Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
58. Проблемы определения предмета преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по...полностью>>
'Доклад'
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Город Астрахань» за 2008 год и их плани...полностью>>
'Документ'
Пример 1: Клиент - Global, марка – напольные покрытия «Шуршунчик» (названия условны).Пример 2: Клиент - "Мобильный мир" (оператор сотовой с...полностью>>
'Публичный отчет'
В работе Съезда приняли участие представители Администрации Президента РФ, Федерального собрания РФ, исполнительной власти, общественных организаций,...полностью>>

Київский національний університет імені тараса шевченка юридичний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра криміналістики

Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз

Навчально-методичні матеріали спецкурсу

для студентів спеціальності 6.06.01.00 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст права”, заочна форма навчання.

Київ – 2009

Навчально-методичні матеріали спецкурсу: “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз“ для студентів спеціальності 6.06.01.00 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст права”, заочна форма навчання.

Укладач і викладач:

к.ю.н., доцент Лисенко А.М.

Рецензент:

проф. _______________П.Д. Біленчук

Затверджено:

на засіданні кафедри криміналістики

Протокол № від “____”___________2009 р.

Завідувач кафедри ________________д.ю.н. І.І.Котюк

Схвалено:

методичною комісією юридичного факультету

_____”______________2009 р.

Голова науково-методичної ради ____________д.ю.н. Г.І. Балюк

Рекомендовано до друку:

рішенням Вченої ради юридичного факультету

_____”______________2009 р.

Декан юридичного факультету_________ д.ю.н. І.С. Гриценко

© Авторські права застережені

ЗМІСТ

1. Анотація до навчально-методичних матеріалів спецкурсу…….4

2. Система контролю знань студентів………………………………6

3. Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять………8

4. Довідка про експертні установи…………………………………..18

5. Питання для контролю знань студентів………………………….19

6. Завдання модульної контрольної роботи………………………. 23

7. Рекомендована література до всіх тем…………………………..23

І. АНОТАЦІЯ

Навчально-методичні матеріали до спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз“ є спеціальною частиною курсу “Криміналістика” освітньо-професійної програми підготовки студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст права.

Змістом навчального спецкурсу є науково-обгрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, який відповідає вимогам Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20.01.1998р. із змінами та доповненнями.

На поглиблене вивчення спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз“, який викладається на заочному відділенні спеціалістам першого курсу в другому семестрі, робочою програмою відводиться 70 годин, з них: лекцій – 16 годин, семінарських занять – 10 год., самостійна робота студентів – 5 год., модульна контрольна робота – 20 год., на виконання курсових робіт – 17год., залік – 2 год. Форма підсумкового контролю – залік.

Основною метою та завданням навчального спецкурсу Актуальні проблеми організації і проведення судових експертизє поглиблене вивчення можливостей криміналістичного дослідження реквізитів документів та інших речових доказів, необхідних для виконання професійних обов'язків підвищеного рівня складності, відповідно до обраної спеціалізації.

Програмою спецкурсу передбачено вивчення студентами таких основних тем: предмет, об’єкт, завдання, методи криміналістичних експертиз; особливості призначення судових експертиз в кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському процесах; ідентифікаційні й неідентифікаційні дослідження при проведенні криміналістичних експертиз; особливості експертного дослідження окремих об’єктів (речових доказів), які входять до загального переліку тем, передбачених робочою навчальною програмою спецкурсу та перерахованих в таблиці №1.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: Конституція України; Закон України “Про судову експертизу”; відповідні норми Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Адміністративного процесуального кодексу України, Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: основні положення Конституції України (п.14 ст.92); норми чинного процесуального законодавства щодо обов’язкового призначення експертиз у кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському процесах; права і обов’язків експерта та слідчого; дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого при призначенні експертизи та при ознайомленні з її результатами; особливості процесуального призначення експертизи та експерта; проведення додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи на досудовому слідстві та в суді; допит експерта та інше.

Студенти повинні уміти: підготувати матеріали для проведення відповідної експертизи, винести постанову про призначення експертизи, обрати необхідну експертну установу, правильно застосовувати норми процесуального законодавства при призначенні та проведенні експертизи на досудовому слідстві та в суді; вміти допитувати експерта та правильно оцінювати висновки експертів; пред’являти матеріали експертизи підозрюваному та обвинуваченому; виносити постанови про призначення додаткової або повторної експертизи та інше.

Місце навчальної програми спецкурсу в структурно-логічній схемі серед інших правових дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів юридичного факультету. Робоча програма спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз“ є складовою частиною курсу “Криміналістика” та органічно поєднується з відповідними розділами: криміналістичною технікою, криміналістичною тактикою та методикою розслідування злочинів, а також з іншими нормативно-правовими дисциплінами, а саме: кримінальним, цивільним, адміністративним, господарським процесуальним законодавством та митним правом.

Актуальність вивчення спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз” зумовлена тим, що на цей час в державі існує розгалужена система експертних установ, які підпорядковані різним відомствам, а також тим, що криміналістика вже вийшла за межі традиційного розслідування злочинів та кримінального судочинства, а натомість почала все більш активно втручатись в регулювання різноманітних суспільно-правових відносин. Цей процес є закономірним, оскільки сучасна криміналістика, як слушно зауважив В.Г. Гончаренко, стала єдиним науковим утворенням, через яке природничо-наукові і технічні досягнення трансформуються і використовуватись для встановлення юридично-значущих фактів у найрізноманітніших галузях науки і практичної діяльності. (Гончаренко В.Г. Методологічні проблеми вчення про предмет криміналістики // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 вересня 2003 р. – Х.:Гриф, 2003. – С.11-13.). Така практика здійснюється завдяки розширенню меж судово-експертної діяльності та використання судових експертиз, як одного з найбільш ефективних способів встановлення істини з питань, що є предметом доказування в цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах. Провідне місце в цих процесах посідають криміналістичні, судово-медичні, біологічні, грунтознавчі, економічні, товарознавчі експертизи, а також відносно нові, але водночас поширені експертизи охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, психологічні експертизи, мистецтвознавчі експертизи, експертизи ДНК. Майбутнім слідчим, які постійно працюють з документами, такі знання будуть корисними і необхідними в їхній повсякденній професійній діяльності.

ІІ. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система поточного, модульного та підсумкового контролю знань та умови складання заліку з спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань за модульно-рейтинговою системою оцінювання. Вона складається з одного модуля. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом протягом семестру за змістовний модуль (40 балів) та кількості балів, отриманих на заліку чи іспиті (60 балів).

Модулі

Змістовний

модуль 1

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна

кількість

балів

40

60

40+60=100

Якщо за результатами модульного контролю студент отримав менше ніж 40 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, які передбачаються навчальним планом за семестр.

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за змістовний модуль складає 40 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Форми поточного контролю знань студентів:

- усне опитування: відповідь – 5 балів, доповнення відповіді –2 бали;

 • експрес опитування – 2 бали;

- самостійна робота –3 бали;

 • реферат – 5 балів;

 • тестування –5 балів;

 • модульна контрольна робота – 20 балів.

Модульний контроль знань студентів.

Модульний контроль знань студентів проводяться на відповідному практичному занятті після вивчення всіх тем змістовного навчального модуля. Максимальна сума балів за модульну контрольну роботу становить 20 балів, але загальна оцінка за змістовний модуль 1 буде визначатись як сума балів, отриманих студентом внаслідок поточного контролю знань за відповідний період. Максимальна оцінка може складати 40 балів.

Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка за вивчення спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз” визначається як сума оцінок за змістовний модуль та оцінки отриманої на заліку.

Студент отримує залік, якщо сума балів, яку він набрав протягом семестру, є рівною або більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою

оцінювання знань

Оцінка за національною шкалою оцінювання знань студентів

90-100 (відмінно)

5

відмінно

зараховано

85-89 (дуже добре)

4

добре

зараховано

75-84 (добре)

65-74 (достатньо)

3

задовільно

зараховано

60-64 (задовільно)

35-59 (повторне складання)

2

незадовільно

не зараховано

1-34 (повторне вивчення)

Якщо студент набрав достатню кількість балів для заліку, але хоче мати 90-100 балів, він може складати залік, або ж задовольнись тією кількістю балів, яка достатня для одержання заліку без додаткового складання самого заліку.

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Передмова.

Навчальна програма спецкурсу “Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз” спрямована на поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних питань підготовки, призначення і проведення судових експертиз, як складової частини розділу криміналістичної техніки курсу “Криміналістика”, яка відноситься до базових навчальних дисциплін фахової підготовки правознавців на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робоча навчальна програма спецкурсу створена також і на виконання вимог Закону України “Про вищу освіту", де відповідно до п. 4 ст. 8 “Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності”; на поглиблене вивчення Закону України “Про судову експертизу” та окремих розділів і статей Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, Господарсько-процесуального кодексу України, Митого кодексу України, а також з метою інтегрування національної освіти до загальноєвропейського освітнього простору.

Таблиця №1.

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять

Назва лекцій та практичних занятьКількість годин

п\п

лекцій

лекції

семінари, практичні

самості-йна робота

інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1.Процесуальні та організаційні засади проведення судових експертиз. Система державних експертних установ.2

-

-

2.Особливості призначення і проведення криміналістичних експертиз на досудовому слідстві та в суді.2

1

-

3.Особливості призначення і проведення експертиз в цивільному, адміністративному, господарському процесах.2

1

1

4.Класифікація судових експертиз. Види експертних досліджень. Експертні технології.2

2

1

5.Можливості окремих видів криміналістичних експертиз.2

2

1

6.Можливості окремих видів економічних експертиз.2

-

-

7.Можливості окремих видів технічних та технологічних експертиз.2

2

1

8.Експертизи матеріалів і речовин.2

2

1

Модульна контрольна робота

Залік-

-

-

2

РАЗОМ16

10

5

2

Загальний обсяг 33 год., в тому числі: лекцій – 16 год.; семінарські, практичні – 10 год. самостійна робота - 5 год.

*Самостійна робота студентів з курсу – не менше 20 % від загальної кількості годин, згідно з наказом ректора №266-32 від 18.04.2003 р.

Змістовний модуль 1

Тема № 1. Процесуальні та організаційні засади проведення судових експертиз. Система державних експертних установ.

Питання, які виносяться на лекцію.

 1. Поняття судово-експертної діяльності та її принципи.

 2. Суб’єкти судово-експертної діяльності.

 3. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення проведення судових експертиз.

 4. Система державних експертних установ.

Питання для самостійної роботи студентів.

 1. Обов’язки, права та відповідальність експерта.

 2. Кримінальна та дисциплінарна відповідальність експертів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису Безклубий Ігор Анатолійович

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зростання рівня концентрації банківського капіталу, створення умов для збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки, організація та забезпечення ефективної діяльності універсальних та
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..