Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
восходящий, душ Шарко, душ Виши (1 вид по показаниям) 7  10 Грязелечение: электрогрязь или грязевые аппликации (1- зоны) 7  10 Фитоаэроионопсихотерап...полностью>>
'Документ'
Издательство «Маршрут» Государственного образовательного учреждения «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ГОУ «УМ...полностью>>
'Программа курса'
Неолитическая революция и зарождение цивилизации в Западной Азии.Революционные изменения, которые привели к трансформации первобытноообщинного строя ...полностью>>
'Закон'
Актуальність теми дослідження. Ратифікувавши 27 лютого 1991 року Конвенцію про права дитини, Україна взяла на себе великі зобов’язання у сфері захист...полностью>>

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3

критерії оцінювання знань студентів З дисципліни

«економіка підприємства»

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального триместру відбувається за результатами усних відповідей на практичних заняттях, тестування, письмового опитування, перевірки індивідуальних завдань, обговорення рефератів, рішення задач тощо.

Робоча програма передбачає застосування 3-х форм контролю знань студентів:

 1. Поточний контроль. Студенти виконують навчальну програму з дисципліни як в аудиторії, так і поза аудиторією: відповідають на тести з тем курсу, виконують практичні завдання, готуються до семінарських/практичних занять, обговорюють конкретні ситуації, розв’язують задачі, виконують завдання для самостійної роботи – кожне з них оцінюється за відповідними критеріями у балах. Максимальна сума балів – 100. Діагностика знань здійснюється за бальною системою, яка послідовно переводить бали у звичайну оцінку.

Поточний, контроль здійснюється у вигляді опитування, розв'я­зування задач, виконання індивідуального або колективного завдання та їх захисту. Модульний (рубіжний) контроль передбачає виконання контрольної роботи, підсумковий - здачу іспиту.

Критеріями оцінки е:

при усних відповідях:

 • повнота розкриття питання;

 • логіка викладання, культура мови;

 • емоційність та переконаність;

 • використання основної та додаткової літератури;

 • аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки.

при виконанні письмових завдань:

 • повнота розкриття питання;

 • цілісність, системність, логічна послідовність, вміння форму­лювати висновки;

 • акуратність оформлення письмової роботи.

На практичному/семінарському занятті оцінюються:

 • усні відповіді студентів;

 • участь в обговоренні дискусійних питань;

 • участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні;

 • аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки;

 • підібрана інформація щодо прикладів зі економічної практики, новин вітчизняного/зарубіжного ринку праці;

 • правильність розрахунків при визначенні певних показників, вирішенні ситуаційних завдань, задач з курсу економічної теорії;

 • реферативні виступи, усні повідомлення тощо.

За кожним елементом змістового модуля, передбаченого робочою програмою, обов’язкова певна форма поточного оцінювання знань. Такими формами можуть бути:

 • усне опитування;

 • письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, розв’язання задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо);

 • тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного курсу;

 • виступ на практичних/семінарських заняттях (з рефератом, в дискусії);

 • перевірка і захист індивідуального завдання;

 • перевірка розв’язання завдань (задачі, вправи, окремі розрахунки) тощо.

Оцінювання самостійної роботи студента:

 1. Підготовка реферативного повідомлення (доповідь) за темою, яку пропонує викладач (5 балів). Студент готує реферат-доповідь і доповідає основні положення на занятті з певної теми, яка передбачає розгляд даного питання. Можлива кількість рефератів обмежується викладачем до двох.

 2. Підготовка реферування статей (10 балів). Можлива кількість реферувань обмежується викладачем до двох.

 3. Розв’язок індивідуальних творчих задач (1 задача – 2 бали). Можлива кількість задач обмежується викладачем до десяти.

 4. Підготовка доповідей на наукові конференції, публікація наукової статті (30 балів).

Студент на власний розсуд обирає вид самостійної роботи та виконує тільки одну із запропонованого переліку.

Самостійна робота контролюється та оцінюється викладачем згідно з Положенням ВТЕІ КНТЕУ про систему комплексної діагностики знань студентів.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється як під час аудиторних занять (на семінарах, практичних заняттях), так і у позааудиторний час, визначений викладачем.

Контроль самостійної роботи передбачає:

 • визначення ступеня засвоєння матеріалу;

 • визначення якості виконання індивідуальних і творчих колек­тивних завдань;

 • відвідування консультацій викладача;

 • своєчасне виконання і здача поточних завдань;

 • оцінку знань, здобутих у результаті самостійної навчальної роботи.

Критерії оцінювання якості знань. Традиційна система оцінки успішності існує поряд із системою комплексної діагностики знань. Метою системи комплексної діагнос­тики знань студентів є підвищення зацікавленості студентів у засвоєнні навчального матеріалу, стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об'єктивності оцінки знань, виявлення і розвиток творчих здібностей, запровадження здорової конкуренції у навчанні.

Зважаючи на традиційність і зручність використання національної п’ятибальної шкали рекомендованою може бути така схема поточного оцінювання:

Аудиторна робота

4 бали – «відмінно»

3 бали – «добре»

2 бали – «задовільно»

1 бал – «незадовільно»

Самостійна робота

21-30 балів – «відмінно»

12-20 балів – «добре»

1-11 балів – «задовільно»

0 балів – «незадовільно»

Модульний контроль – 14 балів

Разом – 100 балів

Залежно від балів, отриманих за кожний вид навчальних робіт, студент одержує суму балів, яка переводиться в оцінку за відповідною шкалою:

90-100 балів – «А»;

82-89 балів – «В»;

75-81 балів – «С»;

69-74 балів – «D»;

60-68 балів – «E»;

35-59 балів – «FX»;

1-34 балів – «F».

«А» виставляється у разі, якщо студент:

 • постійно готувався до занять та згідно з програмою дисципліни глибоко та всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися.

 • показав вміння формулювати висновки та узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати навчальний матеріал;

 • аргументовано та логічно викладав матеріал, володіє культурою мови;

 • виявляв творчий підхід до виконання індивідуальних проектів і творчих завдань;

 • акуратно оформлював завдання для самостійної роботи;

 • виконав завдання модульного контролю.

«В» виставляється у разі, якщо студент:

 • розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, які обговорювалися;

 • робив узагальнення та висновки з окремих питань; логічно викладав свої знання;

 • виконував завдання для самостійної роботи;

 • виконав завдання модульного контролю, але недостатньо використовував додаткову літературу, допускав під час усних відповідей чи письмового тестування окремі неточності.

«С» виставляється у разі, якщо студент:

 • розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, які обговорювалися;

 • формулював висновки з окремих питань;

 • брав участь у виконанні творчих завдань;

 • виконував завдання для самостійної роботи;

 • виконав завдання модульного контролю, але недостатньо використовував додаткову літературу, під час усних відповідей не досить повно й аргументовано викладав матеріал, а при письмовому тестуванні допускав окремі неточності, не проявив творчого підходу до виконання індивідуальних завдань.

«D» виставляється у разі, якщо студент:

 • відповідав на окремі питання, які обговорювалися;

 • формулював висновки з окремих питань;

 • виконував завдання для самостійної роботи;

 • виконав завдання модульного контролю, але допускав окремі неточності під час усних відповідей, тестування; не виявляв належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальні завдання

«Е» виставляється у разі, якщо студент:

 • відповідав на окремі питання, які обговорюватися;

 • виконував завдання для самостійної роботи;

 • виконав завдання модульного контролю, але допускав окремі неточності під час усних відповідей, тестування; не виявляв належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи;

 • недостатньо використовував додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальні завдання; виконав не всі завдання для самостійної роботи

«FX» виставляться у разі, якщо студент:

 • поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися:

 • допускав суттєві помилки під час усних та письмових відповідей;

 • поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

 • неохайно виконав завдання для самостійної роботи;

 • не виявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

 • допускав окремі неточності під час усних відповідей (будуючи свою відповідь на звичайному повторенні навчального матеріалу без його осмислення), тестування; не виявляв належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальне завдання.

«F» виставляється у разі, якщо студент, відвідуючи заняття:

 • поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися;

 • допускав суттєві помилки під час усних та письмових відповідей, тестування;

 • поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

 • не виконав завдання для самостійної роботи;

 • не виявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

 • на підсумковому занятті не вміє навіть відтворити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни;

 • не виконав завдання модульного контролю.

Під час поточного оцінювання результатів навчальної діяльності
студентів враховується: 1) відвідування ними занять, 2) активність на них, 3) самостійна робота студентів (СРС), 4) участь в науковій діяльності, конференціях тощо.

 1. Модульний контроль. Модульний контроль є підсумком певного етапу вивчення дисципліни. Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння студентами змісту навчальної дисципліни. Модульний контроль проводиться згідно і тематичним планом. Оцінка модульного контролю здійснюється за 14-бальною шкалою.

Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи, яка містить такі завдання:

 • теоретичні питання – 4 бали;

 • тестові завдання – 4 бали;

 • задача – 4 бали.

Оцінка модульного контролю додається до суми балів, набраних студентами під час відвіданих занять і виконаної самостійної роботи.

 1. Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є письмовий іспит.

При виставленні оцінки за дисципліну узагальнений підсумок набраних протягом триместру балів та відповідь на іспиті (заліку) враховуються у співвідношенні 50% до 50% (середньоарифметичне поточних та підсумкових балів).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Критерії оцінювання знань студентів з курсу

  Документ
  (підготовка та захист рефератів, складання дайджестів, написання есе, підготовка опорних конспектів, методичних матеріалів, участь в наукових конференціях ,
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (2)

  Документ
  Мета: вивчити та проаналізувати основні принципи, через які реалізують себе політичні процеси, визначити їх сутність, логіку здійснення взаємодетермінації політичних відносин.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (8)

  Документ
  Мета курсу «Психологія релігії» - ознайомлення студентів із основними етапами розвитку психології релігії як самостійної дисципліни; базовими теоретичними підходами (як вітчизняними,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (3)

  Документ
  Програма з курсу «психологія управління» відповідає навчальному плану підготовки магістрів напрямку підготовки: 0405 – психологія, спеціальності: 8…… – психологія.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (15)

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.

Другие похожие документы..