Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
- Героическое прошлое нашего народа, нашей Родины отражается в искусстве, в частности, в литературе. Поэтическая летопись ВОВ 1941 – 1945гг создавала...полностью>>
'Документ'
Рядом динамики называется ряд последовательно расположенных во времени статистических показателей, которые в своем изменении отражают ход развития изу...полностью>>
'Документ'
Мы в течение жизни приобретаем множество хорошего, в этом множестве самое важное и бесценное – сознание, точное, ясное, материалистическое сознание. О...полностью>>
'Доклад'
Реформа электроэнергетики, направленная на привлечение частных инвестиций в отрасль, уменьшение стоимости энергии для конечных потребителей и повышен...полностью>>

Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ

ТА ІННОВАЦІЙ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Том І

матеріали ІІІ міжнародної

науково-практичної конференції

  1. листопада 2009 р.

Сімферополь-Ялта

Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 180 с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції

Проаналізовані глобалізаційні детермінанти сучасних трансформацій національних економічних моделей. Визначені стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України та особливості становлення національної економічної моделі України. Обґрунтовані напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Досліджені соціальні та політичні трансформації українського суспільства, гуманітарні аспекти розвитку в умовах формування інформаційного суспільства. Особливу увагу приділено обговоренню ролі освіти та науки в умовах формування економіки, заснованої на знаннях.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, державними службовцями.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей несуть автори.

Автори статей, текст

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

ЗМІСТ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Bogun Lyubov Anatolievna

COLLECTIVE CONTROL AND COOPERATIVE BEHAVIOR AS GLOBAL DIMENSIONS OF INTERNATIONAL ALLIANCES

10

Андрюхина Евгения Валерьевна,

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

10

Афанасьева Александра Евгеньевна

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

12

Богун Любовь Анатольевна

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ДЛЯ УСПЕХА ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

13

Деева Наталья Эдуардовна , Михайлова Наталья Сергеевна

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

14

Жмурко Ірина Олександрівна

АСИМЕТРІЯ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

17

Катан Людмила Ігорівна

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

20

Колесник Юлія Володимирівна

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА ФОРМА ПРОЯВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

22

Лобозинська Софія Миколаївна

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ

24

Масюк Юлія Володимирівна, Бровко Лариса Іванівна

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

27

Нечипорук Людмила Володимирівна

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

29

Романів Ірина Ігорівна

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

31

Рибалка Павло Маркович

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ЗЛИТТЯ/ ПОГЛИНАННЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

33

Скоморович Ірина Георгіївна

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РОЛІ ДЕРЖАВИ У ВИПУСКУ ГРОШЕЙ

36

Шафранський Арсен Васильович

КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

37

Юркова Діана Олександрівна

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

39

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Бондарчук Наталія Володимирівна

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ ПОСЛУГ: ДИНАМІКА І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

43

Галасюк Світлана Сергіївна

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

45

Гладинець Наталія Юріївна

СТРАТЕГІЧНІ напрямИ РЕГІОНального ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

47

Гриненко Володимир Володимирович

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

49

Довга Віта Володимирівна

АУТПЛЕЙСМЕНТ – МУДРА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

52

Задорожня Аліна Григорівна

УКРАЇНА Й КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

53

Зінченко Сергій Сергійович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

55

Карапетян Ольга Михайлівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ

57

Кобичева Оксана Станіславівна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАНІ

59

Ковалишин Ірина Вікторівна

ПОЛІТИКА РЕФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

61

Кошеленко Вікторія Василівна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

64

Крупін Віталій Євгенійович

ІНФРАСТРУКТУРА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

65

Кушнір Наталія Олексіївна

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ та АР КРИМ

68

Макарова Нина Сергеевна

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

70

Мулькевич Олександра Юріївна

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ

71

Мусаев Ервін Кязімович

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ АР КРИМ

73

Недошитко Олена Володимирівна

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ – ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

75

Семенюк Юліанна Валеріївна

державне регулювання цін на лікарські засоби з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств фармацевтичної галузі

78

Харламов Кирило Ігорович

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

80

Чёрная Анита Борисовна

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

83

Щуцька Лариса Петрівна

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕҐІОНАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО РИНКУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

85

Яцура Володимир Васильович, Замроз Мар’яна Володимирівна

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

88

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ

Бойко Юрій Омелянович

РОЗМІРНА СТРУКТУРА БАНКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

93

Владичин Уляна Володимирівна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

95

Данилина Светлана Алексеевна

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

97

Киренкина Элеонора Сергеевна

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕМЕЙНОГО ТИПА

99

Кульчицький Ярослав Володимирович

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ЇЇ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

102

Недяк Наталія Володимирівна

ПЕРЕХІД ВІД ЕКСПОРТНО–СИРОВИННОГО ДО ІНВЕСТИЦІЙНО–ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

104

Форкун І.В., Пастушок Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

106

Фомішина Віра Миколаївна

невизначеність ринку банківських кредитів в умовах світової фінансової кризи

109

Шамрай Оксана Іванівна,

КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРОКРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

112

Яворська Тетяна Василівна

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

115

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Акімова Тетяна Андріївна, Погорела Марія Олександрівна

ДЕРЖАВНО ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

117

Іванова Марина Володимирівна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

118

Славкова Алла Аркадіївна

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН –

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

121

Трофимова Вікторія Валеріївна,

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ У ХХІ СТ

123

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Бірюченко Світлана Юріївна

ЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

130

Вагіна Олена Миколаївна

Політико-етичні трансформації сучасного суспільства: глобальний вимір

131

Горло Наталя Віталіївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

132

Долінін Вадим Володимирович

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В УКРАЇНІ

135

Іщук Світлана Василівна

Духовна спадщина народу як фактор етичної підготовки

майбутніх соціальних працівників

137

Лавлинский Руслан Александрович

ФЕНОМЕН СТЕРЕОТИПА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

140

Лесникова Інна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

142

Мальована Юлія Геннадіївна

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ У ФОРМУВАННІ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

145

Сенишин Оксана Степанівна

Роль національних інтересів у формуванні соціально-економічного МЕХАНІЗМУ розвитку українського суспільства

146

Хорішко Лілія Сергіївна

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ СТИЛЮ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

148

ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Головко Сергей Георгиевич

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР ВЫХОДА ИЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КРИЗИСА

151

Кліценко Сергій Віталійович

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В РЕФЛЕКСІЯХ І. ДЗЮБИ

153

Петренко-Лысак Алла Александровна

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

154

Тарасенко Л.В.

СПЕЦИФІКА КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

157

Штельма Наталія Олегівна

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

161

ОСВІТА ТА НАУКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Бобровська Олена Юріївна

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

163

Кичко Ірина Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТРЕБИ В ОСВІТІ

165

Копилова Ірина Михайлівна, Копилов Володимир Семенович

КЛЮЧОВІ ВИМОГИ ТА ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНШОМОВНІЙ ФАХОВІЙ ЛЕКСИЦІ

168

Матусевич Костянтин Миколайович

Стратегія розвитку інтелектуального потенціалу України у напрямку формування економіки постіндустріального типу

170

Ступак Марина Геннадіївна,

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

172

Шконда Володимир Валентинович

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

174

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Bogun Lyubov Anatolievna

Odesa Institute of Entrepreneurship and Law, Odesa

COLLECTIVE CONTROL AND COOPERATIVE BEHAVIOR AS GLOBAL DIMENSIONS OF INTERNATIONAL ALLIANCES

The process of globalization, which is still in its early stages, includes the relocation of administrative and technical services to low cost developing countries [2]. Initial access of multinational corporations to global talent pools is not sufficient to stay competitive because of employee turnover. Research shows that in the global economy the key feature of international business is resource recombination across borders, which requires complementary capabilities of managers [3].

In the case of global strategic alliances partners need to have equal control in equal defense of their own interests [1]. However, to achieve common shared values they need to cooperate. While control can be achieved via power, authority and influence, cooperation requires commitment in the allocation and exploitation of resources. These contradicting forces of control and cooperation can be reflected in the dialectic nature of alliance formation. In the control-cooperation relationship cooperation increases if private benefits decrease. To monitor unexpected long-term contingencies collective control and private control exist in alliances. Private control may accrue at the expense of the other party’s interests, while collective control controls shared variables. However, researchers argue that collective control is the second best option, while cooperation help generate joint gains, partially because collective control is manifested in contractual terms. The alliance team often has its own self-interests deviating from the interests of initial parents, and it creates two additional vertical control and cooperation links.

LITERATURE

 1. Luo, Y., Shenkar, O. and Gurnani, H. Control-cooperation interfaces in global strategic alliances: a situational typology and strategic responses. // Journal of International Business Studies. - 2008. – Vol. 39(3) – 428-453.

 2. Manning, S., Massini, S. and Lewin, A. Y. A dynamic perspective on next-generation offshoring: the global sourcing of science and engineering talent // Academy of Mangement Perspectives. - 2008. – Vol. 22(3) – 35-54.

 3. Verbeke, A. Book review “Multinational enterprises and the global economy” by John Dunning and Sarianna Lundan // Journal of International Business studies. - 2008. – Vol. 39(7) – 1236-1238.

Андрюхина Евгения Валерьевна,

Харьковский национальный экономический университет, г.Харьков

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В современных рыночных условиях полноценное развитие предприятия требует совершенствования его маркетинговой политики. Одним из наиболее распространенных и эффективных маркетинговых подходов является технология бренда. С целью выявления задач, решаемых в ходе внедрения, развития и поддержки брендинга на национальных предприятиях автором предлагается рассмотреть подробно теоретические основы его функциональности.

При выполнении работы, автором использовались научные труды и публикации таких авторов, как А.В.Кендюхов, С.Д.Штовба, А.В.Мороз, Е.Л.Головлева и др. Автор предлагает рассмотреть бренд как систему, представляющую собой совокупность функций, которые он выполняет на всех этапах своего существования.

В зависимости от условий рассмотрения множество выбранных автором функций бренда может изменяться. Функции могут быть представлены путем как сворачивания нескольких обозначенных, так и дополнением отдельно выделенных из них.

Автором определена следующая классификация и понимание функций бренда. Последние можно условно поделить на три составляющих одного целого (общих функций) – универсальные функции; функции, которые полезны потребителям; функции, которые выгодны для производителей.

Функция поддержания идентичности состоит в том, что бренд, указывая на предприятие-производителя, говорит об абсолютном сходстве одинаковых товаров, выпускаемых данным предприятием.

Гарантийная функция, выполняемая брендом, дает уверенность в постоянстве качества данного продукта везде, вне зависимости от места продажи и времени покупки.

Бренд динамичен, – он представляет собой элемент рынка, который постоянно развивается во времени и в пространстве.

Рекламная функция состоит в том, что бренд – это реклама, прямая или косвенная, но такая, которая работает на производителя постоянно и в положительном направлении.

Функция персонализации. Бренд дает потребителю возможность почувствовать превосходство по отношению к другим в социуме.

Практическая функция бренда состоит в возможности выиграть время и уменьшить затраты энергии при покупке уже известного и признанного продукта.

Функция оптимизации выбора дает уверенность в получении лучшего товара при выборе из предложенных вариантов.

Под эстетической функцией бренда следует понимать удовольствие потребителей от восприятия бренда (не только упаковки, внешнего вида товара, оригинальности торговой марки, но и части корпоративной культуры компании).

Эмоциональная функция – бренд способен вызвать определенные ассоциации, чувства (как правило, положительные), которые и управляют большинством человеческих поступков.

Коммуникативная функция бренда состоит в том, что он является прямым средством взаимодействия между производителями и потребителями.

Выполняя функцию механизма сегментации рынка, бренды в условиях насыщенности торговыми марками и жесткой конкуренции в связи с этим, – позволяют распределить рынок на определенные уровни и ниши товаров, а также отраслей производства.

Бренд способен самостоятельно развивать целые отрасли производства и категории товаров.

Функция постоянства состоит в формировании брендом у человека чувства уверенности и стабильности, которые иногда гораздо важнее всех других показателей и характеристик.

Правозащитную функцию бренд выполняет путем маркировки товарным знаком определенного товара, что юридически (в соответствии с законодательством Украины) подтверждает изготовление продукта соответствующей компанией-производителем.

Функция приверженности бренду – определяет реальную значимость бренда, которая состоит из лояльности потребителей.

Функция снижения издержек. При внедрении технологии бренда, уменьшаются затраты по непосредственному продвижению товаров (в частности, через независимых дистрибьюторов). Упрощается выход производителя с новыми товарами на смежные ниши и рынки.

Функция получения дополнительной прибыли брендом. Привлекательность бренда, возможность обладать желанным может быть выражена конкретной суммой денежных средств, которые покупатель способен отдать за товар.

Инвестиционная функция служит доказательством того, что если производитель создает качественный продукт в сопровождении оригинальных брендинговых технологий, то в дальнейшем вложение средств в развитие такого товара будет действительно оправданным.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 2. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій індустрія гостинності у країнах європи

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.
 3. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації (1)

  Документ
  Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-30 січня 2011 р.
 4. Кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в україні

  Документ
  Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 26 березня 2010 р. Відп. ред. к.ф.н. В.І. Тарасов. – Сімферополь: ВіТроПринг, 2010.
 5. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.

Другие похожие документы..