Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Музыкальный фольклор – сложная, разнообразная и интересная область культуры, включающая в себя музыкальный (вокальный и инструментальный), хореографи...полностью>>
'Документ'
Интерес к выбранной теме связан с тем, что в настоящее время таможенное брокерство является сравнительно новым явлением во внешнеэкономической деятел...полностью>>
'Документ'
Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", враховуючи необхідність комплексної забудови міст...полностью>>
'Документ'
Организация Объединенных Наций объявила 1986 г. Международным Годом мира. 25 января 1986 г. Папа Иоанн Павел II сообщил, что Святой Престол желает орг...полностью>>

Облік операцій з недержавними цінними (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ

Вступ.

Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є найважливішою проблемою поточного моменту і найближчого майбутнього. Очевидно, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою що існував ще недавно, а тепер істотно підірваному дефіцитом централізованих коштів, вольовому розподілу фінансових ресурсів. Розвинений внутрішній фінансовий ринок міг би істотно полегшити задачу інтеграції в світовий фінансовий ринок і створити канал для інвестування іноземного капіталу в нашу економіку через розміщення наших цінних паперів.

Організація широкомасштабного ринку для обігу цінних паперів, очевидно, є складним і тривалим процесом. Масовому обертанню акцій повинно передувати масове створення акціонерних підприємств, якому в наших умовах сприяє роздержавлення і приватизація підприємств.

Існуючі в розвинених країнах фінансові ринки спираються на обширні заощадження приватних осіб. Загальна бідність нашого населення і недостача вільних заощаджень - об'єктивна перешкода на шляху розвитку широкого фінансового ринку. Населення психологічно не підготовлене до сприйняття вкладень своїх коштів в боргові зобов'язання невідомих йому нових організацій. Сильна інфляція в країнах Заходу завжди була руйнівником фінансових ринків, у нас вона перешкоджає їх стихійному розвитку. Для функціонування ринку потрібно виникнення впевненості в можливості ввірити свої заощадження посередницьким інститутам. Ця довіра суспільства повинна виховуватися поступово на позитивних зразках.

У Україні все більше і більше підприємств йдуть з державного постачання, перебудовуючись на комерційний лад, а значить, будучи недержавною власністю, і не отримуючи бракуючі грошові кошти з державної кишені, підприємства стають зацікавленими у випуску цінних паперів, а це є підтвердженням впровадження в господарську практику ринку цінних паперів. Його створення і розвиток дає можливість мобільно перерозподіляти грошові кошти індивідуальних вкладників і інституційних інвесторів для структурних перетворень в економіці. Ринок цінних паперів і його інститути грають важливу роль в загальній ринковій взаємодії: через купівлю і продаж акцій здійснюється перелив капіталів між підприємствами, галузями і секторами економіки. Відбувається акумуляція вільних грошових ресурсів для напряму їх в ті сфери, які гостро в них мають потребу.

Ряд крупних підприємств, які пройшли акціонування, стали випускати свої облігації для фінансування цільових проектів по створенню нової конкурентної продукції. Наприклад, Автозаз, Укргаз і ряд інших великих акціонерних товариств створили спеціальні підрозділи для реалізації своїх облігацій. У 1993-1994 г.г. таких підприємств і компаній, що здійснюють емісію, було кілька. Однак позитивною стороною цього процесу став перехід від фінансування через акції до фінансування через облігації. Таким чином, для цих підприємств і акціонерних компаній випуск своїх облігацій став альтернативою дорогим кредитам, а також довгостроковому кредитуванню великих фірм і підприємств.

Підвищений інтерес комерційних банків до вкладень в цінні папери позитивно впливає на структуру його активів і приносить при цьому значний прибуток .

Відомо, що вкладення в капітал різних акціонерних товариств дають можливість банку не тільки отримувати дивіденди , але і брати участь в його управлінні, бути співвласником цього товариства.

У цей час банкам дозволене створення дочірніх підприємств або банків, що також вимагає вкладень і дає можливість збільшувати прибутки.

Банку також вигідно виступати головним засновником, наприклад, страхового суспільства або придбавати акції товарних і фондових бірж. Ефективним і менш безпечним вважаються вкладення в придбання боргових зобов'язань.

Знаючи що частина комерційних банків створюється в формі акціонерного товариства як закритого, так і відкритого типу, відмітимо, що їх статутний капітал формується шляхом випуску власних акцій.

Бухгалтерський облік в банках на сучасному етапі економічного розвитку являє собою інформаційний потік про стан і рух майна банку, грошових коштів, кредитів, фондів, про витрати і прибутки, фінансових результатах, що формується з метою управління, контролю, аналізу і планування статутної діяльності комерційного банку. Вказана інформація необхідна не тільки банку, але і його засновникам, інвесторам, податковим службам, іншим зацікавленим організаціям і особам.

Таким чином, в цей час значення недержавних цінних паперів дуже велике і надалі їх роль повинна зрости. Тому розглядання проблем по недержавних цінних паперах в даній курсовій є актуальним.

1. Недержавні цінні папери, їх види і класифікація.

1.1. ЦІННІ ПАПЕРИ, ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ.

Важливим елементом економіки, заснованої на принципах товарного виробництва і ринку є цінні папери. Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20 марти 1991 р.( № 872-(((), а також Законом України про цінні папери і фондові біржі в Україні від 18 червня 1991 р., затвердженим постановою Верховної Ради № 1201-(((, Українські комерційні банки мають право здійснювати фондові і довірчі операції.)( Об'єктом цих операцій є цінні папери.)

Цінний папір являє собою документ, який виражає пов'язані з ним майнові і немайнові права, може самостійно обертатися на ринку і бути об'єктом купівлі-продажу і інших операцій, служить джерелом отримання регулярного і разового прибутку. Таким чином, цінні папери виступають різновидом грошового капіталу, рух якого здійснюється за рахунок подальшого розподілу матеріальних цінностей.

Кожному виду майна (ресурсів) можуть відповідати свої цінні папери, які в свою чергу можуть бути предметом власності, купуватися і продаватися, віддаватися в заставу і т.п.

Види ресурсів Цінні папери


Земля Закладная (ипотечное свидетельство),

Земельный приватизационный чек


Нерухомість Акції, закладн, приватизаційний

чек, житловий сертифікат.


Продукція Коносамент, обертаючеся складське

свідоцтво, товарний обертаючийся

ф’ючерський контракт, товарний опціон.

Гроші Акція, облігація, нота, вексель, депозитний або ощадний

сертифікат, чек, банківський акцепт і

Самі цінні папери можуть розглядатися як ресурси, які мають самостійне життя, свій ринок, що іменується фондовим або фінансовим. При відомих обставинах цінні папери можуть виникати і у вигляді посвідчень прав на використання робочої сили, на нематеріальні активи (типу дозволів на експорт-імпорт продукції, право стягування податків, право видання і т.п.). Основою для появи цінного паперу може стати навіть ймовірність настання якої-небудь події (наприклад, підвищення або пониження фондового індексу).

Як цінні папери признаються тільки такі посвідчення прав на ресурси, які відповідають наступним фундаментальним вимогам:

 • обертаємість на ринку;

 • доступність для цивільного обігу;

 • стандартність та серійність;

 • документальність;

 • регулюємість і визнання державою;

 • ліквідність;

 • ризикованість;

 • обов'язковість виконання.

Обертаємість - це здатність цінного паперу купуватися і продаватися на ринку, а також в багатьох випадках виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів. Обертаємість вказує на те, що цінний папір існує тільки як особливий товар, який, отже, повинен мати свій ринок з властивою йому організацією, правилами роботи і т.д. Повинні в основній масі належати ринку, бути товарами і ті ресурси, відображенням прав на які є цінні папери.

Доступність для цивільного обігу - здатність цінного паперу не тільки купуватися і продаватися, але і бути об'єктом інших цивільних відносин, включаючи всі види операцій (позики, дарування, зберігання і т.п.).

Стандартність - цінний папір повинен мати стандартний зміст (стандартність прав, які являє собою цінний папір, стандартність учасників, термінів, місць торгівлі, правил обліку і інших умов доступу до вказаних прав, стандартність операцій, пов'язаних з передачею цінного паперу з рук в руки, стандартність форми будь-якого паперу і т.п.). Саме це робить цінний папір товаром, здатним обертатися.

Серійність - можливість випуску цінних паперів серіями, класами, складовий елемент такої їх якості, як стандартність.

Документальність. Цінний папір - це завжди певний документ, що містить всі передбачені законодавством реквізити. Відсутність хоч би одного з них спричиняє недійсність цінного паперу або їх перехід в розряд інших зобов'язальних документів.

Регульованість і визнання державою. Документи, що претендують на статус цінних паперів, повинні бути визнані державою як такі, що забезпечує їх хорошу регульованість і довір'я публіки до них. Погано регульовані і не визнані державою папери не можуть претендувати на статус цінних, якою би безмежною не була фантазія фінансистів, що пропонують публіці все нові і нові фінансові продукти і послуги.

Ліквідність - здатність цінного паперу бути швидко проданої, перетворитися в грошові кошти (в готівковій або безготівковій формі) без істотних втрат для держателя. Якщо ринок відмовляється визнати її ліквідність, реальність виражених її прав, то цінний папір перетворюється з товару в ніщо не стоячий клаптик паперу. Необхідно відрізняти ліквідність конкретного цінного паперу від: ліквідності фондового ринку загалом (здатність ринку поглинати значні кількості цінних паперів при незначних коливаннях курсової вартості і низьких витратах на реалізацію); ліквідність підприємства, банку, інвестиційного інституту (міра ліквідності, готовності перетворення в грошові кошти активів підприємства з метою виконання зобов'язань по залучених ресурсах).

Ризикованість - можливості втрат, пов'язані з інвестиціями в цінні папери і неминуче ним властиві.

Обов'язковість виконання. Законодавство не допускає відмови від виконання зобов'язання, вираженого цінним папером, якщо тільки не буде доведено, що цінний папір попав до держателя неправомірним шляхом.

У новому варіанті Цивільного Кодексу України прямо зафіксовано, що цінний папір:

 • являє собою документ;

 • засвідчує лише майнові права, здійснення або передачу

яких можливі тільки при пред'явленні самого цінного паперу;

 • повинна мати встановлену форму і обов'язкові реквізити, причому вимога до форми і інші необхідні вимоги визначаються законом або у встановленому ним порядку, а відхилення від таких вимог спричиняє її нікчемність.

У минулому цінні папери існували виключно в фізично відчутній, паперовій формі і друкувалися типографським способом на паперових бланках. Цінні папери, як правило, виготовляються з досить високою мірою захищеності від можливих підробок. Останнім часом в зв'язку зі значним збільшенням обороту цінних паперів багато хто з них став оформлятися у вигляді записів в книгах обліку, а також на рахунках, що ведуться на різних носіях інформації, тобто перейшли в фізично невідчутну (безпаперову) форму. Тому на ринку цінних паперів випускаються, обертаються і гасяться як власне цінні папери, так і їх замінники. Об'єкти операцій на ринку цінних паперів також називаються інструментами ринку цінних паперів, фондами або фондовими цінностями.

У випадку, якщо цінні папери не існують в фізично відчутній формі або якщо їх паперові бланки вміщуються в спеціальні сховища, власнику цінного паперу видається документ, що засвідчує його право власності на ту або іншу фондову цінність. Цей документ називається сертифікатом цінного паперу. Сертифікати цінних паперів на пред'явника можуть випускатися для заміщення собою декілька однорідних цінних паперів (подібно грошовим купюрам різного достоїнства). У останньому випадку сертифікат не обов'язково містить інформацію про власника фондової цінності.

Операції з цінними паперами пов'язані з наступними циклами: емісія, первинне розміщення, обертання на другорядному ринку.

Емісія включає:

 • визначення розмірів випуску;

 • підготовку і публікацію проспекту емісії;

 • реєстрацію випуску;

 • друк бланків цінних паперів;

 • публікацію оголошень про випуск.

Розмір випуску визначається величиною статутного капіталу акціонерного товариства або його приростом. Кількість акцій визначається розподілом величини статутного капіталу або його прирости на номінальну ціну паперу. Статутний капітал повинен складатися з числа акцій кратного десяти з однаковою номінальною вартістю. Розмір випуску боргових зобов'язань розраховується шляхом розподілу суми позики на номінальну. Ціну облігації, сертифіката, фінансового векселя. Проспект емісії підготовлюється і випускається при випуску акцій і облігацій акціонерного товариства.

Розміщення цінних паперів (андеррайтинг) - перша операція в сфері обігу, перехід паперу з рук емітента до першого держателя. Існують наступні способи первинного розміщення:

 • безвідплатна передача пакету акцій членам трудового колективу шляхом складання поіменного списку держателів;

 • підписка;

 • висновок контрактів на придбання акцій з посадовими особами підприємств, що приватизуються, або з групою працівників підприємства, що уклали договір про недопущення банкрутства;

 • аукціон;

 • комерційний конкурс;

 • інвестиційні торги.

Обіг цінних паперів на повторному ринку - це перепродаж цінних паперів, послідовність операцій між продавцями і покупцями цінних паперів. Повторні операції проводяться через посередників-брокерів, інвестиційних ділерів; трейдерів по ринковому курсу.

Повторний обіг виконує дві функції:

1. зводить продавців і покупців (забезпечує ліквідність цінних паперів)

2. сприяє вирівнюванню попиту і пропозиції.

До операцій повторного обігу відносяться:

Процедура-лістинг (включення емітованих паперів в списки біржових цінностей лістинг);

Котирування. Оголошення ціни продавця і покупця на папір певного найменування. В котирувальному листі вказуються: найменування емітента, номінал паперу, ціна покупця, продавця, закриття, об'єм продажу, дата останньої операції, дивіденд, зміна ціни операції в абсолютному відносному вимірі; операції купівлі-продажу, які класифікуються по різних ознаках: виду ринку, об'єкту операції, виду контракту;

зберігання цінних паперів;

формування портфеля цінних паперів і управління ним.

Економічну суть і ринкову форму кожного цінного паперу можна одночасно розглядати з різних точок зір, в зв'язку з чим кожна цінний папір володіє цілим набором характеристик. Це зумовлює і можливість класифікації цінних паперів по різних ознаках, що звичайно диктується практичними потребами.

Обіг цінних паперів складає основу для фондових операцій комерційних банків.

До фондових операцій відносяться:

 • емісія і розміщення знову випущених цінних паперів;

 • кредитування під заставу цінних паперів і купівля цінних паперів банками за власний рахунок;

 • купівля і продаж цінних паперів на ринку за дорученням і за рахунок клієнтів;

 • зберігання і управління цінними паперами клієнтів.

Останні два вигляду операцій носять назву трастових. Таким чином, в залежність від вигляду фондових і довірчих операцій комерційні банки можуть виступати на ринку як емітент цінних паперів, фінансового інвестора і посередника у відносинах сторонніх емітентів і інвесторів. У якості емітента комерційний банк виступає у разі випуску власних акцій і облігацій.

Фондовий ринок є чутливим барометром стану економіки. Нині основними цілями на українському ринку цінних паперів є цілі становлення і закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку - комерційні банки.

Учасники українського ринку цінних паперів мають загальну задачу - отримання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, при яких вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однією з відмінних рис якою стало істотне переважання державних цінних паперів.

Крім того, вельми характерно для вітчизняного фондового ринку і те, що основна частина приватних цінних паперів проходить тільки стадію первинного

розміщення, майже не обертаючись на повторному ринку.

Останнім часом банки все більш активно придбавають цінні папери інших підприємств і організацій. Мета у них та ж, що і в інвесторів, які вкладають кошти в акції банків, - закріплення за собою прав власності. Досягається це різними шляхами: участю в утворенні нових підприємств і акціонуванні вже існуючих; створенням інвестиційних фондів.

Лідируюче положення банків на українському фондовому ринку підтверджується і тим, що найбільш популярними з приватних фондових цінностей стали саме емітовані комерційними банками. За участю банків створена значна частина інвестиційних фондів.

Оскільки управляти економікою може тільки той, хто володіє власністю, то і ринок цінних паперів (як що визначає, кому належать "титули" власності, і що забезпечує їх переміщення) придбаває особливу економічну і історичну значущість.

ВЕКСЕЛЬ

Вексель - це різновид письмового боргового зобов'язання векселедавця беззастережно сплатити в певному місці суму грошей, вказану у векселі, власнику векселя (векселедержателю) при настанні терміну виконання зобов'язання (платежу) або на його вимогу.

Вексель дає його власнику право вимагати від боржника або акцептанта (третьої особи, що зобов'язалася сплатити по векселю) виплатити вказану в векселі суму при настанні терміну платежу. Тому вексель виступає складним розрахунково-кредитним інструментом, здатним виконувати функції як цінного паперу, так і кредитних грошей і засобу платежу. Зокрема, як цінний папір вексель сам може бути об'єктом різних операцій.

Випуск і обігу векселів регулюється діючими Основами цивільного законодавства і Законом України " Про цінні папери і Фондову Біржу “ від 18 червня 1991 р. №1201 XII

Основні риси векселя, що склався в міжнародній і українській практиці:

 • абстрактний характер зобов'язання вираженого векселем (текст векселя не повинен містити посилання на операцію, що є основою видачі векселі);

 • безперечний характер зобов'язання по векселю, якщо він є справжнім;

 • безумовний характер зобов'язання по векселю (вексель містить простої і нічим не зумовлена пропозиція або обіцянка сплатити визначену суму, і тому спроби оговорити платіж настанням яких-небудь умов не мають юридичної сили);

 • вексель - це завжди грошове зобов'язання (не може вважатися векселем зобов'язання, по якому сплата боргу здійснюється товаром, наданням послуг і т.п.);

 • вексель - це завжди письмовий документ (випуск векселів в безготівковій формі неможливий);

 • вексель - це документ, що має суворо встановлені обов'язкові реквізити.

Згідно з Міжнародною Конвенцією існує вісім обов'язкових реквізиту векселя:

 • вексельна мітка - тобто слово "вексель" повинно міститися

не тільки в назві, але в текстовому змісті векселя;

 • валюта векселя- сума платежу, яка повинна бути

вказана, як мінімум два рази: один раз цифрами, другий

прописом з великої букви ;

 • зведення про платника по даному векселю;

 • зведення про особу на користь якого здійснюється платіж;

 • вказівка місця платежу;

 • вказівка терміну платежу;

 • час і місце виставляння;

 • власноручний підпис особи, що виставила вексель.

Сторони, зобов'язані по векселю, несуть солідарну відповідальність (при невиконанні зобов'язання основним боржником кредитор – векселедержатель може обертатися за стягненням до будь-якого з колишніх держателів, який в свою чергу при погашенні ним векселі придбаває право вимоги вексельної суми у будь-якого з осіб, що проходили у вексельному ланцюжку).

У залежності від критеріїв класифікації розрізнюють наступні види векселів.

Критерій
Види векселів

1.Число участників

Простий (соло-вексель)

Перевідний вексель (тратта)

2. Характер угоди,

що лежить в осніве векселя

товарний (комерційний)

фінансовий (казначейский)

3. Забезпечення

Забеспечені, незабезпечені

(бронзовіе, дружні, зустрічні)

4. Спосіб передачі

На пред´явника, ордерний

(обіг по передаточному напису)

Товарний вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого даним векселем, лежить товарна операція, комерційний кредит, що надається продавцем покупцеві при реалізації товару. У цій якості вексель може, з одного боку, виступати як знаряддя предмета, а з іншого боку – виконувати функції розрахункового засобу, багато разів переходячи з рук в руки і обслуговуючи в якості грошового субститула численні акти купівля-продаж товарів.

Фінансовий вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого даним видом векселя, лежить яка-небудь фінансова операція, не пов'язана з купівлею-продажем товарів. Різновидом фінансового векселя є "комерційні папери" - прості, векселі, що обертаються на ім'я емітента, не що мають забезпечення, дисконтні або що приносять відсоток до номінала, що випускаються частіше за все на термін від 1 до 270 днів, в формі "на пред'явника"

Казначейський вексель - короткостроковий цінний папір, що випускається урядом.

Дружній вексель - це вексель, за яким не стоїть ніякої реальної операції, реального фінансового зобов'язання, однак особи, що беруть участь в векселі, є реальними. Звичайно дружніми векселями зустрічно обмінюються дві реальних особи, що знаходяться в довірчих відносинах, для того, щоб потім врахувати банці або віддати вексель в заставу, отримавши під нього реальні гроші, або щоб використати його для здійснення платежів.

Бронзовий вексель - це вексель, за яким не стоїть ніякої реальної операції, ніякого реального фінансового зобов'язання, причому хоч би одна особа, що бере участь у векселі, є видуманою. Мета бронзового векселя - або отримання під нього грошей в банку, або використання фальшивого документа для погашення боргів по реальних товарних операціях або фінансових зобов'язаннях.

У Простому векселі беруть участь дві особи, з яких платником є векселедавець. Останній, виписуючи такий вексель, зобов'язується в ньому сплатити безпосередньо своєму кредитору (векселедержателю) певну суму в певному місці і в певний термін.

У Перевідному векселі беруть участь три і більше особ. Платником є не векселедавець (трасант), а інша особа, яка приймає на себе зобов'язання сплатити такий вексель в термін. Перевідний вексель – це фактично письмова пропозиція векселедавця, звернена до третьої особи (платнику, що іменується трасатом) сплатити зумовлену суму кредитору (векселедержателю, емітенту).. Окрім класичного перевідного векселю з участю трьох осіб можливий випуск в обіг перевідних векселів з участю двох і навіть однієї особи. Векселедавець може при виписці перевідного векселя призначити одержувачем не третьої особи, а самого себе або того, кому він сам в подальшому накаже.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Облік операцій з недержавними цінними (1)

  Документ
  Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є найважливішою проблемою поточного моменту і найближчого майбутнього. Очевидно, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою що існував ще недавно,
 2. 1 Цінні папери, їх місце І роль на фінансовому ринку. 6 18

  Документ
  Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є найважливішою проблемою поточного моменту і найближчого майбутнього. Очевидно, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою що існував ще недавно,
 3. Облік заробітної плати (2)

  Документ
  Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати,
 4. Відкритий недержавний пенсійний фонд "хрещатик"  

  Документ
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Парекс Ассет Менеджмент Україна"
 5. И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2003 року N 115,

Другие похожие документы..