Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
30 июня 2003 года ученый совет Таганрогского радиотехнического университета (ТРТУ) избрал ректора ДонНТУ, Минаева А.А. своим почетным профессором. Та...полностью>>
'Документ'
Начало приватизации  активирование превращения колхозов в фермерские хозяйства и АО. Сейчас соседствуют все формы производства, ни одна не господств...полностью>>
'Реферат'
Данная работа посвящена вопросам регулирования и организации валютных операций в коммерческих банков Российской Федерации (далее КБ РФ), регулировани...полностью>>
'Учебное пособие'
В книге рассмотрены этиология, патогенез, клиника и лечение неврозов с позиции физиологического учения И.П. Павлова. Автор является создателем собстве...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СЕКЦІЯ 24. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ (м. Ялта)

Керівники – д.ф.-м.н. Міцай Ю.Н.

Секретарі проф. Леонов С.Ю.

1. Абдуллаєва Жала Османівна, Ялта, Крым, Україна

Використання WEB-технологій для побудови системи дистаційного навчання

2. Боднар О.А., Ялта, Крым, Україна

Проблема міжпредметних зв'язків в тренуванні інтелектуальних систем

3. Боднар Д.А., Ялта, Крым, Україна

Використання інтелектуальних систем для прийняття управлінських рішень на економічному об'єкті

4. Василенко О.В., Кузнєцов Д.О., Запоріжжя, Україна

Спектральний аналіз в ECAD-програмах

5. Гирлин С.К., Билюнас А.В., Ялта, Крым, Україна

Аналитическое решение задачи оптимального распределения внешних ресурсов между подсистемами двухпродуктовой развивающейся системы

6. Гришин И.Ю., Герасин М.Л., Ялта, Крым, Україна

Программная реализация метода главных граней для задачи линейного программирования на классе многогранников, эквивалентны N мерному гиперкубу, в среде программирования BORLAND C++ BUILDER 6.0

7. Dorogov A. Yu., Lesnykh V. Yu., Saint Petersburg, Russia

Method of competent area construction for collective neural network classifier of heterogeneous data

8. Дроздов Д.В.,Четирбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку підприємства

9. Казанцева Я.О., Екатеринбург, Россия

Оптимальное обеспечение товарными ресурсами предприятий розничной торговли

10. Кубрак А.С., Четырбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Оценка качества и сертификация программных продуктов

11. Кукса С.В., Четирбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Керування маніпуляційними роботами та синтез асоціативної нейрокомп’ютерної пам’яті для планування рухів в середовищі з обмеженнями

12. Старушко Д.П., Ялта, Крым, Україна

Семантичне розширення пошукового запиту

13. Черняев Д.Ю., Ялта, Крым, Україна

Информационная система финансового анализа предприятия

14. Четырбок П.В. Ляшенко В.В., Ялта, Крым, Україна

Flash- технологія

15. Utkin A.S., Saint Petersburg, Russia

Forming attribute space for classify image task

16. Римко В.В., Блещунова К.М., Україна, Харків

Облік тренувальних навантажень у легкоатлетичних метаннях із використанням інформаційних технологій

17. Мельников А.Ю., Кушнир Ю.В., Україна, Краматорск

Применение технологии data mining для анализа аудитории электронной рассылки

18. Мельников А.Ю., Бобух А.Н., Україна, Краматорск

Интеллектуальный анализ данных службы такси

19. Мельников А.Ю., Бабенко Е.Н., Україна, Краматорск

Программная система для интеллектуального анализа итогов приема в вуз

20. Шишкіна К. М. Україна, Краматорск

Моделювання розвитку економіки регіону з використанням теорії нечітких множин

21. Никифорова О. В., Україна, Харків

Система диагностики региональных рынков труда

22. Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю.

Моделювання показників економічної безпеки підприємства на основі нечіткої логіки

23. Радченко В.О., Україна, Харків

Дослідження застосування функціональних залежностей у процесі реструктурування реляційних баз даних

Дискусія

СЕКЦІЯ 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

Керівники – проф. Кіпенський А.В., декан декан факультету інтегрованої

підготовки

Секретар – інж. Пухаренко А.І.

1. Аврамова О.Є., Україна, Харків

Проблемні питання інформаційної безпеки

2. Азовський Є.В., Україна, Харків

Особливості охорони загальновідомих торгових марок

3. Басюк А.С., Кузьменко Л.В. Україна, Харків

Огляд можливостей використання методу аналізу ієрархій для вибору інвестиційного проекту

4. Богатий В.В., Тимофієв В.М. Україна, Харків

Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення кваліфікації персоналу

5. Бондаренко М.В., Капінос М.М., Україна, Харків

Інформаційне забезпечення проведення кон’юнктурних досліджень при трансфері технологій

6. Бузінова А.С., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Об'єкти інтелектуальної власності, як нематеріальні активи підприємства

7. Булдакова І.В., Лисенко І.В. Україна, Харків

Проблемні питання діяльності державного інспектора з питань інтелектуальної власності

8. Владленова І.В., Україна, Харків

Розвиток інформаційного суспільства: філософський аспект.

9. Воронкін О.С., Україна, Луганськ

Проблеми сучасної освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства України

10. Годзь Н.Б., Україна, Харків

Поняття та елементи людського середовища у системі сучасної екологічної парадигми з погляду розвитку інформаційного суспільства в Україні

11. Горбунов М.П., Пасіка І. І., Україна, Харків

Інформаційні технології та пасажирські перевезення

12. Городиська О.М., Україна, Харків

Проблема індивідуального буття у сучасному суспільстві

13. Данилевич В.І., Соколенко В.А., Україна, Харків

Інформаційне суспільство – основа розвитку ринку убезпечення життя в Україні

14. Демідова О.І., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Патентно-кон'юктурні дослідження – інструмент управління інноваційним процесом

15. Дзьобань О.П., Україна, Харків

Інформаційне насильство в інформаційному суспільстві: до проблеми розуміння сутності

16. Дубчак Т. В., Аврамова О.Є. Україна, Харків

До питання правової охорони прав винахідника в інформаційному суспільстві

17. Дьомін Ю. В., Перевалова Л.В. Україна, Харків,

Захист авторського права на фотографічні твори

18. Єгоричева Н.С., Україна, Харків

Інформаційне забезпечення управління економічною стійкістю підприємства.

19. Єршова Т.О., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Право на інформацію в аспекті розвитку інформаційного суспільства.

20. Жданенко С. Б., Україна, Харків

Ціннісні передумови солідарності.

21. Жиленко Т.О., Солощук М.М., Україна, Харків

Інтелектуальна власність в інформаційному суспільстві

22. Жорнік Р.О., Орлюк О.П., України, Київ

Правовий захист комп’ютерної програми, як об’єкта інтелектуальної власності

23. Звєрєва Т.Г., Зубкова О.В., Україна, Харків

Інформаційно-телекомунікаційні технології в НТУ "ХПІ"

24. Івлєва М.В., Стригуль Л.С. Україна, Харків

Роль інформаційний технологій в дослідженні методів аналізу фінансових результатів.

25. Калиновський Ю. Ю., Україна, Харків

Особливості розвитку суспільної правосвідомості в Україні: інформаційно-комунікативний контекст.

26. Кальницький Е.А., Україна, Харків

Інформаційний тероризм в інформаційному суспільстві: до проблеми розуміння сутності

27 .Капінос М.М., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Аналіз науково-методичного забезпечення патентно-конюнктурних досліджень в Україні

28. Катков Є.А., Україна, Харків

Основные цели и задачи развития информационного общества.

29 .Каткова Н.В., Україна, Харків

Сутність цілі маркетингових комунікацій в інформаційному суспільстві.

30. Кваша С. В., Аврамова О.Є Україна, Харків

Колізії правової охорони промислових зразків і знаків для товарів та послуг.

31. Кесарєва О. С., Гаряєва Г.М. Україна, Харків

Особливості правової охорони об’ємних торгівельних марок в Україні.

32. Кіпенський А.В., Україна, Харків

Використання інформаційних технологій для покращення стану технічного забезпечення закладів охорони здоров’я України.

33. Кіпенський А.В., Король Є.І., Кубишкіна Н.І.,Україна, Харків

Інформаційні технології у медицині, як засіб створення нових методів електротерапії

34. Кісельов Р.Е., Побережна Н. М., Україна, Харків

Проблеми впровадження автоматизованих систем обліку трудових ресурсів на підприємстві

35. Клименко О.С., Лисенко І.В., Україна, Харків

Правова охорона промислового зразка у ретроспективі

36. Коваленко І.І., Україна, Харків

Про деякі проблеми розвитку інформаційної культури в сучасних українських реаліях

37. Ковпак Е.О., Україна, Харків

Роль проектно-консалтингового бізнесу на інформаційному ринку країни

38. Комарова К.Г., Перевалова Л.В.Україна, Харків

Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні

39. Крамчанін Л.В., Лопатіна В.В., Україна, Харків

Відсутність порушення прав власників охоронних документів як складова конкурентоспроможності об’єкту техніки на ринку

40. Кріворучко О. Ю., Аврамова О.Є., Україна, Харків

До проблеми реформування інформаційного законодавства

41. Кузьменко О.В., Україна, Харків

Юридична відповідальність за порушення свободи діяльності друкованих засобів масової інформації

42. Купріянова Ю.П., Стригуль Л.С. Україна, Харків

Дослідження методів аналізу фінансової стійкості підприємства

43. Мануйлов Є.М., Панфілов О.Ю., Україна, Харків

До розуміння сутності інформаційних війн

44. Міщенко В.І., Україна, Харків

Соціокультурні виміри інформаційного суспільства

45. Міщенко М. М., Україна, Харків

Медіареальність: особливості будови медіапростору

46. Мошенська О. В., Лисенко І.В., Україна, Харків

Історія створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності

47 .Нагайська В.Ю., Лисенко І.В., Україна, Харків

Правове регулювання діяльності перекладачів в міжнародних відносинах

48. Налісна Н.В., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Правова охорона кінематографічних об'єктів в інформаційному суспільстві

49. Нос Н.А., Лисенко І.В.,Україна, Харків

Правове регулювання інноваційної діяльності у сфері нанотехнологій в країнах ЄС

50. Окладная М.Г., Україна, Харків

Отличительные особенности формирования информационного общества

51. Орєхов В.В., Жидкова О.Є., Україна, Луганськ

До питання законодавчого регулювання прав пацієнтів в Україні, як елементу інформаційного суспільства

52. Павлов М. В., Нащекина О.Н. Україна, Харків

Информационная культура менеджера

53. Перевалова Л.В., Україна, Харків

Правовые проблемы формирования информационного общества в Украине

54 .Петутіна О.О., Україна, Харків

Інформатизація освіти очима викладача

55. Писанко А. І., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Генезис розвитку авторського права в Україні

56. Плотнікова О. М., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Статус виробників фонограм в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні

57. Подлєсний І.Г., Погорєлов І.М., Україна, Харків

Проблеми подачі податкової звітності в електронному вигляді

58. Пристанський В.А., Побережна Н.М., Україна, Харків

Дослідження інформаційних технологій в банківській діяльності

59 .Прохоренко О.В., Україна, Харків

ІТ- аутсорсинг у міжнародному поділі праці

60. Редчиць Т.А., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Генезис розвитку патентного права в Україні

61. Рижа В.О., Перевалова Л.В., Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

Актуальні проблеми охорони виробників програмного забезпечення в Україні

62. Саєнко Н. О., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Проблема інтернет-ресурсів, як елемент розвитку інформаційного суспільства

63. Свириденко О.О., Лисенко І.В., Україна, Харків

Міжнародна правова охорона комп’ютерних програм

64. Селіхов А.С., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Права перекладача в інформаційному суспільстві

65. Смоляга М.В., Україна, Харків

Трансформація концептуальних засад духовного життя сучасного суспільства

66. Соляннік Н.В., Україна, Луганськ

Щодо питання правового статусу ембріона в контексті сурогатного материнства

67. Терземан М.М., Мелень О.В. Україна, Харків

Інформаційні системи обліку та їх актуальність

68. Тімченко В.В., Україна, Харків

Проблеми правової охорони доменних імен в інформаційному суспільстві України

69. Ткачова О.В., Україна, Харків

Протиставляння «Екзистенційної комунікації» повсякденному спілкуванню в теорії К. Ясперса

70. Токаренко Ю. В., Муренко О.Л., Україна, Харків

Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми особами, в аспекті розвитку інформаційного суспільства

71. Трещова О.Р., Україна, Харків

Реалізація права громадян на інформацію в адміністративному судочинстві

72. Троян Є. М., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Державна охорона географічних вказівок, як елемент розвитку інформаційного суспільства

73. Ходорова Н.С., Україна, Харків

Міжнародно-правова охорона суміжних прав

74. Циба І.П., Лисенко І.В. Україна, Харків

Співвідношення національного та міжнародного законодавство щодо охорони торгівельних марок

75. Черножук Н.С., Авраменко О.Є., Україна, Харків

Правова охорона мультиплікаційних фільмів

76. Чуксіна К. Р., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Механізм захисту товарних знаків

77. Шанідзе Н. О., Україна, Харків

Проблема життєтворчості особистості в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аспект

78. Ярошенко А.Ю., Перевалова А.Ю., Україна, Харків

До проблеми формування законодавства, що регулює питання створення інформаційного суспільства

79. Кваснюк О.А., Паржин Ю.В., Україна, Харків

Дослідження правових та організаційних аспектів захисту конфіденційної інформації в умовах конкурентної розвідки

Дискусія

СЕКЦІЯ 26. Страховий фонд документації: актуальні Проблеми та методи обробки і зберігання інформації

Керівники: проф. Сєрков О. А., завідувач кафедри

доц. Приходько В. М., директор НДІ мікрографії

Секретар с.н.с. Костенко Г. С., начальник відділу НДІ мікрографії

1. Баранцев А. Ю., Україна, Харків

Проблемні питання створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи страхового фонду документації України

2. Борзенко Н. В., Україна, Харків

Корпоративна інформаційна система страхового фонду документації України

3. Бражнікова Д. О., Ткаченко В. П., Козирев В. М., Україна, Харків

Проведення антигрибкової обробки у приміщеннях архівів кінофотоматеріалів

4. Водолажська Т. О., Україна, Харків

Оптимізація організаційної і функціональної моделі інформаційної підсистеми моніторингу стану ПНО

5. Діков Є. М., Борзенко Н. В., Україна, Харків

Визначення якості інформації державного реєстру документів страхового фонду документації України за показником «релевантність інформації»

6. Ільїн С. В., Україна, Харків

Проблеми створення комплексної моделі інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на базі наявних відокремлених автоматизованих систем

7. Крамаренко Г. В., Козирев В. М., Четверікова Л. О., Україна, Харків

Визначення коефіцієнта щільності намотування рулонних мікрофільмів та оптимізація режимів намотування

8. Кривулькін І. М., Україна, Харків

Інформація у державній системі страхового фонду документації України

9. Меленець А. В., Україна, Харків

Архітектура сховища даних документів страхового фонду в електронному вигляді

10. Пашков С. Б., Козирев В. М., Подорожний В. І., Україна, Харків

Критерії якості растрових зображень

11. Піскачов О. І., Україна, Харків

Про підвищення ефективності планування розподілу фінансових ресурсів

12. Подойніцина А. А., Костенко Г. С., Україна, Харків

Оцінка ризику надзвичайних ситуацій з використанням нейронних мере

13. Приходько В. М. Безпека потенційно-небезпечних об’єктів, Україна, Харків

14. Прядкін А. С., Україна, Харків

Застосування формату XML для обміну даними у системі СФД

15. Савченко Т. М., Україна, Харків

Перехід від мікрофільмів до цифрової форми носія інформації. Переваги та проблеми зберігання

16. Соболь О. М., Тур О. М., Федюк Я. І., Україна, Харків

Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації на 48 арсеналі боєприпасів

17. Степаненко В. Л., Україна, Харків

Регіональні підсистеми Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів

18. Четверікова Л. О., Крамаренко Г. В., Бражнікова Д. О., Україна, Харків

Особливості вхідного контролю плівок для мікрофільмування закордонного виробництва

19. Чурсін О. О., Україна, Харків

Шляхи підвищення якості контроля мікроплівок

20. Шахматов В. В., Україна, Харків

Перспективи розвитку технологій страхового фонду документації

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...................................................7

Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..........9

Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні....13

Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………..17

Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...……………..…25

Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології

обробки металів………………………….……………………………………....29

Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..……...32

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.…....36

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії …………...39

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці ………………………………………………………………….......43

Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології ……….........45

Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………....49

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ........52

Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...…………….54

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....57

Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ………………….59

Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера......63

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………………….....64

Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….…………….....66

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..….....68

Секція 21. Інформатика і моделювання.……………………………………….71

Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..………………………….....76

Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….………………………….....81

Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи ………...…….....85

Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні…………………………………………………………………...…….....87

Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.………................................................…….....92

Програма

ХVIII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Харків, 12-14 травня 2010 р.

Укладач проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар Кривобок Р.В.

Підп. до друку 22.04.10 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6. Обл.-вид. арк. 6,25.

Наклад 200 прим. Зам № . Безкоштовно.

Видавничий центр НТУ «ХПІ».
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07. 2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Д рукарня НТУ «ХПІ». 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..