повторним вивченням дисципліни;

35 – 59 – “незадовільно” з можливістю повторного перескладання;

60 – 64 – “задовільно” (“достатньо”);

65 – 74 – “задовільно”

75 – 84 – “добре”

85 – 89 – “добре (“дуже добре”)

90 – 100 – “відмінно”

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34

Примітка. Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модулі, яке менше, ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 підсумкових балів), то студент не допускається до заліку, вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Генетична мінералогія».

Навчально-тематичний план лекцій й лабораторних занять

лекції

Назва лекції

Число годин

Лекції

Лабор.

заняття

Самостійна робота

Змістовний модуль №1
Тема 1
Вступ до генетичної мінералогії й онтогенія мінералів

1

Вступ до вчення про генезис мінералів

2

2

В.І.Вернадський – фундатор сучасної генетичної мінералогії

2

3

Зародження мінералів

2

2

4

Ріст мінералів плоскими шарами

2

2

5

Ріст мінералів спіральними шарами

2

2

6

Механічна зміна мінералів

2

2

7

Фізико-хімічна зміна мінералів

2

6

8

Фізико-хімічний механізм генезису мінералів

2

5

Змістовний модуль №2
Тема 2
Геологічні процеси мінералоутворення

9

Геологічні процеси мінералоутворення. Загальна характеристика. Парагенезис мінералів.

2

10

Магматичний процес

2

11

Пегматитовий процес

2

2

12

Післямагматичний процес. Гідротермальне і пневматолітове мінералоутворення.

2

13

Післямагматичний процес. Метасоматичне мінералоутворення.

2

14

Гіпергенне мінералоутворення (вивітрювання)

2

15

Осадовий процес

2

16

Метаморфічний процес

2

17

Вчення про типоморфізм мінералів

2

3

Загальний обсяг – 74 год., у тому числі:

лекцій – 34 год;

лабораторні заняття – 17 год;

самостійна робота – 7 год;

інші види навчання – 9 год;

Консультації – 5 год;

залік – 2 годСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (1)

  Документ
  Курс мінералогії для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 – геологія покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Другие похожие документы..