Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
1) ДОКЛАД НА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СИБИРИ "МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЭК И ЕГО ОТРАСЛЯМИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТН...полностью>>
'Книга'
Книга митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) «Русская Симфония» состоит из двух самостоятельных частей — «Самодержавие Духа» и...полностью>>
'Документ'
Государственная экономическая политика в основных сферах и отраслях национального хозяйства. Структурная государственная политика....полностью>>
'Документ'
Завідувач кафедрою міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевче...полностью>>

Назва модуля: Курсова робота «Вступ до практичної соціальної роботи»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. назва модуля: Курсова робота «Вступ до практичної соціальної роботи» .

 2. Код модуля: СР_6130_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: IV

 5. Обсяг модуля: загальна кількість год. – 45 (ECTS – 1,5; аудиторних – 0; самостійна робота – 45.

 1. Лектор: Клос Л.Є.

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати:

  • про складові професії соціального працівника: базові цінності, знання, вміння, навички;

  • про етичні засади соціальної роботи;

  • про ролі та функції соціального працівника;

 • про теорії та знання в соціальній роботі

вміти: - визначати професійні цінності та застосування їх на практиці;

- виявляти застосування етичних принципів;

- визначати теоретичні засади обґрунтування втручання;

- обгрунтувати власну думку в питаннях застосування принципів соціальної роботи;

-сформулювати предмет та об’єкт дослідження;

-сформулювати завдання курсової роботи;

-провести дослідження по тематиці курсової роботи

8. Спосіб навчання: самостійна робота (під керівництвом викладача і супервізора практики)

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Вступ до спеціальності, міжособистісне спілкувння

кореквізити: Соціальна політика України; теорії та методи в соціальній роботі

 1. Зміст модуля: Поняття “соціальна робота”. Актуальність розвитку соціальної роботи в Україні; Зміст та структура соціальної роботи; Історичні аспекти виникнення та розвитку соціальної роботи в Україні та за кордоном; Фах “соціальна робота”; Соціальні послуги та їх споживачі; Цінності та етика соціальної роботи; Теоретичні засади соціальної роботи; База знань для загальної практики соціальної роботи; Форми і методи соціальної роботи; Загальна практика соціальної роботи; Мікрорівень практики соціальної роботи - індивідуальна соціальна робота; Соціальна робота з групою - мезорівень практики; Макрорівень практики соціальної роботи: робота з громадами та вплив на соціальну політику; Система соціального обслуговування і соціальних служб в України

 1. Рекомендована література:

 • Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: Навч.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с.

 • Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів (Технологія ведення консультативного дівлогу). – К.: В.Главник, 2006. – 128 с.

 • Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2001. - 288 с.

 • Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні. – Тернопіль: ТАНГ, - 2001. – 68с.

 • Клос Л.Є., Микитенко Н.О Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення досвіду України і Канади) / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “соціальна робота” вищих навчальних за.кладів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 148 с.

 1. Форми та методи навчання: самостійна робота, робота студентів під керівництвом викладача і/або

супервізора практики.

 1. Методи і критерії оцінювання: захист курсової роботи та кафедрі

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Методика І методологія науково-дослідної роботи робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія

  Документ
  Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів-істориків із сучасною методикою і методологією науково-дослідної роботи та можливостями їх використання на практиці, набуття слухачами навиків організації самостійної науково-дослідної роботи .
 3. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб

  Документ
  ОМ. Чебикін, доктор психологічних наук, професор, ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, дійсний член АПН України
 4. Соціальне супроводження як один з видів соціальної роботи з прийомними сім’ями (на прикладі лмцсссдм)

  Документ
  Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були закладені ідеї колективного виховання дітей. Відповідно, Україна успадкува­ла систему великих інтернатних закладів, де діти позбавлені
 5. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти

Другие похожие документы..