Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Компьютер; медиапроектор; презентация «За семью печатями»; выставка книг: Н.Успенский «Трое из Простоквашино», Н.Носов «Приключения Незнайки», А.Линд...полностью>>
'Документ'
АГАПОНОВ Александр Клементьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и этнополитики Северо-Кавказской академии государственной сл...полностью>>
'Календарно-тематический план'
- оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами, бюджетом, органами социального страхования и обе...полностью>>
'Документ'
Об’єктом дослідження є образ русалки в українській демонології, а предметом дослідження є українські вірування та ритуали, пов’язані з трансформацією...полностью>>

Реферат пояснювальна записка до курсової роботи

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи:

41 сторінка;

5 таблиць;

1 малюнок;

25 джерел літератури.

Об’єктом дослідження – виробнича програма Першотравенського Ремонтно-механічного заводу (з машинобудівним профілем), котрий являє собою філіал ДВАТ “Павлоградвугілля”, паливно-енергетичного комплексу.

Мета дослідження – опрацювання заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування підприємства у структурованому ринковому середовищі, за допомогою удосконалених даних і нових розрахунків виробничої програми.

Актуальність роботи полягає в тому, що економічна ситуація, як склалася на сьогодні в країні, потребує функціонального перегляду виробничої програми на кожному підприємстві окремо. Також, треба розробити таку виробничу програму, яка б допомогла не тільки отримати підприємству прибутку, але і розширити виробництво належним чином для отримання більших об’ємів продукції. Планування на підприємстві в умовах ринкових відношень повинно бути зорієнтовано на споживача, носити прогнозуючий характер, оскільки базується на неповній інформації. У даній роботі простежена динаміка зміни об’ємів продукції і витрат, проаналізовані коефіцієнти потужності і проведений факторний аналіз рівня рентабельності.

ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА, ПОТУЖНІСТЬ, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, ФОНД РОБОЧОГО ЧАСУ, ТРУДОМІСТКІСТЬ, СОБІВАРТІСТЬ, ЦЕХОВІ ВИТРАТИ, ВИРОБНИЧІ ФОНДИ, ОСНОВНІ ТА ДОПОМІЖНІ РОБІТНИКИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………. 5

ЕТАП І КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО МІСЦЕ

В ГАЛУЗЕВІЙ СТРУКТУРІ РЕГІОНУ (КРАЇНИ)……………………… 7

ЕТАП ІІ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ

ПІДПРИЄМСТВА, НА ОСНОВІ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО РМЗ....… 9

ЕТАП ІІІ ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА……………13

ЕТАП ІV РЕСУРСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………….. 15

ЕТАП V МОНІТОРІНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ

ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ “ВИТРАТИ – ОБСЯГ

ВИРОБНИЦТВА – ПРИБУТОК”………………………………………. 29

ЕТАП VІ ВИНАЙДЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ

ПІДПРИЄМТСВА………………………………………………………. 32

ЕТАП VІІ ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ЕФЕКТИВНОСТІ ЧИННОГО ТА УДОСКОНАЛЕНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………. 35

ВИСНОВОК……………………………………………………………………….. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………. 39

ВСТУП

Виробнича програма являє собою систему адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

В умовах ринкової економіеи формування виробничої програми здійснюється відповідно до прийнятої стратегії підприємства на найближчі 10-15 років з урахуванням життєвого циклу товарів, розмірів ринку, зовнішнього конкретного середовища і виробничих можливостей підприємства.

Робота зі складання виробничої програми має свої особливості для різних типів виробництва. Для одиничного і дрібносерійного виробництва виробнича програма розробляється на основі графіка виготовлення виробів відповідно до затверджених термінів здачі продукції споживачам. Календарний графік запуску-випуску виробів розробляється в порядку, зворотному ході технологічного процесу, на основі тривалості виробничого циклу по усіх видах робіт (іспит, зборка, механічна обробка, подача заготівель).

Для серійного виробництва планування випуску продукції протягом року виробляється з урахуванням незавершеного виробництва на всіх стадіях виробничого процесу і зміни номенклатури виробів, що запускаються у виробництво.

Масове виробництво здійснюється звичайно потоковим методом, і в зв'язку з цим виробнича програма розробляється одночасно по підприємству і всім основним цехам, з розбивкою по кварталах і місяцям.

В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники. Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральних одиницях по номенклатурі і асортименту. Значення натуральних показників виробничої програми в умовах ринку зростає, оскільки саме вони дають можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів в певних товарах і врахувати якісні характеристик товару. Вартісні показники є обсяг товарної, валової, реалізованої, чистої, продукції, нормативна вартість обробітку, валовий і внутрізаводський оборот, обсяг незавершеного виробництва.

Визначені на основі розрахунків розміри випуску продукції в натуральному вираженні ще не можна розглядати як реальне завдання по її виробництву, тобто як виробничу програму. Тому для досягнення поставленої мети необхідно постійно аналізувати і вирішувати такі завдання:

 1. розробка нових чи набуття прав на виробництво нових товарів та послуг;

 2. аналіз по етапах зростання, зрілості і насичення по всій номенклатурі продукції з метою формування обсягів і цін з урахуванням еластичності товарів та інших вимог ринку;

 3. планомірне зняття з виробництва тих товарів, які перебувають у стадії занепаду.

ЕТАП І

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО МІСЦЕ В ГАЛУЗЕВІЙ СТРУКТУРІ РЕГІОНУ (КРАЇНИ)

Першотравенський РМЗ входить до паливно-енергетичного комплексу, який в Україні має досить високий рівень розвитку. Роль і місце його в промисловості віддзеркалює вартість продукції, яка становить п’яту частину (21%) від загальної вартості виробленої в державі промислової продукції. Великі масштаби, обумовлені природними, історичними та соціально-економічними чинниками, складна галузево-функціональна та територіальна структура спричинили досить потужний пресинг його виробництв на територію та активну участь у функціонуванні господарства. Але вплив паливно-енергетичного комплексу нерівномірний і залежить від масштабів розвитку його регіональних ланок. Питома вага комплексу в різних регіонах дуже варіює від 0,1 до 42,7%.

Аналіз питомої ваги виробництв паливно-енергетичного комплексу в промисловості регіонів, по-перше, показує рівень розвитку комплексу у Дніпропетровському регіону, яка становить за вартістю продукції (в оптових цінах) – 9,70% і за вартістю промислово-виробничих основних фондів – 10,60%; по-друге, засвідчує значні регіональні коливання в обсягах виробленої продукції в паливно-енергетичному комплексі України і становить – 8,5%; по-третє, - дозволяє виділити групу областей, які є провідними у виробництві паливно-енергетичної продукції.

Амплітуда коливання питомої ваги продукції паливно-енергетичногокомплексу у промисловості регіонів дуже значна і становить 42,6%. За ступенем участі або активності паливно-енергетичної ланки в розвитку промисловості Дніпропетровський регіон відноситься до першої групи регіонів з низькою питомою вагою 10%, що засвідчує про невелику активність паливно-енергетичної ланки.[25, c.115]

До групи провідних регіонів України, які вирізняються найвищим коефіцієнтом розгалуженості структури (0,43%), входить і Дніпропетровська область. Тут спостерігається розвиток потужної вугледобувної та вуглезбагачувальної галузей, теплоенергетики, а також виробництва гірничошахтного та гірничорудного машинобудування (наприклад, Першотравенський Ремонтно-механічний завод), яке ще доповнюється турбо- та котлобудуванням. Загальна кількість розвинутих тут галузей комплексу дорівнює 9 і є найвищою.

У значну групу входить Дніпропетровський регіон, де ланки паливно-енергетичного комплексу спричиняють розвиток окремих форм територіального зосередження його виробництв різного рангу і ступеня сформованості. Його підприємства зосереджені у восьми населених пунктах, спеціалізовані на видобутку й збагаченні кам’яного вугілля (нараховується 2 центри), виробництві гірничошахтного та гірничорудного устаткування; тепло- та гідроенергетиці й енергетичному машинобудуванні. Територіальна структура відзначається такими рисами, а саме: компактним зосередженням підприємств паливної ланки у Павлоградському спеціалізованому гірничо видобувному кущі, що знаходиться на сході регіону, а також дисперсно розміщеної ланки електроенергетики, підприємства якої розташовані в потужних промислових центрах України. [14, c.18]

Дніпропетровському регіону властива модернізація виробництва, збереження екологічного простору, раціональне освоєння й використання власних паливно-енергетичних ресурсіві відповідна розбудова галузей. Вона має достатній природно-ресурсний, виробничій та соціально-економічний потенціал для інтенсивного розвитку паливних ланок комплексу.

Першотравенський Ремонтно-механічний завод (РМЗ) входить в состав Павлоградського виробничого об'єднання. Він сдався в експлуатацію у 1968 році і називався ЦЕММ ДВАТ ДХТ ПО Павлоградвугілля. Знаходиться в районі шахти “Степова”. Першотравенський РМЗ є одним підприємством ДВАТ ДХТ ПО Павлоградвугілля , який робить капітальний ремонт горно шахтного обладнання і виробляє запчастини до горно шахтного обладнання. Виробляє аркову кріп для 12 шахт об’єднання, а також є виробництво зварних металоконструкцій, нестандартне і індивідуальне обладнання. Обслуговує 10 шахт і Центральну Збагачувальну Фабрику.

ЕТАП ІІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА, НА ОСНОВІ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО РМЗ

Під виробничою структурою підприємства заведено розуміти його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів і систему зв'язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.

Виробнича структура характеризує поділ праці між підрозділами підприємства і їхню кооперацію. Вона впливає на техніко-економічні показники виробництва, на структуру керування підприємством, організацію оперативного і бухгалтерського обліку.

Виробнича структура підприємства динамічна. В міру удосконалювання техніки і технології виробництва, керування для інтенсифікації виробництва, ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення якості продукції.

У відмінності від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і зв'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства - їдальня.

Головними елементами виробничої структури підприємства є робочі місця, ділянки і цехи.

Первинною ланкою просторової організації виробництва є робоче місце – неподільне в організаційному відношенні (у даних конкретних умовах) ланка виробничого процесу, що обслуговується одним чи декількома робітниками, призначене для виконання визначеної виробничої чи обслуговуючої операції, оснащене відповідним устаткуванням і організаційно-технічними засобами. [7, c.32]

Ділянка – виробничий підрозділ, що поєднує ряд робочих місць, згрупованих по визначених ознаках, що здійснює частина загального виробничого процесу по виготовленню чи продукції обслуговуванню процесу виробництва. Виробничі ділянки спеціалізуються подетально-технологічному принципу – це значить, робочі місця зв'язані між собою частковим виробничим процесом по виготовленню визначеної чи частини всього готового продукту, шляхом виконання однакових операцій («Ділянка лиття, пакувань, аркової кріпи»), рис.1.

Ділянки, зв'язані між собою постійними технологічними зв'язками, поєднуються в цехи – «Механоскладальний цех», «Інструментальний цех». Цех є структурною основною одиницею великого підприємства. Він наділяється визначеною виробничою і господарською самостійністю, є відособленої в організаційному, технічному й адміністративному відношенні виробничою одиницею і виконує закріплені за ним виробничі функції. Кожен цех одержує від заводоуправління єдине планове завдання, що регламентує обсяг виконуваних робіт, якісні показники і граничні витрати на запланований обсяг робіт. [8, c.47]

Усі цехи і господарства підприємства можна розділити на цехи основного виробництва, допоміжні цехи й обслуговуючі господарства, а також підсобні цехи.

До цехів основного виробництва відноситься цех підприємства, що виготовляють основну продукцію. Основні цехи поділяються на заготівельні - «Ділянку лиття, пакувань, аркової кріпи», що обробляють складальні - «Механоскладальний цех». Головними задачами основного виробництва є забезпечення руху продукту в процесі його виготовлення, організація раціонального техніко-технологічного процесу.

Задача допоміжного цеху – виготовлення інструментального оснащення для виробничих цехів підприємства – «Інструментальний цех», виробництво запасних частин для заводського устаткування й енергетичних ресурсів. [22, c.120]

До підсобного цеху відноситься, як правило, цех, що здійснюють видобуток і обробку допоміжних матеріалів, наприклад, виготовлення упакування до продукції.

Призначення обслуговуючих господарств – забезпечення всіх ланок підприємства різними видами обслуговування: ремонтним – «Ремонтна служба», енергетичним – «Головний енергетик», транспортним – «Транспортна ділянка». Важливе місце у виробничій структурі підприємства займають служби постачання «Відділ матеріально-технічного постачання і збуту».

ДиректорЗамісник директора по постача- нню, збуту і транспорту

Головний інженер

Замісник ди- ректора по охороні пра- ці

Замісник директора по вироб-

ництву


Відділ головного механікаБухгалтерія

Виробни- чо-диспет- черський відділ

Головний енергетик


Відділ МТП і збуту

Відділ голо- вного конст- руктора

Служба охорони праці

Відділ кадрів


Цех ГШО

Транспортна дільниця

Відділ головного технолога

ВП і З


Механоск-ладальний цех

Інструмен-

тальний цех


ПЕВ

Автотранс- портна ді- льниця


Бюро вичислит. техніки


Дільниця лиття, па- кувань, аркової кріпи

ВТК


Котельна

Їдальня


Ремонтна служба

ЗдравпунктГосподарча дільницяІнженер по ремонтуКанцелярія


Юрист-консультант


Начальник штабу ГОРис. 1. – виробнича структура РМЗ

Система обслуговування виробничого процесу має на меті забезпечення його безперебійного й ефективного функціонування.

Також велику роль на підприємстві мають підрозділу соціальної інфраструктури, що покликані забезпечити соціальне обслуговування робітників, насамперед реалізацію заходів щодо поліпшення охорони праці, техніці безпеки, медичному обслуговуванню. [9, c.37]

ІІІ ЕТАП

ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Виробнича програма підрозділів певної номенклатури (втулка), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно із спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів.

Для того, щоб оцінити відповідність виробничої програми (Qф) наявним на підприємстві потужностям по виготовленню втулки, необхідно віднайти останню за показниками роботи підприємства, за формулою (3.1).

ПВ = N  Р  Тр, (шт.) (3.1)

де N – кількість верстатів, які беруть участь у виготовленні цільової продукції, одиниць;

Р – паспортна продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у виготовленні цільової продукції (шт./год);

Тр – річний фонд робочого часу одиниці обладнання, яке бере участь у виготовленні цільової продукції, год.

N = 17 одиниць, Р = 26 шт/год, а Тр – знаходиться за формулою 3.2.

Тр = nзм  Тд  Тзм  ((100 – Ттп – Тпр) / 100), годин (3.2)

де nзм – кількість змін;

Тд – кількість робочих днів на рік, днів;

Тзм – тривалість зміни, годин;

Ттп - % технологічних перерв;

Тпр - % планових ремонтів.

nзм = 2; Тд = 256 днів; Тзм = 8 годин; Ттп = 4,8%; Тпр = 2,5%.

Тр = 2  256  8  ((100 – 4,8 – 2,5) / 100) = 3796 годин.

Тоді, з цього результату знаходиться обсяг планового виготовлення втулки у штуках:

Пв = 17  26  3796 = 1677832 штуки. [1, c.25]

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготовленні втулки необхідно обчислити коефіцієнт екстенсивного використання (kекс) за формулою 3.3; коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (kінт) за формулою 3.4; інтегральний коефіцієнт (kінг) за формулою 3.5 та резерв потужності (Rп) за формулою 3.6:

kекс = Тр / Тк (3.3)

де Тк – календарний фонд робочого часу за рік.

Тк = 4267 годин; Тр = 3796 годин.

kекс = 3796 / 4267 = 0,88.

kінт = Рф / Р (3.4)

де Рф – фактична продуктивність 1 верстата/год.

Рф = 22; Р = 26.

kінт = 22 / 26 = 0,84.

kінг = kекс  kінт (3.5)

kінг = 0,88 х 0,84 = 0,74.

Rп = 1 – kінг (3.6)

Rп = 1 – 0,74 = 0,26.

На основі отриманих показників виникає висновок, щодо ефективності сформованої за ринковими потребами виробничої програми підприємства. Фактично виробляється 84% об’єму випуску продукції, а також використовується 88% ефективного фонду часу роботи обладнання. Виробнича потужність використовується на 74%, дане підприємство має резерви виробничих потужностей 26%, це відповідає тому, що підприємство може удосконалювати своє виробництво лише на 26%. Виробляє за планами це підприємство - 1677832 штук втулок. [6, c.217]

IV ЕТАП

РЕСУРСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Необхідно оцінити ресурсний потенціал, зокрема ступінь його забезпеченості трудовими і сировинними ресурсами.

Ступінь забезпеченості трудовими ресурсами оцінюється шляхом розрахунку чисельності персоналу, для чого попередньо складають баланс робочого часу одного облікового працівника, виходячи з графіка його роботи, тобто розраховують ефективний фонд роботи одного облікового працівника (Теф) за формулою (4.7):

Теф = (Дк – Дс – Дв – Двідп – Дхв – Ддо – Дцп – Дув)  Тзм, (4.7)

де Дк – календарний період, днів;

Дс – кількість часу, який припадає на святкові;

Дв – кількість часу, який припадає на вихідні дні;

Двідп – тривалість відпустки працівника;

Дхв – відсутність працівника через хворобу;

Ддо – виконання державних обов’язків;

Дцп – цілодобові простої;

Дув – період навчальної відпустки.

Дк = 366 днів; Дс = 12 днів; Дв = 104 днів; Двідп = 24 днів; Дхв = 4 дня; Ддо = 1 день; Дцп = 1 день; Дув = 2 дня; Тзм = 8 годин.

Теф = (366 – 12 – 104 – 24– 4 – 1 – 1 – 2)  8 = 1744 годин. [2, c.127]

За результатами обчислення ефективного річного фонду роботи облікового працівника складається баланс робочого часу у вигляді таблиці (4.1):

Таблиця 4.1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03060101 менеджмент організацій І адміністрування Дніпропетровськ нметау 2011

  Документ
  Світовий досвід управління організаціями переконує, що вирішальним чинником їх стабільного і тривалого функціонування є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та менеджмент персоналу зокрема.
 2. Реферат Курсовий проект представлено студентом 5-го курсу Глянцем Д. Б. у вигляді пояснювальної записки обсягом 47 сторінок та двох аркушів додатків форматом пояснювальна записка містить 3 основні розділи, а також вступ, висновок, бібліографічний список.

  Реферат
  В даному курсовому проекті вибрано систему регулювання температури в тунельній печі, в зоні випалення керамічної цегли. В результаті виконаної роботи вибрано конкретні технічні засоби автоматизації, приведено послідовності розрахунку
 3. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни " виробництво виливків з чавуну" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво

  Документ
  Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.
 4. Формулювання вимог до програми 7 2 Проектування програми 7 3 Кодування програми 7 4 Тестування програми 7 5 Пояснювальна записка 8 3 склад пояснювальної записки 9

  Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів спеціальностей 7.080201, 080202, 080203 та 7.
 5. Тодичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

  Документ
  Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей.

Другие похожие документы..